Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
České knihovny v prostředí sociální sítě Facebook
Manová, Monika ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem se české knihovny prezentují v sociální síti Facebook. Práce se skládá z 5 částí a závěru. První část popisuje současný stav sociálních sítí na internetu, možnosti komunikace, zpětné vazby v tomto prostředí a definuje novou generaci uživatelů knihoven. Ve druhé části je popsána sociální síť Facebook, třetí část obsahuje integraci českých knihoven do tohoto prostředí. Čtvrtá část obsahuje analýzu stránek vybraných českých knihoven a poslední část rozebírá praktickou část, jejíž součástí je dotazníkový průzkum se zpracovanými výsledky. V závěru jsou zhodnoceny zjištěné informace z prezentace českých knihoven v prostředí sociální sítě. Diplomová práce je zpracována na základě vlastní analýzy stránek knihoven na sociální síti Facebook a dotazníkového průzkumu směřovaného respondentům z řad správců stránek českých knihoven na této síti.
Pozice knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit: srovnání situace v České republice a USA
Plzáková, Aneta ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současnou pozici knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit v České republice a USA. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a amerických vysokoškolských knihoven z hlediska jejich pozice v organizační struktuře vysokých škol. V oblasti českých vysokoškolských knihoven je věnována pozornost veřejnému vysokému školství a vysokoškolským knihovnám veřejných vysokých škol v základních datech, legislativnímu rámci, v jehož rámci vysokoškolské knihovny fungují, a pozici vysokoškolských knihoven v organizační struktuře veřejných vysokých škol. V oblasti amerických vysokoškolských knihoven je jejich současný stav rozebrán na konkrétním příkladu pěti amerických veřejných vysokých škol. Druhá kapitola se věnuje současným trendům ve vývoji vysokoškolských knihoven v České republice a USA, se zaměřením na pozici knihovny v rámci vysokých škol a univerzit. Třetí kapitola představuje stěžejní část práce. Obsahuje zprávu o provedeném průzkumu mezi představiteli veřejných vysokých škol v České republice a představiteli jejich knihoven. Závěrečná kapitola se zabývá obdobnými průzkumy provedenými v USA.
Srovnání vybraných českých a slovenských vysokoškolských knihoven : na příkladu Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě
Juračková, Lenka ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
(česky) Cílem diplomové práce bylo popsat, zhodnotit a porovnat současný stav vysokoškolských knihoven na Univerzitě Karlově v Praze a Komenského Univerzitě v Bratislavě. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a slovenských vysokoškolských knihoven, jejich zakotvení v zákonech daných států a zabývá se také spolky sdružujícími vysokoškolské knihovny. Ve druhé kapitole je popsána historie, současnost a perspektivy tří vybraných fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Komenského (Filozofická fakulta, Právnická fakulta a Fakulta tělovýchovy a sportu) a dále jsou stručně popsány budovy, ve kterých fakulty sídlí. Třetí kapitola se již zabývá knihovnami vybraných fakult, jejich historií, nabídkou služeb, personálním zajištěním, popisem prostor, propagací knihoven na veřejnosti, ad. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část práce. Obsahují vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi ředitelkami vybraných knihoven a porovnání těchto knihoven na základě daného průzkumu a dalších získaných údajů. [Autorský abstrakt].
Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách : případová studie knihoven HAMU a JAMU
Bártová, Tereza ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá problematiku měření kvality služeb v knihovnách z teoretického a praktického hlediska. Snaží se definovat pojem kvalita v kontextu služeb knihoven a jednotlivé výkonové ukazatele užívané v praxi a podat přehled možností měření kvality v českém prostředí i v zahraničí. Popisuje metody Balanced ScoreCard, Benchmarking, Total Quality Management, ServQUAL a SWOT analýzu, které původně pocházejí z komerčního sektoru a Benchmarking knihoven, Bibliotheksindex a LibQUAL+, které vznikly přímo pro oblast knihovnictví. Mapuje také jednotlivé aktivity v této oblasti na národní a mezinárodní úrovni. Praktickou část diplomové práce tvoří průzkum ve dvou vybraných knihovnách provedený na základě tří vybraných metod měření kvality: Benchmarkingu knihoven, Bibliotheksindexu a SWOT analýzy. V závěru diplomové práce je na základě zjištěných informací a vlastních zkušeností z praxe vytvořen obecný rámec kvality služeb, možnosti jejího zvyšování a měření ve vysokoškolských knihovnách.
Uplatnění Integrovaného knihovního systému Aleph 500 v provozu vysokoškolských knihoven České republiky
Jílek, Josef ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Diplomová práce popisuje a hodnotí uplatnění Integrovaného knihovního systému Aleph 500 (dále IKS Aleph) v prostředí vysokoškolských knihoven v České republice. První kapitola vymezuje obecné požadavky kladené na automatizovaný knihovní systém pro vysokoškolské knihovny. Součástí kapitoly je definice současných trendů ovlivňujících požadavky na automatizaci knihoven především fenomén Web 2.0. Druhá kapitola popisuje IKS Aleph, kdy jsou uvedeny jeho charakteristiky a typické vlastnosti v rámci základní modulové řady. Třetí kapitola je zaměřena na implementace IKS Aleph v rámci vysokoškolských knihoven. Základem analýzy je stručná charakteristika knihovny, následují hlavní specifika implementace a zevrubná analýza veřejných katalogů (OPAC). Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola je věnována empirickému výzkumu, který na třech úrovních uživatelů (uživatelé knihoven, knihovníci, systémoví správci) analyzuje uplatnění IKS Aleph na vysokých školách v ČR. Výzkum byl proveden v rámci pražských vysokoškolských knihoven, které implementovaly IKS Aleph.
Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Římanová, Jana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi inovace v knihovně Ústavu termomechaniky. Výchozí část obsahuje ve struktuře dekompozice knihovního systému rozbor stávající situace. Zejména je sledována míra automatizace knihovních procesů a zpřístupnění fondů, včetně šedé literatury. Dalším výchozím materiálem je průzkum informačních potřeb zaměstnanců ústavu. Klíčovým výsledkem průzkumu bylo zjištění nevhodného složení titulů periodik ve fondu knihovny. Následuje návrh automatizace implementací knihovnicko informačního systému. Samostatnou částí je návrh efektivního uložení a zpřístupnění výzkumných zpráv. V závěru práce jsou naznačeny další možnosti rozvoje.
In-transit practices among multi-campus university libraries in Turkey
Cuhadar, Sami ; Cimen, Ertugrul ; Turan, Abdullah
Library in-transit services provided between various campuses of a university are important, helping to ensure user satisfaction, effective allocation of library budgets, optimum use of resources, and effective use of library spaces. In this study, 179 universities operating in Turkey were identified and selected for assessment. The methods which libraries at these universities employ to deliver information resources to users at other campuses as well as their in-transit practices are explained in detail. The paper presents the findings of a survey that was conducted at the selected university libraries in order to assess the current state and the impact of resource sharing via the in-transit method on library budgets, library spaces, and user satisfaction. The in-transit practice of Istanbul Bilgi University (BİLGİ) Library, which has a well-established in-transit policy and which keeps detailed statistics, was also used as a case study to analyze in-transit statistics and survey findings and to provide suggestions for future improvement. Design/methodology/approach: This study employed a historical and explanatory approach; statistical methods are used to analyze the results of the survey. An important outcome of the study was that it documented the current status of in-transit practices at academic universities in Turkey. The authors utilized their professional experiences in developing resource sharing and in-transit services within a university library context in Turkey in order to design the survey. Objectives: This research paper might be useful for any university librarians interested in resource sharing, effective use of library budgets, library collections, and library spaces, especially in developing countries. The paper also provides academic libraries with a set of guidelines for establishing an in-transit service. Originality/value: This paper is the first study of in-transit services provided between Turkish university libraries. It also addresses the opportunities and challenges that arise when establishing or improving in-transit services. The results of the study will be of use to university libraries, researchers, and library professionals working in the field.
Plný text: idr-1383_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1383_2_presantation - Stáhnout plný textPDF; idr-1383_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1383_3_video - Stáhnout plný textMP4
Narrowing the gap of the digital divide: how NSTL contributes
Xu, Xiaomu ; Leng, Ling
In China, a digital divide results from geographical conditions, unbalanced economic development, individual differences, and other factors. To bridge this gap and to weaken the polarisation between the “information wealthy” and the “information poor,” a federal, Internet-based library, the National Science and Technology Library (NSTL), has been founded. This paper will introduce what NSTL is and how NSTL contributes to narrowing the gaps in order to reduce differences between the two groups in access to science and technology information and resources. NSTL consists of 9 library members, all of which are national authoritative libraries in different disciplines, respectively covering the natural sciences, engineering, agriculture, medicine, standards, and other fields. First, to narrow the gap caused by geographical conditions, NSTL has built 40 service stations covering 29 provinces, thus forming a nationwide information service network with the help of local and industrial scientific information institutions. This action not only guarantees resource sharing to the whole country, but also improves the service abilities of local providers. Second, to narrow the gap caused by unbalanced economic development, approximately 25,000 types of print resources that are state-funded can be unconditionally supplied to the public at reasonable prices, especially with low prices for remote and poor areas. Document delivery services are ordered over 400,000 times every year. Nearly 4,000 kinds of electronic journals are free for all domestic welfare and educational group users via Internet protocol address permissions. Third, to narrow the gap caused by individual differences, NSTL provides an integrated discovery system on the basis of unified cataloguing so that everyone can search literature easily. NSTL also organises trainings and seminars across the country, introducing and promoting resources to all communities. In addition, NSTL strives to explore approaches to international information access and to foster cooperation opportunities in order to close the gaps between countries.
Plný text: idr-1378_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1378_3_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1378_2_video - Stáhnout plný textMP4
From interlending to resource sharing between scholars?: an analysis of recent developments
Saarti, Jarmo ; Tuominen, Kimmo
Even though resource sharing between scholars is evolving rapidly, we still have paper-based interlibrary lending (ILL) procedures in use. However, the current business model of acquiring toll-access journals and e-books does not seem to fit very well with traditional ILL practices. In addition, the new models of peer-to-peer resource sharing between academics seem to be much more effective than ILL. Scholars arrange access to the needed publications by using legal (buying, exchanging) and illegal means (Sci-Hub, etc.) for accessing the publications they need. Furthermore, the demands for open access (OA) have increased, voiced not only by librarians and science funders but also by politicians. This development might change the scholarly publication ecosystem, even though older publications are still likely to remain closed. In the present paper, we contrast the ILL and usage statistics of Finnish university libraries with the use of ResearchGate, a popular academic social network, which we treat as an example of a peer-to-peer sharing service. Based on the data, we attempt to understand how resource sharing, on the one hand formally between institutions, and on the other hand informally between scholars, will develop in the digital and increasingly open future.
Plný text: idr-1374_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentaci: idr-1374_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1374_3_video - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.