Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,690 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stavba v krajině – Winery
Koťová, Marie ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Řešené území se nachází v malebné části Jihomoravského kraje v obci Strachotín. Zdejší prostředí přímo vybízí k vytvoření příjemného rekreačního prostoru. Proto jsem na území navrhla objekt vinařství s rekreačním ubytováním ve vinici a vodní muzeum se spirituálním prostorem umístěným vně vodní nádrže. Zastavěné území je navrženo na liniích dvou os. První osa je spojnice historické vinařské vesnice Pouzdřany, s nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů. Na této ose je umístěn objekt vinařství. Druhá osa vychází ze sousední vinařské vesnice Popice a směřuje na vodní nádrž Nové Mlýny střed a na kostel sv. Linharta, který z vody vyčnívá jako pozůstatek zatopené vesnice Mušov. Proto je na ose umístěno vodní muzeum a spirituální místo k zamyšlení. V průsečíku těchto dvou os je navržena rozhledna a hlavní parkovací plocha pro návštěvníky.
Podnikatelský záměr - rozšíření Hostelu u Minoritů
Bertelová, Sandra ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na rozšíření ubytovacích prostor podnikatelského subjektu s názvem Hostel u Minoritů, zabývající se poskytováním krátkodobých ubytovacích služeb. Prostory podniku jsou momentálně umístěny ve druhém nadzemním podlaží soukromého domu na ulici Minoritská 10. Rozšíření se týká celého třetího nadzemního podlaží stejného domu. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností tato práce navrhuje způsob realizace změn a jejich ekonomické zhodnocení.
Marketing Strategy for the Selected Company
Rehuš, Martin ; Bordera, MBA Víctor (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
My diploma thesis deals with the marketing strategy of the Medplaya Hotel Bali, which is a three-star hotel located close to Málaga, Spain. It is made up of three attached buildings that form a modern vacation complex. The theoretical part defines terms related to marketing strategy which then serve to process the analytical part. Based on research results of questionnaires and fundamental analysis of internal and external factors, proposed recommendations will be made for the development and improvement of services of the Medplaya Hotel Bali.
ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017
Horňasová, Tereza ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Téma diplomové práce vychází ze závěrů předdiplomové práce, která se snažila najít ztracený potenciál obce Strachotín a nastínit její možný rozvoj. Strachotín se nachází ve významné vinařské oblasti. Proto je potenciál obce především ve víně, tradici a turismu. Strategie vychází z těchto potenciálů a vznikají dvě hlavní témata. Žiju, objevuju. Faktor žiju reprezentuje obyvatele Strachotína a možnost bydlení, práce a rekreace. Faktor objevuju reprezentuje tradice a turismus. Klíčovým tématem se tedy stává náves. Ta je především místem pro místní obyvatele, ale také místem, které má obec reprezentovat a podpořit turismus. Náves je nejdůležitější částí obce, ale současný stav tomu bohužel neodpovídá. Nevhodným umístěním objektů a jejich funkčním využitím ztratila náves svoji identitu. Návrh se snaží náves očistit od objektů, které sem funkčně a esteticky nepatří. Objekty, které v návrhu zůstávají jsou obecní dům a bývalá škola. Ty zde mají historicky danou polohu. Návrh je doplňuje o objekt nový, který je spojuje a doplňuje o funkce, které v obci chyběly nebo ztratily svůj význam v původním řešení. Nově vzniklé veřejné prostranství vytváří nejen místo pro obyvatele Strachotína, ale i nový turistický cíl.
Návrh komunikačního mixu cestovní kanceláře
Konečná, Eva ; Smějsíková, Beata (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen komunikační mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení komunikačního mixu, který povede k získání zákazníků a konkurenceschopnosti na trhu.
Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti
Žamberská, Šárka ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické práci jsou popsány základní teoretické poznatky z oblasti marketingu v cestovním ruchu. Analytická část se věnuje posouzení současného stavu Třebíče, zahrnuje možnosti financování a stručný popis potenciálu města. Výstupem práce jsou návrhy na rozvoj cestovního ruchu v Třebíči, s tím související zvýšení konkurenceschopnosti regionu a rozvoj podnikatelských aktivit v této oblasti.
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ
Mitáš, Petr ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Zpracování standardní architektonické studie areálu archeologické nadace do podoby polyfunkčního centra, sloužícího nejen k prezentaci archeologických nálezů, ale rovněž potřebám turistického ruchu, vzdělávání a vědecké činnosti. Úkolem je na základě územně analytických, stavebně-technických a dalších podkladů a souvislostí, zpracovat návrh zástavby hospodářského areálu klášterního areálu Sv. Hyppolita. Navržená zástavba by měla vycházet z dané lokality území a vytvořit zázemí pro trvale udržitelný rozvoj areálu.
Jihlavské historické domy
Pešková, Jitka ; Navrkal, Martin (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Předmětem zájmu této diplomové práce je analýza a řešení lokality v okolí brány Matky Boží v Jihlavě. Cílem je zhodnocení stávajícího stavu území se začleněním domů v majetku města, které jsou součástí městské památkové rezervace. Práce také řeší problematiku turismu ve městě, dopravní infrastrukturu a parkování, majetkové vztahy a propojení městského centra s předměstím. V návrhové části je řešeno zhodnocení současného stavu třech historických domů v majetku města, jejich rekonstrukce a nové využití. Dále je řešena novostavba parkovacího domu v místě bývalého bastionu a propojení historického centra s předměstím. Návrh byl zpracován na základě požadavků magistrátu města Jihlavy a řídí se limity památkové péče.
Návrh rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Hovoransko a jeho dopad na podnikání
Bednarovičová, Andrea ; Grmolec, Josef (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem marketingu v cestovním ruchu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí; teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a marketingu. Analytická část se primárně věnuje Mikroregionu Hovoransko, dále pak dotacím a cestovnímu ruchu v Jihomoravském kraji. Výsledkem této práce jsou jednotlivé návrhy vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Hovoransko.
Návrh rozvoje cestovního ruchu a jeho dopad na podnikání v Hostýnsko-vsetínské hornatině
Bláhová, Adéla ; Špiler, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je marketing cestovního ruchu v oblasti Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Cílem je posouzení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu této turistické oblasti. První část je teoretická, a jsou zde sepsány základní poznatky z hlediska marketingu a cestovního ruchu. Analytická část popisuje vybrané území a vymezuje současný stav místní situace. Na základě těchto poznatků jsou stanoveny návrhy a cíle, které vedou k rozvoji a zlepšení situace v Hostýnsko-vsetínské hornatině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,690 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.