Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 160 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace a spokojenost vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti
Dlabajová, Eva ; Kruntorádová, Markéta (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato magisterská diplomová práce se zabývá spokojeností manažerů a správného uchopení stylu motivace ze strany vedení a společnosti. Práce je koncipovaná do dvou částí – teoretické a empirické. Vteoretické části jsou vymezeny základní pojmy: manažer, manažerství, leader, leaderství. Dále jsou definovány a porovnány typy stylů vedení manažery. Následně je zde vysvětlen pojem potřeba, motiv, motivace a uvedeny jsou nejzákladnější nástroje kmotivaci. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření realizovaného prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, jehož cílem bylo odpovědět na hlavní výzkumné otázky. Zároveň bylo zkoumáno, čím je tento jev ovlivňován a jaký typ spolupráce či pomoci by uvítali oslovení respondenti ke zlepšení výkonu ve své práce. Cílem této práce má být konkrétní návrh, který povede k navýšení pracovního výkonu.
Osobní pohoda při práci probačního úředníka
Vachoušková, Veronika ; Drahoňovský, Jan (vedoucí práce) ; Novák, Petr (oponent)
Práce se zaměřuje na osobní pohodu, konkrétně v pracovním prostředí, úředníků Probační a mediační služby na středisku v Praze. Metodou řešení problému je kvalitativní výzkum, ke kterému byla data sbírána pomocí předem domluvených rozhovorů s náhodně vybranými úředníky střediska. Výzkum měl za cíl zmapovat jednotlivé oblasti osobní pohody u jednotlivých respondentů. V analýze dat byla použita metoda srovnávání a kontrastů, data jsou následně interpretována a zpřehledněna ve vytvořených tabulkách. Výsledkem výzkumu jsou častější pozitivní vyjadřování respondentů k daným tématům, nebyl detekován značný rozdíl mezi osobami s nižší a vyšší délkou působení na středisku, v některých názorech se vedoucí střediska od svých podřízených či od úředníka s nízkou pracovní zkušeností odlišují. Navíc se v rozhovorech objevili deviantní a kontrastní odpovědi. Validita dat byla následně diskutována v kapitole Diskuse, je zde možnost zkreslení odpovědí z důvodu nedávného stěhování střediska nebo z důvodu předem předložených otázek respondentovi. Výzkum byl porovnán s uvedenými výzkumy z kapitoly Přehled dosavadního poznání. Ke hlubšímu zkoumání této tématiky, navrhuji výzkum provést i na jiné pobočce Probační a mediační služby ČR nebo kvalitativní výzkum proměnit do kvantitativní roviny a zjistit tak situaci na více...
Měření parametrů pracovního prostředí ve strojní montáži
Kutík, Miroslav ; Křivánek, David (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumání a měření vybraných parametrů pracovního prostředí a jejich vliv na člověka. Měřené prostředí představuje nově vybudovaná hala, která má dokázat stabilitu a příslušnou kvalitu ve zkoumané oblasti. Nezbytnou součástí problematiky je rozsáhlá rešerše zabývající se pojmy ergonomie, člověk a ergonomie a vybrané parametry pracovní prostředí. Tyto kapitoly vysvětlují, jak docílit zdravé pracovní pohody za účelem zvýšení produktivity. Praktická část se zabývá zpracováním naměřených hodnot, mezi které patří klimatické podmínky, nebezpečné sloučeniny a osvětlení. Každá zmíněná proměnná obsahuje postup měření, hodnoty a zhodnocení. Toto zhodnocení propojuje teoretické znalosti s praxí.
Konstrukce a aplikace mobilních robotů vhodných pro průmyslové (výrobní) použití
Botek, Martin ; Szabari, Mikuláš (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou aplikace a konstrukce automatických dopravních vozíků a autonomních mobilních robotů a trendy, kterými jejich využití směřuje. V první části je proveden systémový rozbor provedení robotizace pracovního prostředí za využití mobilního robotu. Druhá část se zaměřuje na historii robotů, jejich definici, rozdělení typů mobilních robotů a rozbor subsystémů, ze kterých se robot skládá. Poslední část práce je zaměřena na trendy, které se vyskytují v konstrukci a aplikaci nových technologií pro mobilní roboty.
 Komunikace a firemní kultura ve stavebnictví
Macinková, Martina ; Molnár, Josef (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci a firemní kulturu ve stavebnictví, s důrazem na jejich význam a zlepšování. Práce si klade za cíl podchytit důležitost tohoto tématu v kontextu stavebnictví. V teoretické části práce je detailně zkoumána problematika komunikace a kultury ve stavebnictví, aby byl získán její komplexní přehled. V praktické části jsou prezentovány výsledky provedených výzkumů, které kombinují kvantitativní a kvalitativní přístup. Data byla získána prostřednictvím dotazníkových šetření a řízených rozhovorů se zaměstnanci vybraných stavebních firem. V závěru práce jsou shrnuty dílčí závěry a formulována doporučení pro zlepšení komunikace a firemní kultury ve stavebních firmách. Součástí této práce byl návrh účinnější metodologie dotazníkového šetření a tipy pro zatraktivnění tohoto oboru mladým lidem.
Proposal for Motivational System Changes in a Selected Company
Drahokoupil, Vojtěch ; Pfeifer, Marcel Rolf (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
The main goal of this thesis is a proposal of motivation system change in the company Dobrá autopůjčovna which operates one car rental office situated in Brno. In the theoretical part of this thesis are explained the basic terms and different types of motivation, its influence on employees and different motivational theories. This part serves as a foundation for the analytical part in which the current motivational system is explained and described in great detail. This was achieved through interviews with employees, interview with the owner and observation. Based on this analyzed information changes were offered to increase the employees performance and satisfaction while focusing on maintaining company culture.
Výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti
Pešková, Monika ; Krejčová, Michaela (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na spokojenost zaměstnanců. Cílem práce je zjištění současné úrovně spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti a předložení návrhů pro jejich zlepšení. Teoretická část se zabývá literární rešerší a vysvětlením důležitých pojmů. Analytická část práce představuje společnost a zpracovává zvolenou kvantitativní výzkumnou strategii. Následuje zpracování a vyhodnocení získaných dat. V poslední části jsou zpracovány vlastní návrhy řešení, které mohou vést ke zvýšení celkové pracovní spokojenosti ve společnosti.
Využití technických a automatizačních zařízení v provozu České pošty
Brabec, Radek
Smyslem této práce je pochopení a zlepšení problematiky třídění balíkových zásilek ve společnosti Česká pošta s.p. Práce představuje techniku a manipulační prostředky využívané v provozech České pošty s.p. Dále se práce zaměřuje na pracoviště ručního třídění zásilek, kde jsou zaměstnanci ohroženi muskuloskeletárními onemocněními. Poznatky získané touto prací nabízejí možnost zvýšení kvality třídění a lepší ochranu zdraví zaměstnanců. Uvedené výsledky je možné aplikovat na celou společnost Česká pošta s.p.
Kultúra práce vo vybranom podniku
Behálová, Mária
Behálová, M., Kultura práce ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2014. Tato bakalářská práce se zabývá kulturou práce v podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy kultury práce, organizační kultury a pracovního prostředí. V závěru teoretické části je popsána teorie sociologického výzkumu. Praktická část se zabývá kulturou práce ve společnosti Samsung Electronics Europe Logistics, B. V. Cílem této práce bylo vysledovat kulturu práce na základě dotazníkového šetření. V závěrečné části je uvedeno zhodnocení výsledků a doporučení pro firmu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 160 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.