Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení funkčnosti ekoduktů s využitím GIS
Benešová, Eliška ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Práce se zabývá hodnocením ekoduktů s využitím GIS, reprezentovaných softwarovým nástrojem ArcGIS Pro. Představujeme nový, systematický pohled na hodnocení ekoduktů, který je přímo aplikovatelný také v procesu plánování jejich výstavby. Docházíme k závěru, že většina ekoduktů na území České republiky není vybudována bezvýhradně správně z hlediska jejich primárního účelu. Zároveň však většina těchto ekoduktů splňuje alespoň některá hodnocená kritéria; můžeme tedy rozumně předpokládat jejich využití s nižší preferencí. Práce poskytuje základ pro tento pohled a je možné ji rozšířit přidáním dalších hodnocených kritérií. Správnost metod a výsledků této práce by mělo být možné ověřit terénním výzkumem. Klíčová slova: ekodukt, GIS, dálkový průzkum Země, fragmentace, architektura, lineární infrastruktura
Differences between versions of network simulator 3 and the new design of selected lab tasks
Halaš, Marek ; Jeřábek, Jan (oponent) ; Dvořák, Jan (vedoucí práce)
The aim of this work is to describe the development of the NS3 simulator, specifically between versions 3.21 and 3.40. Another objective was to prepare three laboratory tasks that were developed in an older version and implement them into the latest version with new guides. The work also describes the environment setup and installation of this tool. The final part focuses on extending the original tasks and their implementation into the latest version.
Analýza nedostatků IDS systémů
Černý, Marek ; Tobola, Jiří (oponent) ; Žádník, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou síťových bezpečnostních prvků zvaných IDS systémy. Za účelem poukázání na možné nedostatky jsou zkoumány zejména síťové IDS systémy pro vyhledávání vzorů a navrženy techniky, které využívají možných zranitelností těchto systémů. Na základě těchto technik byla navržena a vytvořena aplikace, která umožňuje snadné testování účinnosti IDS systémů. A to takovým způsobem, který je zcela nezávislý na konkrétním síťovém útoku použitém v rámci testu.
Magnetic spin ice states in artificial magnetic frustrated systems
Schánilec, Vojtěch ; Hrabec, Aleš (oponent) ; Rougemaille, Nicolas (vedoucí práce)
Artificial spin-ice systems are an appropriate tool for exploring unusual phenomena that are hard to observe in nature. A special case of artificial spin ice system is a kagome lattice that allows you to examine the collective behaviour of spin in the matter. This system has a number of predicted exotic magnetic phases that have not yet been measured and investigated in real space. In this work, we deal with the modification of the kagome lattice so that it can be used to study exotic states in real space. Experiments performed on our modified lattice indicate that we are able to detect both low and high energy states, and therefore the proposed modification of the kagome lattice is suitable for exploring its exotic states in real space.
Nástroj pro analýzu výkonu alokátorů paměti v operačním systému Linux
Müller, Petr ; Peringer, Petr (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce prezentuje nástroj, který umožňuje analýzu vlastností dynamických paměťových alokátorů se zaměřením na jejich výkon. Práce identifikuje důležité výkonnostní metriky paměťových alokátorů a také faktory prostředí a programu, které tyto metriky mohou ovlivnit. Na základě těchto nalezených metrik byl navrhnut a implementován nástroj, který umožnuje jejich sběr a analýzu. Nástroj umožňuje tvorbu různých scénářů použití alokátorů tak, aby bylo možné analyzovat chování alokátorů za různých podmínek. Tento nástroj byl testován na několika dostupných paměťových alokátorech se svobodnou licencí.
Rozšíření behaviorální analýzy síťové komunikace určené pro detekci útoků
Teknős, Martin ; Zbořil, František (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Práce se zaobírá behaviorální analýzou síťové komunikace (NBA) určené pro detekci útoků. Cílem práce je vylepšit NBA zvýšením přesnosti detekce obfuskovaných síťových útoků pomocí ní. Jsou představeny metody a techniky používané pro detekci síťových útoků a klasifikaci síťového provozu. Dále jsou popsány systémy na detekci útoků (IDS) z pohledu jejich funkcionality a možných útoků na ně. Práce popisuje principy vybraných útoků proti IDS a jsou navrhnuty metody obfuskace, které je možné využít pro překonání NBA. Dále byl navržen a implementován nástroj na automatickou exploitaci, který také vykonává navržené obfuskace síťových útoků a sbírá data z této síťové komunikace. Vytvořený nástroj byl použit k vykonání síťových útoků. Pak byli získány data pro experimentování a vykonány různé experimenty, kterých výsledkem bylo zdůraznění trénování klasifikačních modelů NBA s využitím znalosti o obfuskacích.
Pokročilé nástroje pro měření výkonu
Smrček, Jaromír ; Gajda, Zbyšek (oponent) ; Kašpárek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce prezentuje vstupně-výstupní vrstvu jádra Linux a ukazuje možnosti jejího ladění a optimalizace. Dále ukazuje nástroje, které je možno použít pro sledování systému a jejich výstupy. Práce se také soustřeďuje na kombinaci takových nástrojů, která by vedla k jednoduchému použití a komplexnímu výsledku sledování. Praktická část sestává z aplikace skriptů pro SystemTap a blktrace a z vlastního programu pro monitorování fragmentace s grafickým výstupem.
Připojení paměťové karty SD k mikrokontroléru
Laurinc, Pavel ; Kubek, Ján (oponent) ; Škarvada, Jaroslav (vedoucí práce)
Autor se zaobírá paměťovými kartami Secure Digital (SD) a 8-bitovými mikrokontrolérmi z rady Atmel AVR. Popisuje jejich architekturu, vlastnosti a technologie použité v těchto zařízeních. Dále vysvětluje princip komunikačních protokolů, pomocí kterých probíhá komunikace s ostatními zařízeními. Rozebírá funkcionalitu souborového systému FAT. Popisuje návrh a implementaci rozhraní pro připojení SD karet k mikrokontroléru. Dále taktéž vysvětluje SW řešení projektu a podává objektivní pohled na využití a srovnaní implementovaných režimů komunikace s kartou.
To Run Insurgency like a Business: Self-Defeating Patronage by the Principal in Eastern Ukraine
Laryš, Martin ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent) ; Mareš, Miroslav (oponent)
Disertační práce "Řídit povstání jako firmu: sebepoškozující patronát principála ve východní Ukrajině" čerpá z literatury specializující se na nepřímé válečnictví, která se zakládá na teorii principála a agenta, jenž konceptualizuje nepřímé válečnictví jako ukázkový příklad delegace. Principálové hrají významnou roli při utváření rebelie a vykonávání kontroly nad ní prostřednictvím delegace jakožto nízkonákladového a popíratelného nástroje pro k posílení rebelů a jejich milicí. Delegování je však plné problémů, zejména pokud je delegováno na roztříštěné povstalecké skupiny. Literatura považuje roztříštěné povstalecké skupiny za slabé nestátní aktéry náchylné k rychlému selhání a rozpadu. Má argumentace se zaměřuje na paradox delegování rebelie na roztříštěné povstalecké skupiny. Tvrdím, že takové delegování je ze své podstaty nákladné a viditelné, což je v rozporu s původním záměrem delegování jako levného a popíratelného nástroje zahraniční politiky. Ve své disertační práci zavádím koncepty sebezničující patronát a decentralizovaného delegování jako svůj příspěvek do diskuse o nepřímém válečnictví. Principál doplácí na sebepoškozující patronát, jelikož musí držet nízké vstupní bariéry pro vznikající povstalecké milice, aby překonal problém kolektivní akce, s níž se budoucí povstalci potýkají v...
Kvalitativní analýza vybraných podtříd glykosfingolipidů izolovaných z lidské krevní plasmy pomocí HILIC-ESI-MS/MS
ŠIKLOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitativní analýzou vybraných podtříd glykosfingolipidů izolovaných z lidské krevní plasmy pomocí hydrofilní interakční kapalinové chromatografie s elektrosprejovou ionizací a tandemovou hmotnostní detekcí (HILIC-ESI-MS/MS). Glykosfingolipidy jsou všudypřítomné a strukturně velmi rozmanité složky buněčných membrán podílející se a ovlivňující mnoho buněčných funkcí. Bylo prokázáno, že změny ve strukturách glykosfingolipidů a v jejich rozdílné expresi mohou představovat klíčový faktor při vývoji mnoha onemocnění a různých typů rakoviny.Teoretická část je věnována shrnutí základních poznatků o glykosfingolipidech,jejich biosyntéze, klasifikaci, biologických funkcí a jejich souvislostí s různými typy onemocnění a rakoviny. Dále jsou zde popsány metody izolace, přečištění a analytické možnosti stanovení glykosfingolipidů z biologických vzorků. V rámci experimentální části práce byl proveden odběr a zpracování vzorků krve spolu s přípravou potřebných roztoků, vzorků plasmy a standardů. Dále byla provedena testovací analýza, optimalizace gradientu mobilní fáze, srovnání nejčastěji používaných extrakčních metod, a to metod podle Folcha, Bligh a Dyera, Matyashe a Alshehryho, a frakcionace lipidového extraktu. Nedílnou součástí praktické části byla rovněž identifikace a strukturní charakterizace glykosfingolipidů v rámci vybraných podtříd, včetně sestavení jejich profilu v lidské krevní plasmě. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a odpovědi na stanovené výzkumné otázky včetně zhodnocení možných zlepšení v dané oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.