Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
To Run Insurgency like a Business: Self-Defeating Patronage by the Principal in Eastern Ukraine
Laryš, Martin ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent) ; Mareš, Miroslav (oponent)
Disertační práce "Řídit povstání jako firmu: sebepoškozující patronát principála ve východní Ukrajině" čerpá z literatury specializující se na nepřímé válečnictví, která se zakládá na teorii principála a agenta, jenž konceptualizuje nepřímé válečnictví jako ukázkový příklad delegace. Principálové hrají významnou roli při utváření rebelie a vykonávání kontroly nad ní prostřednictvím delegace jakožto nízkonákladového a popíratelného nástroje pro k posílení rebelů a jejich milicí. Delegování je však plné problémů, zejména pokud je delegováno na roztříštěné povstalecké skupiny. Literatura považuje roztříštěné povstalecké skupiny za slabé nestátní aktéry náchylné k rychlému selhání a rozpadu. Má argumentace se zaměřuje na paradox delegování rebelie na roztříštěné povstalecké skupiny. Tvrdím, že takové delegování je ze své podstaty nákladné a viditelné, což je v rozporu s původním záměrem delegování jako levného a popíratelného nástroje zahraniční politiky. Ve své disertační práci zavádím koncepty sebezničující patronát a decentralizovaného delegování jako svůj příspěvek do diskuse o nepřímém válečnictví. Principál doplácí na sebepoškozující patronát, jelikož musí držet nízké vstupní bariéry pro vznikající povstalecké milice, aby překonal problém kolektivní akce, s níž se budoucí povstalci potýkají v...
Kvalitativní analýza vybraných podtříd glykosfingolipidů izolovaných z lidské krevní plasmy pomocí HILIC-ESI-MS/MS
ŠIKLOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitativní analýzou vybraných podtříd glykosfingolipidů izolovaných z lidské krevní plasmy pomocí hydrofilní interakční kapalinové chromatografie s elektrosprejovou ionizací a tandemovou hmotnostní detekcí (HILIC-ESI-MS/MS). Glykosfingolipidy jsou všudypřítomné a strukturně velmi rozmanité složky buněčných membrán podílející se a ovlivňující mnoho buněčných funkcí. Bylo prokázáno, že změny ve strukturách glykosfingolipidů a v jejich rozdílné expresi mohou představovat klíčový faktor při vývoji mnoha onemocnění a různých typů rakoviny.Teoretická část je věnována shrnutí základních poznatků o glykosfingolipidech,jejich biosyntéze, klasifikaci, biologických funkcí a jejich souvislostí s různými typy onemocnění a rakoviny. Dále jsou zde popsány metody izolace, přečištění a analytické možnosti stanovení glykosfingolipidů z biologických vzorků. V rámci experimentální části práce byl proveden odběr a zpracování vzorků krve spolu s přípravou potřebných roztoků, vzorků plasmy a standardů. Dále byla provedena testovací analýza, optimalizace gradientu mobilní fáze, srovnání nejčastěji používaných extrakčních metod, a to metod podle Folcha, Bligh a Dyera, Matyashe a Alshehryho, a frakcionace lipidového extraktu. Nedílnou součástí praktické části byla rovněž identifikace a strukturní charakterizace glykosfingolipidů v rámci vybraných podtříd, včetně sestavení jejich profilu v lidské krevní plasmě. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a odpovědi na stanovené výzkumné otázky včetně zhodnocení možných zlepšení v dané oblasti.
Coexistence of plant species in fragmented landscape
JANEČKOVÁ, Petra
Polopřirozené trávníky představují centra diverzity v současné krajině. Práce se zaměřila na různé efekty a procesy určující koexistenci rostlinných druhů na dvou různých škálách. V místním měřítku se zabývala vlivem managementu a hnojení ve vztahu k abiotickým gradientům a funkčním charakteristikám druhů. Na úrovni krajiny ovlivňuje rozšíření druhů také prostorové rozložení trávníků, hospodaření či funkční charakteristiky druhů. Rozložení rostlinné diverzity ve fragmentované krajině je modifikováno také podle dostupnosti vhodných biotopů a heterogenitou krajiny.
GC-MS kvantifikace majoritních složek roztoků založená na využití molekulových fragmentů obsahujících těžké nuklidy běžných prvků
Horká, Blanka ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Bajer, Tomáš (oponent)
Kvantifikace majoritních složek metodou plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) je zavedena v běžné laboratorní praxi. Detektor FID je považován za univerzální detektor pro plynovou chromatografii (GC), ale neposkytuje odezvu pro celou řadu látek a tento detektor poskytuje pouze kvantitativní data. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií je silným analytickým nástrojem, který poskytuje nejen kvantitativní data, ale i kvalitativní data o identitě látek. Při kvantifikaci metodou GC-MS je někdy problémem saturace detektoru, jelikož se jedná o detektor vysoce citlivý (na úrovni ppb). Jedním ze způsobů, jak zamezit přetížení detektoru je výrazné naředění roztoků, což způsobuje snížení mezí detekce a stanovitelnosti metody. Dalším přístupem, jak obejít saturaci detektoru je např. přerušení detekce během eluce rozpouštědla. Pro kvantifikaci majoritních složek roztoků lze aplikovat pouze první ze způsobů, jak saturaci detektoru obejít, ale jedná se o proces náročný na laboratorní práci, který zvětšuje nejistotu měření. Přerušení detekce při eluci rozpouštědla není pro účely kvantifikace majoritních složek použitelný, proto byl navrhnut a následně ověřen nový přístup kvantifikace majoritních složek roztoků pomocí M+1 iontů. Tyto ionty jsou měřeny díky přítomnosti...
Divočina a rekreace v NP Šumava - typologie vztahu
Zitová, Anna ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Matějček, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vztahu mezi divočinou a rekreací, a to konkrétně na území českého Národního parku Šumava. Šumava se řadí mezi unikátní přírodní lokality, a to nejenom díky své poloze ve střední Evropě, ale i díky svému jedinečnému přírodnímu bohatství ukrytému v srdci Evropy. Slatě, rašeliniště, prameniště řek, ale například i pralesní vegetace a mnoho dalšího patří mezi poklady tohoto českého národního parku. Je zřejmé, že tato místa jsou lákadlem pro mnoho návštěvníků. Práce zkoumá, jak tyto dvě protichůdné tendence sladit. Z jedné strany je to touha ochránit přírodní prostředí a z druhé strany stále rostoucí tlak cestovního ruchu a rekreace. Diplomová práce je členěna do dvou základních částí. První část tvoří rešerše vyhodnocení samotné "divočiny" a nabízí pohledy na tento pojem z různých úhlů. Je patrné, že náhled na divočinu bude ve světovém kontextu odlišný od toho, jaký známe z České republiky. Dále je možné se v rešeršní části seznámit s tím, jaký vliv má rekreace na přírodní prostředí, resp. na "divočinu". Nejpodrobněji práce zkoumá vlivy rekreace na faunu a flóru. V praktické části je pak řešena problematika vztahu rekreace a "divočiny" na příkladu Národního parku Šumava. Zkoumány a vyhodnocovány jsou jak biotické systémy a jejich kvalita, tak i návštěvnost...
Strukturní analýza přírodních látek s větvenými alifatickými řetězci pomocí hmotnostní spektrometrie
Strmeň, Timotej ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mastných alkoholů pomocí hmotnostní spektrometrie. Teoretická část shrnuje základní poznatky o mastných alkoholech, jejich výskytu, vlastnostech, analýze a využití. Experimentální část se zabývá hledáním vhodného derivatizačního činidla pro mastné alkoholy, které by umožnilo jejich detekci měkkými ionizačními technikami a zároveň jejich strukturní analýzu z fragmentačních spekter připravených derivátů. Hlavním cílem strukturní analýzy je lokalizace methylového větvení v řetězci mastných alkoholů.
Biologie datlíka tříprstého
Navrátil, Martin ; Fuchs, Roman (vedoucí práce) ; Reif, Jiří (oponent)
Ve své práci se pokouším zjistit, jaký vliv má lesnické hospodaření na výskyt datlíka tříprstého. Datlík tříprstý je "vlajkovým" druhem bezzásadového lesa pralesního typu a proto vyžaduje naší pozornost a ochranu. V práci jsou použity i výsledky studií sesterských druhů datlíka tříprstého ze Severní Ameriky. Hlavními kapitolami jsou vliv fragmentace porostů, vliv zdravotního stavu porostu a na závěr vliv potravní nabídky na výskyt a chování datlíka.
Studium využití derivatizačních reakcí pro ESI-MS analýzu obtížně ionizovatelných aryl chlorokomplexů rhenia
Vlk, Mikuláš ; Štícha, Martin (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem je metoda vhodná pro strukturní analýzu koordinačních sloučenin s výbornou citlivostí a selektivitou. Některé komplexní sloučeniny však nejsou pomocí měkkých ionizačních technik přímo ionizovatelné. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním derivatizační reakce obtížně ionizovatelných komplexů komplexy rhenia s 1,2-dihydroxybenzem a 2,3-dihydroxytoluenem a strukturní analýzou produktů. Struktura a fragmentační mechanismy připravených derivátů byly zkoumány pomocí kolizně indukované disociace (CID). Teorie funkcionálu hustoty (DFT) byla použita pro predikci štěpených vazeb při fragmentaci na základě prodloužení vazeb během ionizace a pro popis struktury připravených komplexů.
Externality v dopravě s důrazem na prostorové aspekty
Tomášek, Radek ; Matějček, Tomáš (vedoucí práce) ; Hanus, Martin (oponent)
Externality v dopravě s důrazem na prostorové aspekty Souhrn Tato bakalářská práce se zabývá externalitami v dopravě, přičemž důraz je kladen na prostorové externality. Celkem je rozdělena do sedmi kapitol, které jsou poté členěny na jednotlivé podkapitoly. V kapitole základní pojmy je obsažena teoretická část charakterizující fenomény dopravy a externalit, možnosti kvantifikace, řešení a internalizace dopravních externalit a současný stav v ČR. Kapitola praktická část obsahuje konkrétní výzkumy a jejich výsledky. Nejdříve je popsáno modelové území Výtoň a uvedeny alespoň základní informace ohledně fungování světelných signalizačních zařízení, následuje vlastní metodika průzkumu a jeho výsledky. Na tento průzkum dále navazuje dotazníkové šetření zabývající se pěší dopravou v Praze. Oba průzkumy směřují ke stejnému cíli, tedy zjištění vlivu fragmentace krajiny na životy obyvatel města. Tento cíl byl splněn v závěrečné kapitole, kde jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z obou průzkumů. KLÍČOVÁ SLOVA: Externality, prostor, fragmentace, silniční doprava, město, přechod pro chodce se SSZ
Přínos teorie konsociační demokracie pro Libanon
Coufal, Ondřej ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Gelnarová, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přínosem teorie konsociační demokracie pro Libanon v letech 1943 až 1975 a při následné rekonstrukci státu po občanské válce v roce 1989. Libanon se v roce 1943 poprvé stal nezávislým státem a jeho politický systém obsahoval prvky teorie konsociační demokracie nizozemského politologa Arenda Lijpharta. Ty byly přítomny, aby udržely systém stabilní i přes širokou náboženskou fragmentaci, která byla v Libanonu přítomna. Možnost účastnit se politického rozhodování dostaly všechny relevantní skupiny. Institucionální uspořádání tedy odpovídalo základním podmínkám konsociační demokracie, ale společnost byla rozdělena ideologicky a sociálně. Mezi muslimy se objevoval arabský nacionalismus, zatímco křesťané prosazovali spíše libanonský nacionalismus. Problémy přinášela i špatná socioekonomická situace, která znevýhodňovala spíše muslimy. Již takto složitou situaci stupňoval dlouhodobý arabsko-izraelský konflikt a s ním společná palestinská migrace na území Libanonu. Cílem této práce je zjistit, jak se elity s touto složitou situací v letech 1943 až 1975 vypořádaly, zhodnotit přítomnost prvků konsociační demokracie a jejich přínos.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.