Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozpoznávání obličejů v obraze
Krhut, Miloš ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématikou detekcí obličejů v digitálních obrazech. Jsou v ní obecně popsány a roztříděny nejčastěji používané metody a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je popsána metoda detekce kůže pomocí barev, detekce očí, úst a dále teoreticky popsány algoritmy strojového učení a detekce Haarovými příznaky. Dále se práce věnuje implementaci těchto metod v knihovně OpenCV, jsou zde zmíněny praktické možnosti použití a nakonec provedeno srovnání detekcí různými dostupnými natrénovanými soubory.
Zjednoznačňování slovních významů
Kraus, Michal ; Glembek, Ondřej (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání a zjednoznačňování českých slov.  Nejprve se čtenář seznámí s historickým kontextem úkolu, poté jsou mu předvedeny použité algoritmy: naivní Bayesův klasifikátor, klasifikátor AdaBoost, metoda maximální entropie a rozhodovací strom. Použité metody jsou názorně předvedeny na příkladu. V dalších částech práce jsou popsány datové sady a parametry pro klasifikaci. V závěrečné části práce dojde na zhodnocení výsledků a nastínění možných úprav.
Klasifikační framework
Koroncziová, Dominika ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Kouřil, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a implementace klasifikačního software postaveného na knihovně RapidMiner. Výsledná aplikace bude sdružovat nejpoužívanější algoritmy a procesy implementované v RapidMineru do jednoduchého použitelného programu. Součástí nároků na aplikaci je jednoduché rozhraní pro ovládání z příkazové řádky, stejně jako grafické rozhraní zjednodušující nastavení více parametrů. Aplikace má také umožňovat tvorbu samostatných jednoúčelových programů, sloužících na opakovanou klasifikaci s použitím předem natrénovaného modelu. Nad rámec původního zadání je implementována i práce s textovými daty z Wikipedie, jejich stáhnutí a předzpracování a následné použití jako trénovacích dat. Text práce se zabývá postupně jednotlivými algoritmy a popisem kvalifikačních algoritmů, jejich vlastnostmi a použitím, a popisuje návrh a implementaci systému. V rámci práce byla vykonána i sada několika testů pro ověření výkonu a funkcionality aplikace. Jejich výsledky jsou shrnuty v závěru práce.
Anatomy based landmark detection in brain CT scans
Krajčiová, Alexandra ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Jakubíček, Roman (vedoucí práce)
Manual detection of anatomical landmarks from head CT (Computed Tomography) scans is time-consuming task prone to observer errors. In addition, the accuracy of the detection correlates with image quality. The aim of this work is to create an algorithm that will perform automatic detection of anatomical landmarks. These landmarks can be later used to form radiological lines, which finds its application in CT scanning. SVM (Support Vector Machines) and HOG (Histograms of Oriented Gradients) features was chosen for anatomical landmark detection. The achieved results, possibilities of further progress and improvement of detection are summarized in the conclusion.
Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje
Libosvár, Jakub ; Řezníček, Ivo (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice detekce a lokalizace lidského obličeje v obraze. Jsou zde popsány možnosti současných metod a umělých neuronových sítí. Práce vychází z výzkumu H. Rowleyho. Prakticky je práce zaměřena na implementaci programu, který je schopen na základě trénovacích a testovacích obrázkových sad natrénovat umělou neuronovou síť pro rozpoznávání lidských obličejů.
Stress recognition from speech signal
Staněk, Miroslav ; Přibil, Jiří (oponent) ; Tučková,, Jana (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Presented doctoral thesis is focused on development of algorithms for psychological stress detection in speech signal. The novelty of this thesis aims on two different analysis of the speech signal- the analysis of vowel polygons and the analysis of glottal pulses. By performed experiments, the doctoral thesis uncovers the possible usage of both fundamental analyses for psychological stress detection in speech. The analysis of glottal pulses in amplitude domain according to Top-To-Bottom criterion seems to be as the most effective with the combination of properly chosen classifier, which can be defined as language and phoneme independent way to stress recognition. All experiments were performed on developed Czech real stress database and some observations were also made on English database SUSAS. The variety of possibly effective ways of stress recognition in speech leads to approach very high recognition accuracy of their combination, or of their possible usage for detection of other speaker’s state, which has to be further tested and verified by appropriate databases.
Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu
Vymlátil, Petr ; Trzos, Michal (oponent) ; Lněnička, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zjištěním Parkinsonovi choroby na základě analýzy řečového záznamu. V úvodních kapitolách je popsán mechanismus vzniku lidského hlasu, jeho základní vlastnosti a vliv hypokinetické dysartrie na řeč. V další kapitole jsou popsány vlastnosti řečového signálu a některé metody jeho předzpracování. Následuje popis a způsob extrakce vybraných jednotlivých příznaků potřebných pro diagnózu nemoci a stručný popis metod redukce a klasifikátorů. Praktická část práce srovnává úspěšnost klasifikace naivního bayesovského klasifikátoru v závislosti na použité redukci.
Klasifikace příspěvků ve webových diskusích
Margold, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá klasifikací textu v prostředí internetu. Jsou v ní popsány dostupné moderní metody pro klasifikaci a následné rozdělení textových příspěvků. Součástí diplomové práce je implementace Bayesova naivního algoritmu a klasifikátoru s využitím neuronových sítí. Vybrané metody jsou zde porovnány vzhledem k jejich chybovosti či jiným klasifikačním vlastnostem.
Obrazové deskriptory
Dula, Marek ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Zpracovávání digitálních fotografií je rozrůstající se odvětví, při kterém se ve velké míře využívají obrazové deskriptory pro analýzu objektů na fotografii. V dnešní době prakticky všechny fotografie prochází jejich analýzou, a to například pro naše pohodlí při následném procházení digitálních fotografií či naši bezpečnost, ale i pro marketingové účely.
Anatomy based landmark detection in brain CT scans
Krajčiová, Alexandra ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Jakubíček, Roman (vedoucí práce)
Manual detection of anatomical landmarks from head CT (Computed Tomography) scans is time-consuming task prone to observer errors. In addition, the accuracy of the detection correlates with image quality. The aim of this work is to create an algorithm that will perform automatic detection of anatomical landmarks. These landmarks can be later used to form radiological lines, which finds its application in CT scanning. SVM (Support Vector Machines) and HOG (Histograms of Oriented Gradients) features was chosen for anatomical landmark detection. The achieved results, possibilities of further progress and improvement of detection are summarized in the conclusion.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.