Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,539 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Stanovení farmaceutických látek v odpadních vodách
Horkelová, Simona ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Coufal, Pavel (oponent)
Akumulace léčiv v životním prostředí je signifikantním tématem dnešní doby. Každý rok se spotřeba a nadužívání farmaceutických látek zvyšuje a velká část poté končí v odpadních vodách. Dosavadní procesy na čistírnách odpadních vod často nedokážou efektivně odstranit tyto látky, protože k tomu nebyly původně navrhované a uzpůsobené. To způsobuje postupné pronikání léčiv do vodních systémů a tím se zvyšuje znečištění povrchových, podzemních, a dokonce i pitných vod. V současné době není platná legislativa, která by se zabývala sledováním a eliminací léčiv v odpadních vodách. V této diplomové práci byla pomocí akreditované metody v laboratořích ALS Czech Republic stanovována léčiva a některé metabolity ve vzorcích odpadních vod. Byly porovnávány vstupní a výstupní koncentrace farmak na čistírnách odpadních vod různé velikosti a byly stanoveny účinnosti jejich eliminace. Dále proběhlo srovnání čistíren komunálních a nemocniční čistírny. Klíčová slova: LC-MS, léčiva, metabolity, odpadní vody, životní prostředí
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Davidová, Karolína ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na systematické vyhodnocení a porovnání různých variant pro umístění nové výrobní jednotky. Využívá matematické a statistické metody, klade důraz na využití algoritmu, geografického informačního systému a časových řad. Obsahuje návrh na využití konkrétního typu dopravy.
Panelové sídliště a trvalá udržitelnost
Orságová, Kristýna ; Kvasnica, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na panelové sídliště v České republice jako symbolu masového bydlení, analyzuje jeho vliv na město a zkoumá možnosti a výzvy spojené s jejich trvalou udržitelností v dnešní době. V analytické části se zabývá historickým vývojem panelových sídlišť jako celku, principy a modely trvalé udržitelnosti. V návrhové části jsou tyto prvky spojeny a použity na návrh revitalizace daného panelové sídliště.
Vliv městské zeleně na kvalitu životního prostředí
Prokš, Dominik ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vlivu městské zelně na kvalitu životního prostředí. Jako první téma se objevuje pojem urbanizace a na to úzce navazuje to, co město jako takové pro společnost přestavuje. Dále je velká pozornost již věnována městské zeleni a její funkcím a vlivům na životní prostředí ve městech. Veřejná zeleň má vliv na ovzduší a klimatické funkce, také na hospodaření se srážkovou vodou, zamezování šíření hluku, zachytávání prašnosti a v neposlední řadě má zeleň pozitivní vliv i na psychiku obyvatel. Dále je v práci věnována pozornost údržbě a péči o rostliny a travní porosty. V praktické části je rozebírána koncepce správy a podoby veřejné městské zeleně na území statutárního města Brna, kde mimo jiné jsou popisováni jednotliví správci městské zeleně na území města a jejich povinnosti i problémy, které jsou s údržbou spjaty. Je přiblížena i funkce geologického a informativního systému zvaného GIS, který právě pro správce a pro širokou veřejnost představuje aplikaci pro přehlednou orientaci ve městě a jeho prostředí. Poslední kapitola je věnována měření koncentrací znečišťujících látek v brněnském ovzduší.
Vodík a bezpečnost v dopravě
Rusek, Rostislav ; Böhm, Michael (oponent) ; Poulíček, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce identifikuje rizika spojená s úniky, skladováním a manipulací s vodíkem, jakožto slibným nízkoemisním palivem budoucnosti. Úvodem udává základní charakteristiky vodíku, či jeho způsoby skladování a přepravy. Dále analyzuje stávající bezpečnostní opatření, popisuje vodíkovou dopravu a technologické inovace z ekonomické stránky a s ohledem na životní prostředí. Závěrečná část porovnává vodík s alternativními palivy, konkrétně se stlačeným zemním plynem a zkapalněným ropným plynem. Tato práce je zpracována na základě rešerše relevantní literatury, shrnuje aktuální poznatky a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu pro zajištění bezpečné budoucnosti vodíku jako alternativního paliva v dopravních prostředcích i infrastruktuře.
NetZero – uhlíkově neutrální bydlení v Brně
Thunová, Nicola Vanesa ; Gebauer, Pavel (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem bytového vnitrobloku koncepčně navrženého jako uhlíkově neutrální stavbou v Brně. Vybraný objekt navazuje na předdiplomový projekt PURE CITY, ve kterém bylo v rámci urbanistické studie navržen soubor staveb, které se zabývali problematikou NET ZERO v rámci urbanistického a společenského měřítka. Vymezené území se nachází v katastrálním území Starý Lískovec na ulici Jihlavská při nové zastávce Západní Brána a nedaleko areálu fakultní nemocnice Bohunice. Koncept NET ZERO se zabývá udržitelností a snahou o dosažení neutrální bilance uhlíkových stop v celém životním cyklu budovy. Vnitroblok je navržen jako soubor 8mi bytových sektorů. Vnitřní prostor vnitrobloku parkového charakteru slouží pro pobyt a relaxaci a je zcela soukromým prostorem pro obyvatele bloku. Objekt v nárožních částech dosahuje až 7 nadzemních podlaží, čímž reaguje na orientaci ke světovým stranám. Tvarově ze severní strany propisuje racionální obdelníkový tvar, na jižní straně je však fasáda zkosena, jelikož bylo nutné ustoupit probíhající stávající komunikaci. Byty jsou navrženy v několika kategoriích a cílí především na hustotu obydlení. Byty jsou doplněny prostornými balkony a byty v přízemí k uliční čáře jsou umístěny terasy které dvojitou bariérou a výškovým rozdílem vymezují veřejný a soukromý prostor. Výškový rozdíl tak reaguje i na klesající terén, který na jižní straně dosahuje výškového rozdílu až o 3,5 m. V přízemních podlaží v přímém styku s uliční čarou jsou navrženy aktivní partery s menšími obchody či služby, nebo bytové jednotky WORK and LIVE, které kombinují pracovní prostředí, jako například ateliéry, s plochou pro bydlení. Tyto prostory jsou navrženy přes 2 nadzemní podlaží ve stylu loftového bytu. Střešní rovina je řešena jako ploché střechy v několika výškových úrovních, na kterých jsou umístěny soukromé terasy pro rezidenční byty, umístěné v nejvyšších podlaží, dále komunitní zahrádky pro obyvatele vnitrobloku a velkou část zaujímá extenzivní zelená střecha doplněna fotovoltaickými panely pro čerpání solární energie.
Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
HES, Adam
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení emisí amoniaku z provozů zemědělského podniku a jejich potenciální vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Cílem práce je analyzovat faktory ovlivňující emise amoniaku a navrhnout možná opatření k jejich redukci. Pro dosažení tohoto cíle byly prováděny měření emisí amoniaku pomocí specializovaných senzorů umístěných na různých místech zemědělského podniku. Zároveň byly sbírány informace o používaných postupech a technologiích v oblasti chovu zvířat, skladování hnojiv. Provedené analýzy ukázaly, že hlavními zdroji emisí amoniaku v analyzovaném zemědělském podniku MTD Ústrašice je chov hospodářských zvířat a aplikace hnojiv na pole. Identifikovali jsme faktory, jako je typ a velikost chovu zvířat, metody skladování hnojiv a techniky aplikace hnojiv, které mají vliv na míru emisí amoniaku. Na základě našich zjištění navrhujeme implementaci opatření zaměřených na snížení emisí amoniaku, jako je optimalizace technologií skladování hnojiv, úpravy postupů a využití alternativních metod chovu zvířat. Tato opatření by měla přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví v daném zemědělském podniku.
Daňové příjmy v oblasti životního prostředí
BLÁHOVÁ, Tamara
Práce se zabývá vývojem daňových příjmů v ČR, zejména energetickými daněmi. Snaží se správně charakterizovat a definovat daňové příjmy v oblasti životního prostředí a to zejména prostřednictvím teoretického výkladu a následně v praktické části pomocí základních daňových ukazatelů. V praktické části dále analyzuje vývoj inkasa energetických daní. Tato analýza spočívá v potvrzení či vyvrácení sezónnosti pomocí statistického testu konkrétně F-testu sezónnosti. Dále je zkoumán trend a sezónní výkyvy měsíčního inkasa těchto daní v průběhu vymezeného období. Práce popisuje možné příčiny těchto výkyvů a vývoj trendu inkasa energetických daní, ale i spotřeby komodit podléhajících těmto daním. Data měsíčního inkasa daní (tedy daně z elektrické energie, zemního plynu a pevných paliv) jsou získána ze statistik uvedených na webových stránkách celní správy a data, která se týkají makroekonomických veličin (např. HDP) jsou získána z Českého statistického úřadu. Co se týče daňových ukazatelů, bylo zjištěno, že podíl energetických daní na celkových daňových příjmech stoupá, dílčí daňová kvóta energetických daní v průběhu let klesá a podíl energetických daní na počet obyvatel mírně stoupá. Podrobná analýza měsíčního inkasa pak ukazuje, že inkaso daně z elektrické energie a inkaso daně ze zemního plynu, ale i spotřeba komodit podléhající těmto daním stoupá. Naopak u inkasa daně z pevných paliv byl prokazatelný klesající trend, který byl pozorovaný i ve spotřebě jednoho z nejpoužívanějších pevných paliv tedy uhlí. U všech tří pozorovaných daní je pak prokazatelná měsíční sezónnost, která byla nejvíce patrná u inkasa daně z pevných paliv.
Slow turismus
HAŠKOVÁ, Michala
Cílem této bakalářské práce je definování slow turismu a objasnění, jak se tato forma cestovního ruchu liší od ostatních forem a jaké má přínosy oproti masovému cestovnímu ruchu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním cestovního ruchu, udržitelností v cestovním ruchu a pozitivními a negativními dopady, které cestovní ruch přináší. Práce se pak blíže zaměřuje na samotný slow tourism, na jeho definici a vznik této formy cestovního ruchu a také na požadavky, které by měly destinace splňovat, aby byly vhodné pro slow tourism. Dále práce zkoumá, jaký má potenciál pro rozvoj slow tourismu Česká republika a zabývá se prozatím jedinou destinací v České republice, která se zaměřuje na slow tourism a to Orlické hory a Podorlicko. Na konci analytické části se nachází návrh na novou slow destinaci. Praktická část využívá výzkum založený na datech z dotazníků, byl distribuován v elektronické podobě a následně je každá otázka zpracována graficky a okomentována.
Pozorovatelná slepota v urbánním světě proměna vztahu společnosti ke světlu
Pata, Václav ; Sedlák, Michal (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Diplomová práce se věnuje městu v čase a době umělého osvětlení. Za výchozí bod si bere světelné znečištění. Základní příčiny a dopady nadměrného osvětlování tvoří základ pro pracovní listy Zapomenutá tma, jež vznikly ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář jako vzdělávací materiál k výstavnímu cyklu Světlo. Spolu s listy vznikla také potřeba získané poznatky rozšířit a aplikovat na konkrétní situaci. K tomu účelu jsem si vybral Obchodní dům Prior a Kulturní středisko Corso v městské části Krásné Březno. Od výběru místa se odvíjel také další směr teoretické části textu. Prostřední část diplomové práce přibližuje současné město ze dvou zásadních úhlů. Nejprve se pokusí zodpovědět otázku, co má na svědomí současnou podobu nočního města. Zbytek se věnuje budování veřejných prostranství s ohledem na jejich noční provoz. Závěrečná kapitola se zabývá objektem Corsa. Nejprve se snaží nahlédnout objekt v kontextu městské části Krásné Březno a městskou část nahlíží v kontextu města Ústí nad Labem. Získané informace jsou použity při prezentaci možných scénářů dalšího využití Corsa a v umělecko-didaktické praxi. Celkem jsou představeny tři scénáře a tři autorské výstupy. Důležitým prvkem celé práce je snaha vymanit se z antropocentrického vnímání krajiny města a poukázat na ostatní uživatele urbánních prostor...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,539 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.