Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti vyšetření a trénink dynamických optických funkcí u juniorů herních sportů
Pecková, Natalie ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Kolář, Jáchym (oponent)
Pojem neurovizuální trénink popisuje postupy prohlubující vizuálně-kognitivní dovednosti jedince. V této diplomové práci jsme se pokusili charakterizovat vybrané vizuálně- kognitivní dovednosti, unifikovat vyšetřovací postupy a nalézt možnosti jejich tréninku. V teoretické části lze najít výčet jednotlivých konvenčních i softwarových pomůcek používaných za tímto účelem. V přílohách popisujeme konkrétní cviky s vybranými pomůckami. V praktické části jsme sestavili trénink mířený na námi vybrané parametry a testovali jeho efekt na skupině volejbalistů juniorského věku. Metodika: Stanovili jsme sedm parametrů, které jsme sledovali v rámci vstupního a výstupního měření. Vyšetření lze rozdělit na statickou, kterou prováděl diplomovaný optometrista, a dynamickou část měřenou pomocí přístroje Senaptec Sensory Station pod vedením zaškoleného fyzioterapeuta. Z původních 31 vstupně měřených probandů se výstupního měření zúčastnilo pouze 18. Jednalo se o hráče volejbalu 2 pražských klubů s věkovým průměrem kolem 13 let. Probandi byli náhodně rozděleni na skupinu intervenční a kontrolní. Intervenční skupina podstoupila tří měsíční neurovizuální trénink ve společné části konvenčního tréninku při frekvenci 1/týdně s doplněním o individuální přípravu v rámci autoterapie. Kontrolní skupina pokračovala v běžné...
Problematika apofyzárních zranění u sportujících starších dětí a juniorů
Šťastná, Kateřina ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Procházka, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou apofyzárních zranění u sportujících starších dětí a juniorů. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část práce je zaměřena na různé typy akutních i chronických zranění a jejich popis, možnosti léčby a dalšího předcházení. Posléze se věnuje prevenci těchto zranění s ohledem na kvalitu, frekvenci a náročnost tréninků s přihlédnutím k anatomickému, fyziologickému a v neposlední řadě psychomotorickému vývoji dítěte. Přístupu trenérů při tréninku dětí a juniorů a ovlivňující faktory, které mohou zvýšit, nebo naopak snížit frekvenci zranění. Součástí práce je i praktická část, kde je zpracovaná kazuistika pacienta s diagnózou M. Osgood Schlater. Pacient, respektive jeho zákonný zástupce, souhlasil se zpracováním informací o jeho léčbě pro účely bakalářské práce.
Vliv kineziotapingu na svalovou aktivitu ramenního pletence
Dvořáková, Petra ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Bitnar, Petr (oponent)
Kinesiotaping je poměrně novou metodou, která je používaná v mimořádně širokém spektru klinických stavů. S jejím využitím se setkáváme jednak ve sportu při léčbě a prevenci zranění, ale také ve fyzioterapii jako novou možností léčby poruch pohybového aparátu. Metoda využívá různě barevných přilnavých pásek, které jsou elastické, prodyšné a voděodolné. Elasticita materiálu neomezuje rozsah pohybu pacienta, což je rozhodující předností v porovnání s předchozími metodami tapingu. Mechanismus účinku je založen na dvou předpokladech. Kinesiotape stimuluje kožní mechanoreceptory a díky zvýšení intersticiálního prostoru obnovuje cirkulační parametry a snižuje tlak na mechanické nociceptory. Je překvapivé, že i přes stále větší popularitu metody existuje jen málo důkazů prokazující její účinnost. Cílem práce je proto shrnout veškeré obecné informace o kinesiotapingu a porovnat je s publikovanými výsledky. Zvláštní kapitola je věnována kinesiotapingu ramenního pletence, kterou doplňuje praktická část zabývající se vlivem kinesiotapu na aktivitu svalů ramenního pletence měřenou pomocí povrchové elektromyografie.
Poruchy chůze u pacientů s parkinsonovou nemocí
Bulová, Hana ; Zárubová, Kateřina (vedoucí práce) ; Valouchová, Petra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou Parkinsonovy nemoci (PN). Jedná se o nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, které je způsobeno degenerací pigmentových buněk v pars compacta substantiae nigrae produkujících dopamin. Následný nedostatek dopaminu narušuje regulační činnost bazálních ganglií a vede tak k typickým příznakům Parkinsonovy choroby. V přehledu poznatků jsou popsány jednotlivé symptomy, diagnostika a léčba tohoto onemocnění. Práce se dále zaměřuje na lokomoci, řízení pohybu a poruchy chůze vznikající u pacientů s PN. Problémy s chůzí se u pacientů vyvíjejí postupně a s progresí onemocnění stále více omezují pacienty v běžných aktivitách. Fyzioterapie hraje významnou roli v odstraňování těchto obtíží, protože farmakologická léčba má v tomto případě omezený efekt. Práce popisuje jednotlivé přístupy ve fyzioterapii a možnosti jejich využití. Zdůrazňuje též nutnost pravidelného cvičení, které je vzhledem k progresivnímu charakteru onemocnění nezbytné. Praktická část je zaměřena na vyšetření a terapii u konkrétního pacienta. Zvolený pacient má typické příznaky PN, objevují se u něj freezingy a hesitace. Nemá žádné kognitivní poruchy, které by ho omezovali ve spolupráci. Práce posuzuje efekt terapie na základě subjektivního hodnocení pacienta a opakovaných měření bezprostředně po terapii a v...
Kinematická analýza testů dynamické neuromuskulární stabilizace u osob s vertebrogenním onemocněním
Burešová, Vendula ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Kobesová, Alena (oponent)
Hlavím cílem této diplomové práce bylo zachytit objektivní změny při provedení čtyř posturálně lokomočních testů DNS a při chůzi. Pohyby byly zaznamenávány pomocí optického MoCap - kinematické analýzy Qualisys. Konkrétním zájmem zkoumání, bylo zjištění aktuálního stabilizačního systému páteře u jednotlivých probandů ve věku od 25 do 55 let, které bylo zdokumentováno pomocí úhlového vychýlení jednotlivých segmentů, rovinného vychýlení segmentů či posunu markeru v souřadnicovém systému. Výsledky měření byly porovnávány mezi deseti jedinci s LBP a deseti osob bez obtíží zařazených do kontrolní skupiny. Data byla získávána pomocí softwaru QTM a Visual3D, následně byla statisticky zpracována. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán během chůze při porovnání uhlového vychýlení pánve vůči hrudníku u rotace a lateroflexe (ř). U testu hlubokého dřepu se prokázal signifikantní rozdíl posunu pánve vůči hrudníku při flexi a rotaci (ř), avšak nebyl potvrzen rozdíl v lateroflexi (ř). Dále nebyl prokázán statistický rozdíl laterálního vychýlení stejného segmentu (pánve či hrudníku) (cm) u pacientů s LBP v porovnání všech probandů během provedení hlubokého dřepu. U testu flexe v kyčlích byl potvrzen rozdíl úhlového vychýlení pánve vůči hrudníku při lateroflexi, flexi i rotaci (ř). Během provedení testu medvěda...
Sledování vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na svalovou aktivitu pletence ramenního pomocí povrchové elektromyografie
Pochylová, Barbora ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Zounková, Irena (oponent)
Cílem práce bylo zhodnotit vliv Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů ramenního pletence pomocí povrchové elektromyografie. Její vliv jsme pozorovali také na vybraných svalech trupu. Zkoumali jsme 15 zdravých jedinců, u kterých jsme testovali fázickou a opěrnou funkci horní končetiny v několika pohybech. Neobjevilo se mnoho signifikantních změn. Mohlo to být způsobeno různou citlivostí probandů na stimulaci, krátkou dobou stimulace, individuálními motorickými stereotypy či nepříliš vyjádřenými svalovými dysbalancemi u zdravých jedinců.
Etiopatogeneze a možnosti fyzioterapeutické léčby bolestí v oblasti paty - se zaměřením na ostruhu kosti patní
Komendová, Radka ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Pivec, Martin (oponent)
Teoretická část této diplomové bakalářské práce shrnuje dostupné poznatky o bolestech v oblasti paty se zaměřením na ostruhu kosti patní. V kapitolách 4 a 5 jsou uvedeny stručné informace o anatomii a kineziologii nohy. Následující kapitola 6 Bolesti paty obsahuje základní rozdělení bolestí pat a je především zaměřena na etiopatogenezi ostruhy kosti patní a popis jednotlivých příčin, které vedou k bolestem v oblasti paty. V kapitole 7 Vyšetření jsou uvedeny jednotlivé vyšetřovací postupy od anamnézy přes klinické vyšetření, RTG vyšetření až po vyšetření pomocí specializovaných technik, jako je plantoskopie a plantografie. O operačních možnostech, ale především o konzervativní terapii, jednotlivých léčebných metodách a technikách, které lze v rámci konzervativní terapie využít pojednává kapitola 7 Terapie. Kapitola 8 Kaziustika se zabývá prací s pacientem, vyšetřením, zvolením odpovídajícího postupu léčby vzhledem k určené diagnóze, objektivním a subjektivním posouzením vlivu léčby na pacienta a jeho potíže spojené s bolestmi v oblasti paty, komplexním posouzením vývoje zdravotního stavu pacienta během probíhající terapie. Kapitola 9 Diskuse hodnotí a polemizuje o možnostech uplatnění fyzioterapie v komplexní léčbě bolestí v oblasti paty, zejména ostruhy kosti patní. Kapitola 10 Závěr shrnuje základní...
Static and dynamic analysis of plantar pressure, spinal and pelvic motion in diagnosis femoroacetabular impingement
Štefková, Silvia ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Demeková, Júlia (oponent)
Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť zaťaženie chodidiel, pohyby chrbtice a panvy u pacientov s diagnostikovaným femoroacetabulárnym impingement syndrómom. K zobrazeniu výsledkov bude použitý merací systém Diers pedoscan, ktorý zaznamenáva rozloženie tlakovej sily chodidiel v stoji a pri pohybe. Ďalej bude použitý prístroj Diers formetric III 4D, vďaka ktorému je možné zachytiť fotogrammetický záznam chrbtice a panvy pomocou rasterstereografie založenej na báze Moiré topografie. Výsledné údaje poskytnú trojrozmerný model povrchu chrbta pri statickom aj dynamickom vyšetrení. Súčasťou práce bude zhodnotiť efekt terapie podľa konceptu Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie. Výsledné hodnoty budú štatisticky spracované. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Povrchová elektromyografie stehenních a trupových svalů u osob s Jumper's knee
Crhonková, Radka ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Čech, Zdeněk (oponent)
Cílem diplomové práce je v první části shrnout dosavadní poznatky o problematice Jumper 's knee. Je zde zahrnut stručný souhm anatomie a kineziologie kolenního kloubu a následně je věnována samostatná kapitola etiologii, klinickému obrazu, vy š etření a terapii Jumper's knee. Na základě těchto poznatků byl sestaven výzkumný záměr a sestaveny hypotézy. Cílem výzkumu je zjistit zda, a jaký, má vliv Jumper 's knee na pohybový aparát č lověka . K tomuto účelu byla zvolena metoda povrchové elektromyografie a dynamická plantografie pro analýzu distribuce tlakové a reakční síly při kontaktu nohy s touto deskou. Pozornost byla zaměřena na porovnání stranových rozdílů a na sled aktivace (timing) s valů trupu a dolních končetin při vybraných dynamických činnostech. Výsledky byly srovnány s kontrolní skupinou, kterou tvořili zdraví jedinci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.