Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka
Smékal, Jan ; Rusín, Tomáš (oponent) ; Gürtler,, Ivan (vedoucí práce)
Objekt filharmonie se obrací do náměstí. Hmota je rozdělena na tři části.
Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje
Smékal, Jan ; Petrenec, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové zkoušky lepeného spoje. Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje nelze spolehlivě vyhodnotit na základě dosažených výsledků ze smluvní tahové zkoušky smykem. Byla provedena analýza výsledků experimentu a návrh na zlepšení experimentu pro pokračující práce.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Smékal, Jan ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Revitalizace předpolí květné zahrady Předmětem projektu bylo navržení nových objektů a prostor v areálu Květné zahrady v Kroměříži jak pro návštěvníky tak pro zahradnické účely a personál areálu. Hlavním předmětem zájmu bylo vytvoření návštěvnického infocentra. V něm jsou návštěvníkovi poskytnuty informace nejen o zahradě, ale i budově infocentra samotného, občerstvení, sociální zařízení a výstavní sál. Jako jednotícím výrazovým prvkem jak pro infocentrum, tak pro celý zbytek areálu byla zvolena decentní organická architektura. Ta plně koresponduje s přírodním rázem celé zahrady. Nově jsou také navržené 2 skleníky a replika králičího kopečku. Své rekonstrukce a funkční konverze se dočkala i voliéra a stávající vstupní objekt, v němž byl vytvořen prostor pro knihovnu se studovnou, kancelář ředitele, pokoje pro VIP hosty a správce parku.
Návrh mrakodrapu pro EVOLO Skyscraper Competition 2011
Smékal, Jan ; Rosa, Martin (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Projekt na rozšíření monackého pobřeží sestává z přístavby několika obytných resortů, vlnolamu, komerčních ploch a přístavu ke stávajícímu pobřeží. Největší a nejkomplexnější je Skyscraper resort na uměle vytvořeném poloplovoucím ostrově uprostřed laguny vytvořené mezi pobřežím a plovoucím vlnolamem. Jeho hlavní funkcí je bydlení – to je situováno do několika pater prstence, do bílých ramen vybíhajících z mrakodrapu a do mrakodrapu samotného. V něm se také nachází hotel pro 500 hostů, dále návštěvnické centrum, vyhlídková platforma, technické zázemí, wellness a fit centrum. Resort je přístupný z dvou hlavních příjezdových komunikací – jedné vedoucí z přístavu a drhé z kruhového objezdu u hotelu Fairmont. Doprava se před mrakodrapem rozvádí buď přímo před recepci hotelu, do podzemních garáží pro návštěvníky, do garáží pro obyvatele a do jednotlivých zásobovacích zón. Dalšími funkcemi jsou obchod – komerční plochy situované po perimetru ostrova přístupné z promenád v 1np a 2np. Stejně tak jsou další komerční plochy situované dovnitř ostrova, kde se také nachází veřejné wellness a restaurant zóny a především kulturní multifunkční centrum. To v sobě spojuje funkci kinosálu, otevřeného amfiteátru, divadelního sálu, galerie a je zde také umístěna umělecká škola. Z 1np je také možné vstoupit do návštěvnického centra, především pak do 4 rychlovýtahů vyvážejících návštěvníky do nejvyšších pater mrakodrapu na vyhlídkové plošiny. Pro obyvatele nabízí resort plavecký bazén o „nekonečné“ délce, kapli, relaxační bazény, 2 parky a všechny ostatní funkce, které jsou přístupné i návštěvníkům. Konstrukčně je celý ostrov díky environmentální politice monackého prince koncipovány jako poloplovoucí – je částečně podepírán megapiloty a kesony a částečně plave. O energetickou nenáročnost se starají odsolovací zařízení, kterými je z mořské vody získávána pitná voda, čistička odpadních vod, solární elektrárna a energetické piloty.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Smékal, Jan ; Ruller, Ivan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
cílem bakalářské práce bylo najít vhodné řešení na nárožní parcelu na nábřeží u řeky Bečvy v městě Přerově. Jako odpověď na tento úkol jsem navrhnul galerii s přilehlou kavárnou a dočasné bydlení pro umělce, návštěvníky a nadšence.
Účinný střižný nástroj pro dělení pružinových drátů
Smékal, Jan ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout úpravu střižného nástroje pro dělení pružinových drátů za účelem zvýšení jeho živostnosti. Byla provedena analýza střižného procesu, která potvrdila nízkou živostnost dolního, střižného nástroje – průměrná živostnost dolního, střižného nástroje je 3 734 kusů. V práci byly nastíněny varianty řešení problému – změna technologie dělení pružinového drátu, změna materiálu střižného nástroje a lokální úprava střižné hrany nástroje. Byly navrženy tři úpravy střižné hrany nástroje a to, vložka ze slinutého karbidu, návary střižné hrany a vložka z rychlořezné oceli. Testování vložek ze slinutých karbidů ČSN ISO 5013 HC – P80 a ČSN ISO 5013 HC – P60 ukázalo, že slinuté karbidy jsou příliš křehké pro stříhání pružinových drátů. Z pěti testovaných návarových materiálů (HS6-5-2, HS2-9-2, X37CrMoW5-1, Stellite6 a Stellite12) měl nejvyšší dosaženou živostnost 2 463 kusů materiál X37CrMoW5-1. Tento materiál byl následně dále testován a dosažená průměrná živostnost byla 2 021 kusů. U návarů byl zjištěn pokles tvrdosti v tepelně ovlivněné oblasti. Poslední úpravou střižné hrany byly vložky z rychlořezných ocelí HS12-1-4 a HS10-4-3-10, u kterých došlo k porušení v pájeném spoji, přičemž na obou materiálech vznikly pozorovatelné trhliny hned po prvním střihu. Materiály měly patrně příliš velkou tvrdost (60 a 65 HRC) a velmi nízkou houževnatost pro tak extrémní zatížení.
Využití oční kamery v marketingovém výzkumu
Smékal, Jan ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje využití oční kamery v marketingovém výzkumu. Úvodní část je zaměřena na základy biologie oka, které jsou nezbytné pro porozumění principů sledování pohybu očí. Na to navazuje představení samotného procesu měření dráhy zraku, jeho historie a vývoje metod. Dále přibližuje použití oční kamery a její nejdůležitější parametry a seznamuje s příklady praktického využití sledování pohybu očí v nejrůznějších oblastech. Následně popisuje schopnosti a limity oční kamery, možnosti kombinace s dalšími výzkumnými metodami a v neposlední řadě obsahuje také praktickou ukázku možností analýzy a vizualizace naměřených dat. Poté na sledování pohybu očí nahlíží v kontextu marketingu a vizuálního vnímání a čtenáři zblízka představuje aplikaci oční kamery v různých oblastech marketingového výzkumu. Praktická část si klade za cíl přiblížit praktickou stránku eye- trackingu. Na konkrétním příkladu ukazuje, jak takový výzkum vypadá a co všechno obnáší. Od plánování designu experimentu až po analýzu a interpretaci dat. Výzkum zkoumá obecný fenomén vlivu směru pohledu modela na efektivitu reklamy. Jeho výsledky sice jasný vliv neprokázaly, přináší však zajímavou hypotézu, a také sadu doporučení pro další výzkum.
Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje
Smékal, Jan ; Petrenec, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové zkoušky lepeného spoje. Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje nelze spolehlivě vyhodnotit na základě dosažených výsledků ze smluvní tahové zkoušky smykem. Byla provedena analýza výsledků experimentu a návrh na zlepšení experimentu pro pokračující práce.
Financial evaluation of the company with the regards to its influence on the region
Smékal, Jan
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace podniku Cafe Fara s ohledem na ovlivnění regionu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jak region, tak i různé metody, vzorce, způsoby finanční analýzy a jejich pužití v praktické části. Praktická část poskytuje informace o lokaci podniku v Chráněné krajiné oblasti Pálava, výsledky finanční analýzy a srovnání s podobnými firmami v místní oblasti. Závěr práce obsahuje vyhodnocení hlavního cílu bakalářské práce s následujícími doporučeními.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Smékal, Jan ; Ruller, Ivan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
cílem bakalářské práce bylo najít vhodné řešení na nárožní parcelu na nábřeží u řeky Bečvy v městě Přerově. Jako odpověď na tento úkol jsem navrhnul galerii s přilehlou kavárnou a dočasné bydlení pro umělce, návštěvníky a nadšence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.