Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v druhé polovině 15. století
Křenková, Zuzana ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Jakubec, Ondřej (oponent) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Dějiny středoevropské františkánské observance byly doposud nahlíženy jako dějiny jednotlivých klášterů, či obecněji jako dějiny sporů v otázkách vzdělání, kultury a národnosti. Úkolem předložené disertační práce je sledovat je z hlediska uměleckohistorického, analyzovat širší otázky architektury řádových staveb posledního velkého řádového společenství středověku, popsat je a zhodnotit. Základní strukturu práce tvoří monografické kapitoly sledující dějiny a stavební vývoj patnácti zachovaných a třinácti zaniklých klášterů na území české řádové provincie (Čech, Moravy, Slezska a Horní Lužice). Katalogovou část uvozují kapitoly sumarizující historický kontext působení františkánů observantů v krátké periodě od druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století, ve které observanté české provincie zaznamenali etapu vzepjetí i razantní pád. Dějiny řádu pak následuje pojednání, ve kterém jsou popsány zákonitosti procesu fundace a výstavby konventů, řádová pravidla limitující uměleckou tvorbu a především charakter architektury řádových staveb. Klíčová slova františkáni observanté, pozdně gotická architektura, kláštery, pozdní středověk, Jan Kapistrán, sklípkové klenby, šlechtický mecenát
The "be/have" variation with Intransitive (mutative) verbs: the development of the construction in PDE
Křenková, Zuzana ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Perfektní konstrukci intranzitivních sloves, která vedle převažujícího pomocného slovesa have v minulosti užívala i pomocné sloveso be, byla dosud věnována pozornost z hlediska především historické lingvistiky s důrazem na vývoj mezi 17. a 19. stoletím, kdy došlo k výraznému ústupu be ve prospěch slovesa have. Tato práce se naopak chce zaměřit především na vývoj v současné angličtině (resp. v širším pojetí na vývoj ve 20. století). Teoretická část práce má především vytvořit podklad pro část výzkumnou, tj. uvést přístupy a závěry dosavadního výzkumu a vytvořit přehled užívané terminologie. Výzkumná část se skládá ze dvou částí. Na základě korpusové rešerše ověřuje výskyt vybrané skupiny sloves v současné angličtině. Protože se jedná o poměrně řídce se vyskytující konstrukci, tak vedle Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny je použit také mnohem rozsáhlejší internetový korpus UkWaC. Nalezený vzorek je dále použit k další analýze, především s ohledem na distribuci z hlediska žánru, kolokací a jazykové variety.
Gotické a renesanční kachle z Městského muzea v Čáslavi
Křenková, Zuzana ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Sláma, Jiří (oponent)
Tato pπίce se zabyνa nekterymi specitϊckymi rysy spojenymi s problematikou kachloνe produkce 15. a 16. stoletί. Pokusίm se ν ηί postihnout nektere aspekty νztahu techto pamatek hmotne kultury k socialnίmu prostredί, νe kterem byly uZίνany. Zakladnί premisa, ze ktere budu νychazet znί, ze ne_jen technicka ύrονeι'Ί. proνedcnf kachlu, ale i motiνy uzite na je_jich celnίch νyhfίνacίch stranach a zpusob jejich proνedenf mohou νypoνίdat ο majitelfch a jejich socialnfm zazemf (k tomuto detailneji Menou.Vkovά 1999, 375). Protoze by se za soucasneho staνu badanf dalo jen stezί pracoνat s νetsfm νzorkem nalezu, ktery by mohl osνetlit situaci na ύzemί Cech nebo dokonce zemί Koruny ceske, pokusίm se spίse ο mikrosondu ν geograficky ύzce νymezene oblasti. Konkretne sroνnam kachloνe nalezy z prostredf kraloνskeho mesta Caslaνi, hradu Lichnice a Chlumu a nalezu z okolnίch lokalit drobne_jsfho charakteru, ktere by se daly strucne, ale take az prίlis zjednodusene oznacit _jako νenkoνske. Spolecnym jmenoνatelem νsech techto lokalit _je bezprostrednί geograficka blίzkost, mίsto u1ozenί a do znacne mίry i limity, ktere je pro badatelske ύcely omezujί. Casoνe lze pouzitou kachloνou produkci zaradit priblizne mezi druhou poloνinu 15. stoletί a konec 16. sto1etί, _jedna se tedy styloνe _jak ο pozdne goticke, tak i renesancnί...
Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru
Říhová, Vladislava ; Křenková, Zuzana
Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi archivního výzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století, umístěných v architektuře a veřejném prostoru. Její vznik souvisí se stále aktuálnějšími problémy zachování těchto výtvarných realizací. Spektrum využitelných písemných a obrazových pramenů sahá od soukromých archivů a pozůstalostí výtvarníků nebo architektů, přes různě důkladnou dokumentaci regionálních muzeí a galerií, po fondy zachycující oficiální schvalovací procesy děl. Ty probíhaly na úrovni státních orgánů (národních výborů) a v rámci agendy profesních organizací. Text poskytuje základní orientaci v archivních fondech. Zaměřuje se především na systematičtější možnosti bádání v archiváliích podniku Dílo Českého fondu výtvarných umění. U tohoto původce, který v socialistickém státu od roku 1954 centrálně spravoval objednávky uměleckých zakázek, je možné díla sledovat nikoliv osaměle, ale v širším kontextu jejich vzniku, v rámci jednotlivých regionů atp. Do metodiky zařazujeme členění regionálních fondů tohoto typu a představujeme zde charakteristické druhy archiválií, které je možné při bádání využít.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika preventivní ochrany a průzkumu laminátových soch v exteriéru
Knotek, Vítězslav ; Červinka, Josef ; Křenková, Zuzana ; Říhová, Vladislava
Metodika je zaměřena na preventivní ochranu a průzkum polyesterových laminátových soch umístěných v ex-teriéru. V úvodu metodiky je stručně popsána historie vývoje a užití poly¬esterových pryskyřic na území ČSR. Dále jsou popsána charakteristická poškození vyskytující se na lamináto¬vých sochách. V další části jsou uvedeny metody a postupy terénního a laboratorního průzkumu laminátových soch, což je dokladováno příkladovými studiemi. V závěru metodiky jsou diskutovány vhodné metody preventivního konzervování a ochrany pro maximální prodloužení životnosti laminátových soch.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v druhé polovině 15. století
Křenková, Zuzana ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Jakubec, Ondřej (oponent) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Dějiny středoevropské františkánské observance byly doposud nahlíženy jako dějiny jednotlivých klášterů, či obecněji jako dějiny sporů v otázkách vzdělání, kultury a národnosti. Úkolem předložené disertační práce je sledovat je z hlediska uměleckohistorického, analyzovat širší otázky architektury řádových staveb posledního velkého řádového společenství středověku, popsat je a zhodnotit. Základní strukturu práce tvoří monografické kapitoly sledující dějiny a stavební vývoj patnácti zachovaných a třinácti zaniklých klášterů na území české řádové provincie (Čech, Moravy, Slezska a Horní Lužice). Katalogovou část uvozují kapitoly sumarizující historický kontext působení františkánů observantů v krátké periodě od druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století, ve které observanté české provincie zaznamenali etapu vzepjetí i razantní pád. Dějiny řádu pak následuje pojednání, ve kterém jsou popsány zákonitosti procesu fundace a výstavby konventů, řádová pravidla limitující uměleckou tvorbu a především charakter architektury řádových staveb. Klíčová slova františkáni observanté, pozdně gotická architektura, kláštery, pozdní středověk, Jan Kapistrán, sklípkové klenby, šlechtický mecenát
The "be/have" variation with Intransitive (mutative) verbs: the development of the construction in PDE
Křenková, Zuzana ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Perfektní konstrukci intranzitivních sloves, která vedle převažujícího pomocného slovesa have v minulosti užívala i pomocné sloveso be, byla dosud věnována pozornost z hlediska především historické lingvistiky s důrazem na vývoj mezi 17. a 19. stoletím, kdy došlo k výraznému ústupu be ve prospěch slovesa have. Tato práce se naopak chce zaměřit především na vývoj v současné angličtině (resp. v širším pojetí na vývoj ve 20. století). Teoretická část práce má především vytvořit podklad pro část výzkumnou, tj. uvést přístupy a závěry dosavadního výzkumu a vytvořit přehled užívané terminologie. Výzkumná část se skládá ze dvou částí. Na základě korpusové rešerše ověřuje výskyt vybrané skupiny sloves v současné angličtině. Protože se jedná o poměrně řídce se vyskytující konstrukci, tak vedle Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny je použit také mnohem rozsáhlejší internetový korpus UkWaC. Nalezený vzorek je dále použit k další analýze, především s ohledem na distribuci z hlediska žánru, kolokací a jazykové variety.
Gotické a renesanční kachle z Městského muzea v Čáslavi
Křenková, Zuzana ; Sláma, Jiří (oponent) ; Klápště, Jan (vedoucí práce)
Tato pπίce se zabyνa nekterymi specitϊckymi rysy spojenymi s problematikou kachloνe produkce 15. a 16. stoletί. Pokusίm se ν ηί postihnout nektere aspekty νztahu techto pamatek hmotne kultury k socialnίmu prostredί, νe kterem byly uZίνany. Zakladnί premisa, ze ktere budu νychazet znί, ze ne_jen technicka ύrονeι'Ί. proνedcnf kachlu, ale i motiνy uzite na je_jich celnίch νyhfίνacίch stranach a zpusob jejich proνedenf mohou νypoνίdat ο majitelfch a jejich socialnfm zazemf (k tomuto detailneji Menou.Vkovά 1999, 375). Protoze by se za soucasneho staνu badanf dalo jen stezί pracoνat s νetsfm νzorkem nalezu, ktery by mohl osνetlit situaci na ύzemί Cech nebo dokonce zemί Koruny ceske, pokusίm se spίse ο mikrosondu ν geograficky ύzce νymezene oblasti. Konkretne sroνnam kachloνe nalezy z prostredf kraloνskeho mesta Caslaνi, hradu Lichnice a Chlumu a nalezu z okolnίch lokalit drobne_jsfho charakteru, ktere by se daly strucne, ale take az prίlis zjednodusene oznacit _jako νenkoνske. Spolecnym jmenoνatelem νsech techto lokalit _je bezprostrednί geograficka blίzkost, mίsto u1ozenί a do znacne mίry i limity, ktere je pro badatelske ύcely omezujί. Casoνe lze pouzitou kachloνou produkci zaradit priblizne mezi druhou poloνinu 15. stoletί a konec 16. sto1etί, _jedna se tedy styloνe _jak ο pozdne goticke, tak i renesancnί...
Městští lokátoři v českých zemích ve 13. a 14. století
Křenková, Zuzana ; Klápště, Jan (oponent) ; Žemlička, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o specifické skupině osob, které se výrazně podílely na hospodářských a společenských změnách odehrávajících se v Evropě v období mezi 11. a 14. stoletím. V dané době se celé regiony osídlené často jen sporadicky staly cílem aktivit lokátorů, kteří ve službách příslušníků elitních vrstev podstupovali práci spojenou se zakládáním nových sídlišť. Konkrétně se soustředím jen na městské lokátory na území českého státu (v podobě, které dosahoval ve 13. století, resp. v první polovině 14. století), a to především kvůli udržení únosné šířky tématu. Nebude brán ohled na podniky Přemysla Otakara II. v rakouských zemích, a to jak z důvodů praktických (ztížená dostupnost pramenné základny a částečně i literatury), tak z důvodů koncepčních (dlouhodobý samostatný politický a společenský vývoj zmíněných území). Chronologicky se práce věnuje celému období, pro které jsou městští lokátoři v českých zemích známí nebo se o nich v literatuře vážně uvažuje: jedná se o téměř celé 13. století a první polovinu století následujícího (nejmladší městské založení, kde jsou doložení lokátoři, je datováno k roku 1337). Částečně ale budu věnovat pozornost i době mladší, protože je nutné reflektovat (když už ne vysvětlit), proč vlastně lokátoři z písemných pramenů zmizeli, přestože urbanizační proces...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.