National Repository of Grey Literature 99 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Accuracy analysis of current GNSS sensors
Jabůrek, Ondřej ; Sláma, Jiří (referee) ; Bureš, Jiří (advisor)
The purpose of this thesis is to test and analyze the accuracy of detemining the position and heights of contemporary GNSS receivers in RTK mode using the network of permanent stations CZEPOS with VRS3 - iMAX - MSM product. The test procedures are intended to provide representative results with potential use in conventional surveying applications. The goal of the thesis is to obtain measured data, analyze this data and evaluate the results. Based on this results we should be able to compare the tested devices. The comparison is intended to carry out an information that will help us to select a more suitable receiver for a particulat application in the common practice of surveyor.
Findings of coins in Českokrumlovsko region
Militký, Jiří ; Klápště, Jan (referee) ; Sláma, Jiří (referee)
Impulsem ke vzniku této práce byla výstava "Českokrumlovsko ve světle archeologických nálezů 1250-1700", uspořádaná v listopadu 1996 v Okresním muzeu (dnešním Regionálním muzeu) v českém Krumlově a opakovaná v rozšířené podobě v březnu 1999 v Jihočeském muzeu v českých Budějovicích. Na výstavě byla mj. prezentována problematika mincovních nálezů z českokrumlovského regionu. V souvislosti s přípravou mapových podkladů k výstavě byly revidovány všechny dostupné údaje o nálezech mincí. Na takto shromážděný materiál navázala vlastní příprava první verze této práce. Hotový příspěvek byl v r. 1997 předán k otištění v tehdy připravovaném historickém sborníku Acta Crumloviensia 1. Sborník však nevyšel, a rukopis tak zůstal nezveřejněn. Druhá verze, kterou zde předkládáme, je oproti nepublikovanému rukopisu značně doplněna (v katalogu je podchycen stav k roku 2004), rozšířena a metodicky sjednocena. Na druhé straně však značný časový odstup od fyzického zpracování části materiálu způsobil, že v některých případech již z různých příčin nebylo možné určení mincí doplnit o nejnovější poznatky a literaturu. 1
Medieval non-ferrous metallurgy. Contribution to an interpretation of findings on Republic square in Prague
Vyšohlíd, Martin ; Klápště, Jan (advisor) ; Sláma, Jiří (referee)
The intention of this work's author was an interpretation of two almost identical items (pits) found during an extensive archeological research in the area of the former barracks Jiřího z Poděbrad, náměstí Republiky, Prague New Town. Items distant from each other 50 meters were unearthed within one year between 2004 and 2005. The items were represented by the pits sunk in the subsoil oriented west-east. A construction fragments were found on their bottoms. The first of the items was to a large degree disturbed with interferences in the 17th century. Only one half of it has remained until today. The other item, unearthed in the náměstí Republiky area (nearly next to the st. Joseph church entrance) was not destroyed by younger interferences. This was a linear pit 4,4 meters long, maximum width 1,8 meters (in the central part), 1,2 meters deep. There was a heating channel in its center made of two lines of diabase rocks (0,63 - 1,35 meters long). These rocks were commonly used in the fire using items the middle ages in the Prague area because of their heat accumulation capacity. Joints between individual rocks as well as their surface areas were filled with fired clay (puddle). On top of this construction a clay ring was placed (5-20cm wide; 0,65-0,85 inner diameter). Both items were filled with mostly with...
Grave gifts and the personal equipment of the dead in the early medieval burials and the fade away of this custom
Halašková, Stanislava ; Sláma, Jiří (advisor) ; Štefan, Ivo (referee)
The topic of the bachelor thesis is Grave gifts and personal equipment of the dead in the early medieval burials and the fade away of this custom. The thesis is divided into three parts. First of them is dedicated to the analysis of selected early medieval burial grounds and closer acquainting with singular items of grave's equipment. In the second chapter are these items closely characterized and dated. I have tried in the last chapter to follow the causes of the phenomenon of fading away of the grave's equipment in early medieval burial grounds. The goal of the thesis is to follow the changes in the frequency of occurrence of the items placed into graves on Czech early medieval burial grounds, focusing on singular kinds of grave's discoveries, determination of chronology and interpretation of the causes of the followed phenomenon.
Medieval settlement the lower reaches of a river Divoká Orlice
Buryška, Tomáš ; Klápště, Jan (advisor) ; Sláma, Jiří (referee)
Bakalářská práce je svým tématem zaměřena na středověké osídlení na dolním toku řeky Divoké Orlice, a to za využití některých metodických postupů dějin osídlování. Máme prostou snahu přispět k poznání dosud příliš nezkoumaného regionu, který na některých místech v textu nazýváme Kosteleckem. Práce je v prvé fázi shrnutím dostupných pramenů a na základě získaných informací je vytvořen soupis všech zjištěných středověkých lokalit. V druhé fázi nám jde o nastínění některých sídelně historických otázek, přičemž za hlavní pramennou základnu nám vedle písemných pramenů slouží také archeologické nálezy. Přihlédnuto musí být samozřejmě i k dalším oporám sídelně historického studia jako je toponomastika morfologie sídlišť a podobně. Cílem práce není úspěšné řešení obecných otázek středověkého osídlení, ale zařazení příkladu Kostelecka do širšího kontextu středověkého osídlení českých zemí. Po nutných vstupních kapitolách, které se věnují geografické charakteristice Kostelecka, metodice sídelně historického výzkumu a pramenné základně, se dostaneme kjádru věci. Tímto jádrem je středověké osídlení, kterému v našich podmínkách více či méně vždy a všude předcházelo osídlení pravěké. První část statě o středověkém osídlení je zaměřena na jednotlivé katastry, které jsou zpracovávány bez vzájemných souvislostí a slouží...
Use of the Horse in the early Middle ages
Dostálová, Kateřina ; Sláma, Jiří (advisor) ; Štefan, Ivo (referee)
Thesis "The use of horses in the early Middle Ages," discusses the relationship between horses and humans in early medieval Bohemia and Great Moravia. The relationship of humans and horses has deep roots and can take various forms, this work sees this relationship in terms of archaeological finds and analyse this relationship with the Avars, Old Magyars and mainly by Slavs. The author emphasizes the description of the components of harness and the importance of spurs, addresses the issue of eating horsemeat and finally gives an overview of locations with the findings of horse bone fragments.
The case-study of early medieval settlement in north-western Slovakia
Odler, Martin ; Klápště, Jan (advisor) ; Sláma, Jiří (referee)
V predloženej bakalárskej práci sa zaoberáme osídlením časti Turčianskej kotliny v 8. - 9. storočí po Kr. Hlavným prínosom práce by malo byť publikovanie výskumu Antona Petrovského - Šichmana na sídlisku v polohe Kratiny v katastri obce Ivančiná, ktorý sa konal v rokoch 1963 a 1964. Táto práca by mala byť základom pre spracovanie osídlenia celého Turca od príchodu Slovanov do regiónu v 8. stor. až po prelom 12. a 13. stor. Z iného uhla pohľadu je pokusom o popis krajinného kontextu lokality, ktorej nálezy sa zaraďujú do blatnicko - mikulčického horizontu, mohyly pri Malom Čepčíne.
The axe in the Early Middle Ages as a tool, weapon and symbol of the social status
Orgonášová, Ľudmila ; Sláma, Jiří (advisor) ; Štefan, Ivo (referee)
The topic of this thesis is processing of finds of early medieval axes from areas of Moravia and Bohemia, based on accessible publications and is fully supported by this processing in a mater of crafting, but mainly in a matter combat and symbolic use of this versatile tool. The aim of the thesis is to introduce the reader to basic types of Slavic axes, their manufacturing and occurrence in particular localities, but mainly with the context of discovery circumstances and its interpretation with the relations to life of early medieval man. In a small extent, a statement of existing iconographic and written sources is used, mainly in questions that are not sufficiently known from archeological finds and situations.
Mladá Boleslav - the contribution to the history of its settelment
Nechvíle, Martin ; Klápště, Jan (advisor) ; Sláma, Jiří (referee)
Tato práce, která se v prvé řadě soustřeďuje na zhodnocení pramenné základny, byla koncipována nejen jako pouhé zpracování rozsáhlého 14 let starého archeologického výzkumu a tím smazání části pomyslného dluhu, ale právě prostřednictvím poznatků získaným zpracováním otevřít několik zásadních témat a pokusit se je řešit.
A contribution to the history and significance of the hillfort Klučov
Plevová, Anna ; Sláma, Jiří (advisor) ; Profantová, Naděžda (referee)
The aim of the study is to provide analyses from selected features on hill fort Klučov and thein charakteristics. In the second part the aim is to Compaq with pottery from other hill forts in Pošembeří. The third part attempts to propose a historical interpretation of hill forts location patterns on other Bohemian parts.

National Repository of Grey Literature : 99 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 SLÁMA, Jan
9 SLÁMA, Jiří
10 Sláma, Jakub
9 Sláma, Jan
2 Sláma, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.