National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Production, Characterization and Design of Applications of Regenerated Humic Acids
David, Jan ; Grasset, Laurent (referee) ; Taraba, Boleslav (referee) ; Novotná, Miroslava (referee) ; Kučerík, Jiří (advisor)
Předkládaná disertační práce se zabývá huminovými látkami (HL), zejména huminovými kyselinami a jejich solemi, tj. humáty. V práci je prezentována literární rešerše o huminových látkách, stručně je zmíněna historie výzkumu huminových látek, obsáhle jsou pak prezentovány práce o jejich struktuře a supramolekulovém uspořádání. Jsou též zmíněny metody extrakce huminových látek z různých zdrojů. Dále jsou v tomto pojednání zařazeny a diskutovány práce zabývající se biologickými „hormonálními“ vlastnostmi HL. Z hlediska chemie životního prostředí jsou zmíněny zejména sorpční vlastnosti HL. Popsané průmyslové aplikace HL pak zahrnují celou řadu patentů a publikovaných prací, zabývající se využitím huminových látek jakožto barviv či přísad do polymerů, atd. V experimentální části je popsána příprava regenerovaných lignitů, z nichž jsou dále extrahovány huminové kyseliny a připraveny huminové soli, tzv. humáty. Princip regenerace spočívá v oxidaci původního lignitu širokou koncentrační řadou kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. K charakterizaci získaných huminových materiálů je výhodně použit nový přístup, kdy jsou kombinovány výsledky z analýz chemických (elementární analýza, infračervená spektroskopie, termogravimetrie) a fyzikálně-chemických (dynamický rozptyl světla, spektrometrie relaxační nukleární magnetické rezonance, vysoceúčelná velikostně-vylučovací chromatografie a fluorescenční spektrometrie se zhodnocením hydratace humátů pomocí vysocerozlišovací ultrazvukové spektrometrie a hustoměru). Tyto metody jsou navíc položeny do kontextu s charakterizací biologické aktivity humátů, která je provedena pomocí modifikované metody založené na měření délky a hmotnosti kořenů kukuřice a laterálních kořenů. V závěru je použit statistický přístup s využitím Pearsonova korelačního koeficientu a jsou též (na základě výsledků pilotních studií) navrženy dvě potenciální environmentální aplikace regenerovaných huminových materiálů – sorpce antibiotika tetracyklinu a využití regenerovaného lignitu jako zdroje zkvasitelných cukrů.
Assessment of defects and faults of ETICS Systems
David, Jan ; Láník, Jaromír (referee) ; Schmid, Pavel (advisor)
This diploma thesis discusses the problems of defects and faults of external thermal insulation composite systems. The first part describes the correct procedures for application systems, the next part describes defects, faults and their causes and the end of the thesis describes the contactless diagnostic methods used for the survey of ETICS. This part is mainly focus on detection of anchors. The example shows the calculation of anchoring.
Preparation of organic semiconducting thin films by vacuum evaporation
Schön, Martin ; David, Jan (referee) ; Salyk, Ota (advisor)
This thesis deals with preparation of organic molecular thin film compounds and its properties like morphology and purity. The vapour deposition was used for thin films preparation, because used materials are very few soluble. Thin films properties were characterized with the infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscope. There are described basics of infrared spectroscopy, spectra measurement and interpretation in the theoretical part. Process of thin film preparation is also described in this part. In the experimental part are described used vacuum technology and measuring instruments, process of sample measurement and there is the list of studied materials. 12 derivates of diketopyrrolopyrrols (DPP) were studied in this thesis. Diketopyrrolopyrroles (DPP) and its derivates have interesting chemical and physical properties, expecting wide range of applications, especially in electronics industry.
Organic solar cells based on lowmolecular materials
Omasta, Lukáš ; David, Jan (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This bachelor thesis is focused on characterization of new organic materials suitable for use in solar cells. In the theoretical part, there is research on organic solar cells together with description of the photovoltaic energy conversion. In this part, description of the structure and general properties of materials used to produce solar cells is given. The individual characterization methods are also described. The practical part includes the preparation of thin layers of organic materials and their optical characterization. Preparation of solar cells with classic structure is also included together with evaluation and comparison of their photoconductivity and efficiency.
Educational exercise for comparison of binary and Gray coding strategy and clarification of 3D scanning processes
David, Jan ; Hurník, Jakub (referee) ; Koutecký, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with the educational exercise for comparison of binary and Gray coding strategy and clarification of 3D scanning processes of the structured light projection method. The aim of this thesis is to compile the educational exercise with using extend software for 3D scanner, which was developed on Institute of Machine and Industrial Design. The individual process steps of 3D scanning will be clearly described and illustrated. Then, the software will be modified in the Matlab software environment.
Cost Management in the Company
Svorad, Michal ; David, Jan (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
My bachelor thesis is focused on the analysis of costs in the company TURCK, Inc. which is based in Hradec Králové. The first part describes the theory necessary to understand the second part, where are evaluated data from the company. In the final part I suggest changes that will lead to deal better with the management of costs.
Organic solar cells based on polymers
Nagyová, Veronika ; David, Jan (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This bachelor thesis concentrates on the properties characterization of new organic materials for solar cells. In the theoretical part, there is a solar cells themed literature search, there is described a mechanism of conversion of solar energy and the structure of organic solar cells. The practical part includes the preparation of solar cells and characterization of basic optical and electrical properties of the studied materials.
Digital oscilloscope with microcontroller
David, Jan ; Roubal, Zdeněk (referee) ; Friedl, Martin (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the design of portable digital storage oscilloscope with PIC microcontrollers, to view signal is used graphic LCD with resolution 240x128. The device provides an original solution and the possibility of expanding facilities for additional user features.
Thermal degradation of hyaluronan
Šimáčková, Marcela ; David, Jan (referee) ; Chytil, Martin (advisor)
This diploma thesis investigated thermal stability and the degradation of hyaluronan (HA) in HA with a molecular mass of 90–130 kDa and in HA with a molecular mass of 1 500–1 750 kDa. The following methods were used for the research: rheology, SEC-MALLS, TGA and DSC. Low-molecular HA was subject to time dependency of degradation investigation, where it was dried at a temperature of 90 °C for a period of 30 minutes and 60 minutes prior to the preparation of the solutions itself. High-molecular HA was investigated not only from the point of view of time but from the point of view of temperature dependency of degradation as well. In the case of investigating the time dependency of degradation, high-molecular HA was dried at a temperature of 75 °C at a time range from 15 minutes to 120 minutes prior to the preparation of the solutions. During the preparation of the solutions for discovering the temperature dependency of degradation, the high-molecular HA was then dried for a period of 30 minutes at a temperature range from 60 °C to 90 °C. For low-molecular HA, thermal stability was proven. Therefore, there is no decrease in the molecular mass and the solutions did not demonstrate a significant decrease of viscosity. For high-molecular HA, thermal stability was not proven. Degradation due to the temperature of drying as well as the time of drying occurred, which was demonstrated by a significant decrease in molecular mass and viscosity of the solutions. While in the case of using a drying temperature of 60 °C, a decrease in the molecular mass occurred by approximately 5 %, the molecular mass decreased by approximately 20 % at a drying temperature of 90 °C compared to undried HA. Due to this reason, high-molecular HA was also further investigated by means of the TGA method, where the decrease of humidity of HA samples in relation to the drying temperature was observed. The DSC method was also used. The objective of the DSC method was to find out temperatures, at which evaporation of humidity contained in an HA sample in relation to its form (undried HA, dried HA and lyophilized HA) occurs. This method further finds out the heat necessary to evaporate humidity from an HA sample. To conclude this research, the results obtained for high-molecular HA were compared with the results of other drying processes – lyophilized proved to be a very gentle drying method because a decrease in the molecular mass for lyophilized HA compared with undried HA almost did not occur.
Thermooxidative stability of PMMA composites
Čechová, Eva ; David, Jan (referee) ; Kučerík, Jiří (advisor)
Tato práce se zabývá studiem termooxidační stability kompozitů polymethylmethakrylátu (PMMA) plněného mikro a nanočásticemi siliky. V připravených vzorcích byly použity různé objemové zlomky a různé velikosti částic siliky. Studium stability bylo prováděno pomocí termogravimetrie, která umožňuje simulovat podmínky termooxidační degradace. Indukční perioda byla stanovena za použití různých rychlostí ohřevu a aplikací izokonverzních metod. Závislosti teplot degradací na rychlostech ohřevu sloužily pro určení parametrů odvozených ze čtyř různých teplotních funkcí, které dovolují předpověď stability materiálu (indukční periody) při zvoleném rozsahu teplot. Zjištěné výsledky ukazují, že větší částice siliky snižuji stabilitu PMMA, zatímco nanočástice v nízkých koncentracích ji nijak neovlivňují.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 DAVID, Jaroslav
7 DAVID, Josef
9 David, Jakub
3 David, Jaroslav
11 David, Jiří
7 David, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.