National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pícninářství, Brno ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc ; Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Kalčík, Jiří ; Hejduk, Stanislav ; Tajovský, Karel ; Mládek, Jan
Cílem projektu je zpracování dlouhodobé koncepce pastvy v CHKO Bílé Karpaty, která by z ekonomického hlediska byla pro zemědělské subjekty a vlastníky pozemků přijatelná a současně udržela společenstva rostlin a živočichů, vázaných svým výskytem na trvalé travní porosty, v optimálním stavu z hlediska preferencí ochrany přírody. Pro výzkumné účely bylo na území CHKO Bílé Karpaty vybráno devět lokalit, kde je studován vliv pastevního hospodaření na společenstva po botanické, zoologické a zemědělské stránce. Na každé lokalitě (kromě lokalita Hribovna - nepárová) probíhá komplexní monitoring na pasené i kosené variantě travního porostu. Některé části výzkumu jsou omezeny pouze na tři hlavní lokality: lok. Suchov, lok. Lopeník a lok. Brumov. Výjimečně probíhají terénní sledování i na jiných lokalitách, jejich bližší specifikace je pak uvedena v daném příspěvku.
Výzkum a monitoring biodiverzity půdní fauny a humusu ve smrčinách postižených kůrovcem v CHKO Šumava
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Kalčík, Jiří ; Starý, Josef ; Tajovský, Karel ; Pižl, Václav ; Rusek, Josef
Cílem projektu je biomonitoring společenstev epigeonu a půdní mezo- (Collembola, Oribatida) a makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae) a změn mikrostruktury humusu ve smrčinách postižených kůrovcem jako klíč pro návrh lesního managementu kůrovcových kalamitních horských smrčin. Zpráva obsahuje dílčí zprávy od jednotlivých spoluřešitelů: B.1: Žížaly (Lumbricidae), B.2: Mnohonožky (Diplopoda) smrkových porostů postižených kůrovcem v NP Šumava a v Bavorském národním parku, B.3: Vliv různého managementu na společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) klimaxových smrčin postižených kůrovcem ve vrcholových partiích Šumavy, C.4: Chvostoskoci (Collembola), hmyzenky (Protura), drobnušky (Pauropoda) a stonoženky (Symphyla) smrkových porostů postižených kůrovcem v NP Šumava a v Bavorském národním parku, C.5 Výsledky chemických rozborů půd a půdní mikrostruktury, D: Vědecké závěry, závěry pro management a závěry pro další výzkum.
Energetika larev tří druhů čeledi Bibionidae
Frouz, Jan ; Šustr, Vladimír ; Kalčík, Jiří
Food consumption, defecation, assimilation and production were studied in three species of bibionid larvae (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.) feeding either on leaf litter or their own excrements. Assimilation efficiency of larvae feeding on leaf litter was in all species higher then assimilation efficiency of the same species feeding on their own excrements. Larvae reared on excrements also lost weight, which indicated that excrements were insufficient as an exclusive source of energy. In .i. B. marci, P. holosericea./i. the effect of temperature on assimilation efficiency was studied. In .i. P. holosericea./i. assimilation efficiency decreased with increasing temperature. This trend was not observed in .i. B. marci. B. marci./i. was fed on pure cellulose to test if cellulose can serve as the only source of energy. Mortality of larvae feeding on cellulose was significantly higher than of those feeding on leaf litter and did not differ from starving larvae.
Vývoj půdní fauny na loukách obnovených na orné půdě: Iniciální fáze sukcesního vývoje
Tajovský, Karel ; Pižl, Václav ; Starý, Josef ; Balík, Vladimír ; Frouz, Jan ; Schlaghamerský, J. ; Háněl, Ladislav ; Rusek, Josef ; Kalčík, Jiří
The development of soil fauna assemblages (testate amoebae, nematodes, enchytraeids, earthworms, terrestrial isopods, millipedes, centipedes, collembolans, dipteran larvae) has been investigated in a -field experiment since autumn 1999. Four types of treatment were studied in plots previously managed as arable land: 1) sowing with a native seed mixture, 2) sowing of a 5 m wide central strip with native and the lateral strips with commercial seed mixture, 3) sowing of a 5 m wide central strip with native seed mixture, leaving the lateral strips to spontaneous succession, and 4) leaving to spontaneous succession (abandoned field). The observed increase of qualitative and quantitative parameters of the individual soil animal groups corresponded to the initial phase of successional development. Eurytopic and euryvalent representatives as well as epigeic species of soil micro-, meso- and macrofauna prevailed in the studied treatments during the first years of observation.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.