National Repository of Grey Literature 41 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Zhodnocení vlivu hospodářských zásahů na diverzitu půdních biot ve vybraných zvláště chráněných územích
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Tajovský, Karel ; Starý, Josef ; Nováková, Alena ; Lukešová, Alena ; Háněl, Ladislav ; Balík, Vladimír ; Pižl, Václav
Cílem dílčího projektu, jehož řešení je rozvrženo do čtyř let (2000-2003), je shromáždění základních poznatků o diverzitě modelových skupin půdních organismů na lokalitách Trojmezná a Smrčina, NPR Boubín a NPR Žákova hora, a vyhodnocení vlivu hospodářských zásahů na půdní biotu v těchto územích. Syntéza získaných poznatků slouží k navržení vhodného managementu porostů vedoucímu k zachování a ochraně biodiverzity. Tato zpráva je shrnutím výsledků v roce 2000 a 2001. Materiál a data z podzimních odběrů v roce 2001 jsou v případě některých skupin půdních biot ve fázi zpracování či následných analýz a nemohly být vzhledem k termínu odevzdání do této zprávy zahrnuty.
Výzkum a monitoring biodiverzity půdní fauny a humusu ve smrčinách postižených kůrovcem v CHKO Šumava
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Kalčík, Jiří ; Starý, Josef ; Tajovský, Karel ; Pižl, Václav ; Rusek, Josef
Cílem projektu je biomonitoring společenstev epigeonu a půdní mezo- (Collembola, Oribatida) a makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae) a změn mikrostruktury humusu ve smrčinách postižených kůrovcem jako klíč pro návrh lesního managementu kůrovcových kalamitních horských smrčin. Zpráva obsahuje dílčí zprávy od jednotlivých spoluřešitelů: B.1: Žížaly (Lumbricidae), B.2: Mnohonožky (Diplopoda) smrkových porostů postižených kůrovcem v NP Šumava a v Bavorském národním parku, B.3: Vliv různého managementu na společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) klimaxových smrčin postižených kůrovcem ve vrcholových partiích Šumavy, C.4: Chvostoskoci (Collembola), hmyzenky (Protura), drobnušky (Pauropoda) a stonoženky (Symphyla) smrkových porostů postižených kůrovcem v NP Šumava a v Bavorském národním parku, C.5 Výsledky chemických rozborů půd a půdní mikrostruktury, D: Vědecké závěry, závěry pro management a závěry pro další výzkum.
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe: Potencionální vliv záměru výstavby a provozu plavebního kanálu Dunaj - Odra - Labe na biodiverzitu reprezentativních skupin bezobratlých živočichů v říčních nivách
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra ekologie, Olomouc ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Olomouc ; Merta, Lukáš ; Moravec, Pavel ; Resl, Květoslav ; Pižl, Václav ; Holuša, Otakar ; Tuf, Ivan H. ; Tufová, Jana ; Trávníček, Dušan ; Bezděčka, Pavel
Studie uvádí výsledky výzkumu potencionálního vlivu výstavby a provozu DOL na biodiverzitu žížalovitých, půdních bezobratlých (mnohonožek, stonožek, suchozemských stejnonožců), střevlíkovitých brouků, vodních brouků, vodních bezobratlých periodických tůní, prioritních druhů evropsky významných bezobratlých (mimo výše uvedené skupiny). Významné lokality fauny bezobratlých dotčené realizací DOL a posouzení variantnosti řešení.
Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Proceedings of the 9.sup.th./sup. Central European Workshop on Soil Zoology
Tajovský, Karel ; Schlaghamerský, J. ; Pižl, Václav
The proceedings of the 9.sup.th./sup. Central European Workshop on Soil Zoology involves papers based on the lectures and posters presented at the meeting held in České Budějovice on April 17-20, 2007. In total 32 contributions reflect different aspects of soil zoological research, e.g. taxonomy, ecology and biology of soil fauna, physiology of soil invertebrates, the impact of human activities on soil fauna etc.
Changes of microbial communities resulting from the passage through the earthworm gut
Němcová, Anna ; Pižl, Václav ; Elhottová, Dana
Selective effect of earthworm gut conditions is participating in the reduction or stimulation of individual microbial groups. In general, the passage through the earthworm digestive tract leads to an increase of total active microbial biomass. The numbers of cultivable bacteria present in earthworm gut are not shifted significantly in comparison with surrounding environment but their species richness changes. Usually some bacterial groups are partially changed during the passage. The long-lasting effect of the passage and animal excretion into the soil can involve the function of important microbial groups. The aim of this study was to summarize current knowledge about both quantitative and qualitative characteristics of the microflora connected with these significant representatives of soil macrofauna.
Earthworm assemblages on afforested colliery spoil heaps as affected by tree species
Pižl, Václav
Earthworm assemblages were analysed at twenty-eight colliery spoil heap sites of similar age located in the Sokolov open-cast coal mining district, north-western Bohemia, Czech Republic. Sites afforested with different tree species, namely spruce, pine, larch, oak, lime, and alder, were selected for the study in four replicates each, and compared with un-reclaimed sites covered with spontaneously developed vegetation. No difference was found in the density of earthworms between un-reclaimed sites and coniferous stands, however, a significant effect of tree species on worm density was observed at sites with deciduous afforestation. Dense earthworm populations developed in alder and lime plantations, while worm density was significantly lower under oak. Similarly, earthworm biomass at sites with coniferous afforestation did not differ from that of un-reclaimed heaps and was significantly lower than those at sites with deciduous afforestation.
Has .i.Tilia x euchlora./i. a detrimental effect on soil annelids in urban greens?
Schlaghamerský, J. ; Khodabocus, J.B. ; Pižl, Václav
The potential effect of the exotic linden .i.Tilia x euchlora./i., widely planted in urban greens, on soil-dwelling annelids (Lumbricidae, Enchytraeidae) was investigated in two parks in the city of Brno, Czech Republic. Linden trees are the source of honeydew that might affect soil biota and remains an important input of these trees into the soil compartment even if litter is being removed as part of the park management. There have also been discussions about the alleged toxicity of .i.T. x euchlora./i. nectar to pollinators. The native .i.T. platyphyllos./i. was used as a control. Within two days in November 2006 annelids were sampled at three different distances (1 m, 3 m, 6 m) along transects from the trees to well developed lawns. Earthworms were extracted by the electrical-octet method, enchytraeids by wet funnel extraction from soil cores taken down to 12 cm.
Vybrané fyziologické parametry žížaly .i.Dendrobaena mrazeki./i. (Černosvitov, 1935)
Šustr, Vladimír ; Pižl, Václav
.i.Dendrobaena mrazeki./i. shows preferences for xerothermic habitats, i.e. behaviour unusual for Central European earthworms. Several ecophysiological parameters of .i.D. mrazeki./i. were measured as a basis for further investigation of its environmental adaptations. pH about 7 prevailed in the gut of the species. The profile of digestive enzymes included all important saccharolytic enzymes and did not differ from those of other earthworms indicating no exclusivity in .i.D. mrazeki./i. feeding habits. Melting and supercooling points of body fluid were similar to those of relative species .i.D. octaedra./i.. The adaptation of .i.D. mrazeki./i. to xerothermic habitats may result from its desiccation tolerance, ability of quiescence and/or from its partly endogeic mode of life. Quiescent adult individuals were found to survive about 60 days at 15 % soil moisture.

National Repository of Grey Literature : 41 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Pižl, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.