National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Dietary specialisation and diversification of the spider genus Dysdera
Řezáč, Milan ; Pekár, Stanislav (advisor) ; Růžička, Vlastimil (referee) ; Rusek, Josef (referee)
Dtet specia|isatlon and ďverslÍlcatlon oftlrc sf,der genrs Dysdara (Araneae: Dysdertdae) Summaryof PhD. thesis Tho main aim of my sfudy is to pr€s€nt now knowledge aboutthe diet specialisation antldiversiÍicationóf ttreipider genusDys&ra. This PhD. lhesis, ďvided in two parts' is tre summaryof Íivepapers. 1. Diet specialisatlon 1.1. Řezíě M., Pekór s. & I'bin Y.: Morphologlcal and behavlourď adapations for onlscophagr lnDysderassden (Araneae: Dysdertnne) [acoeptedby Journal of Zoologfl Very little is known about predators feeding on woodlioe. Spiders of the genus Dyidera (Dysderidae)were long suspeotedto be onisoophagous,but evidenoefor lheir díetspeoialisation hás beenrlaoking. These spidas are chareotorisedby an unusual morphological variability oftheir mouth-parts,partioularly tho ohelioaae, suggosting dietary sfrcialisation któróukazuje na potavní specializaci. Thus, we investigatedthe rebtiónsirip betweenmouthpertmorphology, prey pÍeferenoeand predatorybelraviour of ťrvespecies represerrtingdiffoent chelioenď types. Resulb obtained sugg€st that sfudiedĎysdera spidas diffo in prey specialisetion for woďlioo. The species with unmodified cheliceraereatlity oapturedvarious artkopďs but refused woodlice while speoieswith modified ohetóeraeoapfuredwoodlice' Particularly,Dysdera erythrina ind D....
Dietary specialisation and diversification of the spider genus Dysdera
Řezáč, Milan ; Pekár, Stanislav (advisor) ; Růžička, Vlastimil (referee) ; Rusek, Josef (referee)
Dtet specia|isatlon and ďverslÍlcatlon oftlrc sf,der genrs Dysdara (Araneae: Dysdertdae) Summaryof PhD. thesis Tho main aim of my sfudy is to pr€s€nt now knowledge aboutthe diet specialisation antldiversiÍicationóf ttreipider genusDys&ra. This PhD. lhesis, ďvided in two parts' is tre summaryof Íivepapers. 1. Diet specialisatlon 1.1. Řezíě M., Pekór s. & I'bin Y.: Morphologlcal and behavlourď adapations for onlscophagr lnDysderassden (Araneae: Dysdertnne) [acoeptedby Journal of Zoologfl Very little is known about predators feeding on woodlioe. Spiders of the genus Dyidera (Dysderidae)were long suspeotedto be onisoophagous,but evidenoefor lheir díetspeoialisation hás beenrlaoking. These spidas are chareotorisedby an unusual morphological variability oftheir mouth-parts,partioularly tho ohelioaae, suggosting dietary sfrcialisation któróukazuje na potavní specializaci. Thus, we investigatedthe rebtiónsirip betweenmouthpertmorphology, prey pÍeferenoeand predatorybelraviour of ťrvespecies represerrtingdiffoent chelioenď types. Resulb obtained sugg€st that sfudiedĎysdera spidas diffo in prey specialisetion for woďlioo. The species with unmodified cheliceraereatlity oapturedvarious artkopďs but refused woodlice while speoieswith modified ohetóeraeoapfuredwoodlice' Particularly,Dysdera erythrina ind D....
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice ; Rusek, Josef
Cílem řešení projektu je stanovit dynamiku vývoje biodiverzity společenstev vybraných skupin epigeonu a půdní meso- a makrofauny, změny v dekompozičních procesech a formách humusu v lesních ekosystémech NP Šumava ponechaných samovolnému vývoji v různě starých odumřelých smrčinách a na holosečných pasekách. Základním cílem projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti v půdě lesních ekosystémů. Bioindikátorem jsou ohrožené druhy a funkční skupiny půdní fauny a změny půdní mikrostruktury. Získané poznatky poslouží k návrhu nejvhodnějších opatření k obnově přirozených smrkových a smrko-bukových porostů na Šumavě. Popis odběru půdních vzorků a jejich extrakce v Tullgrenových a Kempsonových přístrojích a zemních pastích na srovnávaných plochách. Třídění a určování půdní fauny a epigeonu, chemické rozbory půd, zhotovování půdních výbrusů, vytváření databáze snímků společenstev půdní fauny a epigeonu.
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice ; Rusek, Josef
Cílem řešení projektu je stanovit dynamiku vývoje biodiverzity společenstev vybraných skupin epigeonu a půdní meso- a makrofauny, změny v dekompozičních procesech a formách humusu v lesních ekosystémech NP Šumava ponechaných samovolnému vývoji v různě starých odumřelých smrčinách a na holosečných pasekách. Základním cílem projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti v půdě lesních ekosystémů. Bioindikátorem jsou ohrožené druhy a funkční skupiny půdní fauny a změny půdní mikrostruktury. Získané poznatky poslouží k návrhu nejvhodnějších opatření k obnově přirozených smrkových a smrko-bukových porostů na Šumavě. Popis odběru půdních vzorků a jejich extrakce v Tullgrenových a Kempsonových přístrojích a zemních pastích na srovnávaných plochách. Třídění a určování půdní fauny a epigeonu, chemické rozbory půd, zhotovování půdních výbrusů, vytváření databáze snímků společenstev půdní fauny a epigeonu.
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice ; Rusek, Josef
Výsledky za rok 2010: Zvláštnosti a odlišnosti společenstev chvostoskoků a jiných zástupců půdní mesofauny v transeptu Šumava - bavorský les údolí Dunaje pod Pasovem v rámci střední Evropy; Mnohonožky a stonožky klimaxových smrkových porostů vrcholové části NP Šumava postižených kůrovcovou kalamitou; Dlouhodobý vliv lesnického hospodaření na biodiversitu pancířníků v smrkových porostech NP Šumava.
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice ; Rusek, Josef
Publikace vzešlé z projektu. Články: Global decomposition experiment shows soil animal impacts on decomposotion are climate-dependent,Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republik, Fungal food preferences in Collembola, Půda bez života není půda, The enigma of the genus Stenaphorura Absolon, 1900 (Cllembola, Tullbergiinae). Příspěvek na konferenci: Vliv různého managementu horských smrčin na půdní faunu.
Výzkum a monitoring biodiverzity půdní fauny a humusu ve smrčinách postižených kůrovcem v CHKO Šumava
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Rusek, Josef
Cílem projektu je biomonitoring společenstev epigeonu a půdní mezo- (Collembola, Oribatida) a makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae) a změn mikrostruktury humusu ve smrčinách postižených kůrovcem jako klíč pro návrh lesního managementu kůrovcových kalamitních horských smrčin. Zpráva obsahuje popis projektu, jeho institucionálního a personálního zabezpečení, časový harmonogram řešení a popis průběhu prací v roce 2004.
Výzkum a monitoring biodiverzity půdní fauny a humusu ve smrčinách postižených kůrovcem v CHKO Šumava
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Kalčík, Jiří ; Starý, Josef ; Tajovský, Karel ; Pižl, Václav ; Rusek, Josef
Cílem projektu je biomonitoring společenstev epigeonu a půdní mezo- (Collembola, Oribatida) a makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae) a změn mikrostruktury humusu ve smrčinách postižených kůrovcem jako klíč pro návrh lesního managementu kůrovcových kalamitních horských smrčin. Zpráva obsahuje dílčí zprávy od jednotlivých spoluřešitelů: B.1: Žížaly (Lumbricidae), B.2: Mnohonožky (Diplopoda) smrkových porostů postižených kůrovcem v NP Šumava a v Bavorském národním parku, B.3: Vliv různého managementu na společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) klimaxových smrčin postižených kůrovcem ve vrcholových partiích Šumavy, C.4: Chvostoskoci (Collembola), hmyzenky (Protura), drobnušky (Pauropoda) a stonoženky (Symphyla) smrkových porostů postižených kůrovcem v NP Šumava a v Bavorském národním parku, C.5 Výsledky chemických rozborů půd a půdní mikrostruktury, D: Vědecké závěry, závěry pro management a závěry pro další výzkum.
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice ; Rusek, Josef
Cílem řešení projektu je stanovit dynamiku vývoje biodiversity společenstev vybraných skupin epigeonu a půdní meso- a makrofauny, změny v dekompozičních procesech a formách humusu v lesních ekosystémech NP Šumava ponechaných samovolnému vývoji v různě starých odumřelých smrčinách a na holosečných pasekách. Základním cílem projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti v půdě lesních ekosystémů. Bioindikátorem jsou ohrožené druhy a funkční skupiny půdní fauny a změny půdní mikrostruktury. Získané poznatky poslouží k návrhu nejvhodnějších opatření k obnově přirozených smrkových a smrko-bukových porostů na Šumavě. V roce 2007 byly provedeny tyto činnosti: výběr stálých lokalit, odběr půdních vzorků a jejich extrakce v Tullgrenových a Kempsonových přístrojích, instalace zemních pastí a jejich vybírání ve dvou termínech, odběr a příprava vzorků ke zhotovování půdních výbrusů, třídění a určování materiálu půdní fauny.
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice ; Rusek, Josef
Cílem řešení projektu je stanovit dynamiku vývoje biodiverzity společenstev vybraných skupin epigeonu a půdní meso- a makrofauny, změny v dekompozičních procesech a formách humusu v lesních ekosystémech NP Šumava ponechaných samovolnému vývoji v různě starých odumřelých smrčinách a na holosečných pasekách. Základním cílem projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti v půdě lesních ekosystémů. Bioindikátorem jsou ohrožené druhy a funkční skupiny půdní fauny a změny půdní mikrostruktury. Získané poznatky poslouží k návrhu nejvhodnějších opatření k obnově přirozených smrkových a smrko-bukových porostů na Šumavě. Popis odběru půdních vzorků a jejich extrakce v Tullgrenových a Kempsonových přístrojích a zemních pastích na srovnávaných plochách. Třídění a určování půdní fauny a epigeonu, chemické rozbory půd, zhotovování půdních výbrusů, vytváření databáze coenotických snímků společenstev půdní fauny a epigeonu.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Rusek, Jakub
2 Rusek, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.