National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Obecná charakteristika rostlých půd Sokolovska. Obecná charakteristika antropogenních půd Sokolovska. Závěry pro oblast hospodářsky významných rekultivací a pro oblast revitalizace, resp. obnovy krajinných prvků.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Návrh metodiky obnovy funkcí krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Návrh metodiky by se měl po dopracování stát metodickým podkladem pro budoucí řešení úkolů souvisejících s obnovou funkce krajiny narušené povrchovou těžbou a zaplnit mezeru v rámci současné legislativy i rekultivační praxe. Návrh je prioritně zaměřen na velkolomy v oblasti severočeských hnědouhelných pánví, lze ho však přiměřeně použít i pro malolomové provozy. Návrh metodiky respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje nově vznikající krajiny při zohlednění multidisciplinárního přístupu ověřovaného praxí v konkrétních podmínkách dotčených regionů.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Dílčí úkol se zabývá vymezenou oblastí Mostecka. Jeho součástí je analýza zahraničních zkušeností, návrh na vybudování cyklistických stezek a pěších turistických tras včetně turistického autookruhu ve vymezeném území v okolí města Mostu.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Hydrologické podklady pro řešení tvorby krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Charvát, Petr ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí zpráva obsahuje výsledky pro oblast Mostecka, klimatické i hydrologické poměry byly posouzeny jak pro vlastní oblast dotčenou těžbou, tak pro její širší okolí. Byly posouzeny možné změny srážkového režimu v minulosti, ale i předpokládanému vlivu globálních klimatických změn. Po stránce metodické navazuje zpráva na analogickou studii pro oblasti Sokolovska.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Ekosystémy pánevních oblastí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Přikryl, Petr ; Vlasák, Petr
Ve zprávě je uvedeno zhodnocení dosavadní dokumentace vztahující se k území a určité zobecnění devítiletých zkušeností s tvorbou biologicky hodnotných území v oblasti dotčené těžbou. Mapově je zpracována potenciální vegetace pro pět velkých výsypek v sokolovské pánvi včetně zdůvodnění přístupu použitého při mapování. Rozpracováno je detailní (vzorové) řešení 5 modelových území, respektující jejich potenciální další využití tak, aby nedocházelo k rozporům se zájmy ochrany přírody. V přílohách je doložen výskyt řady ohrožených druhů v důlních územích ještě před provedením rekultivací, který by měl být v projektech rekultivací respektován. provedené chemické rozbory dokumentují, že optimální oživení mokřadů a vodních nádrží není podmíněno vždy dosažením co nejkvalitnější vody a naopak, že některé ukazatele kvality vody se u těchto dvou cílů i významně rozcházejí.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Návrh metodiky je prvním návrhem, který bude následně vyžadovat ještě řadu úprav a korekcí. Je rozdělen do částí 1. Obecná část (specifika krajiny narušené povrchovou těžbou, definice základních pojmů, východiska a strategie obnovy funkcí krajiny narušené povrchovou těžbou, podklady, metody a nástroje); 2. Speciální část (postup zpracování studie obnovy funkcí krajiny , postavení studie ve struktuře krajinného a územního plánování, proces schvalování studie obnovy funkcí krajiny); 3. Zásady pro řešení obnovy Sokolovské a Severočeské hnědouhelné pánve; 4. Modelové příklady řešení; 5. Přílohy.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Diagnóza krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan ; Šíma, Martin ; Pokorný, Jan ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel
Základem diagnózy stavu krajiny je posouzení vývoje jejich struktur. Údaje byly získány analýzou historických pramenů. Ekologické vyhodnocení historických pramenů. Zobrazení krajiny mostecké pánve na historických mapách. Modelové území Jiřetínský potok. Územní systém ekologické stability. Krajina jako dymanický, živý systém - teoretický úvod (Paleoekologie - vývoj krajiny od doby ledové). Satelitní mapy struktury a relativní teploty krajiny.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.