Brno University of Technology

Latest additions:
2021-09-12
00:01
Program na výpočet tahových ztrát
Ondrák, Adam ; Skála, Zdeněk (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou programu pro výpočet tahových ztrát kotle. Práce je rozdě-lena do čtyř částí. V první části se práce zabývá teoretickým úvodem do problematiky tlako-vých ztrát. V druhé části jsou rozebrány všechny rovnice a postupy jakými byl program tvořen, stejně jako omezení a podmínky možnosti použití daného typu rovnice. Třetí část se skládá z ukázkového výpočtu tlakových ztrát reálného kotle. Dále je ve třetí části provedena kontrola správnosti funkce programu, kdy naměřené ztráty na reálném zařízení byly porovnány se ztrá-tami vypočítanými programem. Čtvrtá část se zabývá vlivy parametrů kotle na jeho tlakové ztráty, kdy jednotlivé ztráty byly graficky znázorněny a porovnány pro určení citlivostní ana-lýzy. Výstupem této práce je funkční program, který byl optimalizován pro co nejjednodušší používání a nevyžaduje po uživateli téměř žádnou znalost problematiky.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Metoda odezvových ploch ve spojení s CFD pro tvarovou optimalizaci
Pleva, František ; Štefan, David (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvarovou optimalizací Venturiho dýzy za pomocí optimalizační metody odezvových ploch. V první části je tato metoda popsána a je vysvětlen její princip. Dále je zde vysvětlena její aplikace v souladu s CFD a základní operační algoritmus. Ve druhé části je pak uveden testovací příklad letadlového křídla a zjednodušeného příkladu Venturiho dýzy, na kterém bylo toto spojení testováno. Ve třetí části je pak provedena samotná dvouparametrová tvarová optimalizace dýzy, a to pro dvě geometrie.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Vysoce porézní keramické oxidové materiály pro environmentální katalýzu
Husťák, Miroslav ; Částková, Klára (oponent) ; Cihlář, Jaroslav (vedoucí práce)
Vodík je považován za nejnadějnější surovinu pro náhradu fosilních paliv. Většina vodíku se v současné době vyrábí reformací metanu, pro kterou je potřeba používat katalyzátory z drahých kovů. Tato diplomová práce proto zkoumá perovskitové materiály SmCoO3, Sm0,8Ca0,2CoO2,9, SmCo0,8Al0,2O3 a Sm0,8Ca0,2Co0,8Al0,2O2,9, které by mohly sloužit jako katalyzátory při výrobě vodíku pomocí reformace metanu. K reformaci metanu dochází na povrchu katalyzátoru, a proto je žádoucí dosáhnout co největšího specifického povrchu materiálu. Z toho důvodu byly tyto materiály připravovány dvěma typy sol-gel procesu, u kterých se očekává, že umožní připravit tyto materiály s velkým specifickým měrným povrchem. V průběhu práce bylo následně sledováno, jak způsob syntézy ovlivňuje strukturu a katalytické vlastnosti u jednotlivých materiálů. Nejlepší výsledky vykazoval materiál SmCo0,8Al0,2O3 připravený propylenoxidem řízenou sol-gel syntézou, který při měření katalytické aktivity vykazoval 99% konverzi metanu.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Modifikace povrchu materiálu vytvořeného technikou SLM
Barinka, Michal ; Řehořek, Lukáš (oponent) ; Jan, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá modifikací povrchu 3D tištěných kovových materiálů. V rešeršní části jsou uvedeny nejpoužívanější metody aditivní výroby a jejich procesní parametry ovlivňující kvalitu tištěných součástí. Dále jsou popsány vady vznikající během těchto procesů a techniky používané k jejich odstranění. V experimentální části práce byla provedena optimalizace parametrů elektrochemického leštění. Cílem bylo modifikovat drsný povrch součástí a zamezit tak vzniku defektů na povrchu. Mechanické vlastnosti byly zkoumány pomocí tříbodového ohybu při statickém a dynamickém zatěžování. Na lomových plochách byla provedena fraktografická analýza.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Produkce a charakterizace proteinových izolátu z různých druhů otrub
Vybíral, Lukáš ; Diviš, Pavel (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím různých druhů otrub, jakožto vedlejšího produktu při mletí obilovin. Mlýny ročně vytvoří obrovské množství tohoto materiálu. Nejčastějším způsobem zpracování otrub je spalování a v menší míře se využívají jako krmiva pro hospodářská zvířata. V závislosti na druhu obilovin obsahují otruby 10–20 % bílkovin, které díky spalování zmizí z potravinového řetězce. V rámci udržitelnosti a valorizace odpadu, jenž se v poslední době velmi řeší, je kladen velký důraz na minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku, na jejich další využití. Otruby se vzhledem k relativně vysokému obsahu bílkovin jeví jako vhodný výchozí materiál pro výrobu proteinových doplňků stravy. Proteiny lze z otrub extrahovat na základě jejich rozdílné rozpustnosti v různém pH. Při alkalické metodě nejprve dochází k rozpuštění bílkovin v zásaditém pH a následném vysrážení v kyselém prostředí. Po provedení lyofilizace následuje charakterizace extraktu z hlediska výtěžnosti, obsahu bílkovin, vlhkosti, aminokyselinového profilu a stravitelnosti. Nejvyšší výtěžnosti bylo dosaženo u izolátu z ovesných otrub (13,5 ± 0,6 g izolátu ze 100 g otrub). Z hlediska obsahu bílkovin byl taktéž nejlepší proteinový izolát získaný z ovesných otrub (95,2 ± 0,4 % bílkovin v izolátu). Dalším stanovením byla analýza aminokyselinového profilu, při níž byl zjištěn vysoký obsah argininu ve všech analyzovaných proteinových izolátech z otrub. Stanovení stravitelnosti prokázalo velmi dobrou stravitelnost všech vyrobených proteinových extraktů z otrub.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Use of yeasts of the genus Metschnikowia for the lipid production
Švitková, Bibiána ; Márová, Ivana (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
The oleaginous yeasts have an ability to accumulate an increased number of lipids, under certain circumstances. These microbial lipids differentiate in the number of fat acids present, which enables their wide application in biotechnological industry. This master’s thesis is aimed on lipid production, number of the fat acid groups present, and squalene production by Metschnikowia yeasts, based on the cultivating conditions. Biomass and lipid production was observed in separate cultivation media, with the addition of the different waste substrates. Production properties were observed by method of the gas chromatography. For the squalene production observation, a HLPC method was chosen. All production groups were able to accumulate lipids on the waste substrate, although in different values. These values were very individual, especially in the areas of the specific groups and growth on the given substrate. The lipid composition was different, which was caused by differences in the waste substrates. With regards to the squalene production – the yeasts from the Metschnikowia family were not able to produce squalene in the presence of the terbinafine and its increasing concentration. Therefore, the same procedure was chosen, as it was for the Yarrowia lipolytica yeast, with the difference in the sterol synthesis, however squalene was still not produced this way.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Interakce ibuprofenu s huminovými látkami a stabilita vzniklých komplexů
Vlašicová, Silvie ; Smilek, Jiří (oponent) ; Klučáková, Martina (vedoucí práce)
V současné době se obrovské množství léčiv dostane do vodních toků a půdy z důvodu špatného odstranění v čističkách odpadních vod. V této práci se sledovalo sorpční a desorpční chování Ibuprofenu v půdním systému, především ve vztahu s huminovými kyselinami. Míra sorpce a desorpce byla stanovena ze změny koncentrace ibuprofenu analyzované pomocí UV-VIS spektrometrie, byly také pozorovány změny vodivosti a pH. Ibuprofen vykazuje dobré sorpční vlastnosti, desorpce byla opravdu minimální. Dá se tedy předpokládat, že mezi ibuprofenem a půdními i lignitickými huminovými kyselinami je pevná vazba a nehrozí tedy vyluhování zpět do roztoků. Pokud by se tedy ibuprofen dostal do životního prostředí, byl by sorbován do huminových kyselin obsažených v lignitu či půdě, což znamená, že by neměl být nijak škodlivý.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Analýza lokalizace inverzních repetic v bakteriálních genomech
Šedý, Michal ; Zemanová, Jana (oponent) ; Brázda, Václav (vedoucí práce)
Inverzní repetice (IR) jsou přirozenou součástí DNA všech známých prokaryotických i eukaryotických organismů. Inverzní repetice mají důležitou roli při regulaci základních buněčných procesů. Jsou zodpovědné za vznik křížových struktur. Inverzní repetice taktéž zapříčiňují genomovou nestabilitu a mohou být zdrojem řady mutací. Křížové struktury mohou být rozeznávány celou řadou DNA vazebných proteinů a také mohou fungovat jako transkripční regulátory. Pomocí nástroje Palindrom analyser byla analyzována frekvence výskytu a lokalizace inverzních repetic v bakteriálních genomech. Frekvence výskytu inverzních repetic napříč bakteriálními genomy vykazuje variabilní charakter. Frekvence výskytu krátkých inverzní repetic vykazuje přibližně kvadratickou závislost na % obsahu GC párů v genomu s minimem okolo 50 % obsahu GC. Lokalizace inverzních repetic vzhledem k funkčním oblastem DNA vykazuje nenáhodný charakter rozložení. Frekvence výskytu IR u většiny sledovaných funkčních oblastí je vyšší „vně“ než „uvnitř“.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Návrh tepelného čerpadla pro systém chlazení kondenzátoru spalin
Pavlíček, Adam ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je rešerše principu tepelného čerpadla a stručný popis druhů tepelných čerpadel. V praktické části je návrh tepelného čerpadlo pro systém chlazení kondenzátoru spalin. Hlavní komponenty tepelného čerpadla byly vybrány tak, aby tepelné čerpadlo bylo schopno uchladit kondenzátor spalin.

Detailed record
2021-09-12
00:01
Píst zážehového motoru vyráběný aditivní technologií
Valtrová, Martina ; Dlugoš, Jozef (oponent) ; Drápal, Lubomír (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo zpracování rešerší na téma aktuálně vyráběných pístů spalovacích motorů a o aktuálním vývoji v oblasti aditivních technologií, a na základě získaných informací zhodnocení nejvhodnější kategorie pístů pro využití aditivních technologií. S ohledem na výsledky rešerše bylo třeba zhotovit návrh konvenčně vyráběného pístu spadajícího do vybrané kategorie. Dalším cílem byla konstrukční úprava pístu navrženého pro výrobu konvenčním způsobem tak, aby bylo optimálně využito výhod poskytovaných využitím aditivní technologie. Pro konstrukční úpravu byla vytvořena i optimalizační úloha, jejímž výsledkem bylo získání rozložení materiálu podle jeho procentuálního namáhání. Následná konstrukční úprava pístu byla rozdělena do tří variant, a to varianty nejkonzervativnější, varianty, která využívá výhod aditivních technologií více a nebyla by možná vytvořit konzervativní technologií výroby s přídavným obráběním, a variantu, která na spektru spadá mezi tyto dva extrémy. Pro modely všech navržených pístů byla vytvořena termálně-strukturální analýza při maximálním zatížení motoru a při přeběhových otáčkách. Z dat získaných termálněstrukturální analýzou bylo vyhodnoceno, zda je užití aditivní technologie v tomto případě vhodnější než využití konvenčních metod výroby.

Detailed record