Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2022-11-27
22:47

Úplný záznam
2022-11-27
22:47
Sang culture: a pessimistic subculture in the Chinese Cyberspace
Cai, Qingyun ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Communication Studies and Journalism Qingyun Cai Sang Culture: A Pessimistic Subculture in The Chinese Cyberspace Master Thesis Prague 2022 Abstract Since the reform and opening-up, China's economy has maintained rapid growth. However, since 2008, economic growth has shown a slow trend, and Chinese society is entering a "new economic normal". As China is currently in a period of social transformation, there are problems such as excessive housing prices, a widening gap between the rich and the poor, increasingly severe class solidification, and an unsound social security system. Against such a social background, the Sang culture emerged in 2016, which is opposite to the positive energy ideology advocated by the Chinese mainstream culture. It has the characteristics of negativity, self-mockery, and depression, which the Chinese youth group has dramatically resonated with. Mainstream news media represented by the People's Daily generally regard Sang culture as a kind of youth spiritual opium and a problematic subculture. The popularity of any subculture has its deep-seated reasons. Therefore, this thesis will combine the methods of Critical Discourse Analysis and Qualitative Content Analysis to research the significance of Sang culture on the Chinese...

Úplný záznam
2022-11-27
22:47
Jazykový obraz světa a tělesnost: proměny ve vnímání a způsobu zobrazování ženské tělesnosti v tištěné reklamě časopisu ELLE v 90. letech a v současnosti
Lohrová, Kateřina ; Šmejdová, Barbora (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Název práce Jazykový obraz světa a tělesnost: proměny ve vnímání a způsobu zobrazování ženské tělesnosti ve vizuálních médiích Anotace Tato diplomová práce se zabývá otázkou vnímání ženské tělesnosti a způsobu, jakým je zobrazována ve vizuálních médiích (konkrétně v tištěné reklamě), jak se tyto obrazy proměňují v čase, případně jakou mají tyto změny podobu. Snahou práce bude nahlédnout toto téma na pozadí konceptu jazykového obrazu naší společnosti, na základě čehož by se nám mohl naskytnou zajímavý vhled do její vnitřní konstrukce a mechanismů jejího fungování. Klíčová slova: jazykový obraz světa, kategorizace, tělesnost, ženskost, stereotypizace, objektifikace, vizuální média, reklama Thesis title The Linguistic Image of the World and Embodiment: Changes in the Perception and the Ways of Displaying the Female Body in Print Advertising in ELLE magazine in the 1990's and Nowadays Abstract This diploma thesis discusses the issue of the perception of the female body and the approaches and ways in which it is portrayed in the visual media (specifically in the printed advertisement), how these images changes over time or what form these changes takes. The aim of this thesis is to look at this topic in the background of the concept of the linguistic image of our world, of our society, on the basis of which we...

Úplný záznam
2022-11-27
22:47
Ve stínu švédských dělových koulí nad Prahou v roce 1648 - proměna historického narativu napříč staletími
Fišera, Tadeáš ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Třicetiletá válka (1618-1648) se stala globálním konfliktem, do něhož byly postupně vtaženy téměř všechny země Evropy. Důvodem k rozpoutání války nebyla pouze komplikovaná náboženská situace způsobená štěpící se římskou církví, kdy proti sobě stanuly strany protestantské unie a katolické ligy, ale také konflikty politické a ekonomické. Politické důvody lze charakterizovat expanzí Habsburků do okolních zemí, pomocí které se snažili vydobýt politické a přednostní postavení a nadvládu v Evropě. Cílem diplomové práce není rekonstrukce historických událostí doby třicetileté války, ale její historický narativ a jeho proměny napříč staletími. Výchozím bodem práce je rok 1648, kdy došlo k posledním bojům třicetileté války při švédském obležení Prahy. Z Prahy se na dobu několika měsíců stala téměř obranná pevnost, která po dlouhý čas vzdorovala švédským protestantským vojskům. Tato událost se odrazila v zobrazení národních dějin hned dvojím způsobem: jednak hrdinným vzdorem Pražanů vůči nepřátelské armádě, v druhém případě definitivní porážkou nadějí původně utrakvistické a protestanské části české společnosti na restituci poměrů před bitvou na Bílé hoře.

Úplný záznam
2022-11-27
22:47
The Roma (Gypsi) Holocaust
Wilde, Boris ; Kosek, Jan (vedoucí práce) ; Agha, Petr (oponent)
Ústrednou témou tejto diplomovej práce je rómsky holokaust. Skrz historické súvislosti je rómsky holokaustu zasadený do právneho, no i širšieho spoločenskovedného kontextu. Jednotlivé etapy vo vývoji právneho postavenia Rómov, od približne trinásteho storočia, tvoria vnútorné členenie prvej prevažne historickej časti práce. Cieľom tejto časti je poukázať na východiská, ktoré do určitej miery determinovali skúmané udalosti v období druhej svetovej vojny, ale i povojnový vývoj a súčasný status quo. Druhá, hlavná, časť práce analyzuje priamo rómsky holokaust, pričom dôraz je kladený na vývoj v nacistickom Nemecku, ale i na vývoj v jednotlivých nástupníckych štátnych útvaroch prvej Československej republiky. Na uvedených štátnych útvaroch sú ilustrované rozdiely v štátnej politike voči rómskej menšine, ktoré sa v období druhej svetovej vojny uplatnili, a ktoré viedli k rozličným dôsledkom. Tretia a posledná časť práce je venovaná vývoju po skončení druhej svetovej vojny a jej účelom je poukázať na proces reflektovania rómskeho holokaustu a význame tohto procesu pre povojnovú spoločnosť, a to v rámci zjednoteného Československa, no i samostatnej Českej republiky. Dôraz je kladený najmä na otázku, ako sa spoločnosť vysporiadala s odkazom rómskeho holokaustu, ako sa na základe tejto skúsenosti vyvíjal...

Úplný záznam
2022-11-27
22:46
Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice
Zavřel, Viktor ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; De Santis, Daniele (oponent)
Předkládaná disertační práce si klade za cíl představit pojetí objektu, která můžeme nalézt v Husserlově fenomenologické filosofii. Vyzdvihuje čtyři elementární významy předmětu a snaží se je propojit. Tato práce též uvádí komplexní historii klíčových metafyzických pojmů. Především prostřednictvím analýzy teorií předsókratovských filosofů a teorie Platónovy představuje antické pojetí objektu, následně přechází k analýze Aristotelovy Metafyziky, v jejímž rámci je kladen důraz zejména na koncept οὐσία a proměny jeho chápání.

Úplný záznam
2022-11-27
22:46
Diagnostika pravopisu žáků 3. a 5. ročníku ZŠ a faktory ovlivňující úroveň ortografických dovedností
Dolníková, Věra ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Předkládaná rigorózní práce navazuje na diplomovou práci Písemné projevy žáků 3. a 5. ročníků v diagnostických diktátech autorky textu. Práce se zabývá problematikou písemného projevu žáků 3. a 5. ročníků základních škol chomutovského regionu. Porovnává pravopisné dovednosti žáků různých typů škol a žáků se specifickou vývojovou poruchou školních dovedností. Stručně popisuje nejen základní etiologii potíží ve psaní, ale především reflektuje vnější faktory, které mohou kvalitu písemného projevu ovlivnit, jako např. výuková metoda, lokalita či typ školy, socioekonomický status a nově se věnuje i distanční výuce, jako novému fenoménu doby. Pomocí kvantitativní metodologie, ale i kvalitativního posouzení, shrnuje úroveň pravopisných dovedností výzkumného vzorku ve dvou rozdílných diagnostických testech (Novák, 2002 a Caravolas & Volín, 2005). Sleduje rozdíly v úrovni zvládání pravopisu jednotlivých typů tříd, resp. škol. Výzkum také porovnává pravopisné dovednosti žáků se specifickou poruchou učení a žáků z oblasti s vyšším výskytem socioekonomického znevýhodnění. Rigorózní práce nově přidává i šetření úrovně pravopisných dovedností daných ročníků v postkovidovém období a zjišťuje případný negativní dopad distanční výuky. Současně jsou zde popsány závěry i krátkého dotazníkového šetření realizovaného...

Úplný záznam
2022-11-27
22:46
Existence daná darem: Teologická analýza pojmu "élan vital" v díle Henriho Bergsona
Filip, František ; Novotný, Vojtěch (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Tématem diplomové práce "Existence daná darem: Teologická analýza pojmu ‚élan vital' v díle Henriho Bergsona je analýza pojmu životní vzmach francouzského filosofa Henriho Bergsona, jejímž cílem je prověřit možný přínos tohoto konceptu pro současnou teologii a pro lidskou společnost jako takovou. Kompozice práce je tvořena pěti základními částmi, které korespondují s hlavními kapitolami. První kapitola je věnována životu Henriho Bergsona. Námětem druhé kapitoly je rámcové představení Bergsonovy metody a hlavních myšlenek Bergsonova díla. Třetí kapitola je zaměřena přímo na pojem životní vzmach tak, jak se objevuje a je postupně rozvíjen v rámci Bergsonova díla. Předmětem čtvrté kapitoly je pak shrnutí recepce ideje životního vzmachu. Závěrečná kapitola pak na základě teologické recepce prověřuje potenciální přínos tohoto pojmu pro dnešní teologickou diskuzi a život lidské společnosti. Práce dochází k závěru, že ačkoli pojem životního vzmachu staví na dnes již překonaných vědeckých zjištěních, může zůstávat trvale inspirujícím, pokud se budeme zamýšlet nad tím, co chtěl autor jeho prostřednictvím o skutečnosti našeho světa vyjádřit.

Úplný záznam
2022-11-27
22:44
Výstavba odborného textu a rozvoj akademického psaní v češtině pro cizince
Kratochvílová, Romana ; Škodová, Svatava (vedoucí práce) ; Nedolužko, Anna (oponent) ; Šichová, Kateřina (oponent)
Název práce: Výstavba odborného textu a rozvoj akademického psaní v češtině pro cizince Autor: PhDr. Romana Kratochvílová Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí disertační práce: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. Tato disertační práce je věnována výstavbě odborných textů nerodilých mluvčích českého jazyka ve snaze odhalit příčiny obtížné srozumitelnosti těchto textů, ačkoliv neobsahují zjevné lexikální nebo gramatické chyby. Hlavním cílem práce je objasnit specifické rysy výstavby odborných textů nerodilých mluvčích českého jazyka. Za účelem jeho naplnění jsme provedli kvalitativní komparativní analýzu zaměřenou na tematicko-rematickou strukturu výpovědi a její začlenění do kontextu odstavce a rovněž na tematickou výstavbu odstavce a odstavcové skupiny. Sledovanými jevy v rámci vyjádření a návaznosti tématu bylo užití tematických posloupností s ohledem na navazovací prostředky. V rámci rematické struktury jsme zkoumali vyjádření rématu a užití spojovacích prostředků pro vyjádření rematických vztahů. Na úrovni odstavce jsme sledovali uspořádaní tematických posloupností uvnitř odstavce a do určité míry i mezi odstavci v případě odstavcových skupin. Pro odhalení specifických rysů výstavby textu nerodilých mluvčích jsme použili metodu komparace a...

Úplný záznam
2022-11-27
22:44
Synodalita - jak jít společně v každodennosti české církve?
Jirsa, Matěj ; Prokeš, Josef (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, jak má česká církev ve své každodennosti odpovědět na výzvu po synodalitě, kterou po církvi žádá papež František. Konkrétněji se práce zabývá tzv. synodálním životním stylem. Klade si za cíl tento styl definovat, teologicky podložit a formulovat jeho základní stavební kameny. Na základě kvalitativního výzkumu pak chce přinést impulsy pro pastorální teologii, aby dopomohla tomuto stylu zapustit kořeny v životě české církve tam, kde je to potřeba. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou představené subjekty teologické debaty o synodalitě s důrazem na poslední církevní dokumenty a postavu papeže Františka. V druhé kapitole jsou představena hlavní teologická východiska, z nichž vychází základní stavební kameny synodálního životního stylu, které jsou představeny v kapitole třetí. Ve čtvrté kapitole je představen a analyzován kvalitativní výzkum, jenž proběhl formou reflexe domácí duchovní obnovy. Vrchol práce představuje poslední pátá kapitola, ve které se syntézou analýzy kvalitativního výzkumu a základních stavebních kamenů synodality formulují impulsy pro pastorální teologii.

Úplný záznam