Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2022-06-26
00:13
Fotosyntetické charakteristiky rostlin bramboru se sníženou expresí transkripčního faktoru BEL11
Dybová, Magdaléna ; Mašková, Petra (vedoucí práce) ; Fischer, Lukáš (oponent)
Lilek brambor (Solanum tuberosum) patří mezi nejdůležitější plodiny na světě. Hlízy se tvoří během morfogenního procesu zvaného tuberizace, jehož načasování je řízeno komplexní regulační sítí, do které zasahují podmínky prostředí i vnitřní faktory. Při studiu regulace tuberizace je nejčastěji využíván genotyp poddruhu S. t. andigena, který striktně vyžaduje krátkodenní fotoperiodu. Kulturní druhy S. t. tuberosum tuberizují i za podmínek dlouhé dne. Regulace iniciace tuberizace zahrnuje působení endogenních faktorů, zejména fytohormonů, sacharidů a mobilních signálů, mezi které patří mimo jiné BEL transkripční faktory - StBEL5, StBEL11 a StBEL29 -, které jsou produkovány listy a transportovány jako transkripty do stolonu. StBEL5 tuberizaci podporuje, StBEL11 a -29 ji naopak potlačují. Cílem této diplomové práce bylo přispět k objasnění role StBEL11 při regulaci tuberizace, a to pomocí charakterizace mutantů se sníženou expresí StBEL11. Dílčím cílem bylo odvození transgenní linie S. t. andigena se sníženou hladinou StBEL11 pomocí konstruktu s úsekem StBEL11 v antisense orientaci pod kontrolou 35S CaMV promotoru. Podařilo se odvodit 42 stabilních transgenních linií připravených ke stanovení hladiny StBEL11 mRNA. Dalším dílčím cílem bylo sledovat vliv snížení StBEL11 na fotosyntetické parametry,...

Detailed record
2022-06-26
00:13

Detailed record
2022-06-26
00:13
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Hemorrhagic Stroke
Adamantiadis, Alexandros ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Malá, Jitka (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po CMP Cíl: Cílem této práce je prezentovat případovou studii fyzioterapeutického přístupu k léčbě pacienta s komplikacemi po hemoragické cévní mozkové příhodě. Teoretická část práce se zaměří na patologii, rizikové faktory a prevenci. V praktické části představím kazuistiku s anamnézou pacienta, všechna mnou provedená vyšetření na začátku a na konci léčby, každodenní terapie a konečné výsledky. Metodika: Praktická část vychází z případu 51letého muže, u kterého byla 7. 6. 2017 diagnostikována hemoragická cévní mozková příhoda. Studie sestává z fyzioterapeutických přístupů pro vstupní kineziologické vyšetření první den, následuje osm terapeutických sezení v délce každé půl hodiny a poslední den závěrečné kineziologické vyšetření. Všechny použité metody byly neinvazivní. Výsledky: Pokrok byl znatelný během deseti sezení terapie. U pacienta se výrazně zlepšila kvalita i kvantita chůze, zlepšila se spasticita a jeho schopnost ovládat dolní a horní končetinu. Přestože výsledky ukázaly velký pokrok v chůzi, je stále stejně závislý jako dříve ve svých každodenních činnostech a stále potřebuje asistenci při chůzi se čtyřbodovou holí. Závěry: Během našich deseti sezení byl pacient motivovaný a velmi spolupracoval. Cvičením a nácvikem chůze byl stále méně...

Detailed record
2022-06-26
00:13
Pianistův smysl a cit pro harmonii ve skladbách romantismu
Široká, Zuzana ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Ve své práci zkoumám způsoby, jakými klavíristé vnímají harmonii ve skladbách romantismu. V úvodu práce zasazuji harmonii romantismu do kontextu dějin harmonie a tonálního systému a v navazujícím textu přibližuji, co je nám známo o Chopinově práci s pohyby, zvukem a harmonií. Zbylá část práce je věnována výzkumu. Výzkum je veden formou kvalitativního výzkumu, kdy jsem se čtyřmi klavíristy vedla rozhovor o třech skladbách z období romantismu. Všem klavíristům jsem zadávala Mazurku h moll, op. 30, č. 2 od Fryderyka Chopina, další dvě skladby si klavíristé volili samostatně, měli si zvolit skladby od Roberta Schumanna, Sergeje Rachmaninova nebo Franze Liszta. V rozhovoru pokládám takové otázky, abych zjistila, jak ve skladbách pracují s tonalitou, spojují-li si tóniny s nějakým charakterem, nakolik je pro ně důležitý terén či reliéf skladby a nakolik inklinují k detailnímu rozboru skladeb z hlediska harmonie, a nakolik je tento rozbor řízeným či intuitivním procesem. Na mé otázky mi odpovídají velmi úspěšná pedagožka klavíru a zároveň zástupce ruské klavírní školy, Viktoria Kraf, dále známí čeští klavíristé Jaroslava Vernerová, Miroslav Sekera a Jan Jiraský, který je zároveň profesorem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Odpovědi interpretů jsou ovlivněny i skutečností, že tři z oslovených...

Detailed record
2022-06-26
00:13
Banky a jejich elektronická komunikace s klienty
Chvalová, Kristina ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bank s bližším zaměřením na elektronické formy bankovnictví. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce vymezuje pojem banka a její funkce, charakterizuje vybrané bankovní produkty, bankovní systém obecně a v České republice, vymezuje funkce centrální banky a stručně popisuje historický vývoj bankovnictví a peněz. Pozornost je věnována zejména možnostem elektronické komunikace mezi bankami a jejich klienty. Práce dále vymezuje pojem elektronické bankovnictví, představuje jednotlivé možnosti elektronického bankovnictví (konkrétně platební karty, telefonní bankovnictví, homebanking, internetové bankovnictví a mobilní bankovnictví), které stručně charakterizuje, popisuje jejich historii a přínos, který pro banky i klienty představují. Práce dále varuje před riziky s výše zmíněnými typy vzdáleného bankovnictví spojenými a nabízí možnosti, jak těmto rizikům čelit. V teoretické části je využívána především metoda popisu a analýzy. Praktická část práce se zabývá porovnáním možností elektronické komunikace (konkrétně internetového a mobilního bankovnictví) nabízených třemi předními bankami figurujícími na bankovním trhu v České republice - České spořitelny, Československé obchodní banky (ČSOB) a Fio banky....

Detailed record
2022-06-26
00:13
Dlouhodobé populační trendy urbánních ptáků v Evropě a České republice
Grünwald, Jan ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Sedláček, Ondřej (oponent)
Urbanizace je jedním z nejdůležitějších procesů provázejících lidskou civilizaci a zároveň neodvratně účinkuje na ekologická společenstva. Nejlépe prozkoumanou skupinou organismů ve vztahu k urbanizaci jsou ptáci. Různé druhy ptáků mají odlišnou schopnost se na život ve městech adaptovat, takže pro ně urbanizace funguje jako určitý environmentální filtr. Města se přitom velmi dynamicky mění, a proto se může také upravovat charakteristika tohoto environmentálního filtru, což by se mohlo projevit ve změnách početnosti druhů žijících v městském prostředí. Lze předpokládat, že doba, po kterou druh ve městech žije, bude mít vztah k jeho populačním změnám, konkrétně že druhy, které města kolonizovaly dříve, v současnosti vlivem proměn městského prostředí ubývají, zatímco noví kolonizátoři přibývají. Získal jsem trendy 95 běžných urbanizovaných druhů ptáků od roku 2000 do roku 2016 v 16 evropských zemích. Za pomoci místních ornitologických expertů jsem získal údaje o době urbanizace každého z těchto druhů v každé zemi a za odfiltrování vlivu devíti dalších ekologických znaků jsem k sobě tyto dvě proměnné vztáhl. Populační trendy ptáků měly statisticky průkazný vztah k době urbanizace, přičemž druhy urbanizované dříve ubývaly, zatímco nedávno urbanizované druhy přibývaly. To může být zapříčiněno např. tím,...

Detailed record
2022-06-26
00:13
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po TEP kolenního kloubu
Schwarzová, Eva ; Dvořáčková, Dominika (vedoucí práce) ; Vrbický, David (oponent)
Autor: Eva Schwarzová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu Cíle: Cílem obecné části je seznámení s problematikou artrózy kolenního kloubu a totální endoprotézy na základě dostupné literatury. Cílem speciální části je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku po implementaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Metody: Tato práce je rozdělena do obecné a speciální části. Obecná část popisuje základní poznatky z anatomie a kineziologie kolenního kloubu, dále problematiku gonartrózy, totální endoprotézy kolenního kloubu a rehabilitační péče. Ve speciální části je popsána kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po implementaci totální endoprotézy kolenního kloubu, která byla zpracována v průběhu souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici a.s. Speciální část obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán, popis terapeutických jednotek a závěrečné zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Pacientka po dobu hospitalizace absolvovala 8 terapeutických jednotek, během kterých došlo ke zvětšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu, snížení bolesti a mírné redukci otoku. Bylo také dosaženo zvýšení svalové síly vybraných svalů, obnovení joint play LDK, protažení zkrácených a uvolnění hypertonických...

Detailed record
2022-06-26
00:13
Zkušenosti učitelek v českých mateřských školách s metodou Persona Dolls
Žajdlíková, Kamila ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá protipředsudkovou výchovou a metodou Persona Dolls. Cílem práce je zmapovat zkušenosti učitelek v českých mateřských školách, které pracují s metodou Persona Dolls a které absolvovaly akreditovaný dlouhodobý kurz Persona Dolls. Teoretická část se zaměřuje na historicko - sociální kontext rozmanitosti v České republice ve 20. století, protipředsudkovou výchovu a principy a vznikem metody Persona Dolls ve světě a v České republice. Praktická část zjišťuje, jaké mají učitelky zkušenosti s metodou. Konkrétně jaké spatřují přínosy, rizika a překážky při implementaci metody v předškolním vzdělávání a jaká doporučení z toho plynou. Pro sběr dat byla využita metoda rozhovoru s deseti absolventkami kurzu Persona Dolls. Analýzou rozhovorů se podařilo získat odpovědi na kladené výzkumné otázky a zformulovat doporučení, která vyplynula z daných rozhovorů. KLÍČOVÁ SLOVA Persona Dolls, protipředsudková výchova, mateřská škola, prosociální chování, multikulturní výchova

Detailed record
2022-06-26
00:13

Detailed record
2022-06-26
00:13
Poučovací povinnost civilního soudu
Tříska, Jiří ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Poučovací povinnost civilního soudu Abstrakt Diplomová práce se zabývá rozborem poučovací povinnosti civilního soudu jak z teoretického, tak praktického hlediska. V rámci teoretického pojednání jsou rozebrány ústavní základy této povinnosti, jakožto i související instituty civilního práva. V dalších kapitolách práce se autor zabývá analýzou platné právní úpravy, jejím zasazením do právněhistorických souvislostí a ukotvením v rámci současného o.s.ř. Pozornost je věnována především civilnímu spornému nalézacímu řízení, které zahrnuje relativně nejbohatší a nejkomplikovanější právní úpravu. Ke zpracování textu byla využita odborná literatura, skládající se z monografií, učebních pomůcek, komentářů k zákonům i časopisecké literatury. Z nemalé části je čerpáno také ze soudní judikatury, především Nejvyššího a Ústavního soudu. Určitý prostor je věnován také poučování v rámci odvolacího řízení, nesporných řízení, exekučních a vykonávacích řízení. Práce obsahuje také srovnání se zahraniční právní úpravou, jak průběžně podle potřeby, tak v samostatné kapitole ke konci práce. Na závěr autor pracuje s úvahami de lege ferenda. Klíčová slova: Poučovací povinnost, civilní soud, materiální vedení řízení

Detailed record