Česká zemědělská univerzita

Nejnovější přírůstky:
2017-05-16
15:08
Delegování a jeho realizace v praxi
Tunysová, Alena ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces delegování a jeho realizaci v praxi. Práce se skládá z teoretické části a vlastní práce. Literární rešerše se v úvodní části zabývá definováním obecných pojmů z oblasti managementu. V hlavní teoretické části je rozebírána problematika delegování, co je předmětem, jaké jsou prvky a cíle. Dále jsou uvedeny výhody a nevýhody, bariéry, které brání řídícím pracovníkům delegovat. Detailněji je rozebírána analýza práce, tedy co lze a nelze delegovat, dále plánování delegování, které zahrnuje dílčí části jako cíle, termíny, rozhodnutí, rozsah delegované pravomoci či kontrolu. Nejsou opomenuty ani kapitoly zaměřující se na volbu vhodného pracovníka pro delegování a jak správně delegovat. Praktická část je primárně založena na technice dotazníkového šetření, ve kterém jsou uvedeny výroky vycházející z literární rešerše. Pomocí grafů jsou vyobrazeny odpovědi dotazovaných manažerů, doplněné o informace získané z nestrukturovaných rozhovorů. Pro získání komplexních informací je využita i metoda strukturovaného rozhovoru s řídícími pracovníky. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky šetření a na jejich základě navrženo opatření, které by mělo zajistit efektivnější využití delegování ve zkoumaném podniku.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Vliv doby lovu na výběr mikrohabitatu u jelena evropského v Doupovských horách
Křivan, Lukáš ; Ježek, Miloš (vedoucí práce) ; Stanislav, Stanislav (oponent)
V této diplomové práci se zabývám GPS telemetrií jelena evropského (Cervus elaphus) v prostředí Doupovských hor v území Vojenského újezdu Hradiště. V první části práce je řešen úvod do obecné problematiky preferencí a výskytu jelena evropského a dalších příbuzných kopytníků. Druhá část práce se zaměřuje na vlastní výzkum. Poziční data sledované laně Dorotky byla shromažďována v období 1.7. až 30. 3. 2014. Cílem práce bylo, zjistit, jestli má vliv doby lovu na mikrohabitatové preference laně jelena evropského a jestli je výběr stanovišť náhodný, nebo je ovlivněný vlastnostmi stanoviště. Výzkum probíhal z dat pořízených GPS obojkem a z dat, která vznikla laserovým leteckým skenováním povrchu (technologie LiDAR). Pro srovnání a zjištění preferencí laně, byla vytvořena síť náhodných srovnávacích bodů. Terénním průzkumem a technologií LiDAR byla zkoumána závislost průměrné maximální výšky vegetace v okolí pozic Dorotky na období roku a denní době. Data byla vyhodnocena ANOVOU pro neparametrické rozdělení dat (Kruskal-Wallisova) a v programu Microsoft Excel. Na každém stanovišti byly podrobně zjištěny informace o dané lokalitě včetně viditelností, výskytu mysliveckých zařízení a výškách porostu. Výsledky ukazují, že nejvyšší průměrná výška vegetace byla na stanovištích vyhledávaných laní během východu a dne. Nejnižší byla v noci a při západu. Laň preferovala v době lovu během dne husté křoviny a během noci otevřené prostory s většími rozhledovými vlastnostmi, kde aktivně hledala potravu. Nejvíce preferovaná viditelnost v době lovu a mimo lov byla východním směrem. Nejméně preferovaná viditelnost byla vždy západním směrem. Minimální výskyt mysliveckých zařízení je v době lovu během dne a východu, maximální v nočních hodinách. Toto chování bylo pravděpodobně způsobeno zvýšenou loveckou aktivitou. Výsledky práce mohou být využity v lesním hospodářství při ochraně lesa a při plánování mysliveckého managementu populací jelení zvěře.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Motivace jako způsob vedení lidí
Jirát, Tomáš ; Fiedler, Jiří (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá termínem motivace a možností jejího využití při vedení lidí. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část se nazývá literární rešerše a vysvětluje veškeré informace, které jsou potřeba pro pochopení daného tématu. Literární rešerše poskytuje informace o vedení lidí, motivaci, manažerech a jejich funkcích a také o motivačních teoriích. Dále vysvětluje pojmy jako stimul, motiv a poruchy motivace. Druhá část bakalářské práce je praktická. Snaží se potvrdit teoretické poznatky v praxi. Popisuje vybrané společnosti a pět zkušených vedoucích pracovníků, kteří v daných společnostech pracují. Manažeři dostali za úkol zodpovědět jedenáct otevřených otázek na téma motivace jako způsob vedení lidí. Jelikož jde o manažery na různých pozicích a z různých společností, jejich odpovědi jsou mezi sebou porovnány a okomentovány. Závěr této práce je vyvozen z porovnání teoretických poznatků se zkušenostmi dotazovaných manažerů z praxe.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Dopad změn sazeb daně z přidané hodnoty na míru inflace
Procházka, Jan ; Žáková Kroupová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Daň z přidané hodnoty disponuje významným fiskálním i monetárním efektem. Jedná se o daň, která přináší do státního rozpočtu největší část příjmů ze všech daní uvnitř daňových soustav všech zemí Evropské unie. Z tohoto pohledu je tak zcela zásadní pro chod státního aparátu. Zároveň svou charakteristikou ovlivňuje cenu téměř každého statku na společném trhu Evropské unie. Prvotní implementace a následné změny sazeb působí na úroveň inflace, která vypovídá o stavu ekonomiky a současně ovlivňuje její fungování. Úprava sazeb tak vede nejenom k odlišné velikosti daňových příjmů, ale také ke změně spotřebitelských cen. V této práci je zkoumána právě síla účinku změn jednotlivých sazeb daně z přidané hodnoty na inflaci. Všechny typy sazeb i formy jejich úprav přináší různě významný účinek na cenovou hladinu, který se v čase projevuje různě. Nejvýznamnější vliv přináší nárůst základní sazby v krátkém časovém horizontu a dále první snížená sazba v dlouhém období. Obecně nastává silnější účinek na inflaci v případě nárůstu sazeb oproti jejich poklesu. Z těchto důvodů by tak mělo předcházet všem úpravám sazeb daně z přidané hodnoty pečlivé analyzování, protože každá taková změna přináší cenový dopad, který ovlivňuje především ekonomickou stabilitu státu, konkurenceschopnost podnikatelských subjektů a výdajů domácností za statky.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Možnosti využití nových metod batymetrie vodních nádrží
Kundratová, Františka ; Roub, Radek (vedoucí práce) ; Hradilek, Václav (oponent)
Pravidelné měření hloubek vodních toků, nádrží, rybníků a jezer je potřeba z mnoha důvodů, ať už pro hydrologické modelování, mapování biotopů, monitoring splaveninového režimu nebo mapování topografie dna pro archeologické účely. Z toho důvodu dochází k rozvoji vědního oboru batymetrie pro potřeby mapování mělkých vod a objevují se stále přesnější metody. Snahou je najít ve všech ohledech výhodnější způsob měření, aby se minimalizovaly časové i finanční náklady měření a zvýšila se přesnost. V současné době je v České republice patrně nejrozšířenější metodou měření hloubek pomocí ADCP zařízení, což je sice velmi přesná metoda, nicméně stále časově náročná. Letecké laserové skenování s využitím vlnové délky 532 nm v rozsahu zeleného záření má naproti tomu velký potenciál pro měření hloubek v mělkých vodách. Tato diplomová práce se zabývá využitím leteckého laserového skenování pro potřeby batymetrie vodních nádrží a toků v podmínkách České republiky. V literární rešerši jsou popsány metody, jak lze batymetrická data získat a principy jejich fungování. Vlastní práce se zabývá využitím leteckého laserového skenování pro sběr batymetrických dat. Pomocí laserového skeneru Riegl VQ-880-G byly zaměřeny hloubky na vybraném úseku řeky Vltavy a VD Hracholusky. Ze zaměřených dat jsou vytvořeny digitální modely terénu. Následně jsou porovnány s digitálními modely terénu, které byly vytvořeny ze srovnávacích sonarových dat. Výsledky jsou prezentovány formou mapových výstupů v příloze. Cílem práce je zjistit potenciál leteckého laserového skenování pro batymetrické účely v podmínkách ČR a ověřit jeho přesnost. Tato metoda by mohla být velmi přínosnou pro měření mělkých vod, neboť šetří čas i ekonomické náklady.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Vliv draslíku na příjem stabilního cesia ďáblíkem bahenním z vodného roztoku
Petrůvová, Nicola ; Komínková, Dana (vedoucí práce) ; Petr, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv draslíku na příjem stabilního cesia a vyhodnotit vhodnost ďáblíku bahenního (Calla palustris) pro fytoremediaci. Experiment probíhal v prostředí skleníku, kde byly rostliny pěstovány ve vodném roztoku. Následně byly rostliny vystaveny stabilnímu isotopu cesia (133Cs) o koncentraci 1 mM CsCl. Draslík byl k rostlinám přidáván ve formě síranu draselného (K2SO4) o pěti koncentracích (0,5 mM, 1 mM, 2 mM, 5 mM a 10 mM). Rostliny byly exponovány po dobu 8 dní. Největší průměrný příjem cesia (9,37 %) vykazovaly rostliny bez přidaného draslíku. Kořenová část rostlin vykazovala větší obsah cesia než jejich nadzemní část. Na základě celkového příjmu cesia z vodného roztoku lze hodnotit ďáblík bahenní jako rostlinu použitelnou pro fytoremediaci.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Fytogeografická analýza rozšíření vybraných xero-termofilních taxonů bylin podél kaňonu Sázavy ve středních Čechách
Vlasák, Tomáš ; Černý, Tomáš (vedoucí práce) ; Boublík, Karel (oponent)
Studie je zaměřena na fytogeografickou analýzu rozšíření vybraných xero termofilních taxonů bylin podél kaňonu Sázavy ve středních Čechách. Výzkum byl proveden na 62 lokalitách v hlavním říčním úseku od Ledče nad Sázavou po ústí řeky Sázavy do Vltavy. Řeka Sázava byla rozdělena dle říční kilometráže na 8 rovnoměrných úseků, na nichž bylo vybráno vždy 6 nebo 7 reprezentativních rozsáhlejších lokalit. Zde byl proveden semi kvantitativní floristický soupis vybraných druhů do připraveného škrtacího seznamu o 57 taxonech, dále byl uskutečněn detailní průzkum území včetně zjištění rozlohy dané lokality (v ha), přímé vzdálenosti centra lokality k ústí Sázavy (v km), vzdálenosti lokalit vztažených na říční kilometráž řeky, konzervativní metodou za použití papírových mapek byl zjištěn podíl svahů jižních expozic, spočten koeficient variability nadmořských výšek (za účelem odhadu vertikální komplexity), z turistického přijímače GPS byly odečteny souřadnice a též bylo odečteno geologické složení na jednotlivých lokalitách. Po terénním výzkumu byly výsledky zpracovány a následně statisticky vyhodnoceny v programu CANOCO. Program CANOCO vypočítal, že vliv druhového složení na daných lokalitách vysvětluje přibližně 8,6 % z celkové variability jednotlivých druhů. Tento vliv byl prokázán jako signifikantní na hladině významnosti alfa = 5 %. Analýza pomocí zjištěných dat vypočítala, že 28,9 % celkové variability vegetace má vliv použitých proměnných na studované floristické složení lokalit. Tato práce může posloužit jako souhrnný zdroj informací daných lokalit pro případné pozdější průzkumy, ale též jde o cenný primární zdroj floristických dat pro účely ochrany přírody.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Korelační analýza mezi rozložením lesních vegetačních stupňů, vybranými klimatologickými parametry a aktuálním stavem porostů v části přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnsko-Vsetínské vrchy
Pšenko, Martin ; Černý, Tomáš (vedoucí práce) ; Ulbrichová, Iva (oponent)
Hostýnské vrchy patří k velmi navštěvovaným lesům na Moravě. Ať už z důvodu četných chatařských a rekreačních oblastí nebo hojnému výskytu hub, tyto lesy podléhaly velkému antropogennímu vlivu již od jejich vzniku. Proto bylo na území vytvořeno několik chráněných oblastí a přírodních rezervací, které měly za úkol zachovat potenciální přirozenou vegetaci místních porostů a ochranu vzácných druhů zdejší fytomasy a zoomasy. Cílem této práce je ověření příslušného lesního vegetačního stupně na daných zkusných plochách, který byl již historicky z několika hledisek přiřazen. V minulosti bylo totiž přiřazení daného lesního vegetačního stupně výhradně empirickou záležitostí, kdy vědci ještě neměli možnost ověřit si správnost svého úsudku pomocí statistických analýz, jak je tomu v dnešní době. Dané zkusné plochy byly proto vybrány tak, aby co nejlépe charakterizovaly místní poměry, ať už z hlediska druhové skladby porostů nebo celkových klimatických poměrů. Na 20ti zkusných plochách byla nasbírána data o stromových etážích (dle Kraft-Zlatníkovy stupnice), druhové skladbě a stupni vývoje jednotlivých dřevin dle obvodů měřených ve výčetní tloušťce a dle naměřených výšek průměrných jedinců. Jako další data pro celkové vyhodnocení byly použity klimatologické mapy, které za použití softwaru GIS dotváří mozaiku, ze které lze vyčíst, jak moc jsou dané porosty ovlivněny abiotickými činiteli jako je například délka sněhové pokrývky či průměrná teplota vzduchu. Tato data, tvořící komplexní obraz o daných zkusných plochách, byla následně zpracována statistickými softwary, kde na základě použití regresních a mnohorozměrných analýz byly získány výsledky, vypovídající o souvislostech mezi aktuálním stavem lesních porostů a použitými klimatickými hodnotami. Věřím, že tato práce by mohla být vzorem pro ty, kteří nespoléhají na používání analogových lesnických map a připouštějí, že celkové klima na našem území se mění a vyvíjí. Proto je důležité s těmito příčinami počítat ať už při celkovém hospodaření v lesích nebo i jen při ochraně stávajících porostů.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Analýza hospodaření vybrané dřevozpracující firmy v Jekatěrinburgském kraji
Baldina, Elena ; Šišák, Luděk (vedoucí práce) ; Kupčák, Václav (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je Analýza hospodaření vybrané dřevozpracující firmy v Jekatěrinburgském kraji. Moje práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsem popsala základní pojmy, které se tykají finanční analýzy a jak se provádí SWOT analýza. Ve druhé části rozebírám společnost na základě několika kritérií. Chystám se krátce popsat to, co je hlavní činnosti podniku, čím se zabývá a co nabízí klientům. V poslední části práce, provádím finanční a SWOT analýzy. Na základě dosažených údajů, dělám grafy a závěry výsledků. Na závěru třetí části, oceňuji celou finanční situaci z dosažených výsledků a navrhují řešení problému, které se projevují v analýze. Klíčová slova: Finanční analýza, dřevozpracující firma, SWOT analýza, Jekatěrinburský kraj.

Úplný záznam
2017-05-16
15:08
Vliv petrochemického průmyslu na životní prostředí Samarske oblasti v Rusku
Mursaikova, Maria ; Vach, Marek (vedoucí práce) ; Najnarová, Eva (oponent)
Abstrakt V této práci jsem se zabývala kontaminací životního prostředí v Samarské oblasti v Rusku ropou a látkami, uvolňujícími se při její transformaci ve využitelné produkty. Provedla jsem porovnání jejích koncentrací s údaji nezatížených stanovišť sledované oblasti a s nejvyššími přípustnými koncentracemi jednotlivých polutantů. Vzorky vody a půdy byly odebrány v Samarské oblasti, která je jednou z hlavních ropných oblastí Ruska. Ve své bakalářské práci jsem na základě odebraných vzorků zjišťovala, zda současný ekologický stav je ovlivněn činností petrochemického průmyslu. Jako měřítko jsem si zvolila ukazatele koncentrace ropných uhlovodíků, izoprenoidů a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodních a půdních biotopech. Vzorky byly odebrány jednorázově v podzimním období na šesti stanovištích. Zvolila jsem tři lokality v okolí Novokujbyševske ropné rafinérie a tři stanoviště vedle Kujbyševske ropné rafinérie. Samarská oblast je velmi ovlivněna činností petrochemických závodů. Výsledky této analýzy jsou proto důležité pro pozorování dalšího vývoje a ekologického stavu sledovaných lokalit.

Úplný záznam