Ústav státu a práva

Nejnovější přírůstky:
2024-02-18
00:07
Zábavní pyrotechnika jako další zbytečný zdroj znečištění nejen v době energetické a klimatické krize
Balounová, Kamila ; Novák, Adam
Energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině přinutila většinu evropských zemí hledat jiné zdroje energie než ropu a plyn z Ruska, v důsledku čehož byly často znovu uvedeny v provoz zdroje energie, které znečišťují životní prostředí škodlivými látkami. Energetická nezávislost na Rusku si vyžádala nejen zprovoznění těchto zdrojů energie, ale rovněž prohloubila ekonomickou krizi, se kterou se mnohé státy po pandemii COVID-19 potýkaly. Přesto se evropské státy a jejich obyvatelé dosud nevzdali drahých ohňostrojových show, které do ovzduší vypouští množství skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. Příspěvek si klade za cíl zhodnotit současnou problematiku používání zábavní pyrotechniky z pohledu environmentálního a ekonomického, dále zhodnotit stávající právní úpravu a nastínit možnosti omezení používání zábavní pyrotechniky v ČR prostřednictvím právních opatření, za současného použití komparace stávající právní úpravy v Německu, Francii, Lucembursku a USA.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07

Úplný záznam
2023-07-23
00:01

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19
Malíř, Jan ; Svobodová, M. ; Křepelka, F. ; Mádr, P. ; Peterka, B.
Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních aktů, zejména těch, které se vztahují k projektu Evropské zdravotní unie. Na základě této analýzy jsou doporučovány i další kroky, které by byly vhodné s ohledem na zkušenosti z pandemie Covid-19, a to zejména v oblasti dělby pravomocí mezi EU a členskými státy, v oblasti včasného varování a reakce, v oblasti budování strategické autonomie, pohybu osob na vnitřních i vnějších hranicích EU a pohybu zboží.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
Smrž, Ivo
Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví. Nejprve bude analyzován přístup zastávaný ve Velké Británii a v Německu. Se zřetelem k takto získaným poznatkům následuje rozbor problematiky odborného dozoru a dohledu nad začínajícími lékaři v českém právním řádu, včetně tematicky specifických otázek odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou porušením povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni nejen ze strany začínajících lékařů, ale i lékařů je kontrolujících a rovněž samotných poskytovatelů. Součástí článku je rovněž exkurz do problematiky kvalifikace začínajících lékařů jako zkoušejících v medicínském výzkumu.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
SWIFT as a Tool Not Only for European Integration
Matejka, Ján ; Schlossberger, Otakar
The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical development with emphasis on the importance for mutual communication between financial institutions. At the same time, however, it can be a very suitable means of obtaining a range of information as evidence for criminal proceedings in clarifying financial crime offenses. In their research, the authors deal with various approaches to the processing of data obtained from the SWIFT system, which will be submitted to law enforcement authorities. These documents can then be linked to other information, which in turn will help clarify possible financial crime, especially in cross-border, or foreign overlap. The authors' study is based on the hypothesis that 'SWIFT information can contribute to the clarification / detection of financial crime'.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030
Balounová, Eva
V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat klimatickou politiku EU s důrazem na tyto tři oblasti ve světle závazků plynoucích z Pařížské dohody, které je EU smluvní stranou. Ačkoliv závazky plynoucí z této dohody jsou převážně procesního charakteru, dohoda stanoví i určité právně nezávazné materiální požadavky na příspěvky smluvních stran.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu
Drápal, Jakub
Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, kvalita odůvodnění uloženého trestu je tristní. V tomto příspěvku proto nejen rekapituluji důvody, proč je nutné detailně odůvodňovat tresty a empirické výzkumy zkoumající odůvodňování, ale představuji i teoretická východiska, dle kterých by odůvodnění mělo být strukturováno. Tyto závěry následně přetavuji do praxe, když navrhuji výrazně odlišný způsob, jak by bylo možné odůvodňovat tresty. Navrhovaný způsob odůvodňování je procesně jednodušší, posiluje kontradiktornost trestního řízení a zejména vede soudce a státní zástupce, aby ukládali či navrhovali tresty po důkladném zvážení všech okolností.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch
Kober, Jan
Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního shromáždění a k němu situovaných vládních budov. Ze soutěží, které příspěvek přibližuje, vzešlo několik mimořádně kvalitních a dodnes v přehledech dobové architektury zmiňovaných návrhů. Příspěvek osvětluje poměrně složitý vývoj dnes zapomenutých sporů a ukazuje, jakým způsobem vedly konflikty o umístění a podobu parlamentní budovy k tomu, že výsledkem (v některých svých fázích původně dynamického) procesu bylo nakonec rozhodnutí nestavět. Vlivem uvedených rozporů však rovněž došlo k neobvyklému řetězení soutěží a tedy i k vytvoření zajímavých architektonických návrhů, které by jinak nikdy nevznikly.

Úplný záznam
2020-02-12
19:10
Ústavní principy první Československé republiky ve vztahu k menšinám, pojetí československého národa a mezinárodní právo
Mrázek, Josef
Článek se zabývá problémem národnostních menšin v Československé republice po první světové válce a vyhlášení její nezávislosti 28. října 1918 Národním výborem v Praze.

Úplný záznam