Ústav chemických procesů

Nejnovější přírůstky:
2024-02-18
00:07
Studie proveditelnosti:Technologie odstranění Hg pomocí elektrochemických metod – velká jednotka a její porovnání s alternativní technologií
Zach, Boleslav ; Veselý, Václav ; Šyc, Michal ; Puchýř, R. ; Foltýn, M. ; Přemyslovský, P. ; Pařízek, V.
V úvodních kapitolách bylo provedeno seznámení s technologií pro záchyt Hg ze spalovacích procesů pomocí elektrochemických metod (membránový elektrolyzér), návrh jednotky kapacitně použitelné pro typický elektrárenský blok. Tato technologie při poloprovozních zkouškách plně neprokázala účinnost z laboratorních testů. Tyto poznatky byly zohledněný při návrhu jednotky pro větší elektrárenské zařízení, proto je v návrhu uvažováno s použitím více \nparalelně řazených jednotek, což klade nároky na zastavěný prostor. Počtu použitých jednotek a velikost zastavěného prostoru pak odpovídá i vysoká cena investice. Jedná se sice o technologii, která nespotřebovává žádné chemikálie ani sorbenty – pouze elektrickou energii, ale jedná se o technologii investičně i provozně nákladnou, jak plyne ze srovnání s alternativními technologiemi. Ze srovnání investiční nákladů a kumulovaných výdajů (investice, reinvestice, údržba a provozní náklady) pro technologii na základě elektrochemické metody s elektrolyzérem a dvě alternativní technologie je patrné, že pokud bude rozhodujícím kritériem pro volbu technologie pouze ekonomické hledisko, vychází jednoznačně při současných cenách nejlépe technologie dávkování roztoku Na2S do pracího roztoku absorbéru pro čištění spalin.\n

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Poloprovozní ověření odstraňování rtuti ze spalin pomocí elektrochemických metod
Šyc, Michal ; Grolig, O. ; Přemyslovský, P. ; Pařízek, V.
Jedná se o závěrečnou zprávu projektu Poloprovozní ověření odstraňování rtuti ze spalin pomocí elektrochemických metod TK04020330 shrnující průběh činností za poslední rok projektu a výsledky dosažené v průběhu projektu. Obsahem zprávy je popis zprovozňování a chodu pilotní jednotky navržené a zkonstruované v průběhu projektu. Dále jsou uvedeny výsledky laboratorních experimentů, poloprovozního ověřování technologie a provozního testování oxidace rtuti ve spalinách. Součástí zprávy jsou i závěry, ke kterým výsledky experimentů vedou.\n

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
ON OUR RECENT WORK IN STUDYING NEW PARTICLE FORMATION (NPF)
Kovářík, Jiří ; Špalová, Anna ; Roztočil, Petr ; Zíková, Naděžda ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
New particle formation (NPF) is increasingly gaining attention since it emerged roughly twenty years ago as a field of interest within the aerosol science. It studies the transition process between gas phase molecules, forming clusters and eventually becoming aerosol particles. Thus, this field is a multidisciplinary one, ranging from meteorology, atmospheric chemistry and physics, all the way through physical chemistry towards chemistry and physics of aerosols. \nRecent development of instrumentation techniques allows measuring of sub-5 nm particles and molecule clusters, neutral and also charged ones. Therefore, modern analytical methods based on these measurements are often used for NPF studies.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
VE VODĚ ROZPUSTNÉ SLOUČENINY PM2.5 NA TŘECH VENKOVSKÝCH POZAĎOVÝCH LOKALITÁCH VE STŘEDNÍ EVROPĚ V CHLADNÝCH A TEPLÝCH OBDOBÍCH
Schwarz, Jaroslav ; Vodička, Petr ; Lhotka, Radek ; Pokorná, Petra ; Zíková, Naděžda ; Ondráček, Jakub ; Aurora, S. ; Poulain, L. ; Herrmann, H. ; Ždímal, Vladimír
Iontová chromatografie (IC) byla použita k charakterizaci ve vodě rozpustných sloučenin v PM2,5 během zimní a letní kampaně na třech venkovských lokalitách ve střední Evropě v časovém rozlišení 12 hodin (den/noc). Koncentrace aerosolů ze spalování biomasy se v zimě od Melpitzu po Košetice zdvojnásobily, mořská sůl vykazovala opačné chování. V létě byly v Melpitzu zjištěny vyšší hodnoty síranů a kyseliny metansulfonové. Poměr denních a nočních koncentrací vykazoval vyšší denní koncentrace fosforečnanů a sloučenin spojených se spórami hub a bakterií, zatímco vyšší noční koncentrace byly spojeny se spalováním dřeva. Jako přibližné měřítko pro rozlišení místních a dálkově přenášených aerosolů byl použit ventilační index. Produkty spalování biomasy byly identifikovány jako většina místních aerosolů, zatímco mořská sůl jako dálkově přenášený aerosol.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
TRACERY ANTROPOGENNÍCH A BIOGENNÍCH ZDROJŮ ORGANICKÉHO AEROSOLU V PM1 FRAKCI NA POZAĎOVÉ STANICI KOŠETICE
Vodička, Petr ; Kawamura, K. ; Deshmukh, D.K. ; Pokorná, Petra ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
V této studii jsme podrobně zkoumali sezónní změny koncentrace cukrů, dikarboxylových kyselin a jejich oxidačních prekurzorů v jemném aerosolu na venkovském středoevropském pozadí. Cílem studie bylo identifikovat typické stopové prvky pro různé zdroje organického aerosolu a určit jejich podíl na organickém PM1. zjistili jsme zřetelný rozdíl mezi zimním a letním složením aerosolu PM1 na molekulární úrovni. Následně jsme identifikovali dva biogenní faktory (dominantní v létě), dva antropogenní faktory (hlavní příspěvek v zimě) a jeden faktor pozadí.\nPodrobnější informace bylo možné nalézt v publikaci Vodička et. al (2023).
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
SUBMIKRONOVÝ AEROSOL NA DVOU MĚSTSKÝCH STANICÍCH V PRAZE
Pokorná, Petra ; Zíková, Naděžda ; Vodička, Petr ; Lhotka, Radek ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír ; Hopke, P.
Cílem této práce bylo stanovit dynamiku submikronového aerosolu, jeho chemické složení a původ na dvou lokalitách v Praze na základě distribuce velikosti částic (PNSD) a chemického složení 2/12/24h vzorků atmosférického aerosolu (PM1) odebíraných paralelně po dobu půl roku/ve dvou ročních obdobích na dvou městských lokalitách (příměstské - Suchdol a dopravní - Vršovice). Byla provedena chemická analýza PM1 na uhlík (elementární, ekvivalentní černý - eBC a organický) termooptickou metodou a na anorganické ionty rozpustné ve vodě metodou IC. U většiny měsíců byl zjištěn jak početní, tak hmotnostní medián koncentrace založené na údajích SMPS lišily. Vyšší koncentrace eBC byly naměřeny ve Vršovicích, avšak koncentrace eBC vykazovaly dobrou korelaci (r=0,80, yintercept=0) na obou stanicích. Vyšší průměrné hodnoty PM1 na dopravní lokalitě v létě a na příměstské lokalitě v zimě a sezónní rozdíly v iontovém složení PM1 odrážely sezónnost místních zdrojů. Přesto nebyly mezi lokalitami zjištěny statisticky významné rozdíly v koncentraci PM1 a iontovém složení.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
INFLUENCE OF RESPIRATORY TRACT CONDITIONS ON PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS GENERATED BY COMMERCIALLY AVAILABLE INHALERS
Mašková, Ludmila ; Ždímal, Vladimír ; Ondráček, Jakub
Pressurized metered dose inhalers (MDI) and dry powder inhalers (DPI) are an integral part of the treatment of lung diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (Vichrow et al., 2008). An important characteristic of particles dosed by MDI and DPI is particle size distribution (PSD) (Byron, 1990). This may vary depending on the formulation, but also on the temperature and relative humidity (RH) changes during the transport from the inhaler to the human respiratory tract. The aim of this study was to determine the influence of RH and inspiratory flow rates on the PSD\ncharacteristics and predict deposition efficiency of inhalable particles in the lungs.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
HIGHLY-TIME RESOLVED ELEMENTAL SOURCE APPORTIONMENT OF PM2.5 AT AN URBAN TRAFFIC SITE IN PRAGUE
Windell, Laurence Christian ; Pokorná, Petra ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Lhotka, Radek ; Vodička, Petr ; Zíková, Naděžda ; Hopke, P.K. ; Ždímal, Vladimír
This work aims to quantify metal emissions from traffic at an urban traffic site in Prague, Czech Republic, identify key tracers of emissions, and investigate exhaust and non-exhaust emissions observable in fine particulate matter (PM2.5). This project signifies the first high-time resolution elemental analysis of Prague aerosols.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
PM1 UNDER THE MICROSCOPE: MULTI-ANNUAL AEROSOL OPTICAL PROPERTIES AND SIZE DISTIRBUTION OBSERVATION AT PERI-URBAN ATMOSPHERIC SITE ATOLL
Suchánková, Lenka ; Bourrianne, E. ; De Fillipi, R. ; De Brito, J.F. ; Riffault, V. ; Prokeš, R. ; Holoubek, I. ; Ždímal, Vladimír ; Crumeyrolle, S.
Atmospheric aerosols (AA) belong to short-lived climate forcers with high spatial and temporal variability. Although the radiative effects of AA are greatest on regional scales, changes in aerosol emissions can induce long-term global climate effects (Szopa et al., 2021). Thus, the measurement of aerosol properties is essential for better understanding of aerosol’s impact on health and climate. Although several international projects and platforms have been monitoring AA properties worldwide (GAW, WMO, ACTRIS, EMEP, EUCAARI, etc., Pandolfi et al., 2018), only PM10 or PM2.5 cutoff sizes have been used for measurements, and information about PM1 particles is missing. The aim of this study is to present aerosol scattering properties with supporting data of absorption and particle number size distribution in PM1 in years 2018-2022 at peri-urban atmospheric site Atmospheric Observations in LiLLE (ATOLL) in Lille, France. This study is the first to present results dedicated to aerosol scattering properties at this site.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
DRONE-BASED VERTICAL MEASUREMENTS OF BLACK CARBON AEROSOLS AT A RURAL BACKGROUND AND AN URBAN SITE
Julaha, Kajal ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír
Black Carbon (BC) aerosols are primary particles emitted into the atmosphere as a by-product of incomplete combustion processes. BC absorbs solar radiation and altersthe radiation budget of the Earth(Bond et al., 2013). The radiative properties of BC heavily depend on its vertical profiles(Haywood and Ramaswamy, 1998). For example, BC in the free troposphere can enhance its radiative forcing by trapping energy emitted from lower cloud layers. \nThe modeling-based studies on BC vertical distribution are particularly poor (Chen et al., 2022), creating a need to measure the vertical distribution of BC on a regional scale,from areas characterized by anthropogenic emissions from the ground to those characterized by long-range transport(Ramana et al., 2010). Among all the other methods, drones have recently gained popularity because of their high-cost efficiency, flexibility, and mobility. Besides comparing BC aerosol vertical distribution at an urban and a regional background site, this study also calibrates drone measurements using a 230-meter tower.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam