Institute of Chemical Process Fundamentals

Latest additions:
2021-03-07
00:01
CFD Simulation of a Sub-millimetre Rising Bubble in a Stagnant Liquid.
Crha, Jakub ; Basařová, P. ; Kašpar, O.
Hydrodynamics of the multiphase apparatus is strongly affected by fluids used in the process. One of the main quantities, which determine the hydrodynamic behaviour is the rising velocity of gaseous bubbles. This velocity can be determined easily in small scale apparatuses, but it can be much more challenging in industrial-scale devices. For that reason, mathematical modeling is used. COMSOL Multiphysics, finite element CFD solver, was used to describe the behaviour of the single bubble rising in aqueous solutions of ethanol and n-propanol. Aqueous solutions of low-carbon alcohols are extensively used in many multiphase chemical processes such as distillation, flotation and in multiphase reactors. Bubble velocities and shapes obtained from the simulation were compared to experimental and theoretical values. Two initial diameters of bubbles were used – 0.6 and 0.8 mm. Terminal velocities and shapes deformations obtained from COMSOL of 0.6 mm bubble were in an agreement with theoretical and experimental values.

Detailed record
2021-02-24
00:43
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES).
Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Hartman, Miloslav
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaného separátu a extrahovaného slunečnicového šrotu.

Detailed record
2021-02-24
00:43
Mikroplasty a jejich odstraňování z vod pomocí sorbentů.
Spáčilová, Markéta ; Dytrych, Pavel ; Krejčíková, Simona ; Fajgar, Radek ; Šolcová, Olga
Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických kontaminantů je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce souvisí se zmapováním jejich výskytu ve vodním prostředí, a dále také s možnými způsoby jejich odstranění. V rámci práce byla nejprve provedena charakterizace připravených mikroplastových částic pěti nejčastěji používaných plastů (polyethylen, polyamid, polytetrafluorethylen, polyethylenglykoltereftalát a polystyren) pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), Ramanovy spektroskopie a infračervené spektroskopie (IČ). Tyto mikroplastové částice byly použity pro přípravu simulovaných vod kontaminovaných mikroplasty. Připravené simulované vzorky vod kontaminovaných mikroplasty byly využity pro vývoj metodiky určení počtu obsažených částic mikroplastů. Dále byly testovány možnosti odstranění mikroplastů ze vzorků pomocí sorbentů na bázi přírodních bentonitů a zeolitů. Bylo potvrzeno, že účinnost sorbentů závisí na jejich složení a texturních vlastnostech a může být zvýšena pomocí jejich modifikace.

Detailed record
2020-12-03
22:56
Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR.
Václavková, Šárka ; Zach, Boleslav ; Kerberová, V. ; Krejčí, T. ; Krňávek, M. ; Maléř, P. ; Špaková, M. ; Vojtová, I.
V rámci projektu Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR byla zpracována ucelená studie mapující nejen obsah fosforu ale i míru kontaminace v kalech z typově různých zařízení na čištění odpadních vod v ČR. Tato studie představuje odborný základ pro plánování lokálně specifických strategií využití fosforu z čistírenských kalů v ČR. Ke zpracování studie vedlo šest základních kroků, a to: analýza sítě ČOV v ČR (1), opakované odběry, analýzy kalů a zhodnocení vlastností kalů z vybraných zařízení představujících typické zástupce z pohledu charakteru zdrojových oblastí i použitých technologií čištění odpadních vod a úpravy kalu (2), legislativní rozbor budoucnosti nakládání s čistírenskými kaly (3), zkoušky termického zpracování kalů a jejich vyhodnocení (4), rešerše dostupných technologických řešení pro nakládání s kaly (5) a návrh koncepce zacházení s kaly v ČR (6).

Detailed record
2020-02-12
19:10
Determination of Composition and Anomeric Ratio in Mixtures of Fluorinated Ologosaccharides.
Červenková Šťastná, Lucie ; Kurfiřt, Martin ; Hamala, Vojtěch ; Karban, Jindřich
Plenthora of glycosylation reactions was performed and sophisticated NMR approach for characteriza-tion of the coressponding products was aplied. ID 19F and *H NMR were utilized for accurate derermina-tion of anomeric ratios and 2D NMR techniques as HSQC, HMBC and COSY were used to assign the signals of individual anomers. In some cases, spectrum simulation was necessary to obtain the desired parameters.
Plný text: Stáhnout plný textDOC

Detailed record
2020-02-05
19:10
Decomposition OF 17α-Ethynylestradiol by Photocatalytic Process on Titanium Dioxide Catalyst.
Spáčilová, Markéta ; Spáčilová, Lucie ; Šolcová, Olga
This study is focused on decomposition of the harmful compound, 17α-ethynylestradiol (EE2), which belongs to the group of hormones called estrones. They are compounds with similar structure as estrogen and they have a similar effect on a hormonal system. The group of estrones covers estron, 17β-estradiol, estriol and 17α-ethynylestradiol. \n
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Detailed record
2020-02-05
19:10
Usability of Extraction Techniques for Practical Applications.
Rousková, Milena ; Šabata, Stanislav ; Maléterová, Ywetta ; Hanika, Jiří ; Šolcová, Olga ; Stránská, M. ; Kaštánek, P. ; Bárnet, M. ; Svátek, A.
The aim of the study was the development of extraction procedures for the isolation of carotenoids, especially lutein, from medicinal plants (Calendula officinalis, Tagetes sp.), the obtaining of fragrances from Magnolia × pruhoniciana blooms, or the separation of waxes from Miscanthus sp. stalks.\n
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Detailed record
2020-02-05
19:10
Acidic Hydrolysis of Waste Feather Biomass - Processes Scale-Up.
Hanika, Jiří ; Rousková, Milena ; Šolcová, Olga ; Šabata, Stanislav ; Jírů, M. ; Hůrková, K.
The paper present novel data on acidic hydrolysis of waste chicken feathersin presence of water solution containing carboxylic acid catalyst with the pKa value lower than 4, instirred batch reactors, in the temperature range from 114°Cto 150°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture.The process was scaled-up from laboratory bench scale to pilot plant dimensions using batch high pressure autoclaves. Process conditions were applied according to patent application1. Knowledge of kinetic aspects of the featherhydrolysis and process parameters operation window are inevitable for asuccessful process scale up2,3.
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Detailed record
2020-01-23
14:06
Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
Šrámek, V. ; Staf, M. ; Pohořelý, Michael ; Beňo, Z.
Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.
Sedmihradská, Anežka ; Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Farták, J.
Pevný zbytek po karbonizaci biomasy, nadále využitelný v zemědělství, se nazývá biochar. Největší vliv na kvalitu biocharu má kromě samotného zařízení také teplota v pyrolýzní zóně generátoru, rychlost ohřevu vstupního materiálu, čas zdržení v aktivní zóně reaktoru a typ použité biomasy. Článek se zabývá vlivem teploty na kvalitu biocharu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record