National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. Cílem projektu v roce 2003 bylo zpracovat přehled typů technologií na zpracování odpadů obsahujících PCB s důrazem na plazmové technologie, přehled odpadů a látek kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR, informace o tom, jak jsou tyto odpady (látky) zpracovávány, návrh a výběr vzorků vhodných pro plazmovou technologie zpracování nebezpečných látek a návrh základních bodů modelu zpracování odpadů plazmovou technologií.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Havránková, Věra ; Sirotková, Dagmar ; Peňázová, Milena ; Kotrčová, Jaroslava
Zpráva obsahuje studie: 1. Alternativní využití vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty). 2. Zásady principů udržitelného rozvoje. 3. Podpory podnikání a další zvýhodněné finanční zdroje využitelné pro rozvoj oboru odpadové hospodářství.
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. V roce 2004 byly upřesněny měřicí uzly na konkrétním provedení PTZNL, soupis měřicích bodů, včetně typů měření koncentrací nebezpečných látek, metody měření a použité přístroje, odkaz na legislativu včetně limitních koncentračních hodnot nebezpečných látek. Byla provedena analýza čtyř vzorků a soupis dat pro tyto vzorky, proveden výpočet odstranění konkrétních typů odpadů kontaminovaných PCB, zahájeno experimentální ověřování odstranění vybraných typů vzorků odpadů technologií PTZNL a příprava měřicích uzlů pro potřeby měřicí firmy EVECO. V poslední etapě roku bylo experimentálně ověřeno odstraňování odpadů PCB technologií PTZNL a optimalizován proces odstraňování z hlediska ekonomie provozu technologie PTZNL.
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Sirotková, Dagmar ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Systém odběru vzorků ze zařízení, z jednotlivých typů odpadů s obsahem PCB a z prostředí. Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních a identifikace PCB v materiálech a odpadech. Návrh systému evidence PCB včetně procesu inventarizace.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Odborná podpora výzkumného záměru
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Sirotková, Dagmar
Analýza současného stavu odpadového hospodářství poskytuje přehled o vývoji způsobů nakládání s odpady na území ČR od roku 2003 do současnosti. Obsahuje přehled o produkci a nakládání s odpady a o dalších činnostech, které ovlivňují nakládání s odpady, včetně porovnání stavu produkce a nakládání s odpady s ostatními státy EU. Jsou uvedeny ekonomické nástroje OH a v závěru je uveden přehled klíčových problémů odpadového hospodářství. Byl vypracován návrh metodického pokynu pro KÚ k povolování mobilních zařízení ke sběru odpadů.
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Zimová, Magdalena ; Vostoupal, Bohuslav ; Slejška, Antonín ; Sirotková, Dagmar ; Plíva, Petr ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Benešová, Libuše ; Jelínek, Antonín
Realizační program je rozdělen do částí: 1. Způsoby nakládání s odpady v zemědělství. 2. Vyhodnocení a rozpracování provedené SWOT analýzy současného stavu nakládání s BRO. 3. Technicko-ekonomická analýza současného stavu nakládání s BRO (současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s BRO, základní technicko-ekonomické údaje o nakládání s BRO, databázový informační systém, technicko-ekonomická analýza možností využití bioplynu v podmínkách ČR). 4. Postupy vedoucí ke snižování hlavních rizik při nakládání s BRO (prevence a souběžná minimalizace zdravotních rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem v rámci Realizačního programu ČR pro BRO, rizika, spojená s kompostováním rybničního bahna a lesních odpadů. 5. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (současně platná česká legislativa týkající, se ochrany životního prostředí ve vztahu k problematice nakládání s BRO, zejména potom jejich zpracovávání kompostováním, sociální faktory v odpadovém hospodářství). 6. Vzorové příklady nakládání s odpady dané komodity v ČR, státech EU apod. (vzorová zařízení, zpracovávající BRO v ČR). 7. Opatření, vedoucí k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO, prostřednictvím nástrojů z oblasti legislativní, administrativní, ekonomické, dobrovolné apod. (současné legislativní, administrativní, ekonomické a ostatní nástroje, návrhy nových nástrojů a opatření, vedoucích k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO).
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy – rozšíření datové základny a vytvoření programových nadstaveb pro aktualizaci seznamu Priorit a zajištění reportingových povinností vůči EEA
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Laurinová, Renata ; Pavlík, Roman ; Eckhardt, Pavel ; Martínková, Marta
Tento projekt představuje dodatečné řešení projektu VaV/730/1/01 "Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěžích, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP; vývoj společné uživatelské platformy". Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění nyní řešeného projektu VaV/730/1/01 o přizpůsobení stávající Integrované databáze (vytvořeno na bázi SESEZ), tak aby mohla být využita pro zpracování zprávy pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v roce 2004 i v dalších letech v oblasti „contaminated sites“ (kontaminovaná místa). Hlavními řešenými tématy byly: Upgrade programu SEZ, Aktualizace databáze, Vyhodnocení impact levels u skládek, Vytvoření hot spot map.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Odborná podpora
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Zimová, Kateřina ; Heřbolt, Ivan ; Čelikovská, Helena ; Brichta, František ; Malíková, Gabriela ; Jarešová, Jindřiška ; Mlnaříková, Jaroslava ; Vejnar, Pavel ; Poláková, Kateřina ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Odborné zázemí pro jednotlivé projekty řešeným ve výzkumném záměru tak, aby jednotliví řešitelé měli zabezpečovány průvodní a dodatkové činnosti např. informace z ISOH, informace o dokumentech EU, normy. V rámci tohoto subprojektu byl zpracován souhrnný materiál o možných směrech ve sběru a třídění komunálních odpadů.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Hodnocení složení a vlastností odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Hoch, Karel ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Sirotková, Dagmar ; Kulovaná, Marie
Práce projektu zahrnují tři samostatné okruhy problémů: hodnocení ekotoxicity odpadů s ověřováním vybraných kontaktních testů, včetně metody s luminiscenčními bakteriemi, na konkrétních druzích odpadů. Další oblastí byla problematika organického uhlíku a stanovení kyselinové neutralizační kapacity. V souvislosti s vědecko–technickým vývojem v oblasti hodnocení vlastností a využití odpadů a novými právními předpisy byly třetím okruhem práce na aktualizaci vybraných metodických pokynů.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Výzkum hodnocení výrobků z odpadů a jejich materiálových toků
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Svoboda, Karel ; Sirotková, Dagmar ; Pospíšilová, Eva
Cílem řešení úkolu bylo vybrat odpady na základě údajů informačního systému odpadového hospodářství a materiálů EU, provést laboratorní analýzy vybraných odpadů a posoudit jejich složení a kvalitu, porovnat výsledky analýz s legislativními předpisy ČR a ostatních států EU. Navrhnout přístup k hodnocení výrobků z odpadů, vytvořit přehled firem využívající a zpracovávající vybrané odpady (škvára, struska a kotelní prach, popílek ze spalování uhlí a pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin).

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.