National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Dvoustupňová technologie anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Kramoliš, Petr ; Muňoz, JAIME O. ; Kozák, Jan ; Žídek, Michal ; Juchelková, Dagmar ; Slejška, Antonín ; Kára, Jaroslav ; Váňa, Jaroslav ; Usťak, Sergej
Cílem tohoto projektu je navržení ekonomicky, energeticky a ekologicky efektivní dvoustupňové bioplynové stanice s produkcí elektrického proudu, tepla a kompostu pro zpracování biomasy a komunálních bioodpadů, zhotovení odpovídajícího modelového poloprovozního zařízení a experimentální optimalizace a zefektivnění procesů hydrolýzy při zplyňování biomasy a bioodpadů mechanickým zpracováním, aerobní nebo semiaerobní mikrobiologickou přeměnou a způsobem získávání hydrolýzních produktů. Zpráva obsahuje literární rešerši k předmětu řešení, popis vhodných technologií biozplyňování a model dvoustupňové bioplynové stanice na biomasu a komunální odpady, modelový projektový návrh dvoustupňové bioplynové stanice a metodický popis řešení projektu pro období 2004-2005.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě
Eurosolar CZ ; Inter-projekt ; ŽDB - závod Viadrus ; UniServis Hašek ; Aton centrum ; POWER SERVICE ; Solar-Dynamics ; Společnost pro techniku prostředí ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Česká společnost pro větrnou energii, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie ; Tomeš, Petr ; Čimbura, Vlastislav ; Dubový, Jan ; Škarpa, Miroslav ; Havlíček, Michal ; Kramoliš, Petr ; Karásek, Dalibor ; Němeček, Josef ; Smrž, Milan ; Mizik, Josef ; Šafařík, Miroslav ; Tywoniak, Jan ; Pešat, Jan ; Hašek, Ilja ; Slejška, Antonín ; Šíma, Antonín ; Petříková, Vlasta ; Kutil, Antonín ; Novotný, Václav ; Židlický, Jiří ; Kottnauer, Antonín ; Peterka, Jaroslav ; Matuška, Tomáš ; Kuřina, Jiří ; Hošek, Jiří ; Sladký, Karel ; Váňa, Jaroslav ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef ; Motlík, Jan
Rekapitulace řešení projektu v roce 2001 seznam autorů, kteří se na řešení projektu v roce 2001 podíleli. I. Část. Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě: Tepelně-technické vlastnosti obytných budov. Možnosti porovnání různých opatření k racionálnímu zacházení s energií v budově. Vývoj a trendy v bytové výstavbě. Popis projektu, cíle, plány a hlavní směry řešení úkolu.
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Zimová, Magdalena ; Vostoupal, Bohuslav ; Slejška, Antonín ; Sirotková, Dagmar ; Plíva, Petr ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Benešová, Libuše ; Jelínek, Antonín
Realizační program je rozdělen do částí: 1. Způsoby nakládání s odpady v zemědělství. 2. Vyhodnocení a rozpracování provedené SWOT analýzy současného stavu nakládání s BRO. 3. Technicko-ekonomická analýza současného stavu nakládání s BRO (současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s BRO, základní technicko-ekonomické údaje o nakládání s BRO, databázový informační systém, technicko-ekonomická analýza možností využití bioplynu v podmínkách ČR). 4. Postupy vedoucí ke snižování hlavních rizik při nakládání s BRO (prevence a souběžná minimalizace zdravotních rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem v rámci Realizačního programu ČR pro BRO, rizika, spojená s kompostováním rybničního bahna a lesních odpadů. 5. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (současně platná česká legislativa týkající, se ochrany životního prostředí ve vztahu k problematice nakládání s BRO, zejména potom jejich zpracovávání kompostováním, sociální faktory v odpadovém hospodářství). 6. Vzorové příklady nakládání s odpady dané komodity v ČR, státech EU apod. (vzorová zařízení, zpracovávající BRO v ČR). 7. Opatření, vedoucí k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO, prostřednictvím nástrojů z oblasti legislativní, administrativní, ekonomické, dobrovolné apod. (současné legislativní, administrativní, ekonomické a ostatní nástroje, návrhy nových nástrojů a opatření, vedoucích k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO).
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva‚ atd
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Slejška, Antonín ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Plíva, Petr ; Abraham, Zdeněk ; Jelínek, Antonín
Rámcová metodika pro nakládání s biodegradabilními odpady. Rozebírá produkci, způsoby nakládání, prevenci, dovoz a vývoz a zařízení pro nakládání s BRO. Dále doporučuje způsoby nakládání s BRO a navrhuje min. standardy, pilotní projekty - využití BRO ze zemědělsky neobhospodařovaných ploch pro zvýšení výkonnosti stávajících bioplynových stanic, využití technologie kompostování na malých hromadách (faremní kompost) pro přeměnu BRO z údržby parků, rekreačních ploch a sportovišť. Poskytuje vzorové příklady nakládání s odpady z ČR a EU.
Zpracování vybraných úseků problematiky odpadového hospodářství ČR formou varianty Zelené zrcadlo pro potřeby zpracování návrhu POH ČR
Havel, Milan ; Habart, Jan ; Slejška, Antonín ; Kropáček, Ivo
Studie zpracovává vybrané úseky problematiky odpadového hospodářství formou "Zelené zrcadlo", a to: řízení odpadového hospodářství (program Zero Waste), prevence vzniku odpadů, toky odpadů, obaly a infrastruktura zařízení.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.