National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Comparison of formation and activities of the Muslim Brotherhood in Egypt and Jordan
Jelínek, Antonín ; Lepič, Martin (advisor) ; Jelen, Libor (referee)
Muslim Brotherhood is transnational Islamic movement that operates in the countries of northern Africa and the Middle East. Originally it used to be a charity organization focused on various social issues and it only later entered the political scene as well. The main goal of this bachelor thesis is to analyze and compare its activities and achievements within the political systems of Egypt and Jordan. The thesis also aims at verifying explanatory power of the institutionalization theory within the regimes with limited democratic functioning. More specifically, the thesis discusses possible influences of the Muslim Brotherhood's level of institutionalization onto its mobilization potential. The movement originates in Egypt, where it experienced many ups and downs in term of its access to the political arena. In contrast, the position of the Brotherhood was more stable in Jordan, mainly due to the cooperation with the king of Jordan. From the beginning of 90s the movement have participated in the political life of both analyzed countries mentioned above. Getting a presidency seat and majority in parliament in Egypt after the Arab Spring events is considered as the biggest success of the movement so far. Meanwhile in Jordan, the changes after the Arab Spring were not as significant. Nowadays, the...
Politico-geographical analysis of position of the Islamist parties in Egypt and Tunisia
Jelínek, Antonín ; Jelen, Libor (advisor) ; Černý, Karel (referee)
The Islamist movements operate in all the countries of the Middle East and North Africa region. The mother organization, which is also best-known among the movements, is the Muslim Brotherhood in Egypt, whose ideas spread quickly into other countries in the region. Although the Islamist movements are ideologically different, they have one similar attribute - focus on various social issues as well as the fact that they originally profiled as charity organizations and they have only recently entered the political scene. The main goal of this diploma thesis is to analyze and compare the activities and achievements of the Muslim Brotherhood (The Freedom and Justice party) and The Movement of Islamic Tendency (The Ennadhda party) within the political systems in Egypt and Tunisia. The thesis also aims at verifying explanatory cleavage of Islamist electorate based on the cleavage theory within Egypt and Tunisia. The biggest success of the Islamist movements so far meant the changes after the Arab Spring. Following this event the Islamist movements won the first free parliamentary election in both countries. However, the political activities of the Muslim Brotherhood did not last so long in Egypt - nowadays the movement exists only illegally and it has been in a difficult position. On the contrary, the...
Comparison of formation and activities of the Muslim Brotherhood in Egypt and Jordan
Jelínek, Antonín ; Lepič, Martin (advisor) ; Jelen, Libor (referee)
Muslim Brotherhood is transnational Islamic movement that operates in the countries of northern Africa and the Middle East. Originally it used to be a charity organization focused on various social issues and it only later entered the political scene as well. The main goal of this bachelor thesis is to analyze and compare its activities and achievements within the political systems of Egypt and Jordan. The thesis also aims at verifying explanatory power of the institutionalization theory within the regimes with limited democratic functioning. More specifically, the thesis discusses possible influences of the Muslim Brotherhood's level of institutionalization onto its mobilization potential. The movement originates in Egypt, where it experienced many ups and downs in term of its access to the political arena. In contrast, the position of the Brotherhood was more stable in Jordan, mainly due to the cooperation with the king of Jordan. From the beginning of 90s the movement have participated in the political life of both analyzed countries mentioned above. Getting a presidency seat and majority in parliament in Egypt after the Arab Spring events is considered as the biggest success of the movement so far. Meanwhile in Jordan, the changes after the Arab Spring were not as significant. Nowadays, the...
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Zimová, Magdalena ; Vostoupal, Bohuslav ; Slejška, Antonín ; Sirotková, Dagmar ; Plíva, Petr ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Benešová, Libuše ; Jelínek, Antonín
Realizační program je rozdělen do částí: 1. Způsoby nakládání s odpady v zemědělství. 2. Vyhodnocení a rozpracování provedené SWOT analýzy současného stavu nakládání s BRO. 3. Technicko-ekonomická analýza současného stavu nakládání s BRO (současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s BRO, základní technicko-ekonomické údaje o nakládání s BRO, databázový informační systém, technicko-ekonomická analýza možností využití bioplynu v podmínkách ČR). 4. Postupy vedoucí ke snižování hlavních rizik při nakládání s BRO (prevence a souběžná minimalizace zdravotních rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem v rámci Realizačního programu ČR pro BRO, rizika, spojená s kompostováním rybničního bahna a lesních odpadů. 5. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (současně platná česká legislativa týkající, se ochrany životního prostředí ve vztahu k problematice nakládání s BRO, zejména potom jejich zpracovávání kompostováním, sociální faktory v odpadovém hospodářství). 6. Vzorové příklady nakládání s odpady dané komodity v ČR, státech EU apod. (vzorová zařízení, zpracovávající BRO v ČR). 7. Opatření, vedoucí k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO, prostřednictvím nástrojů z oblasti legislativní, administrativní, ekonomické, dobrovolné apod. (současné legislativní, administrativní, ekonomické a ostatní nástroje, návrhy nových nástrojů a opatření, vedoucích k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO).
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva‚ atd
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Slejška, Antonín ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Plíva, Petr ; Abraham, Zdeněk ; Jelínek, Antonín
Rámcová metodika pro nakládání s biodegradabilními odpady. Rozebírá produkci, způsoby nakládání, prevenci, dovoz a vývoz a zařízení pro nakládání s BRO. Dále doporučuje způsoby nakládání s BRO a navrhuje min. standardy, pilotní projekty - využití BRO ze zemědělsky neobhospodařovaných ploch pro zvýšení výkonnosti stávajících bioplynových stanic, využití technologie kompostování na malých hromadách (faremní kompost) pro přeměnu BRO z údržby parků, rekreačních ploch a sportovišť. Poskytuje vzorové příklady nakládání s odpady z ČR a EU.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky
KONEKO marketing s.r.o., Praha ; VÚZT, Praha ; CDV, Brno ; TESO, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Neužil, Vladimír ; Jelínek, Antonín ; Dušek, Jiří ; Adamec, Vladimír ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír ; Hnilicová, Jitka ; Machálek, Pavel
V roce 2004 byly řešeny tyto úkoly: 1. Identifikace rozhodujících zdrojů emisí (emise těžkých kovů a persistentních organických látek, emise tuhých znečišťujících látek, emise amoniaku); 2. Měření emisí vybraných skupin zdrojů (podklady pro výběr zdrojů, návrh dokumentace pro zadání veřejné zakázky).

See also: similar author names
5 Jelínek, Adam
1 Jelínek, Albert
4 Jelínek, Aleš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.