Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 239 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diferenciace pankreatických kmenových buněk na β-buňky produkující inzulín.
Leontovyč, Ivan ; Saudek, František (vedoucí práce) ; Štechová, Kateřina (oponent) ; Holáň, Vladimír (oponent)
Diabetes mellitus (DM) je závažné a časté metabolické onemocnění s rostoucí prevalencí. Jeho současná léčba nedokáže zabránit pozdním komplikacím, a proto je nutné hledat nové terapeutické postupy. V experimentech zaměřených na buněčnou léčbu DM v rámci disertační práce "Diferenciace pankreatických kmenových buněk na β-buňky produkující inzulín" jsme se zabývali hledáním nových zdrojů pro získání tkáně produkující inzulín, které by mohly být použity k transplantační náhradě. Na základě postupného testování řady postupů jsme nakonec vypracovali definitivní protokol pro transdiferenciaci exokrinních buněk pankreatu na buňky produkující inzulín pomocí třech klíčových transkripčních faktorů, a sice Pdx1, Neurogenin3 a MafA, dodávaných ve formě syntetické mRNA. S podporou růstových a epigenetických faktorů jsme ve 4 nezávislých experimentech získali transdiferenciací 14.3 ± 1.9% inzulín pozitivních buněk. Navíc tyto buňky byly schopné významně reagovat na zvýšení hladiny glukózy (z 2.5 na 20 mmol/l glukózy) sekrecí inzulínu (z 842 ± 72 na 1 157 ± 58 pg inzulín/µg DNA/ml; n=5) a depolarizačního činidla KCl (30 mmol/l) z 863 ± 78 na 1 025 ± 66 pg inzulín/µg DNA/ml (n=5). Originálním transdiferenciačním postupem jsme tedy prokázali, že exokrinních buňky mohou být jedním z možných zdrojů pro buněčnou...
Glykovaný hemoglobin jako jeden z ukazatelů kompenzace Diabetes mellitus
Vondráčková, Helena ; Raisová Stuchlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Boušová, Iva (oponent)
Diabetes mellitus patří mezi chronické civilizační choroby se vzrůstající celosvětovou incidencí. S tímto onemocněním se pojí četné komplikace, které zvyšují mortalitu i morbiditu pacientů. Cílem léčby je snaha o kompenzaci choroby a oddálení rozvoje zejména pozdních komplikací diabetu. Bakalářská práce je zaměřena na glykovaný hemoglobin, který v současné době zaujímá primární postavení v hodnocení kompenzace diabetu mellitu. Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku a přidružené komplikace. Pozornost je věnována hodnocení kompenzace choroby. Praktická část je zaměřena na metody stanovení glykovaného hemoglobinu, vztahy mezi hladinou glykovaného hemoglobinu, průměrnou glykémií a BMI u pacientů. Klíčová slova: Diabetes mellitus, glykovaný hemoglobin, diabetická retinopatie, diabetická nefropatie, diabetická neuropatie.
Study of the variations in the expression of different adhesion and cytoskeletal proteins of podocytes (E-Cadherin, Podocin, Vimentin) due to Bisphenol A
Chvojanová, Zuzana ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: María Isabel Arenas Jimenéz Název diplomové práce: Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A Bisfenol A (BPA) patří mezi nejrozšířenějsí sloučeniny na světě, jehož produkce činí ročně vice než 6 miliard tun. Je široce používaný jako součást polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, z nichž jsou vyráběny znovu použitelné plastové lahve, potravinové boxy a některé lékařské vybavení. Také se používá k potažení vnitřní vrstvy plechovek. V dříve provedených studiích bylo zjištěno, že BPA v lidském organismu přispívá ke vzniku mnoha chronických onemocnění jako například onemocnění ledvin - diabetická nefropatie. Podocyty - terminálně diferenciované buňky Bowmanova pouzdra glomerulu - jsou nedílnou součástí filtrační bariéry, kde hrají důležitou roli v zabránění průniku plasmatických proteinů do moči. Proto jsme se v této studii zaměřili na efekt BPA právě na tyto buňky a jejich konkrétní proteiny, a to pomocí in vivo a in vitro metod....
Signální psi a jejich využití u osob s diabetes mellitus
Zemanova, Monika ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá signálními psy pro diabetiky, kteří ovlivňují kompenzaci diabetes mellitus I. a II. typu. Na základě ankety porovnává rozdíly v informovanosti mezi Českou republikou a USA. Součástí diplomové práce je i krátká anketa pro poslance České republiky na dané téma. Cílem práce je rozšířit informace o problematice signálních psů pro osoby s diabetes mellitus v České republice. Porovnat informovanost v dané problematice mezi Českou republikou a USA. Porovnat četnost vlastnictví signálních psů pro diabetiky v České republice a USA. Metody pro získání údajů byla anketa k dané problematice. Otázky ankety směřovaly k osobám s diagnózou diabetes mellitus v České republice a USA. Druhá anonymní anketa byla vytvořena pro poslance České republiky a jejich povědomí o této problematice. Strukturované rozhovory s diabetiky byly provedeny pouze pro doplnění mých informací a pro ucelení mého názoru na dané téma, měly tedy spíše podpůrný charakter. Klíčová slova signální psi, diabetes mellitus, asistenční psi, kompenzační pomůcka
Využití Konverzačních map v edukaci diabetika
TESAŘOVÁ, Martina
Hlavním cílem této práce je popsat edukační proces vedený za pomoci metodiky Konverzačních map pro diabetiky. A také porovnat efekt v rovině kognitivní, psychomotorické i afektivní při vedení standartní edukace a edukace za pomocí Konverzačních map. Teoretická část diplomové práce se nejprve věnovala diabetu mellitu jako takovému a jeho rozdělení. Dále jsou zde zmíněna epidemiologická data ve světě a statistické údaje v České republice. Nebyla zde opomenuta ani edukace a popis edukace pomocí Konverzačních map. Byla rozebrána i komunikace mezi sestrou a pacientem., dále péče o nemocné s tímto onemocněním a vzdělávání sester v tomto oboru. Pro výzkumné šetření jsme zvolily kvalitativní výzkumnou strategii, použily jsme metodu sběru dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pacienty a sestrami. V části, kdy autorka realizovala skupinovou a individuální edukaci u pacienta s diabetem jsme využily metod akčního výzkumu. Poskytnuté rozhovory byly zaznamenávány písemně na papír a byla využita technika "tužka-papír", přepsané texty byly podrobeny segmentaci a kódování, dále kategorizaci. Kategorie byly vytvořeny na základě příbuznosti vztahů jednotlivých kódů. První výzkumný soubor byl tvořen pěti pacienty diabetologických ordinací a druhý výzkumný soubor tvořilo pět sester z vybraných diabetologických ordinací. Akční výzkum byl zvolen pro realizaci edukace sestry. Edukace probíhala jak individuálně, tak skupinově, a pro edukaci byli vybráni pacienti, kteří navštěvují diabetologickou ambulanci a měli o edukaci zájem. Pro každou z edukací autorka vytvořila edukační plán, který vyšel z konkrétních cílů. Výzkumné šetření probíhalo v diabetologických zařízeních v období od prosince 2018 do března 2019. Smyslem této práce bylo představit edukační proces pomocí metodiky Konverzačních map. Jaké jsou rozdíly a efekty ve vedení této edukace od běžné. Ve své profesi se každodenně setkáváme s pacienty s onemocněním diabetem mellitem. Naše představa je zkvalitnit a zefektivnit vedení edukace a porovnat efekt v rovině kognitivní, psychomotorické a afektivní. Z prováděného výzkumu vyplynulo, že většina pacientů považuje edukaci pomocí Konverzačních map za přínosnou a informace jsou pro ně snadno pochopitelné a zapamatovatelné. Stejného názoru byly i sestry a já jako autorka této diplomové práce. Z výzkumu také vyplynulo, že pacienti jsou dostatečně informováni o svém onemocnění, ale mají zájem o edukaci pomocí metody Konverzačních map, aby se jejich informovanost ještě prohloubila. Bylo by proto přínosem zlepšit možnosti sester ve smyslu využívání tohoto typu edukace. Pro zlepšení této situace jsme vytvořily edukační plány na určitá témata, ke kterým se vztahují kroky a příklady proaktivního akčního výzkumu, kde ukazujeme možnost, jak v edukaci postupovat. K výraznému zlepšení této situace by zajisté přispělo zvýšení počtu edukačních sester, které budou pomocí této metody edukovat. Výsledky práce mohou být použity jako podklad pro zlepšení edukace.
Využití moderních technologii v diabetologii
Navrátilová, Vendula ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Vařeka, Tomáš (oponent)
Úvod: Cílem léčby diabetu mellitu 1. typu (DM 1. typu) je dosažení co nejlepší kompenzace tohoto onemocnění. Jedním z nástrojů, jak jí dosáhnout, je správně prováděný selfmonitoring, od kterého se poté odvíjí množství aplikovaného inzulinu. K odhadu množství inzulinu je nezbytná i znalost složení potravy, především množství sacharidů. Důkladný záznam jídelníčku je tedy dalším z nástrojů, které mohou kompenzaci DM 1. typu výrazně zlepšit. Cíl: Cílem této práce bylo popsat vliv správného zápisu jídelníčku na kompenzaci DM 1. typu. Jako hodnotící parametry byly stanoveny hodnoty HbA1c před a po sledování a variabilita glykémie v průběhu sledování. Sledování probíhalo po dobu jednoho měsíce, přičemž na počátku se všichni pacienti zúčastnili edukačního pobytu. Metody: Zkoumaný soubor původně zahrnoval 34 osob, přičemž 2 osoby byly ze zdravotních důvodů ze studie vyřazeny. Finální soubor tedy tvořilo 32 osob, z toho 18 žen a 14 mužů, pacientů s DM 1. typu. Průměrný věk pacientů činil 36,6 let  12,6, průměrná délka trvání DM 1. typu byla 14,9 let  9,9. Pacienti byli při zahájení edukačního pobytu poučení, jak správně v následujícím měsíci zaznamenávat jídelníček. Po stejnou domu měli pacienti k dispozici kontinuální monitoring glykémie (CGM). Následně byli rozděleni do dvou skupin dle správnosti zápisu...
Překážky v socializaci dítěte předškolního věku s diagnózou diabetes mellitus
Vopatová, Kristina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zajímá o problematiku socializace dítěte v předškolním věku. Hlavním cílem je zjistit, s jakými problémy se při začleňování dětí s diagnózou diabetes mellitus 1. typu setkávají učitelé v mateřských školách, jak nemoc ovlivňuje postavení jednotlivých rodinných příslušníků a celkový status rodiny ve společnosti. Teoretická část práce popisuje základní charakteristiku diabetu, základy jeho léčby, komplikace, které mohou při diabetu nastat. Dále se teoretická část zabývá socializací předškolního věku a charakteristikou zařízení pro předškolní výchovu. Výsledky výzkumu, který se týká zkoumání určité dívky v konkrétní mateřské škole, by mohly být přínosné jak pro rodiče diabetických dětí, jež uvažují o nástupu dítěte do mateřské školy, tak i pro samotné učitele, které čeká přijetí dítěte s diabetem 1. typu do svého zařízení.
Vliv obstrukční spánkové apnoe na oxidaci a transport mastných kyselin v kosterním svalu pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Havlíková, Nikola ; Polák, Jan (vedoucí práce) ; Gojda, Jan (oponent)
Syndrom spánkové apnoe neboli spánkový apnoický syndrom je závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Jedná se o onemocnění charakterizované poruchou dýchání projevující se zástavou dechu a spadá mezi onemocnění, které doprovází poruchy spánku. Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) postihuje 5-15 % populace a 50-80 % pacientů s diabetes mellitus 2. typu (T2DM) či těžkou obezitou. OSA kauzálně přispívá k rozvoji poruch v metabolismu glukózy a T2DM. Diabetes mellitus 2. typu je komplexní metabolická porucha, při níž organismus není schopen zpracovávat glukózu jako za běžných fyziologických podmínek v důsledku relativního nedostatku inzulinu a současné periferní inzulinové rezistence. Inzulinová rezistence je posléze kompenzována zvýšenou sekrecí inzulinu, což vede k rozvoji hyperglykémie po selhání této kompenzace. T2DM je velmi často spojen s přítomností obezity, arteriální hypertenze, dyslipidémie a hyperurikemie. Cílem práce bylo zjistit, zda přítomnost OSA u nediabetických subjektů a pacientů s diabetes mellitus 2. typu vede k poruchám metabolismu mastných kyselin v kosterním svalu. Výsledky studie přispějí k pochopení molekulárních mechanismů rozvoje diabetes mellitus 2. typu při OSA a mohou být využity k navržení inovativních terapeutických...
Specifikace a diferenciace buněk v průběhu vývoje pankreatu
Malfatti, Jessica ; Pavlínková, Gabriela (vedoucí práce) ; Horáková, Olga (oponent)
Pankreatická tkáň se dělí na exokrinní a endokrinní část. Exokrinní obsahuje acinární buňky, které produkují trávicí enzymy, a duktální buňky tvořící síť kanálků pro export enzymů do duodena. Endokrinní část tvoří Langerhansovy ostrůvky obsahující 5 typů buněk: α, β, δ, ε a PP-buňky produkující glukagon, inzulín, somatostatin, ghrelin a pankreatický polypeptid. Vývoj pankreatu je rozdělen na primární, sekundární a terciální tranzici. Nejdůležitějším specifikačním transkripčním faktorem pro doménu pankreatu během primární tranzice je pankreatický duodenální homeoboxový gen 1. Pro specifikaci a diferenciaci acinárních buněk je nezbytný pankreatický transkripční faktor 1A. Všechny prekurzory endokrinních buněk exprimují neurogenin 3, který je specifikačním faktorem endokrinní tkáně. Diferenciace a regulace funkce endokrinních buněk se účastní velké množství transkripčních faktorů. V případě absence anebo dysfunkce některého transkripčního faktoru může docházet k patologiím jako je diabetes mellitus, karcinom pankreatu nebo pankreatitida. Klíčová slova Pankreas, Langerhansovy ostrůvky, inzulín, glukagon, vývoj, diferenciace, diabetes

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 239 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.