Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku
ŽIŽKA, Vít
Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více možností umístění přízvuku, aniž by se měnil jejich význam. Praktická část práce se pak zabývá sběrem lexikálních jednotek s variabilním přízvukem, na jejímž konci bude uveden abecední seznam variujících slov spolu s transkripčním přepisem jednotlivých přízvukových variant.
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a navrhuje také vlastní postupy. Práce zahrnuje i autorský překlad románu Redcoat.
Významy slovesa would a jejich relativní frekvence
MÍKOVÁ, Denisa
Cílem této Bakalářské práce je přiblížit různé významy modálního slovesa would a určit, které významy jsou nejvíce užívané v anglickém jazyce. V teoretické části se práce zaměřuje na popis jednotlivých významů slovesa would a zároveň obsahuje příklady užití jednotlivých významů ve větách. V praktické části bylo zjišťováno, které významy jsou nejčastěji užívané jak v mluveném, tak v psaném jazyce.
A Comparative Analysis of French Expressions in English
ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
Tato bakalářská práce na téma "A Comparative Analysis of French Expressions in English" se zabývá problematikou francouzských výpůjček v současné angličtině a jejich významu. V teoretické části se práce zabývá významem, jeho druhy a přístupy k jeho popisu. Další kapitola krátce načrtne historii vlivu cizích jazyků na angličtinu a poté se již konkrétněji zaměřuje na vliv francouzštiny a její stopy ve slovní zásobě současné angličtiny. Praktickou část práce představuje analýza šedesáti dvou francouzských výpůjček v současné angličtině, které jsou vnímány jako sémanticky odlišné od svých francouzských protějšků. Cílem práce je prozkoumat jejich význam a užití v angličtině a francouzštině a následně určit, do jaké míry se jejich význam skutečně liší.
Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže
HOLÁKOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se věnuje problematice anglických hovorových a slangových výrazů, které v naší mateřštině a především v lexikonu dospívající mládeže postupně zdomácněly a jež jsou nedílnou součástí jejich lexikální zásoby. Těžištěm práce je současný běžně užívaný hovorový jazyk a slang mladé generace v oblasti hudby a filmu. V teoretické části práce podává informace o historii a vývoji slangu, dále mapuje zdroje slangu a důvody používání slangu. Analytická část vychází z dotazníkového výzkumu, který tvoří stěžejní část praktické části práce. Na jeho základě byly získány a zpracovány informace o výskytu a různorodosti studentské slangové terminologie užívané mezi českými studenty.
Užívání výpůjček v současné norštině a nizozemštině
Bartásková, Pavla ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Hrnčířová, Zdeňka (oponent)
Tématem práce je zhodnocení situace rozšíření a způsobu užívání anglických výpůjček v norštině a nizozemštině v médiích. Problematika je předložena na pozadí historického vývoje přejímání do těchto jazyků a zároveň je vysvětlována v současných tendencích užívání anglických slov v neanglicky mluvících zemích. Pro zdokumentování oficiálního přístupu norských a nizozemských novinových redakcí k výpůjčkám jsou do práce zařazeny výsledky průzkumu mezi jednotlivými redakcemi. Na základě principů uplatňovaných v norštině a nizozemštině na přejatá slova, které jsou představeny v teoretické části práce, jsou posuzovány anglické výpůjčky z konkrétních publikovaných článků norských a nizozemských internetových zpravodajských deníků. Pozornost je věnována celkové frekvenční analýze anglických výpůjček v norštině a nizozemštině, analýze oblastí slovní zásoby s výrazným zastoupením výpůjček a dále pak morfologickému a ortografickému přizpůsobování přejatých výrazů ve sledovaných jazycích. Údaje zjištěné pro norštinu a nizozemštinu jsou v každé z kapitol porovnávány a interpretovány. Klíčová slova: angličtina, nizozemština, norština, přejímání, výpůjčky, žurnalistický styl
Assessing Writing – Hodnocení a metody výuky psaní v českých ZŠ a SŠ – program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council, Domem zahraničních služeb a AMATE – Asociací metodiků cizích jazyků, určené především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání. Materiál obsahuje program, anotace příspěvků a příklady hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků - program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council – SEN in language lessons, která se věnovala problematice žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Influence of English on Czech Electrical Engineering and ICT technical texts.
Vojíř, Martin ; Reich, Pavel (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the influence of English on Czech electrical engineering and IT texts. It analyses the globalization of English, its expansion in the world and its influence on society as a whole. In the end, it focuses on the comparison of professional electro engineering and information technology texts and their analysis.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.