Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí
Marková, Kamila ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí Autor: Kamila Marková Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Rok obhajoby: 2019 Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o kolenním kloubu, jeho anatomii, kineziologii, biomechaniku a traumatologii. Popsat problematiku poranění předního zkříženého vazu, možnosti léčby těchto poranění a využívané fyzioterapeutické postupy. Cílem speciální části je navržení terapeutického plánu u pacienta s danou diagnózou, sledování a zhodnocení efektu provedené terapie. Metoda: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z obecné a speciální. V obecné části se zabývám teoretickými poznatky o kolenním kloubu. Speciální část neboli praktická obsahuje vstupní a výstupní vyšetření pacienta a popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek. Tato část vznikla na podkladě bakalářské praxe v Oblastní nemocnici Kladno Výsledky: Metody fyzioterapeutické péče byly účinné. U pacienta došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Klíčová slova: Kazuistika, fyzioterapie, kolenní kloub, přední zkřížený vaz, abrupce, léze LCA, reinzerce, LCA
Poranění předního zkříženého vazu kolenního kloubu a následná fyzioterapeutická intervence
HOFMAN, David
Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií u pacientů s rupturou předního zkříženého vazu kolenního kloubu, navržením určité baterie cviků a obecných postupů, které mohou sloužit nejen k řešení primárně vzniklého poranění, ale i jako prevence přetěžování a následného dalšího poranění. Práce se skládá z teoretické části, ve které se věnuji anatomii, kineziologii, biomechanice, mechanice poranění, možnostem konzervativní i operační léčby a v neposlední řadě možnostem terapie. Praktická část je zpracována formou kazuistik. Využil jsem kvalitativního výzkumu, který se zabývá pacienty s poraněním předního zkříženého vazu kolenního kloubu. U všech byl použit autogenní štěp z musculus semitendinosus. U všech tří pacientů došlo k poranění během sportovní aktivity, jmenovitě fotbalu. Prvotní vyšetření proběhlo před samotným ortopedickým zákrokem, doplňkové posturografické vyšetření až v době, kdy měli pacienti povolený došlap na operovanou končetinu. Terapie probíhala 6-7 týdnů. Tři až čtyři týdny po ukončení cyklu intenzivní terapie bylo provedeno výstupní vyšetření. Cílem této práce je celkové shrnutí této problematiky, v které mají odborníci často rozdílné názory, navržení léčebně-rehabilitačního plánu a zhodnocení efektu fyzioterapeutické intervence. Pomocí fyzioterapie se podařilo u všech třech pacientů odstranit hlavní nedostatky, mezi které řadím otok, bolest a svalovou hypotrofii. Práce může sloužit jako edukační materiál pro výuku fyzioterapie, ale i pro laickou veřejnost.
Rurální cestovní ruch a jeho dopady na složky životního prostředí
SCHWARZOVÁ, Monika
Cílem bakalářské práce bylo porovnat a posoudit environmentální, ekonomické a sociální dopady služeb vybraných subjektů zabývajících se venkovskou turistikou. V literárním přehledu byly charakterizovány základní pojmy týkající se multifunkčního zemědělství, zeleného a venkovského cestovního ruchu a agroturistiky, specifikován byl také rozdíl mezi tzv. tvrdým a měkkým turismem. Od studovaných subjektů služeb byla za pomoci vlastního dotazníkového šetření zjištěna vhodná data pro vyhodnocení a provedena inventarizační analýza. Ze získaných dat a informací z databáze Ecoinvent byla vypočtena emisní zátěž ekvivalentu C02 na jednu hodinu provozu nabízené služby, tj. jízdy na koni. Souběžně byly zjištěny podklady pro orientační posouzení ekonomické efektivnosti služeb.
Environmentální aspekty pěstování mužáku prorostlého (Silphium perfoliatum L.)
MARŠÍKOVÁ, Dominika
Pěstování rostlin pro krmivářské či energetické účely v podmínkách České republiky je stále řešeným tématem. V tomto ohledu se využívá především Zea mays L. Pěstování Zea mays L. s sebou nese řadu environmentálních problémů. Jednou z možností, jak tyto dopady snižovat, je náhrada Zea mays L. jinými rostlinami vhodnými k těmto účelům. Alternativu představuje pěstování víceletých energetických rostlin. Jednou z nich může být nově zaváděný Silphium perfoliatum L. Tato práce prezentuje výsledky hodnocení environmentálních aspektů pěstování Silphium perfoliatum L. pro účely zisku fytomasy v porovnání s běžně uplatňovanými technologiemi pěstování Zea mays L. Výsledky vycházejí z 3letého sledování v rámci malometrážních polních pokusů. Environmentální zátěž vázaná na sledované pěstební postupy byla hodnocena na základě metody LCA v rámci vybraných dopadových kategorií za využití software SimaPro v.7.3.2 s integrovanou metodou ReCiPe Midpoint (H). Dle výsledků lze pěstovat Silphium perfoliatum L. s obecně nižšími environmentálními dopady, než je tomu v případě Zea mays L.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu v kolenním kloubu
Rothová, Tereza ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Schovánková, Marie (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu v kolenním kloubu Autor: Tereza Rothová Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Rok obhajoby: 2018 Cíl práce: Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit se s anatomií, kineziologií, biomechanikou, traumatologií a vyšetřením kolenního kloubu, se zaměřením na přední zkřížený vaz. Dále seznámení s možnostmi konzervativní i operační léčby jeho ruptury a následnou fyzioterapeutickou péčí po plastice tohoto vazu. Cílem praktické části je prezentace kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu v pravém kolenním kloubu. Metoda: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám poznatky o kolenním kloubu. Praktická část obsahuje vstupní a výstupní vyšetření pacienta a popis jednotlivých terapeutických jednotek. Tato část vznikla na podkladě bakalářské praxe v Centru léčby pohybového aparátu pod vedením fyzioterapeutky Bc. Veroniky Pechové. Výsledky: Metody fyzioterapeutické péče byly účinné. U pacienta došlo k výraznému zlepšení jeho zdravotního stavu. Klíčová slova: Kolenní kloub, fyzioterapie, přední zkřížený vaz, LCA, plastika, kazuistika
Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů
Dufková, Hana ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně různých metodik hodnocení zátěže životního prostředí. Další kapitolou je přehled polymerů a jejich vlastností a také možnosti zpracování plastů s popisem jednotlivých druhů výrobních metod. V praktické části této práce je popsáno složení vyráběného kusu, dále je analyzován vstřikovací proces výroby plastů a jeho dvě metody (přímé vstřikování a metoda využití horkých vtoků) a následně probíhá hodnocení environmentální zátěže pomocí metody LCA – hodnocení životního cyklu výrobku. Je posouzena environmentální zátěž obou výrobních metod.
Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku
Durda, Tomáš ; Opočenská, Hana (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické legislativy ve strojírenství, systémy environmentálního managementu, a nakonec i metodiky hodnocení zátěže životního prostředí. Praktická část se věnuje environmentální zátěži výrobního procesu snowboardu dle metody LCA. Z provedené inventarizační analýzy jsou vyhodnoceny jednotlivé materiály, jejichž výroba zatěžuje životní prostředí nejvíce. V poslední fázi jsou navrženy možné opatření pro snížení ekologické zátěže.
Environmentální dopady pěstování pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - emise skleníkových plynů
DOČEKAL, Aleš
Bakalářské práce se zabývá hodnocením emisí skleníkových plynů vznikajících při pěstování pšenice ozimé ve vybraných podnicích s různou intenzitou zemědělského hospodaření. V práci je porovnávána pěstitelská technologie ekologického systému hospodaření s pěstitelskou technologií konvenčního systému hospodaření v jeho intenzivní a extenzivní formě. Pro výpočet množství vyprodukovaných skleníkových plynů vyjádřených jako CO2 ekvivalent byl použit softwarový program SimaPro, který využívá databáze Ecoinvent. Zátěž byla počítána na jednotku produkce i na jednotku plochy.
Hodnocení vybraných obilovin v konvenčním a ekologickém zemědělství z pohledu obsahu bílkovin a dopadu na emise skleníkových plynů
PAVLOVÁ, Ivana
Zemědělství je po spalování fosilních paliv druhý největší producent emisí skleníkových plynů, které jsou odpovědné za globální změnu klimatu, a je nutné hledat způsoby jak toto environmentální zatížení snižovat. Obiloviny jsou nejpěstovanější plodiny na světě, proto je vhodné zkoumat jejich podíl na tomto zatížení. Cílem práce bylo zhodnotit a porovnat environmentální aspekty pěstování vybraných obilovin (pšenice, žita a ječmene) v konvenčním i ekologickém systému hospodaření. Výsledné environmentální zatížení bylo nejdříve spočítáno na 1 kg zrna, a poté bylo toto zatížení přepočítáno na zatížení na 1 kg bílkovin obsažených v zrnu vybraných obilovin. Obsah bílkovin v zrnu je jedním z ukazatelů kvality zrna. Pro výpočty environmentálního zatížení byla použita zjednodušená metoda LCA, která slouží pro posuzování vlivu na životní prostředí a zahrnuje celý životní cyklus výrobku.
Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu
Polák, Miloš
Tato práce je jednou z prvních studií v ČR, kde jsou popsány a kvantifikovány materiálové toky odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) resp. malých odpadních elektrických a elektronických zařízení (m-OEEZ) a vybraných látek na ně vázaných. Tyto materiálové toky byly následně posouzeny z hlediska dopadů na životní prostředí. Jelikož mobilní telefon po skončení životnosti je typickým zástupcem m-OEEZ, jsou v této práci popsány také materiálové toky mobilních telefonů. V roce 2010 vzniklo v ČR okolo 124 tisíc tun OEEZ pocházejících z domácností, přičemž v průměru se každý občan zbavil téměř 4 kusů OEEZ. Celková produkce se započítáním OEEZ spotřebitelského typu z firem a institucí byla v roce 2010 asi 141 tisíc tun. Z celkového množství vzniku OEEZ v roce 2010 tvoří m-OEEZ co do hmotnosti asi 15%, avšak co do počtu kusů přes 80%. Přesto potenciál recyklace například Au je u m-OEEZ mírně vyšší než u velkých OEEZ (63 kg/rok oproti 59 kg/rok). Co se týká odhadu množství produkce EoL mobilních telefonů, v letech 1990-2000 vzniklo v ČR asi 45 tisíc kusů, v letech 2000-2010 to již bylo 6,5 miliónů kusů, přičemž odhad pro roky 2010-2020 je 26,3 miliónů kusů. Pokud budeme brát odhad množství EoL mobilních telefonů pro ČR jako průměr v EU, pak v letech 2010-2020 vznikne okolo 1,3 miliard kusů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.