Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Epidemiologie sporadické formy kolorektálního karcinomu z hlediska prevence a možnosti časné diagnostiky.
Schneiderová, Michaela ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Krška, Zdeněk (oponent) ; Hudečková, Henrieta (oponent)
Díky pokrokům v diagnostice, chirurgii a onkologii se pohled na nádorové onemocnění tlustého střeva výrazně změnil. Je nesporné, že se jedná o celkové onemocnění, ke kterému je nutno přistupovat multidisciplinárně, což umožňuje dlouhodobé přežívání pacientů při zachování přijatelné kvality života. Z perspektivy řady desetiletí, byl velmi znepokojivý strmý nárůst incidence tohoto nádorového onemocnění. Dílem je to daň za prodloužení střední délky života, neboť jedním z neovlivnitelných rizikových faktorů je věk. Se znalostí způsobu života a dietních zvyklostí našich předků nelze popřít fakt, že k rizikovým faktorům, které se podílejí na nárůstu incidence tohoto onemocnění, patří významná změna životního stylu a dietních návyků - snížení fyzické aktivity, obezita, stres, nevhodná tepelná úprava hromadně vyráběných potravin, konzumace nadměrného množství červeného masa, omezení příjmu syrové zeleniny a ovoce, nadměrná spotřeba chemických látek v podobě léků, kosmetiky, nadměrná konzumace alkoholu, zejména piva, nikotinismus, přítomnost cizorodých látek v životním prostředí atd. Vše uvedené vyústilo v průběhu času v rozvoj mnoha tzv. civilizačních chorob, mezi které lze zařadit i kolorektální karcinom (CRC). Přestože jsme dnes schopni v rámci screeningových programů zachytit prekancerózy (polypy) a...
Kolorektální karcinom - rizikové a protektivní faktory vztahující se k výživě
Juránková, Lada ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Šuta Kimle, Katarína (oponent)
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Pojednává o rizikových faktorech souvisejících s rozvojem CRC, jako jsou špatné stravovací návyky, konzumace alkoholu, kouření a o protektivních faktorech, jako je konzumace zeleniny, ovoce a fyzická aktivita. Výzkumná část se zabývá ověřením těchto faktorů u pacientů s kolorektálním karcinomem.
Heterologní exprese genu pro esterasu alfa-aminokyselin z kmene Achromobacter sp. CCM 4824 v Escherichia coli BL21(DE3).
Schneiderová, Michaela ; Kyslík, Pavel (vedoucí práce) ; Lichá, Irena (oponent)
Na chromosomální DNA mikroorganismu Achromobacter sp. CCM 4824, který byl získaný v Laboratoři enzymových technologií, MBÚ AVČR, v.v.i., byl identifikován gen pro enzym hydrolyzující semi-syntetická β-laktamová antibiotika ampicilin a cephalexin s postranním řetězcem D-fenylglycinem. Enzym je zařazen mezi esterasy α-aminokyselin, které jsou zajímavé pro své potenciální využití při kineticky řízené syntéze těchto antibiotik. V několika aspektech mohou být esterasy α-aminokyselin lepší, než současně používané penicilinacylasy, a proto jsou tyto enzymy předmětem širokého zájmu. Chromosomálně nesený gen kódující esterasu α-aminokyselin byl klonován, charakterizován a heterologně exprimován ve zkonstruovaném, vysoce produkčním bakteriálním systému Escherichia coli BL21(DE3)JM5. Produkovaný enzym byl purifikován a byly stanoveny jeho vlastnosti, důležité z hlediska možného použití při výrobě semi-syntetických β-laktamových antibiotik. Klíčová slova: esterasa alfa-aminokyselin, Achromobacter sp., rekombinantní expresní systém, β-laktamová antibiotika
Umírání a smrt z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků
Klokočková, Šárka ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Votroubková, Michaela (oponent) ; Machalová, Iva (oponent)
Anotace: Autor: Šárka Klokočková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetrovatelství Název práce: Umírání a smrt z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků Vedoucí práce: PhDr. Michaela Schneiderová Odborný konzultant: Mgr Katarina Fl'aková Počet stran: Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: umírání, smrt, potřeby umírajících, paliativní péče Tato bakalářská práce řeší problematiku umírání a smrti z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s umíráním a smrti. Pozornost je věnována také potřebám umírajících, zármutku a některým etickým otázkám, paliativní a hospicové péči. Hlavní část práce je kvantitativní výzkum, ve kterém byly analyzovány názory nelékařských zdravotnických pracovníků na některé otázky spojené s péčí o terminálně nemocné a umírající. Úroveň osobní vyrovnanosti u nelékařských zdravotnických pracovníků je ve výzkumné části také řešena.
Aplikace cíleně modifikovaných enzymů v biosyntézách beta-laktamových antibiotik
Schneiderová, Michaela ; Kyslík, Pavel (vedoucí práce) ; Vopálenská, Irena (oponent)
Beta-laktamová antibiotika jsou v dnešní době široce využívána jako bakteriostatické látky. Chemickou výrobu antibiotik nebo jejich derivátů může nahradit biokatalýza. Tato práce pojednává o základech průmyslové přípravy beta-laktamových antibiotik a hlavně o enzymech, jež se ve výrobě používají. Seznamuje s tím, jak byly enzymy modifikovány a vylepšeny, aby co nejvíce vyhovovaly požadavkům průmyslové výroby.
Perioperační péče pohledem anesteziologické sestry
Vyskočilová, Jitka ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Dostálková, Šárka (oponent) ; Machalová, Iva (oponent)
67 ANOTACE Autor: Jitka Vyskočilová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové. Oddělení ošetřovatelství Název práce: Perioperační péče pohledem anesteziologické sestry Vedoucí práce PhDr. Michaela Schneiderová Počet stran: 85 Počet příloh: 3 Rok obhajoby 2010 Klíčová slova: anestézie, pacient, perioperační, sestra, péče SOUHRN: Bakalářská práce prezentuje perioperační období jako součást komplexního souhrnu zdravotnické péče. Teoretická část přibližuje práci anesteziologické sestry coby účastníka perioperační péče. Popisuje potřebné vybavení operačního sálu i přípravu a péči o nemocného před, během a po anestézii. Těžištěm práce je empirická část vzniklá na podkladě kvantitativního výzkumu metodou nestandardizovaného dotazníkového šetření. To mapuje návaznost péče o pacienta, míru spolupráce v týmu i možná rizika pro pacienta v perioperačním období. V srpnu roku 2010 se výzkumného šetření zúčastnilo 50 respondentů z řad anesteziologických sester. 25 respondentů pracujících ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze a 25 respondentů pracujících ve Fakultní nemocnici Brno.
Význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace při poskytování KPR
Holubová, Zuzana ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Mašek, Jiří (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Autor: Instituce: Název práce: Vedoucí práce: Počet stran: Počet příloh: Rok obhajoby: Klíčová slova: Zuzana Holubová ÚSTAV SOCIÁL ÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ ODDĚLENÍ OŠETŘOV ATELSTVÍ Význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace při poskytování KPR PhDr. Michaela Schneiderová MUDr. Petr Štěpánek 120 II 2011 Telefon icky asistovaná neodkladná resuscitace (T ANR), Kardiopulmonální resuscitace, Stavy ohrožující život Bakalářská práce pojednává o významu telefonicky asistované neodkladné resuscitaci při poskytování KPR. Teoretická část seznamuje s pojmem první pomoci, jejím významem a legislativou. Zaměřuje se na kardiopulmonální resuscitaci s ohledem na souvislosti se vznikem a průběhem život ohrožujících stavů a seznamuje s pojmem telefonicky asistované neodkladné resuscitace a její důležitou úlohu při poskytování laické resuscitace. Těžištěm práce je empirická část, která je zpracována na základě kvantitativního výzkumu zpracovaného metodou dotazníkového šetření. Zkoumaný vzorek 80 respondentů tvoří ne lékařská veřejnost z Královéhradeckého kraje, konkrétně s bydlištěm v okrese Náchod. Cílem výzkumného šetření je zmapovat význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace při poskytování laické kardiopulmonální resuscitace.
Sorrorigenie
Votroubková, Michaela ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent) ; Machalová, Iva (oponent)
Autor: Mgr. Michaela Votroubková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Sorrorigenie Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 85 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Sorrorigenie, motivace, všeobecná sestra, pacient, syndrom vyhoření, vztah zdravotníka k pacientovi, prevence. V dnešní době se každé zdravotnické zařízení snaží poskytnout pacientům co nejlepší péči. Nemocnice usilují o akreditace a vyhledávají se i rizika potenciálního poškození pacientů. Do této sféry patří i problematika sorrorigenie. V teoretické části práce se snažím osvětlit termín sorrorigenie, postihnout příčiny poškozování pacientů, možné aktéry podílející se na vzniku sorrorigenie a navrhnout i preventivní opatření, aby se jejímu vzniku předešlo. Na chyby zdravotníků by se mělo poukazovat, viníky potrestat! Na způsobenou chybu lze pohlížet i z jiných úhlů. Nabízí se spousta možností jako na poučení z nepříznivé situace nebo na šanci být lepší. Ve výzkumné části práce jsem pomocí standardizovaného rozhovoru se šesti pacienty hospitalizovanými v nemocnici zjišťovala, do jaké míry se dostali do kontaktu se sorrorigenií, jak se dívají na současnou ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě také co by navrhli, aby došlo ke zlepšení ve...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SCHNEIDEROVÁ, Monika
1 Schneiderová, Magdalena
3 Schneiderová, Martina
3 Schneiderová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.