Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj reklamy v deníku Mladá fronta DNES v letech 2012-2016
Samšuková, Jana ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Soukeník, Štěpán (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce Vývoj reklamy v deníku Mladá fronta DNES v letech 2012-2016 analyzuje vývoj a případné proměny inzerce v nejčtenějším seriózním českém deníku Mladá fronta DNES vydavatelství Mafra, a.s. v letech 2012-2016. Zejména se pak snaží odhalit trend v koncentraci reklamy, poměr původního redakčního obsahu a inzerce, provázanosti inzerce s grafickou či tematickou stránkou redakčního obsahu deníku nebo vývoj reklamních formátů a témat. Těchto zjištění je v práci dosaženo kvantitativní obsahovou analýzou, konkrétně tzv. emergent kódováním. V rámci nabídnutých teoretických poznatků je čtenář seznámen s aspekty ekonomického fungování médií, jakož i s teorií reklamy, fenoménem inzerce v tisku či jejím legislativním ukotvením. Autorka se taktéž dotýká fenoménu komercionalizace médií, a to i v prostředí českých médií. Část práce je rovněž věnována představení deníku Mladá fronta DNES, jeho historii a současné pozici na českém mediálním trhu. V druhé polovině práce je pak představena metodologie výzkumu, jeho design a vyhodnocení. Součástí této práce je i CD nosič s kódovací knihou i kódovacím archem.
Trendy v marketingu cíleném na děti
Růžičková, Julie ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá současnými trendy v oblasti marketingové komunikace cílené na děti. Problematika reklamy cílené na děti vyvolává celou řadu otázek týkajících se regulace i etiky a současné trendy v komunikaci situaci ještě více komplikují. Rešerše odborné literatury je základem teoretické části práce, která podrobněji popisuje několik aspektů cílení reklamy na děti. Na jedné straně je to odlišné vnímání reklamního obsahu v souvislosti s věkem dítěte, na straně druhé je to pak regulace samotné reklamy a etický rozměr celého problému. Kromě toho jsou také představeny nástroje a komunikační kanály cílící na děti a nejnovější trendy v této oblasti. Jelikož se reklama cílená na děti úzce dotýká i rodičů, druhá část práce se na základě výsledků dotazníkového šetření věnuje jejich vnímání marketingové komunikace s dětmi, kteří apelují na zejména na striktnější regulaci reklamy. Výsledkem práce je tedy nejen představení současných trendů v samotné komunikaci s dětmi, ale také tendencí ve vnímání této komunikace rodiči, kteří považují reklamu cílenou na děti vysoce neetickou a volají po větší regulaci. Mimo regulaci by dalším řešením přebujelé reklamy cílené na děti mohl být i rozvoj vzdělání v oblasti mediální výchovy a především také samoregulace samotných firem.
Vliv copywritingu na efektivitu e-mailových newsletterů
Malecha, Matěj ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce popisuje vliv copywritingu na efektivitu e-mailových newsletterů. V teoretické části je nejprve vymezena role copywritera, dále je specifikováno, čím je jeho práce hodnotná, a nakonec jsou shrnuty prostředky, které má pro tvorbu komerčních textů k dispozici. Vzhledem k interdisciplinární povaze tématu je použitá literatura kombinací zdrojů především z oblasti teorie komunikace, výzkumu kreativity, lingvistiky, rétoriky, e-mail marketingu a oborové literatury pro copywritery a marketéry. Copywriting je nejprve zasazen do kontextu teorie komunikace, následně je stručně popsán kreativní proces a shrnuty vyjadřovací prostředky, které copywriter užívá pro posílení persvaze, jako jsou stylizace, argumenty či řečnické figury. Konkrétní doporučení převzatá z oborové literatury jsou doplněna o zjištění dostupných výzkumů, které zkoumaly jejich fungování. V posledním oddíle teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky procesu tvorby reklamního sdělení. V praktické části je následně zkoumáno, jestli jsou texty psané copywriterem úspěšnější v naplňování zadaných cílů než ty psané laikem. V případové studii jsou interpretovány výsledky split testů, které srovnaly výkon copywriterské a laické verze dvou e-mailových rozesílek. Součástí je také stručná analýza textů obou verzí: v případě...
Kefírer jako marketingový fenomén
Sudíková, Tereza ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Cílem práce s názvem Kefírer jako marketingový fenomén je zanalyzovat rozsáhlou problematiku této netradiční značky, která svým názvem i grafickým ztvárněním odkazuje k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Kvůli využití černého humoru právě ve spojitosti s osobou Hitlera značka přitáhla pozornost široké veřejnosti. Nicméně jak rychle značka zazářila, tak rychle její sláva pohasla. Práce nejprve nastiňuje krátkou historii značky a srovnává ji s jinými krátkodobými trendy. Dále práce pokračuje částí věnovanou marketingu, marketingové komunikaci a budování značky ve spojitosti se značkou Kefírer. Následující oddíl se zabývá zvláštními rysy marketingových komunikátů, které jsou zajímavé především z pohledu stylistky. Tato kapitola také obsahuje podrobnou analýzu jazykových prostředků vyskytujících se v komunikaci značky Kefírer. Předposlední část práce se věnuje výsledkům výzkumu vnímání značky, jenž byl proveden autorkou. Výzkum přináší cenné informace týkající se postojů veřejnosti ke značce a zároveň pomáhá zjistit, jaký byl efekt marketingové komunikace. V závěrečném oddílu je počínání značky Kefírer zhodnoceno, na základě čehož je formulováno doporučení pro ostatní značky.
Magazín active beauty jako efektivní nástroj marketingové komunikace
Orgoníková, Daniela ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zákaznickým časopisem active beauty společnosti dm drogerie markt na českém trhu a jeho efektivitou v rámci komunikačních aktivit podniku. Na základě teoretických východisek představuje roli zákaznického časopisu za využití příkladů z historie a současnosti. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je zákaznický magazín active beauty efektivním nástrojem marketingové komunikace společnosti. To je zkoumáno prostřednictvím deskriptivní analýzy vybraného titulu, komparace s konkurencí na českém trhu a vlastním dotazníkovým šetřením. Z těchto poznatků jsou dále formulována doporučení pro budoucí rozvoj magazínu active beauty.
Analýza marketingové komunikace Dvorak Sec Contemporary Gallery
Hamaďáková, Johana ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
Cílem této práce je analyzovat komunikační a marketingovou strategii DSC Gallery zaměřením na její komunikační aktivity. První část je věnována teorii a popisu dílčích prvků oblasti marketingu kultury. Druhá část práce se zabývá samotnou případovou studií a závěrečné části autorka podává vlastní komunikační doporučení a shrnuje nabyté poznatky.
Prvky propagandy na internetovém portálu Aeronet
Měsícová, Gabriela ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
(abstrakt) Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané články internetového portálu Aeronet, kontroverzní stránky obviňované z šíření dezinformací a propagandy, a dokázat, nebo vyvrátit prvky propagandy v něm přítomné. Práce se skládá ze tří částí. V první části bude definována propaganda a její specifika z hlediska komunikace. V rámci této části práce poskytne základní definici propagandy, specifika jejího šíření zejména s ohledem na novodobé technologie a její působení na recipienty. Ve druhé části je vytyčena metodologie této práce, budou popsány čtyři pilíře pragmalingvistické analýzy: konsituace, produkce, percepce a interpretace. Důraz bude kladen zejména na manipulativní jazykové nástroje, které budou dále interpretovány v praktické části práce - štvavý narativ nebo manipulativní strategie. V poslední praktické části budou analyzovány vybrané části článků Aeronetu na základě výkladu z předešlých dvou částí. Pro přehlednější analýzu budou vybrané části textu zařazovány pod jednotlivá studovaná témata.
Návrh obchodní strategie společnosti Praginfo s.r.o. se zaměřením na marketingovou komunikaci
Lohynský, Jan ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
(abstrakt) Bakalářská práce "Návrh obchodní strategie společnosti Praginfo se zaměřením na marketingovou komunikaci" se zabývá analýzou teoretického základu souvisejícím s tvorbou obchodní strategie, popisuje společnost Praginfo a nabízí návrh nové obchodní strategie, která by společnosti měla zajistit rozvoj. V teoretické části práce vykládá klíčové pojmy spojené s podnikáním a cestovním ruchem, dále komplexně shrnuje teorii týkající se tvorby strategie a popisuje společnost Praginfo včetně trhů, na kterých firma působí a služeb, které nabízí. V rámci analýzy společnosti Praginfo práce nabízí i pohled na současnou marketingovou komunikaci firmy z důvodu tvorby kvalitnějšího návrhu marketingové komunikace v praktické části. V praktické části autor této práce využívá souboru informací nabytých v teoretické části, a sestavuje tak návrh obchodní strategie, jehož součástí je návrh vize a mise, dále nabízí tři klíčové situační analýzy, navrhuje stanovení strategických cílů a strategií vedoucích k jejich dosažení. V neposlední řadě se autor práce věnuje návrhu tvorby marketingové komunikace včetně rebrandingu a představení návrhu nového loga, která by měla společnosti pomoct dosahovat při implementaci nové strategie vyšší efektivnosti. Pro úplnost tato práce nabízí v rámci plánu implementace i odhadovaný...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.