Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingová komunikace značky Brit v letech 2010-2011
Veselská, Tereza ; Obluk, Ondřej (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce "Marketingová komunikace značky Brit v letech 2010 - 2011" popisuje marketingovou komunikaci značky Brit, vyrábějící prémiová krmiva Brit Premium a superprémiová krmiva Brit Care pro psy a kočky, na českém trhu v posledních dvou letech. Práce obsahuje základní informace o firmě Vafo, která značku Brit vlastní, dále se zabývá profilem (podstatou a identitou) značky, jejím umístěním na trhu produktů a konkurenčními značkami (Proplan, Eukanuba, Royal Canin a Hill's). Druhá část práce se věnuje marketingové komunikaci, která mimo jiné zahrnuje deskripci marketingového mixu značky. Třetí část je zaměřena na komunikační mix a zahrnuje popis tištěné reklamy, on-line komunikace (webových stránek a Facebooku), podpory prodeje (soutěží, měsíčních akcí), veletrhů, výstav a PR aktivit (sponzorství, dárcovství, publicity, media relations, eventů a materiálů corporate identity) značky Brit. Předposlední část je určena srovnání s komunikačními aktivitami konkurence, konkrétně se značkami Hill's a Pedigree. Závěrečná část práce hodnotí současnou komunikaci značky Brit a navrhuje možné komunikační aktivity do budoucnosti. Na práci byla aplikována metoda deskriptivní analýzy.
Marketingová komunikace Strašnického divadla v letech 2005-2011
Baláková, Zuzana ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
(abstrakt) Bakalářská práce "Marketingová komunikace Strašnického divadla v letech 2005- 2011" se zabývá marketingem divadel. Stěžejními pojmy práce jsou marketing, art marketing a kulturní politika. Strašnické divadlo je scéna s pohnutou 50letou historií. Založeno bylo v roce 1961 a střídaly se zde éry slávy i zapomnění. Současnost divadla je spojena s občanským sdružením Divadlo Company.cz, které ji provozuje od roku 2004. Sdružení zde během sedmi let vybudovalo jedinou repertoárovou scénu pro 110 tisíc obyvatel městské části Praha 10. Nynější pozice divadla je úzce spojena s relaunchem značky, kterým divadlo ve vymezeném období prošlo. Práce se zabývá vysvětlením základních marketingových pojmů, jejich dílčích odlišností v neziskovém sektoru a aplikací v praxi neziskového divadla na příkladu Strašnického divadla. Hlavními zdroji analyzovaných materiálů budou veřejně přístupné dokumenty magistrátu, internetové stránky Strašnického divadla, výroční zprávy a propagační materiály. Součástí práce je také vymezení typologie divadel a popis transformace kulturní politiky hlavního města Prahy, ke kterému došlo ve vymezeném období let 2005-2011.
Sexuální motivy v reklamě v ženských časopisech v České republice v letech 2009-2011
Karpova, Tatiana ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Sexuální motivy v reklamě v ženských časopisech v České republice v letech 2009-2011 se zabývá problematikou motivů sexuality v tištěné reklamě v časopisech o životním stylu pro ženy Elle, Marianne a Cosmopolitan. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá definicí pojmu sexuality v reklamě a její klasifikací, zároveň se také daný pojem vysvětluje v rámci teorie sociálního konstruktivismu Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna a věnuje se etické problematice sexuálních motivů v reklamě, jeho současné situaci a efektivitě použití sexuálních motivů v reklamě. Výzkumná část práce se věnuje otázkám, do jaké míry a jakým způsobem se v reklamách projevují motivy sexuality. Vybrané výstupy tištěných reklam jsou podrobené deskriptivní analýze, pomocí které jsou popsány druhy sexuálních motivů, charakter sexuálního chování a typy sexuálních ženských obrazů, které se v analyzovaných reklamách vyskytují nejčastěji. Daná práce vykresluje problematiku sexuálních motivů v reklamě jak z hlediska marketingového, tak i v širším sociokulturním kontextu.
Od funkce k prostředku - komunikační mix reklamní kampaně Generali (sémiotická analýza)
Pajerová, Hedvika ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
(abstrakt) Tato bakalářská práce se zabývá reklamní kampaní pojišťovny Generali, která nikdy nebyla zrealizována. Kampaň byla vytvořena na základě zadání zástupců pojišťovny Generali jako skupinová seminární práce předmětu 3MG321 Marketingová komunikace, vyučovaného v letním semestru 2011 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Autory kampaně jsou Jan Klusoň, Filip Mikschik, Hedvika Pajerová a Petra Pištěková. Nová strategie komunikace navrhovala komunikační mix obsahující TV, rádio, internet, outdoor, indoor, tisk a direct mail. Praktická část bakalářské práce zkoumá obdoby kampaně v těchto médiích a interpretuje je ze sémiotického hlediska. Při analýze je kladen zvláštní důraz na barvy červenou a bílou a také na znak lva. Tyto barvy a tento symbol používá pojišťovna Generali již od svého vzniku a jsou součástí jejího loga. Praktická část se opírá o teoretické podklady, jejichž součástí je výklad znaku lev z biologického, mytologického, heraldického a snového hlediska. V teoretické části je dále popsána historie loga Generali, tedy užití znaku lev a barev v něm, stejně jako popis výskytu znaku lev v české mediální krajině demonstrovaný na příkladu Českého lva, bez čehož by bylo nemožné kampaň správně interpretovat. Na závěr teoretické části je uveden obecný rozbor komunikačních prostředků, které jsou...
Komparace marketingové komunikace CK Trip a CK Kudrna
Růžičková, Anna ; Dolanská, Nora (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce "Komparace marketingové komunikace CK Trip a CK Kudrna" popisuje a analyzuje marketingové nástroje a aktivity cestovních kanceláří Trip a Kudrna. Cílem je komparace marketingové komunikace obou subjektů. Porovnávané prvky demonstruje na základě marketingového mixu, komunikačního mixu, SWOT analýzy a corporate identity. Nejvýznamnějšími analyzovanými komunikačními nástroji jsou internetové prezentace cestovních kanceláří a jejich tištěné katalogy. Předmětem této práce je marketingová komunikace, která však vychází z celého charakteru organizací a je vázána na historii, nabízené produkty a služby, firemní kulturu atd. Z důvodu lepší analýzy situace se tedy práce zabývá i těmito oblastmi.
Analýza komunikačních aktivit Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms v roce 2011
Havelková, Alžběta ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
2 Abstrakt Bakalářská práce "Analýza komunikačních aktivit Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms v roce 2011" se zabývá marketingovou komunikací Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms, která byla uplatněna konkrétně v roce 2011. Práce popisuje festival z hlediska jeho organizačního uspořádání a charakteristiky hlavních činností, na jejichž základě deskriptivní metodou analyzuje využité prostředky komunikace v daném ročníku. Snaží se ilustrovat, zda a do jaké míry se daná kulturní organizace drží technik a strategií marketingové komunikace v souvislosti se specifickým využitím principů art marketingu. Jednotlivé komunikační techniky jsou konfrontovány a analyzovány na základě jejich vhodnosti pro kulturní organizaci. Ta jako taková musí v současnosti, kdy zájem o klasickou hudbu spíše upadá, o to více bojovat o své zákazníky. Využití správně zvolených marketingových technik je pro ni tudíž esenciální. Práce se podrobně zabývá všemi aspekty organizace, které mají ve výsledku vliv na zvolené aktivity komunikačního mixu. Důraz je kladen jak na historii a podstatu festivalu samotného, tak i na skladbu jeho produktů a zázemí organizace. V druhé části práce popisuje jednotlivé komunikační aktivity a snaží se je konfrontovat s obecnými principy art marketingu a marketingu pro kulturní organizace....
Marketingová komunikace Domu umění města Brna v letech 2007-2011
Jelínková, Adéla ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Práce analyzuje marketingovou komunikaci Domu umění města Brna v letech 2007 - 2011. Dům umění města Brna patří mezi nejvýznamnější regionální kulturní instituce, jeho návštěvnost však ve sledovaném období významně poklesla. Práce se věnuje otázce, zda tomu mohlo být i kvůli nedostatečné komunikační strategii. Součástí práce je analýza komunikační strategie bezprostřední konkurence instituce - Moravské galerie a Wannieck Gallery. Stěžejní část práce se zabývá jednotlivými prvky komunikačního mixu Domu umění. Zvláštní zřetel je věnován změně vizuální identity galerie, která proběhla v roce 2008. Na základě teorie a poznatků z odborné literatury jsou hodnoceny kladné i záporné stránky marketingových aktivit galerie. Vše doplňuje bohatá obrazová příloha. Pomocí výzkumu, který proběhl formou dotazníkového šetření, chce přiblížit, jak je instituce vnímána brněnskou veřejností. Závěrem se práce snaží zodpovědět na otázku, zda galerie svými aktivitami naplňuje své poslání a vytyčenou vizi, v níž figuruje jako součást sítě prestižních evropských galerií.
Marketingové strategie luxusních módních značek pro děti - komparace značek D&G Junior a John Galliano Kids za období 2010-2011
Šeflová, Tereza ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
V této bakalářské práci se snažím popsat, jakým způsobem formují své marketingové strategie luxusní módní značky pro děti. Chci zjistit, jaká jsou specifika těchto strategií a jak se liší od strategií v klasickém marketingu. Tyto jevy budou konkrétně popsány na dvou příkladech dětských luxusních značek - John Galliano Kids a D&G Junior. V první části práce je vysvětlen pojem "luxus" a vyložen teoretický základ marketingu luxusního zboží. K tomu je využita česká a zahraniční literatura věnující se dané problematice. Je také představen pojem "extenze značky", jelikož většina luxusních módních značek pro děti jsou divizemi luxusních módních značek pro dospělé. Dále jsou pak popsány specifika marketingu cíleného na děti v souvislosti s luxusní módou. V druhé části se věnuji vlastní analýze marketingových strategií zkoumaných značek a následně jejich komparaci. V poslední části popisuji vnímání dětského luxusu v České republice a jak se jeho prezentace u nás liší od pojetí v zahraničí. Také je v této části zohledněna kritika dětské luxusní módy.
Novinové titulky z pohledu pragmatické lingvistiky
Zicháčková, Adéla ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
- Zicháčková Abstrakt Diplomová práce Novinové titulky z hlediska pragmatické lingvistiky studuje titulky jako zvláštní a přece nedělitelnou část zprávy nebo publicistického článku, snaží se je vnímat v jejich kontextu. Zkoumá významy, které se ukrývají za běžnou jazykovou strukturou, významy, jejichž přítomnost si mnohdy neuvědomujeme, přesto je vnímáme a ovlivňují nás. Práce se zajímá i o prostředky manipulativní komunikace, jejím cílem je na tyto prostředky upozornit. Práce se skládá ze čtyř základních částí: z úvodu do problematiky a stručné charakteristiky základních vlastností novinových titulků, ze strukturalistické části, bez níž bych nemohla přejít k pragmatice, pragmatické části, která se zabývá například takovými fenomény, jako jsou Griceovy maximy, intertextualita nebo využití grafických prostředků, a nakonec samotné pragmatické analýzy. V poslední části mojí práce vycházím z poznatků, které jsem nashromáždila v předchozích kapitolách a aplikuji je na jednotlivé příklady. Mými prameny jsou Blesk, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny, konkrétně vydání těchto deníků z dubna 2010. V teoretické rovině se moje práce opírá o knihy a články, domácí i zahraniční, které se nějakým způsobem vztahují k probírané problematice.
Komiksy časopisu Ohníček v letech 1968-1971: sémiotická analýza
Řezníková, Ivana ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Práce se zabývá žánrem komiksu v časopise Ohníček v počátečním období normalizace: jeho vztahem ke světovým trendům, cílovou čtenářskou skupinou, mytologickými a ideologickými strukturami a způsobem vizuálního vyjádření. Jádrem práce je podrobná analýza jedenácti komiksů, které vycházely v Ohníčku v letech 1968-71 (ročníky 19-21). Na úrovni žánru se komiksy v Ohníčku výrazně přiblížily dobrodružným příběhům, které se těšily na přelomu let šedesátých a sedmdesátých velké popularitě, zároveň se ale původně "dospělý" výtvarný výraz značně přizpůsobil dětskému čtenáři. Tři z analyzovaných komiksů reprezentují komiksový seriál, kde epizody v jednotlivých číslech časopisu jsou vzájemně pevně provázány dobrodružnou narativní linií. Zbylých osm má charakter stripu, typově odpovídá gagu nebo bajce. U každého z komiksů je sledován jazyk, výtvarná stránka, způsob, jakým je artikulován děj, a distinktivní znaky, které titul odlišují jak od ostatních komiksů v listu, tak od žánrové klasiky. Jak grafická podoba komiksů, tak jejich narativní linie jsou ovlivněny faktem, že Ohníček je určen dětským čtenářům. Závěrem analýzy jsou obecná schémata týkající se typu hrdiny a podoby fikčního světa v závislosti na narativním typu a srovnání české komiksové tradice s podobou, k jaké žánr dospěl v evropském a americkém...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.