Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparace sexistických reklam: webové stránky vs. další formy marketingové komunikace
Nápravníková Kořanová, Johana ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce porovnává užití sexistických komunikačních prostředků v reklamách a na webových stránkách firem Free Rádio, ÚAMK, Pila Pasák a Rodinný pivovar Bernard. Teoretické zázemí práce je tvořeno rešerší literatury týkající se médií, mediální komunikace, nových médií, marketingové komunikace, sexismu a lingvistických aspektů marketingové komunikace. Velká pozornost je věnována pragmatickým aspektům reklamního jazyka, jazykovým funkcím v reklamě a mluvním aktům v reklamě. Teoretická část pokrývá i poznatky týkající se sexuální tematiky v reklamě, především klasifikaci užívaných sexuálních informací, efektivitě jejich používání, zmiňuje i sexistické výrazové prostředky typické pro reklamu a etické a právní rámce, které reklamu omezují. Druhá část práce je prakticky zaměřená a analyzuje reklamy a webové stránky výše zmíněných firem. Reklamy jsou analyzovány pomocí formuláře, který spojuje prvky pragmatiky, sémiotiky a sémantiky tak, aby byla reklama zachycena jako intersémiotický útvar. Dále je zohledněna užitá sexuální informace a sexistické prostředky. Webové stránky jsou analyzovány pomocí formuláře, který si všímá struktury webu, cíle webu, designu, užitých výrazových prostředků, pragmatických aspektů užitého jazyka a sexismů. Cílem práce je zodpovědět na pět výzkumných otázek, které se...
Vliv influencerů na body image mladých lidí ve věku 15 až 26 let
Shíbalová, Kamila ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Bakalářská práce zabývající se tématem "Vlivu influencerů na body image mladých lidí ve věku 15 až 26 let" se snaží prostřednictvím kvantitativního výzkumu definovat povahu vlivu plynoucího od tzv. influencerů sociálních sítí k jejich sledujícím. Klíčovou roli v této práci hrají sociální sítě a jejich uživatelé, kteří spolu komunikují pomocí audiovizuálního obsahu. Teoretická i praktická část práce se zaměřuje na oblast vnímání vlastního těla, nespokojenosti s ním a hledá možné souvislosti s konzumací obsahu sdíleného influencery. Práce se v první části věnuje několika možným způsobům chápání termínu body image, jež úzce souvisí s kultem krásy. Následuje historie vnímání body image interpretující dynamický vývoj trendů představy tzv. ideálního těla. Další kapitola přibližuje fenomén nových médií a webových stránek, které jsou tvořeny tzv. user-generated content (obsah produkovaný návštěvníky webu). Pro potřeby výzkumu byly vybrány dvě sociální sítě typické pro sdílení fotografií a videí: YouTube a Instagram. Prezentace uživatelů s vysokým množstvím sledujících, tzv. influencerů, má bezesporu vliv na formování názorů, hodnot i životního stylu jejich publika. Proto je zde definováno, čím se influenceři odlišují od běžných návstěvníků sociálních sítí. Praktická část zahrnuje popis průběhu kvantitativního...
Mediální trénink - rétorika pro praxi
Ouahdjinová, Tereza ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Diplomová práce: Mediální trénink - rétorika pro praxi Tereza Ouahdjinová Abstrakt český Předmětem této diplomové práce je uchopit koncept mediálního tréninku v současné praxi, přičemž se text soustředí na jedince, kteří při interakci s médii nejenže zastupují firemní, politické a další organizace, ale také skrze média působí na širokou veřejnost. Vzhledem k mediální pozornosti, která je směrem k těmto reprezentantům upíraná, je pro ně nutné vědět, jak se před médii chovat a jak s nimi zacházet s cílem účinně a efektivně působit na zaměřená publika. Z tohoto důvodu se mediální trénink soustředí na různé formy projevy jedince, přičemž velkou část zabírá mluvený projev. Práce se opírá o základní rétorická východiska, která slouží jako teoretické zázemí pro mediální trénink z hlediska schopnosti správně mluvit, přístupu k publiku a působení na něj. Znalost rétoriky je klíčová pro přesvědčující argumentaci a pohotové reakce a zároveň je jednou ze schopností, která se tříbí postupně v čase. Mediální trénink její poznatky propojuje s principy a procesy fungování médií a učí, jak formulovat svá sdělení a co v komunikaci s novináři dělat nebo naopak nedělat. Součástí práce je i analýza vystoupení několika vybraných osob, u kterých je z dostupných zdrojů zřejmé, že mediální trénink podstoupily, a s ohledem na tyto...
Využívání geolokačních aplikací jako nástroje marketingové komunikace v České republice
Peka, David ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mobilními geolokačními hrami a jejich využitím v marketingu. V úvodní, teoretické části práce je v souvislostech definován pojem mobilní geolokační hry, který je následně ukotven v rámci marketingu. Teoretická část se rovněž zabývá stručným vývojem a předpoklady, které vznik geolokačních mobilních her umožnily. Praktická část se následně věnuje výzkumu mobilních geolokačních her v České republice. Cílem výzkumu je zjistit od aktivních hráčů jednak jaké herní prvky a atributy preferují a jednak jak hráči vnímají propojení geolokačních mobilních her a marketingu. Výzkum vychází ze 119 odpovědí aktivních hráčů.
Marketing virtuální reality: Případová studie firmy Oculus VR
Klouda, Filip ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem marketingové komunikace společnosti Oculus VR, která uvedla na trh Oculus Rift, první komerční zařízení pro zobrazování virtuální reality v plně 3D prostředí. Text se soustřeďuje na analýzu nástrojů marketingové komunikace, které společnost využila k propagaci svých produktů, tedy i brýlí Oculus Rift, ale i dalších zařízení, jako jsou Samsung Gear VR nebo Oculus Go. V první části práce je virtuální realitu přiblížena jako teoretický koncept, kdy jsou shrnuty všechny elementy, které jsou pro zobrazení VR významné. Zároveň je představena historie tohoto fenoménu od prvního stereoskopu až po novodobé VR headsety. Následná kapitola nabízí nahlédnutí na teoretické základy marketingu a public relations, které jsou rozšířeny o definování podskupin marketingu, jako jsou digitální marketing nebo event marketing. Praktická část práce pak zahrnuje deskriptivní analýzu propagačních činností firmy Oculus VR v letech 2012 až 2018, s důrazem na crowdfundingovou kampaň brýlí Oculus Rift, komunikaci na sociálních sítích a prezentování brýlí Oculus Rift v rámci technologických a herních eventů. Závěr analýzy je věnován přehledu PR krize společnosti, která nastala na podzim roku 2016 kvůli zapletení kontroverzního zakladatele společnosti Oculus VR do politického lobbingu.
Pragmalingvistická analýza teleshoppingu produktů z oblasti kosmetiky a fitness
Tobolová, Michaela ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Bakalářská práce se zabývá komunikačními prostředky, které teleshopping užívá k oslovení diváků, a za cíl si klade zjistit, zda se jimi snaží manipulovat. V teoretické části se věnuje přiblížení teleshoppingu, jeho zařazení do diskurzu marketingové komunikace, a také psychologickým procesům, skrze které diváci dospívají k nákupnímu rozhodnutí. V metodologické části představuje lingvistiku, pragmalingvistiku a pragmalingvistickou analýzu jako způsob zkoumání jazyka a rozebírá manipulaci a persvazi jako takové i ve vztahu k teleshoppingu. V praktické části práce představuje relevantní společenský kontext a provádí pragmalingvistickou analýzu spotů teleshoppingu propagujících odšťavňovač Mr Juice, zeštíhlující gel Slim Express a zeštíhlující pás U-Slender. Při analýze se práce zabývá zejména užíváním jazyka a korektností argumentace. Na základě výsledků analýzy pak syntetizuje styl typický pro teleshopping a srovnává jej se stylem reklamním z hlediska užívání jazyka a z hlediska manipulativnosti. Nakonec provádí výzkum soustředěný na vnímání teleshoppingu veřejností a na schopnost diváků odhalit nekorektní argumentaci, jsou- li jí vystaveni. Okrajově se výzkum věnuje také budoucnosti teleshoppingu a jeho výhodám a nevýhodám očima respondentů.
Divadelní instituce jako značky a jejich ekvita
Tulka, Martin ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Cílem této práce je přispět k hledání způsobu budování a měření ekvity značky ve specifickém prostředí divadelních institucí. Zvolených cílů je dosaženo konfrontací teoretických východisek budování ekvity značky a praxí vykonávanou divadelními institucemi, která byla zjištěna pomocí polostrukturovaných rozhovorů s marketingovými pracovníky 5 vybraných institucí. Výsledkem je série obecných doporučení k jednotlivým subkategoriím hodnoty značky: loajalitě, povědomí, vnímané kvalitě a asociacím spojených se značkou. Divadelní instituce by měly nad svými značkami přemýšlet strategicky, využívat vhodné nástroje k budování hodnoty značky s ohledem na jejich finanční a časové možnosti, cílové publikum a umělecký záměr stanovený uměleckým vedením. Měly by se zaměřit na identifikaci divácké základny, rozvíjet a podporovat loajalitu diváků, řídit interakci diváků a zaměstnanců, jakožto reprezentantů značky, stanovit jasný positioning a využívat jej v komunikaci, rozvíjet značku i v dalších kanálech komunikace, soustředit se na kvalitu poskytovaného servisu, zajistit soulad asociací zákazníků s koncepcí značky a odlišit se od konkurence. Tato doporučení být adaptována divadelními institucemi a využita pro efektivnější budování hodnoty značky.
Současná vyjadřovací a jazyková praxe v oblasti marketingu z perspektivy marketingových specialistů
Kalousová, Kristýna ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl podat přehled o současných jazykových prostředcích a jazykových specificích, jež jsou užívány zejména profesionály v oblasti marketingové komunikace a PR jako součásti specifického profesního diskurzu i funkčního stylu, a popisuje vztah těchto uživatelů k jazyku a k jimi užívané slovní zásobě. Cílem práce je jednak postihnout aktuální trendy ve tvoření specifického slangu a profesní mluvy oboru a vysvětlit jejich funkci v komunikační praxi oboru marketingové komunikace a PR, jednak charakterizovat racionální a emocionální vztah expertů na PR a marketingovou komunikaci k tomuto vyjadřování. V dnešní době je zkoumán především jazyk reklamy, nikoliv šířeji jazyk marketingové komunikace a jeho praktické užívání ani jeho reflexe samotnými aktivními uživateli, což představuje přínos práce.
Současné trendy netradičních forem outdoorové reklamy se zaměřením na Prahu
Linhart, Tomáš ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá obecně venkovní reklamou v České republice. V teoretické části představuje charakteristiku outdoorové komunikace, výhody a nevýhody, formáty, český trh a asociace na trhu venkovní reklamy. Praktická část analyzuje současné trendy netradičních forem venkovní reklamy na území Prahy a v závěrečné kapitole jsou teorie i výzkum uvedeny do pražského kontextu. V závěrečné části je rozebírán reklamní smog a soulad s prostředím i legislativou. Práce vychází z premisy, že outdoorová reklama je všudypřítomná a ovlivňuje každého jedince. Míra efektivity se liší, avšak podstatné je, že venkovní reklamu nelze žádným způsobem vyhodit či vypnout, lze ji pouze ignorovat. I z toho může plynout netečnost Čechů k reklamní přesycenosti, kterou kritizují odborníci i umělci. Cílem práce je analyzovat a shromáždit současné trendy netradičních zpracování z hlediska formy a obsahu. Teoretická část předchází empirické, v níž jsou analyzována data získaná terénním výzkumem v Praze. Mezi zjištěné trendy patří vícerozměrné nástavby a speciální provedení reklam, propojování reklamy a užitkových objektů, využívání produktů v naddimenzované velikosti, literárních aluzí či fyzických nebo jazykových zvláštností a především jednoduchost a minimalismus. Cíl práce postihnout současné trendy byl naplněn, dílčí cíl...
Zelený marketing v digitální éře
Halamková, Veronika ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Cílem bakalářské práce Zelený marketing v digitální éře je přispět aktuálními poznatky k českému diskurzu v oblasti zeleného marketingu, prozkoumat vztah klasických marketingových teorií, zeleného směru a nových možností digitální éry, stejně jako analyzovat současnou situaci v oblasti zeleného marketingu na českém trhu. Teoretická část shrnuje historický vývoj zeleného marketingu, popisuje současnou situaci a přibližuje předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Dále se zaměřuje na hlavní výzvy komunikace environmentálních témat a zasazuje je do kontextu digitální éry, nových médií a jejich výhod, které mohou být klíčem k vyřešení zmíněných problémů. V poslední řadě určuje principy odpovědné komunikace a efektivní komunikace na webu. Praktická část navazuje na teoretickou využitím vybraných principů z obou oblastí jako hodnotících kritérií pro analýzu způsobu a úrovně zelené komunikace na webových stránkách firem z různých odvětví. Výsledky analýzy poskytují ucelený přehled v podobě bodového hodnocení a doplňujících komentářů u jednotlivých odvětví. Praktickou část uzavírá vyhodnocení analýzy spolu s návrhy na zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.