Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daň z přidané hodnoty z pohledu komunitárního a českého práva
Procházka, Ondřej ; Kohajda, Michael (oponent) ; Boháč, Radim (vedoucí práce)
Value Added Tax in EC and Czech Tax Law Since 1950s, tax systems of jurisdictions around the world have undergone a revolutionary change, marked by the proliferation of value added tax. The pioneering jurisdiction in this respect has been the supranational European Economic Community, known as the European Community since 1992. Its common system of VAT has set out an example of an invoice based, credit substraction VAT which has since become a model for developed and deve- loping countries alike. In the Czech Republic, VAT was introduced in 1992 under strong EC influence, as part of a far-reaching tax reform aiming at adapting the tax system to the needs of market economy. As of May 1, 2004, Czech Republic joined the EC and became part of the common system. In this work, we first provide a general overview of the VAT. We identify its key characteristics and use classification to discuss the pros and cons of the invoice based credit substraction system. We review the VAT from the fiscal policy perspective and apply the criterions of sound tax design to explain the reasoning behind its popularity. Next, we explore in depth the development of common system of VAT in the EC. We discuss the reasoning behind its introduction, the economic and legal circumstances of its adoption and further development. We deem that...
Problematika péče o zaměstnance společnosti HP Konzult spol. s r.o.
Procházka, Ondřej ; Světelská, Hana (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce je posouzení systému péče o zaměstnance včetně poskytování zaměstnaneckých výhod ve vybraném podniku, zjištění jeho nedostatků a návrhy opatření vedoucích ke zlepšení tohoto systému.
Analýza nitrolebního tlaku
Procházka, Ondřej ; Kolářová, Jana (oponent) ; Kozumplík, Jiří (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je literární rešerše problematiky měření a vyhodnocení nitrolebního tlaku. Popsal jsem nitrolební tlak, jeho fyzikální podstatu, anatomii dutiny lebeční, různé přístupy a umístění měřícího systému v nitrolební. Rozebral jsem vyhodnocení klinických dat standardními metodami a vysvětlil analýzu ve frekvenční a časové oblasti v programovém prostředí MATLAB. K analýze dat jsem vytvořil skript, který zpracovává data ICP. Vypočítal jsem průměrnou hodnotu ICP, amplitudy a latence vln, RAP index a zobrazil amplitudové spektrum.
Metody detekce selekce v DNA sekvencích
Procházka, Ondřej ; Maděránková, Denisa (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce jsou metody detekce selekce v DNA sekvencích. V úvodu se popíše molekulární evoluce. Uvedeme, čím je způsobena a jak se projevuje. Dále budou popsány genové mutace a mechanismy šíření a fixace. Rozebereme si podrobně selekci a obecné matematické vztahy pro selekční tlak. Definujeme pozitivní, negativní a neutrální selekci. Práce se zaměří na výpočetní metody evolučních vzdáleností synonymních a nesynonymních substitucí. Budou popsány tři metody pro výpočet selekčního tlaku – Nei-Gojobori, Li-Wu-Luo a Comeron. Popíšeme veškeré modely matematickými vztahy. Pro statistické vyhodnocení jednotlivých selekcí budou zavedeny statistické testy – využívat se bude z-test. V praktické části budou informace o vytvořeném softwaru, který ze sekvencí z veřejných databází ve formátu GenBank vypočítá selekční tlak a zobrazí oblasti selekce na základě statistického testu. Program bude využit na dva datové sety dvou různých genových kódů. Jejich výsledky budou porovnávány. Zhodnotíme všechny tři metody výpočtu selekčního tlaku a vlivu vstupních parametrů.
Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o.
Procházka, Ondřej ; Strbačka, Jiří (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z oblasti pojištění podnikatelských subjektů, analýzu rizik a návrh komplexní pojistné ochrany, aby byly minimalizovány analyzovaná rizika ohrožující chod společnosti.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva o řešení projektu, Modulu č. 2 - Informační kampaň byla zpracována jako informace o průběhu řešení projektu. Aktivity roku 2002 byly orientovány na vstupní informační zabezpečení řešeného modulu. Byla zpracována vstupní rešerše, dotazník pro anketu a anketa byla rozeslána elektronickou poštou.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byla zorganizována kontrolní anketa na stejné téma jako v roce 2002, která měla za cíl vyvrátit či potvrdit obavy z možného zkreslení výsledků. Výsledky loňské kampaně byly detailněji vyhodnoceny z hlediska regionálních rozdílů. Byly zkoumány věkové rozdíly a odlišnost podnikatelského a veřejného sektoru ve výsledcích loňské ankety. Byla hodnocena kvalita českých odborných informačních zdrojů pro odpadové hospodářství. Byla k tomu zvolena metoda vícekriteriálního hodnocení.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byly porovnány výsledky anket o informačním chování a informačních potřebách odborníků v odpadovém hospodářství, které se uskutečnily v r.2002 elektronicky a v r. 2003 v časopise. Bylo porovnáno informační chování a potřeby odborníků dvou věkových skupin (do a nad 40 let) a pracovníků veřejného sektoru a podnikatelské sféry. Po hloubkové rešerši byly sumarizovány zásady informačního chování při rozhodování/řešení odborného problému. Na základě výsledků výzkumu byly vymezeny základní informační a stanoveny zásady správného informačního chování. Byl definován kombinovaný informační zdroj (KIZ), jeho vstupy a výstupy, uživatelé a rozpracováno jeho možné uplatnění v odpadovém hospodářství.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Kalivoda, Jindřich ; Veverka, Zdeněk ; Beneš, Bohumil ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Samostatná příloha k souhrnné zprávě za rok 2005 (MIZPP007JO1I). V roce 2005 byl rozpracován konkrétní pilotní projekt - Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich role v hospodářství České republiky, který je součástí tohoto výstupu a je rozdělen do kapitol: Charakteristika odvětví, postavení podniků odpadového hospodářství v hospodářství ČR, Bariéry podnikání v odpadovém hospodářství a Přehled firem působících na území České republiky a zabývajicích se nakládání s odpady.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva popisuje řešení Modulu 2 – Informační kampaň v rámci projektu VaV 720/3/02 v roce 2006 a shrnuje průběh jeho řešení v letech 2002 až 2006. V průběhu řešení byly provedeny odborné rešerše, ankety na téma informační potřeby a informační chování odborníků v odpadovém hospodářství a hodnocení českých odborných informačních zdrojů. Byl definován Kombinovaný informační zdroj jako výsledek šetření v oblasti integrovaného informačního systému. Jako pilotní projekt Kombinovaného informačního zdroje (KIZ) byla navržena a realizována situační zpráva na téma Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich role v hospodářství ČR. Závěrečné ověření KIZu bylo provedeno na Průvodci odpadovým hospodářstvím pro malé a střední podnikatele.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.