Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kolektivní investování jako fenomén současné tržní ekonomiky
Pauchová, Klára ; Navrátilová, Miroslava (oponent) ; Kraft, Jiří (vedoucí práce)
Kolektivní investování je už po dlouhou dobu výmamným sektorem každé vyspělé tržní ekonomiky. V České republice si tuto pozici teprve získává Tato práce se zabývá kolektivním investováním, jeho minulostí, stavem a vývojem. Snaží se přiblížit podmínky českého kapitálového trhu a vystihnout přístup a profil českého investora. Popisuje zákonitosti fungování investic a také nedostatky fondového investování v českém prostředí a snaží se navrhnout jejich zlepšení. Cílem této práce je přiblížit, jakým způsobem toto odvětví finančm'ho trhu funguje, jak se má investor na tomto poli orientovat, nastínit možnosti spolupráce v sektoru sportu a v neposlední řadě vystihnout výmam kolektivního investování a jeho specifika v podmínkách české tržní ekonomiky. Abstract: Collective investment has been viewed as a significant sector of every developed economy for some time now, whilst in the Czech Republic it is stili in the process of being recognized as such. This thesis considers collective investment, its past, its current state and its development. It attempts to explain specific conditions of the Czech capital market, and provides an accurate outline of the approach and profile of the Czech investor. It also describes how the investment laws function, and points out shortcomings of fund investment whilst trying...
Strategie a tendence přístupu Turecké republiky do EU
Kučerová, Gabriela ; Kraft, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Název práce: Strategie a tendence ekonomického přibližování Turecké republiky EU Turecká republika má status ,,kandidátské země" a svá jednání o členství v EU vede po nejdelší dobu ze všech států členských i kandidátských, za celou existenci Evropské Unie a to již od roku 1963. Tato práce je zaměřena na posouzení postojů Turecké republiky ve vztahu k EU. Zabývá se jejím vývojem v jednání o členství v Evropské unii a monitoruje ho - zejména z ekonomického hlediska. Cílem je zjištění, které ekonomické ukazatele vykazují srovnatelnou hodnotu s Evropskou unií a jejími členskými státy a zda je Turecká republika vhodnou kandidátskou zemí pro Evropskou unii. Následně pomocí sportovní oblasti posuzuje hypotézu, zda má pro Evropu specifická turecká mentalita v Unii své místo. Soudě podle zjištěných makroekonomických ukazatelů, které jsou v celé řadě srovnatelné se státy EU, je z ekonomického hlediska Turecká republika vhodnou kandidátskou zemí do Evropské unie a ani odlišná mentalita obyvatel není problémem. Klíčová slova: Turecko, hospodářství, ekonomika, ekonomické ukazatele
Management a marketing sportovní akce - závod Světového poháru v běhu na lyžích Pražská lyže 2007
Losová, Karolína ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Malecha, Petr (oponent)
Název: Management a marketing sportovní akce - závod Světového poháru v běhu na lyžích Pražská lyže 2007 Cíle práce: Cílem diplomové práce je podrobná analýza managementu a marketingu sportovní akce Pražská lyže 2007, odhalení nedostatků při organizaci akce a návrhy na jejich odstranění. Metody: Pro dosažení cílů bylyjako vhodné metody zvoleny popisná analýza, SWOT analýza pro rozbor silných a slabých stránek, odhad příležitostí a hrozeb akce a také interview. Výsledky: Práce poukazuje na možnosti, jak zefektivnit organizaci sportovní události mezinárodm'ho charakteru, a přináší stručný návod, jak podobnou akci uspořádat. Klíčová slova: popisná analýza, SWOT analýza, interview, sportovní management, sponzoring, management sportovní akce 2
Management a marketing extraligového volejbalového klubu PVK Olymp Praha
Kopecká, Jana ; Malecha, Petr (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Název: Marketingová strategie extraligového volejbalového klubu PVK Olymp Praha Cíle práce: Vytvořit návrh marketingové strategie s ohledem na sponzoring a partnery klubu. Metodika: Interview s vedením klubu, STEP analýza, SWOT analýza. Výsledky: Vytvoření nabídkových listů a sponzorských balíčků vhodných pro sponzorování volejbalového klubu PVK Olymp Praha. Klíčová slova: Marketing, marketing sportovního klubu, propagace, sponzorování, reklama, nabídkové listy, sponzorský balíček. Title: Marketing strategy of extraleague volleyball club PVK Olymp Prague Objectives ofthe Thesis: Creation ofnew marketing strategy based on cooperation with sponsors and partners ofthe club. Methods: Interview with the president ofthe club, STEP analysis, SWOT analysis. Results: Creation ofnew proposallists and sponsorship packets acceptable for sponsorship of volleyball club PVK Olymp Praha. Keywords: Marketing, marketing of sport club, promotion, sponsorship, advertising, proposallists for sponsors, sponsorship packet.
Cykloturistika v oblasti Třeboňska z pohledu cestovního ruchu
Kopecká, Lenka ; Šíma, Jan (oponent) ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce)
Název: Cykloturistika v oblasti Třeboňska z pohledu cestovního ruchu Cíle práce: Analýza možností cestovního ruchu v regionu Jižní Čechy a příprava cyklistického zájezdu pro návštěvm'ky Třeboňska. Metody: Popisná a SWOT analýza. Tyto analýzy byly využity k získání informací o stavu přírodních podmínek a MTZ Jihočeského kraje. Metoda návrhu a demonstrace - popisuje postup přípravy zájezdu. Výsledky: Vytvoření atraktivního a konkurenceschopného produktového balíčku. Klíčová slova: Cestovní ruch, marketing, management, destinace, analýza SWOT, cykloturistika, produktový balíček Title: Cycling in Třeboň region from view oftravel movement Aim of the work: Analyze travel movement possibilities in locality of South Bohemia and cycling tour preparation for visitors ofTřeboň region. Methods: Descriptive and SWOT analysis. These analyses were used to the acquisition of information of natural conditions situation and material technical base of South Bohemia. Method of concept and demonstration - describe process of package tour development. Results: The creation of attractive and competitive package tour. Keywords: Travel movement, marketing, management, destination place, SWOT analysis, cycling, package tour. 2
Problematika výstavby a údržby hokejbalových sportovišť
Weisgärber, Michal ; Oponent B, (oponent) ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce)
Název práce: Problematika výstavby a údržby hokejbalových sportovišť Cíl práce: Výstavba hokejbalové arény a její údržba Metody: Interview, popisná analýza Výsledky: Vypracovaná žádost o grant na MŠMT, doporučení pro zájemce o výstavbu Klíčová slova: Hokejbal, grant, investiční záměr, výstavba sportoviště, aréna Title of diploma thesis: Problems in building op and maintaining streethockey grounds Goal of diploma tbesis: Building up a streethockey ground and its maintaining Metbods: Interview, Descriptive analysis Achievements: Elaborated request for financial support from Ministry ofEducation, Youth and Physical education, recommendations for applicants ofbuilding-up Key words: Streethockey, grant, investment project, building-up a sports facility, coliseum
Specifické propagační formy v cestovním ruchu se zaměřením na lyžařské zájezdy
Sáblíková, Lucie ; Šíma, Jan (oponent) ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce)
Název práce: Specifické propagační formy v cestovním ruchu se zaměřením na lyžařské zájezdy Cíle práce: Cílem práce bude zjištění aktuálního stavu využívání propagačních forem v prostředí českého trhu s oblíbenými lyžařskými zájezdy. Metoda: V práci jsem využila metody interview a dotazník, pro vyhodnocení popisnou a komparativní analýzu. Výsledky: Průzkum ukázal, že CK sledují trendy a snaží se přizpůsobit strukturou nabídky i propagace. Nejčastěji využívanou formou je reklama společně s podporou prodeje. Mnohé CK jsou však omezeny nedostatkem financí, což by chtěly v budoucnu změnit. Klíčová slova: Propagace, reklama, cestovní ruch, cestovní kancelář, lyžařský zájezd.
Podnikání v oblasti lukostřelby v České republice
Bungová, Zuzana ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Název: PODNIKÁNÍ V OBLASTI LUKOSTŘELBY V ČESKÉ REPUBLICE Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit návod, jak je možné podnikat v oblasti lukostřelby. Metody: dotazování, interview a pozorování Výsledky: Tato diplomová práce popsala firmu Stanislav Vidím - Jasa Archery Direct. Bylo zhodnoceno, že v tomto oboru je možné podnikat, být firmou, která má zisk a zároveň možnost se dále rozvíjet a rozšiřovat. Tato práce může být vodítkem pro lukostřeleckou veřejnost, jak je možné v oblasti lukostřelby podnikat. Může být inspirací při založení nového podniku či při rozšiřování podniku stávajícího. Klíčová slova: podnik, podnikatel, podnikatelský plán, marketingový plán, dotazník, výzkum Title: 8USINESS IN AREA OF ARCHERY IN THE CZECH REPUBLIC Aim of thesis: Principal aim this thesis is create clues on how is possible carry business in area of archery. Methods: questioning, interview, sigting Results: This thesis defined company Stanislav Vidím - Jasa Archery Direkt. lt was defined, that in this area is possible to business, be company with profit and together possibility of expansion and dissemination. This thesis can be inspiration for public of archery, how is possible bussines in area of archery. Can be inspiration at foundation of a new company orat dissemination of existing company. Key words:...
Zdroje příjmů profesionálních fotbalových klubů v Anglii s finanční analýzou klubů Arsenal a Tottenham Hotspur
Cáfal, Martin ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Název práce: Title: Cíl práce: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Zdroje příjmů profesionálních fotbalových klubů v Anglii s finanční analýzou klubů Arsenal a Tottenham Hotspur Sources of revenue of the professional football clubs in England with the fmancial analysis of Arsenal and Tottenham Hotspur Zjištění fmančního zdraví společností Arsenal Holding pic a Tottenham Hotspur pic, které působí ve specifickém podnikatelském prostředí a jejich hlavní činnosti je profesionální fotbal. Mezipodnikové srovnání těchto dvou společností. Použití několika nástrojů finanční analýzy - horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, Altmanův test. Použití popisné analýzy a SWOT analýzy. Ukazují zvláštnosti podnikatelského prostředí, kde je sportovní úspěch korelován s úspěchem ekonomickým. Vyjádření se k fmančnímu zdraví společností Arsenal Holding pic a Tottenham Hotspur pic. a nastínění možných řešení. Arsenal, Tottenham, finanční analýza, fotbal, televizní práva, náklady, výnosy, Premier League
Možnosti sportovního vyžití z hledisku cestovního ruchu v rámci regionu Teplicka
Vlková, Kateřina ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Možnosti sportovního vyžití z hlediska cestovního ruchu v rámci regionu Teplicka. Cíl práce: Představit region jako atraktivní destinaci cestovního ruchu ve spojení se sportovním vyžitím. Nabídnout možnosti regionu návštěvníkům ke strávení pobytu na Teplicku. Zdůraznit důležitost lázeňství pro rozvoj regionu. Metodika: Pozorování, popisná analýza, SWOT analýza, osobní dotazování - interview, písemné dotazování- dotazníky. Výsledky: Díky hluboké analýze regionu zlepšení pohledu na Teplicko jako destinaci cestovního ruchu s možnostmi sportování. Návrh pobytů pro několik různých skupin účastníků cestovního ruchu. Návrhy na zlepšení nabídky sportovních a rekreačních služeb. Propojení sportu a lázeňství je příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu. Klíčová slova : Cestovní ruch, turista, Teplice, lázně, lázeňství, pobyt, sport, sportovní vyžití. 2

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 NAVRÁTILOVÁ, Marta
5 NAVRÁTILOVÁ, Martina
1 Navrátilová, Magdalena
1 Navrátilová, Marcela
2 Navrátilová, Marie
4 Navrátilová, Marta
5 Navrátilová, Martina
3 Navrátilová, Michaela
1 Navrátilová, Miloslava
4 Navrátilová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.