Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Velká Británie jako destinace cestovního ruchu se zaměřením na hlavní město Londýn
Bílková, Lucie ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Velká Británie jako destinace cestovního ruchu se zaměřením na hlavní město Londýn Cíl práce: Charakterizovat Velkou Británii jako destinaci cestovního ruchu. Zhodnotit současný stav pomocí SWOT analýzy a vyzdvihnout přednosti destinace. Porovnat nabídku zájezdů do Londýna od českých cestovních kanceláří a navrhnout nové produkty. Metoda: Byla použita metoda komparace pro porovnání nabídky cestovních kanceláří, popisná analýza a analýza SWOT, která hodnotí současný stav destinace a předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v nf. Výsledky: Osvětlují problematiku Velké Británie jakožto destinace cestovního ruchu, navrhují nové produkty pro zvýšení návštěvnosti destinace. Klíčová slova: cestovní ruch, destinace, marketing, SWOT analýza, komparace, Velká Británie, Londýn 4
Trénink a vzdělávání zaměstnanců
Hoidar, Martin ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Bibliografická identif...kace Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: Martin Hoidar Trénink a vzdělávání zaměstnanců Training and Leaming Employees Katedra základů kinantropologie a humanitních věd PhDr. Vladimír Janák, CSc. 2008 Má práce je zaměřena na teambuilding. Vzhledem k dosavadní absenci literatury pojednávající o aplikaci teambuildingu v praxi jiným způsobem než výčtem možných teambuildingových aktivit či pojednání o výhodách a nevýhodách zážitkového vzdělávání, mezi které se teambuilding řadí, jeho původu, příčinách jeho vzniku, jeho dělení apod., jsem si definoval následující čtyři cíle. Sestavit seznam teambuildingov}·ch společností na českém trhu, pojednat o činnosti teambuildingové společnosti mimo tréninkové kurzy, sestavit teambuildingový program podle konkrétního zadání a aplikovat jej a zhodnotit v praxi. My dissertation is focused on teambuilding. With regards to persisting absence of literature which would cover broader and practical application of teambuilding - besides enumeration ofpracticable teambuilding activities or treatise oftheoretical facts and premises, I have set four goals. Create list of companies providing teambuilding programs on the Czech market, dissert on provided activities, compose...
Irsko jako destinace cestovního ruchu
Kozáková, Martina ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Kydlíčková, Hana (oponent)
Název: Irsko jako destinace cestovního ruchu Title: lreland - destination oftourism Cíle práce: Charakterizovat zemi Irsko, vytvořit balíček realizovatelných zájezdů Goals of the project: Defme a country Ireland, project of feasible tours in Ireland Metoda: popisná a komparativní analýza Metods of the project: descripitve analysis, observation Výsledky: Vytvoření nabídek realizovatelných zájezdů v Irsku Results: Creation oftours in Ireland Klíčová slova: cestovní ruch, cestovní kancelář, cestovní agentura, turista, marketing cestovního ruchu, Irsko Key words: travel industry, travel agency, tourist, marketing oftravel industry, Ireland
Cestovní ruch zvolené destinace v České republice
Řeřichová, Kristýna ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Hrubcová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky cestovního ruchu v dané destinaci. V tomto případě je práce zaměřena na problematiku mikroregionu Podblanicko. V první části práce jsou obecně popsány základní pojmy cestovního ruchu, jeho vývoj a druhy. Další část práce charakterizuje mikroregion, jeho polohu a jaké jsou zde podmínky pro cestovní ruch. Zaměřuje se také na kulturní a historické památky destinace a poskytuje přehled o ubytovacích a stravovacích zařízeních. Poslední část práce je zaměřena na aktuální situaci v mikroregionu, kdy je prováděna analýza pomocí dotazníkového šetření. Z jeho následného vyhodnocení je předloženo celkové zhodnocení a doporučení, které by mohlo pomoci ke zvýšení návštěvnosti dané destinace.
Event turismus ve zvolené destinaci v České republice
Anderlová, Andrea ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Zuzana, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá event turismem v Hradci Králové z pohledu nabídky atrakcí města i poptávky potenciálních účastníků po těchto produktech. Teoretická část vymezuje základní pojmy spojené s tímto tématem, a to s pomocí odborné literatury a dalších vhodných zdrojů. Vlastní práce se skládá nejprve z charakteristiky města, nabídky atraktivit a eventů. Dále je zkoumán možný rozvoj města na základě strategického dokumentu. Součástí praktické části je dotazníkové šetření, které zjišťuje informace od potenciálních návštěvníků a názor na kulturní dění v Hradci Králové. Po zhodnocení všech vstupů budou navrženy nové produkty cestovního ruchu, které by podpořily event turismus v tomto městě.
Instituce pro trávení volného času mládeže do 18 let
Matouš, Jakub ; Polišenský, Miroslav (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem Instituce pro trávení volného času dětí a mládeže do 18 let. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se problematiky daného tématu. Praktická část zkoumá vybranou instituci pomocí institucionální analýzy Bronislawa Malinowského, díky které jsou zodpovězeny dvě hlavní otázky, zda instituce plní své veřejné poslání a zda k tomu má dostatek finančních prostředků.
Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
Šepsová, Anežka ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Eichler, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou cestovního ruchu ve zvolené destinaci, kterou je město Cortina d Ampezzo, nacházející se v severní části Itálie v pohoří Dolomity. První část bakalářské práce obsahuje teoretické vymezení cestovního ruchu včetně základních pojmů a dělení tohoto odvětví. V další části je práce zaměřena na charakteristiku zvolené destinace, včetně služeb cestovního ruchu a možností trávení volného času v letní a zimní sezóně. Poté je provedeno zhodnocení analýzy současného stavu atraktivity destinace pro české návštěvníky. Bylo provedeno dotazníkové šetření, které je vyhodnoceno pomocí grafů a tabulek. Závěr a následná doporučení ke zvýšení atraktivity destinace jsou provedeny za pomoci aktuální nabídky poznávacích zájezdů, která by spolu s výsledky dotazníku mohla přispět ke zlepšení stavu nabídky.
Aspekty internetového marketingu v prostředí českých sportovních klubů
Outlý, Vítězslav ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
1 Abstrakt Název Aspekty internetového marketingu v prostředí českých sportovních klubů Cíle Cílem diplomové práce je prostřednictvím analýzy současného stavu vypracovat ucelený soubor doporučení a pravidel správného používání internetového marketingu v prostředí českých sportovních klubů, která by bylo možno realizovat v praxi. Metody Dotazníkové šetření, heuristická analýza, popisná analýza, pozorování, SWOT analýza Výsledky Na základě analýzy potřeb uživatelů, současného stavu a popisné analýzy vytvořen ucelený balíček nástrojů internetového marketingu a doporučení pro jejich praktické využití fotbalovými kluby v České republice Klíčová slova Internet, marketing, internetový marketing, sportovní marketing, sportovní klub, fotbalový klub
Agroturistika jako fenomén cestovního ruchu
Čiháková, Dominika ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Navrátilová, Miroslava (oponent)
Práce se je zam ena na agroturistiku, která je etrným druhem cestovního ruchu, chová se k p írod tak, aby ji zat ovala co nejmén a tím podpo ila udr itelný rozvoj cestovního ruchu. Cílem práce je zmapovat oblast agroturistiky a seznámit tená e s touto problematikou. Teoretická ást detailn popisuje pojem agroturistika a vysv tluje jeho podstatu a význam, porovnává eské prost edí agroturistiky s prost edím zahrani ním, p edstavuje instituce, které p sobí v oblasti agroturistiky a jí nad azené venkovské turistiky. Praktická ást je tvo ena dotazníkovým et ením, které zji uje, zda lidé mají pojem agroturistika v pov domí, co si pod tímto pojmem p edstavují a jaký mají k tomuto druhu cestovního ruchu postoj. Dále je vyu ita metoda pozorování, která detailn ji popisuje dv farmy. Jedná se o farmu Ko ík a farmu Zababe .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 NAVRÁTILOVÁ, Marta
5 NAVRÁTILOVÁ, Martina
1 Navrátilová, Magda
1 Navrátilová, Magdalena
2 Navrátilová, Marcela
2 Navrátilová, Marie
4 Navrátilová, Marta
5 Navrátilová, Martina
6 Navrátilová, Michaela
1 Navrátilová, Miloslava
5 Navrátilová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.