Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele
Pohlová, Aneta ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Mašková, Anna (oponent)
Diplomová práce pojednává o zkušenostech učitelů k žákům, kteří mají diagnostikován syndrom ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Cílem práce bylo prozkoumat, co učitelé považují za důležité při práci s dětmi a jaké faktory ovlivňují vztah mezi učitelem a žákem. V první části jsou popsány projevy dítěte s ADHD ve školním prostředí, vztahy učitel - žák, škola - rodina a emoční prožívání pedagogů. Teoretická část vychází z již realizovaných výzkumů. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který hledá odpovědi na otázky, jaký je pohled učitelů na problematiku ADHD a problematické chování u dítěte. Výsledky ukazují, že učitelé se zaměřují při práci se žáky s ADHD na získávání informací z rodinného prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. K nejčastějším problémům, se kterými se učitelé setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha negativních emocí u učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou žákovi s ADHD ve výchovně-vzdělávacím procesu. Klíčová slova Žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD
Reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež
Mašková, Anna ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež". Klade si za cíl porozumět souvislostem subjektivních významů adolescentních chlapců. Výsledkem analýzy je popis dynamické proměny vztahu ke škole, za pomoci popisu vnějších a vnitřních činitelů, ovlivňující tento jev. Mezi hlavní objevená témata patří role autority vychovávajícího, užití nástrojů kontroly a jejich vnímaná účinnost z pohledu vychovávaného. Dále je popsána proměna vnitřních motivačních dispozic jedince (potřeby, zájmy, postoje a hodnoty). Obě hlavní témata syntetizují v pojetí proměny vztahu ke škole. Práce je kvalitativní sondou do vnitřního světa adolescentních jedinců, kteří na prahu dospělosti balancují na hraně rizikového chování a společensky přijatelného experimentování, které k tomuto vývojovému období přirozeně patří. Práce vyúsťuje ve formulaci teorie, která je svou povahou platná právě pro tento konkrétní kontext. Výzkumná data byla získána rozhovory vedenými v souladu se zásadami zakotvené teorie. KLÍČOVÁ SLOVA rizikové chování, vztah ke škole, autorita, motivace, rizikové a protektivní faktory
Újma na zdraví jako zásah do ochrany osobnosti podle § 11 an. OZ
Mašková, Anna ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
K DIPLOMOVÉ PRÁCI NA TÉMA ÚJMA NA ZDRAVÍ JAKO ZÁSAH DO OCHRANY OSOBNOSTI PODLE § 11 AN. OZ Tato práce pojednává o újmě na zdraví jako zásahu do ochrany osobnosti v právním řádu České republiky, a to především se zaměřením na poskytování satisfakce za takto vzniklou újmu, neboť to, jaké nároky ze způsobené újmy na zdraví poškozené osobě plynou a jak jsou v občanském zákoníku upraveny, nebylo dlouhou dobu v teorii a praxi vykládáno jednotně. Uvádí, jaké jsou ústavní základy ochrany osobnosti a ochrany zdraví a jaká je zákonná úprava, a následně v kontextu ústavních základů za pomoci dostupné soudní judikatury a odborné literatury vykládá zákonná ustanovení týkající se újmy na zdraví jako zásahu do ochrany osobnosti. Dále se práce věnuje otázce, zda lze nároky plynoucí ze způsobené újmy na zdraví jakkoliv limitovat, ať už cestou zákona, či případně podzákonného předpisu, neboť z hlediska základních práv a svobod může být výše satisfakce určována výhradně na základě uvážení soudu. Tento spor přitom nebyl doposud v teorii ani soudní praxi vyřešen. Práce proto nabízí argumenty, ze kterých lze vycházet při posuzování ústavnosti takové limitace náhrad poskytovaných při vzniku újmy na zdraví. Vzhledem k tomu, že Parlament České republiky přijal nový občanský zákoník (publikovaný ve Sbírce zákonů jako zák....

Viz též: podobná jména autorů
3 MAŠKOVÁ, Adéla
1 MAŠKOVÁ, Andrea
3 Mašková, Adéla
1 Mašková, Alena
2 Mašková, Alice
3 Mašková, Alžběta
1 Mašková, Aneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.