Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevence posturálních vad v populaci
Langmajerová, Jana ; Müllerová, Dana (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent) ; Dlouhý, Pavel (oponent)
Disertační práce je zaměřena na ověření metodiky somatografického hodnocení tvaru a statiky páteře. Potenciál ověřované metodiky spočívá ve zvýšení objektivity hodnocení držení těla ve stoji, a tím v přispění ke specifikaci prevence posturálních vad a jejich důsledků. Neinvazivní somatografickou metodou (diagnostickým systémem určeným pro diagnostiku tvaru páteře, typ DTP-3) byly v rámci průřezové pilotní studie vyšetřeny vybrané biomechanické parametry (křivky a statika páteře v sagitální rovině ve stoji) celkem u 508 probandů. Z toho bylo 326 dětí ve školním věku a 182 dospělých. Hlavní sledované parametry byly: parametr Cl (hloubka krční lordózy); parametr Ll (hloubka bederní lordózy); index sagitální rovnováhy páteře Cl/Ll a parametr Vthk (vzdálenost vrcholu hrudní kyfózy od ideální vertikály IV). Pomocí dotazníkového šetření byla vyhodnocena úroveň pohybové aktivity probandů a souvislost výskytu bolestivých stavů zad a hlavy s naměřenými biomechanickými parametry i pohybovou aktivitou. Celkem u 81,3 % dětí a 94,5 % dospělých byly naměřeny odchylky od biomechanicky ideálního modelu držení těla signalizující posturální vadu. Statisticky významně se liší hodnota parametru Cl (p < 0,001), indexu Cl/Ll (p < 0,001) a poloha vrcholu hrudní kyfózy VThk (p < 0,05) dětí oproti dospělým, nebyly však...
Studium genetických a infekčních rizikových faktorů v patogenezi obezity u českých adolescentů
Dušátková, Lenka ; Zamrazilová, Hana (vedoucí práce) ; Zapletalová, Jiřina (oponent) ; Müllerová, Dana (oponent)
3 Abstrakt Prevalence obezity i přidružených kardiometabolických komplikací u dětí je celosvětově vysoká. Obezita je multifaktoriální onemocnění, které vzniká zejména vlivem nepříznivých faktorů vnějšího prostředí v interakci s faktory genetickými. Celogenomové asociační studie odhalily desítky jednonukleotidových polymorfismů asociovaných s obezitou. Zvažována je i kauzální role infekce v patogenezi obezity, zejména prostřednictvím lidského adenoviru 36 (Adv36). Cílem dizertační práce bylo prověřit možné asociace vybraných polymorfismů kandidátních genů pro obezitu (TMEM18, SH2B1, KCTD15, PCSK1, BDNF, SEC16B, MC4R, FTO) a infekce Adv36 ve vztahu k fenotypovým charakteristikám obezity a jejím komplikacím u české dospívající populace. Výsledky jsou popsány v celkem osmi publikacích, z nichž je šest původních prací a dvě rešerše. Dílčí studie byly provedeny jak na reprezentativním vzorku české adolescentní populace (1 533 jedinců epidemiologické studie), tak u adolescentů s nadměrnou hmotností, kteří podstoupili redukční lázeňskou nebo ambulantní terapii (562 jedinců intervenční studie). Výsledky analýz prokázaly souvislost genových variant TMEM18, SEC16B a FTO s obezitou. Popsána byla rovněž spojitost variant genů zapojených do hypotalamické regulace energetické rovnováhy - MC4R, BDNF a PCSK1 - s výskytem...
Vliv mastných kyselin na lipidový metabolismus a redukci tělesné hmotnosti
Hlavatý, Petr ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Flachs, Pavel (oponent)
Tuková tkáň hraje ústřední roli ve vývoji metabolického syndromu. Řada složek metabolického syndromu může být zlepšena dietními opatřeními, včetně zvýšeného příjmu PUFA řady n-3. Vedle efektu PUFA řady n-3 se již dlouhou dobu diskutuje i o možném vlivu vyššího příjmu vápníku na ovlivnění redukce hmotnosti a energetického metabolismu. Vedle nutričních faktorů se však na ovlivnění hmotnosti a lipidového a glukózového metabolismu významnou měrou podílejí i genetické faktory. Ve studii A bylo sledováno 40 obézních žen během 3týdenního redukčního režimu. Sledované ženy byly náhodně rozděleny do 2 skupin. První skupina dostávala jogurty obohacené PUFA řady n-3, druhá konzumovala jogurty bez suplementace. Výsledky ukazují, že suplementace nízkou dávkou PUFA řady n-3 v jogurtu v kombinaci s nízkokalorickou dietou zvyšuje podíl PUFA řady n-3 v sérových lipidech a zabraňuje nepříznivým změnám ve složení FA v séru po krátkodobé nízkokalorické dietě. Ve studii B jsme sledovali vliv suplementace PUFA řady n-3 při krátkodobém redukčním režimu s VLCD u dvaceti žen s těžkou obezitou, které byly náhodně rozděleny do dvou skupin. První skupina dostávala VLCD obohacenou o PUFA řady n-3, druhá skupina VLCD s placebem. Přidání PUFA řady n-3 rybího původu k velmi přísné nízkoenergetické dietě mělo za následek větší redukci BMI a...
Vliv jednotlivých nutričních faktorů na úspěšnost redukčního režimu -prediktory hmotnostní redukce
Hlavatá, Karolína ; Hainer, Vojtěch (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Sucharda, Petr (oponent)
O tom, jak dalece bude redukce hmotnosti úspěšná, rozhoduje mnoho faktorů. Nejvýznamnějšími jsou faktory genetické, nutriční, psychobehaviorální a hormonální, na jejichž vliv jsme se zaměřili. Z nutričních faktorů je sledován především vliv vápníku, pozornost je zaměřena také na působení PUFA řady n-3. V dalších pracích jsme sledovali prediktory hmotnostní redukce. V pilotní studii (studie 1) byl v rámci komplexního redukčního programu na 208 jedincích s nadměrnou hmotností sledován vliv příjmu vápníku. Z výsledků pilotní studie vyplývá, že změna hmotnosti negativně koreluje se změnami v příjmu vápníku. V druhé práci jsme na souboru 67 perimenopauzálních žen s nadváhou nebo obezitou zjišťovali vliv různých forem vápníku přidaného k redukční dietě na antropometrické, biochemické, hormonální a psychobehaviorální parametry. Neprokázali jsme vliv vápníku na redukci hmotnosti, nicméně skupiny substituované vápníkem vykazovaly menší úbytek beztukové hmoty (FFM) oproti placebové skupině. Ve skupinách s vápníkem byl prokázán signifikantní pokles skóre hladu. Ve studiích 3, 4 a 5 byly sledovány prediktory hmotnostní redukce. Studie 3 se účastnilo 80 obézních žen, které podstoupily 12měsíční komplexní redukční program spojený s podáváním 10 mg sibutraminu. Prediktory snížení hmotnosti na konci 12. měsíce byly vstupní...
Bariatrické operace a jejich vliv na vývoj hmotnosti a některé metabolické parametry
Laštovičková, Jitka ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent)
(teze): Úvod: Bariatrické výkony se řadí k chirurgické léčbě těžké obezity, v současné době je dokládán i jejich příznivý vliv na kompenzaci diabetu mellitu 2. typu. Metody: Shromáždili jsme data týkající se hmotnosti a kompenzace diabetu mellitu 2. typu u 45 pacientů, kteří absolvovali jeden ze tří typů bariatrických výkonů (adjustabilní gastrickou bandáž (AB), sleeve gastrektomii (SG) nebo Roux-Y gastrický bypass (RYGB)). Data jsme statisticky zpracovali a vyhodnotili jsme vývoj hmotnosti a změnu kompenzace diabetu mellitu 2. typu rok po absolvování výkonu. Výsledky: U všech typů výkonů došlo rok po provedení výkonu k poklesu hmotnosti, nejvyšší hodnota EWL (Excess Weight Loss) byla zaznamenána u sleeve gastrektomie (49,55 %), nejnižší u adjustabilní bandáže (22,846 %). Hodnota EWL u Roux-Y gastrického bypassu se blížila hodnotám dosaženým u sleeve gastrektomie (41,42 %). Porovnali jsme také redukci hmotnosti u pacientů s diabetem mellitem 2. typu a bez tohoto onemocnění - pacienti s diabetem mellitem 2. typu redukovali hmotnost méně (změna hmotnosti 20,297 kg, EWL 34,962 %) než pacienti bez diabetu mellitu 2. typu (změna hmotnosti 32,633 kg, EWL 52,873 %). U pacientů s diabetem mellitem 2. typu došlo rok po provedení výkonu ke změně hodnot glykovaného hemoglobinu - v rámci celého souboru (6,586...
Integrating Role of Adipose Tissue Secretory Functions in Response to Dietary and Pharmacological Treatments
Macek Jílková, Zuzana ; Kopecký, Jan (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Cahová, Monika (oponent)
Obezita je hlavním faktorem, který zvyšuje riziko rozvoje metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus druhého typu. Během obezity dochází k výraznému zvětšení adipocytů a tato změna ovlivňuje jak biologii adipocytů samotných, tak i celkovou sekreční funkci tukové tkáně. Porozumění mechanismů, které regulují růst a ovlivňují sekreční aktivitu tukové tkáně, proto patří mezi nejvýznamnější cíle. Nárůst tukové tkáně navíc vede ke stavu chronického zánětu, který spojuje obezitu s inzlínovou rezistencí, a hypertrofované adipocyty mají na tomto fenoménu výrazný podíl. Z těchto důvodů je nezbytné zdokonalovat strategie prevence a léčby zánětu spojeného s obezitou. Studie popsané v této práci jsou zaměřené na několik témat souvisejících s biologií tukové tkáně, tím tato dizertační práce přispívá k pochopení a porozumnění integrující role sekreční funkce tukové tkáně v odpovědi na dietu a farmakologickou léčbu. Práce demonstruje možnou roli metabolismu thyroidálních hormonů v bílé tukové tkáni a tím i možné ovlivnění funkce tukové tkáně za stavu, kdy se mění adipozita (Publikace A); studuje specifickou roli leptinu, sekretovaného tukovou tkání, ve vztahu k celkové kontrole energetické homeostázy organismu (Publikace B); zabývá se benefičním efektem kombinační léčby eicosapentaenové kyseliny (EPA),...
Sledování efektivity kognitivně behaviorální terapie obezity aplikované v kurzech snižování nadváhy ve vztahu ke kognitivním a behaviorálním faktorům
Moravcová, Lucie ; Schneidrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Derflerová Brázdová, Zuzana (oponent) ; Fraňková, Slávka (oponent) ; Müllerová, Dana (oponent)
V České republice probíhají od začátku 90. let kurzy snižování nadváhy s aplikací KBT, které v rámci společnosti STOB provozuje PhDr. Iva Málková. Dle dostupných informací nebyl do současné doby proveden výzkum, který by v těchto kurzech mapoval vliv vybraných výše uvedených kognitivních faktorů na změnu tělesné hmotnosti a současně by monitoroval také změnu příjmu energie (behaviorální faktor). Cílem této studie je ověřit vztah mezi vybranými kognitivními faktory (vlastní účinnost - obecná a vztažená k jídelnímu chování a fyzické aktivitě; sebehodnocení; osobní příčinná orientace; restriktivní způsob jídelního chování) a změnou tělesné hmotnosti. Zároveň se u respondentek budou sledovat změny energetického příjmu během terapie. Součástí studie je také ověření reliability české verze použitých dotazníků WEL (Weight Efficacy Life-Style Questionnaire), PSQ (Physical Self-efficacy Questionnaire) a rozšířené škály restriktivního způsobu chování ve vztahu k jídlu, která vychází z dotazníku TFEQ (Three Factor Eating Questionnaire).
Úloha komponent osy GH/IGF-1 v etiopatogeneze metabolických odchylek u diabetes mellitus 2. typu a akromegalie
Toušková, Věra ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Saudek, František (oponent)
(CZ) Komponenty osy GH/IGF-1 (růstový hormon (GH), receptor růstového hormonu (GH-R), inzulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1), IGF-1 receptor (IGF-1R), IGF-vazebné proteiny (IGFBPs)) hrají úlohu v regulaci glukózového metabolismu, zánětlivých pochodů stejně jako v proliferaci a diferenciaci buněk včetně adipocytů i monocytů. Cílem předkládané práce bylo prozkoumat úlohu lokálních změn mRNA exprese komponent osy GH/IGF-1 v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulinové rezistence a v regulaci obsahu tukové tkáně v organizmu u těchto skupin pacientů: u obézních subjektů s a bez přítomnosti diabetes mellitus 2. typu a u neléčených akromegaliků. V našich studiích jsme zkoumali celkem 66 subjektů, a to pacientky obézní bez diabetu 2. typu (OB), obézní diabetičky 2. typu (DM2), neléčené akromegaliky (AC) a zdravé kontrolní subjekty s normální hmotností (C). U obézních diabetiček byla provedena intervence zahrnující 2 týdny nízkokalorické diety (VLCD (very-low-calorie diet)-energetický obsah 2500 kJ/den). Dle našich výsledků se domníváme, že snížená mRNA exprese IGF-1, IGF-1R, IGFBP-2 a IGFBP-3 v tukové tkáni u obézních diabetiček 2. typu by mohla přispívat ke změnám diferenciační kapacity tukové tkáně a že zvýšená mRNA exprese IGF-1R v periferních monocytech těchto pacientek...

Viz též: podobná jména autorů
3 Müllerová, Denisa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.