Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České překlady románu Zauberberg od Thomase Manna
Vůchová, Tereza ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Kloudová, Věra (oponent)
Předmětem této diplomové práce je román Der Zauberberg německého spisovatele Thomase Manna a jeho existující české překlady a reedice překladů z let 1930, 1935/1936, 1958, 1975 a 2016. Práce vychází z následujících translatologických teorií: dobové normy a konvence, paratexty a metatexty a překlad názvu díla. Další část se věnuje osobnosti autora a jeho dílu, představuje román Der Zauberberg a to v kulturněhistorickém a literárním kontextu doby vzniku a neopomíjí ani recepci v německém prostředí. Přínos této diplomové práce spočívá v popsání recepce tohoto románu v českém prostředí, kdy se zaměří na makrotextuální (paratexty) a translatologickou analýzu vybraných částí originálu a všech českých překladů. Hlavní metodologický nástroj pro translatologickou analýzu vybraných pasáží Mannova románu představuje typologie výrazových změn a posunů v překladu Antona Popoviče (1975, 1983).
Komentovaný překlad: Architektur ist nämlich ganz einfach. Vybrané kapitoly.
Moravcová, Jana ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářské práce se skládá z překladu vybraných kapitol z knihy Architektur ist nämlich ganz einfach a z připojeného komentáře. Autorem knihy je Christiane Tramitzová a Wolfgang Bachmann. Publikace obsahuje zpracované rozhovory se 33 architekty z německy mluvících zemí. Cílem práce bylo vytvořit funkční a adekvátní překlad doplněný o odborný komentář. V komentáři nejprve analyzuji originál podle modelu Christiane Nordové. V dalších částech se věnuji typologii a řešení překladatelských problémů. Na závěr popisuji posuny, ke kterým došlo, podle typologií Jiřího Levého a Antona Popoviče.
Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny
Novotná, Jana ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou speciální frazeologické jednotky nazývané binomiály, konkrétně překladové varianty německých binomiálů při jejich převodu do češtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Náplní teoretické části je srovnání přístupů české a německé frazeologie a idiomatiky na základě prací Františka Čermáka a Haralda Burgera, vymezení pojmu binomiál v obou přístupech a dále zejména úvod do problematiky ekvivalence a překladatelských postupů dle Pavla Krejčího a také překladatelských posunů podle modelu Antona Popoviče. Empirická část práce se zabývá samotnou analýzou 100 vybraných binomiálů ze seznamu Wernfrieda Hofmeistera v korpusu InterCorp, kde zkoumáme překladatelská řešení při převodu těchto německých binomiálů do češtiny. Nalezené překladové varianty dále analyzujeme zejména z hlediska ekvivalence, překladatelských postupů a posunů. V závěru práce jsou dosažené výsledky zhodnoceny a jsou doporučeny možné oblasti dalšího výzkumu. Klíčová slova: binomiály, frazeologie, korpus, ekvivalence, překladatelské postupy, překladatelské posuny
Srovnání dvou českých překladů románu Mephisto od Klause Manna
Javůrková, Lenka ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním dvou českých překladů románu Klause Manna Mefisto (1936). První překlad pochází z roku 1937, druhý z roku 1962 a byl následně znovu vydán v letech 1984, 1986, 2000, 2004 a 2008. Pro poskytnutí širšího kontextu je v úvodní části představena osobnost autora a osud románu samotného se zaměřením na problémy spjaté s jeho opětovným vydáním po druhé světové válce. Následují stručné profily obou překladatelek a nakladatelství, v nichž román Mefisto poprvé vyšel. Deskriptivní translatologická analýza je v duchu Kathariny Reiß rozdělena do části vnějazykové a vnitrojazykové. Tyto části jsou dále rozděleny do kategorií vycházejících mj. z myšlenek Jiřího Levého a Antona Popoviče. Konkrétní kategorie byly zvoleny s ohledem na charakter vybraného textu. Na základě analýzy abstrahujeme užité překladatelské postupy, které zasazujeme do kontextu vývoje překladatelských metod v Československu. Přitom se soustředíme především na tzv. Fischerovu školu. Na pozadí teoretických myšlenek o stárnutí překladu se zamýšlíme nad zastaralostí vybraných překladů. V závěru práce uvažujeme nad možnými dalšími (mimojazykovými/pragmatickými) důvody disproporce ve vydávání obou překladů. Klíčová slova: Klaus Mann, Mefisto, srovnání překladů, překladatelská metoda, vícenásobný překlad
Komentovaný překlad: Bilingualismus in der frühen Kindheit. Vybrané kapitoly: Die bilinguale Sprachentwicklung und deren Voraussetzungen; Der Zweitsprachenerwerb in der frühen Kindheit (Erstspracherwerb, Natürlicher Bilingualismus); Positive und negative (Vor-)Urteile; Die weitere Entwicklung des bilingualen Kindes.
Salzmannová, Lucie ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Cílem této práce je přeložit německý text do českého jazyka a odborně ho okomentovat. Výchozím textem jsou vybrané kapitoly publikace Bilingualismus in der frühen Kindheit z roku 2008. Autorkou této knihy je Kirstin Kannwischerová. Bakalářská práce sestává ze tří částí: překladu, překladatelské analýzy vedené podle metody Christiane Nordové a poslední části, jež se věnuje konkrétním překladatelským problémům v průběhu překladatelského procesu.
Komentovaný překlad: Kinder falsch erziehen - aber richtig: Paradoxe Ratschläge für Eltern, die über ihre Erziehungsmethoden nachdenken wollen (Rainer SACHSE a Jana FASBENDER, Stuttgart: Klett-Cotta, 2016), vybrané kapitoly
Nitrová, Nella ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol z německé příručky Kinder falsch erziehen - aber richtig, kterou napsali autoři Rainer Sachse a Jana Fasbender, a která se zabývá výchovou dětí. Tato práce sestává z překladu tohoto textu z němčiny do češtiny a z komentáře k tomuto překladu. Komentář je rozdělený na překladatelskou analýzu, překladatelskou metodu, překladatelské problémy a překladatelské posuny.
Komentovaný překlad: Bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile? Von Christiane Tewinkel. Vybrané kapitoly.
Filipová, Tereza ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol z publikace "Bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile?", vydané v roce 2004 v Kolíně nad Rýnem. Autorkou knihy je německá muzikoložka Christiane Tewinkel, jejímž cílem je osvětlit zásady vážné hudby široké veřejnosti. Práce je rozdělena do dvou částí - první obsahuje samotný překlad německého originálu do češtiny. Druhá část se věnuje odbornému komentáři, který zahrnuje analýzu originálu podle Christiane Nordové. Další část popisuje překladatelské metody a postupy podle Jiřího Levého a následující uvádí řešení vybraných lexikálních, morfologických, syntaktických a pragmatických problémů. V závěrečné kapitole je uvedena typologie překladatelských posunů podle Antona Popoviče.
Komentovaný překlad: Protestantische Akzente. Predigten und Meditationen. Vybrané kapitoly.
Matoušová, Tereza ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Cílem této práce je vytvořit překlad tří kázání evangelického teologa Gerda Theißena z němčiny do češtiny, jež byla publikována v knize Protestantische Akzente roku 2008. Překlad si klade za cíl vytvořit texty použitelné v bohoslužbách. Ve druhé části práce je pozornost věnována komentáři překladu. Ten se skládá z analýzy výchozích textů podle modelu Christiane Nordové, z popisu metody a cíle překladu, popisu překladatelských problémů a jejich řešení a nakonec klasifikuje překladatelské posuny a změny podle Levého a Popoviče, k nimž při překladu došlo.
Komentovaný překlad: Kapitola Gott z knihy Wer's glaubt, wird selig: Ein Glaubensgespräch zwischen Vater und Sohn. BEDFORD-STROHM, Heinrich a Jonas. Freiburg im Breisgau: KREUZ VERLAG, 2013, s. 7-9 a 27-42.
Kučerová, Kristina ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z překladu a odborného komentáře. Jde o překlad předmluvy a prvních dvou kapitol z knihy Wer's glaubt, wird selig od Heinricha a Jonase Bedford-Strohma. Práce si klade za cíl vytvořit funkčně ekvivalentní překlad. Komentář se skládá z překladatelské analýzy podle Christiane Nordové (2009), popisu překladatelské metody, překladatelských problémů a posunů v překladu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 KLOUDOVÁ, Veronika
2 Kloudová, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.