Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 159 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Amatérismus a profesionalismus na olympijských hrách
Rojdl, Adam ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem pojetí sportu na olympijských hrách. Porovnává klady a zápory profesionalizace sportu na OH. Analyzuje důvody, proč k samotné změně došlo. Popisuje dlouhou cestu vývoje olympijského sportu a zaměřuje se na historické události vedoucí k samotné profesionalizaci sportu na OH. Dále se práce zabývá postoji, které zastávalo vedení Mezinárodního i Českého olympijského výboru v souvislosti s profesionalizací sportu. Posledním bodem mé práce je zamyšlení nad důsledky profesionalizace sportu na OH a jeho komercionalizací. KLÍČOVÁ SLOVA Profesionalismus, amatérismus, olympijské hry, olympijská charta, P. Coubertin, J. A. Samaranch, Avery Brundage
Sportovní vyžití žáků staršího školního věku v Příbrami
Malá, Daniela ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá sportovním vyžitím žáků staršího školního věku v Příbrami. Mapuje sportovní kluby ve městě, které mohou žáci navštěvovat, zabývá se jejich stručnou historií a kvalitou služeb. Práce pomocí dotazníku zjišťuje, jaké procento žáků staršího školního věku sportuje, který sport a klub v Příbrami si vybrali a z jakých důvodů tomu tak bylo. U žáků, kteří nesportují, se dotazník zaměřuje na příčiny nezájmu o sport, či absenci sportovního odvětví v Příbrami, o které by žáci měli zájem. Klíčová slova Příbram, sportovní vyžití, starší školní věk, sportovní kluby, volný čas, sport
Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich postoj ke školní tělesné výchově
Cihlář, David ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Horkel, Vladimír (oponent) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Název práce Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich postoj ke školní tělesné výchově Problém Výzkumy a šetření v posledních letech upozorňují na pokles pohybové aktivity ve volném čase dětí. Tato skutečnost se následně odráží i v tělesné výchově, zejména v úrovni jejich dovedností, jejich zdatnosti a výkonnosti, ale také v jejich celkovém zájmu o tento předmět. Učitelé tělesné výchovy často ve svých hodinách naráží na základní problém týkající se nízké motivace žáků k pohybu. Součástí vyučovacího procesu je i hodnocení, kde učitel přihlíží k celé řadě faktorů. Objektivně zohlednit do celkové známky všechny dílčí faktory, za které lze žáka v tělesné výchově hodnotit, je pro učitele velmi složitý a náročný proces. Práce se zabývá problematikou hodnocení ve školní tělesné výchově, konkrétně snahou identifikovat ty proměnné, které mají významný vliv na celkovou známku z tohoto předmětu. Sledujeme jak genderové a věkové odlišnosti, vztah žáků k tělesné výchově, aktivní vztah ke sportu i mimo školu, vliv rodiny, ale i životní styl žáka a také výkonnost a zdatnost žáků. Žádný z těchto faktorů nemůže vysvětlit hodnocení sám o sobě, ale teprve jejich společným vlivem lze hodnocení známkou uspokojivě popsat. Cíl práce Cílem práce je analýza proměnných a korelátů souvisejících s...
Kompenzační cvičení u hráčů fotbalu
Sládková, Kateřina ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Cílem diplomové práce je prokázat, že kompenzační cvičení má pozitivní dopad na pohybový aparát fotbalistů SK Benešov U16. Teoretická část práce je zaměřena na prostudování a analýzu dosavadních prostředků a literatury v oblasti kompenzačních cvičení, svalových dysbalancí a držení těla. Hlavní metodou diplomové práce je experiment, kdy k výzkumu jsou vybráni fotbalisté z věkové kategorie mladšího dorostu U16 a U17 z týmu SK Benešov. Fotbalisté U16 tvoří ve výzkumné části experimentální skupinu, zatímco fotbalisté U17 skupinu kontrolní. K testování pohybového aparátu fotbalistů jsou zvoleny testovací metody na zkrácené a oslabené svaly dle Jandy, Kabelíkové a Vávrové, a k vyšetření držení těla Matthiasův test. Na základě vstupního testování je pro fotbalisty U16 vytvořen vhodný kompenzační program, který je aplikován po dobu 6 měsíců. V polovině aplikování programu je zařazeno kontrolní testování sloužící k hodnocení správnosti výběru daných cviků v celém kompenzačním programu. Po vyhodnocení výstupního testování se došlo k závěrům, že kompenzační cvičení má pozitivní dopad na pohybový aparát a držení těla fotbalistů U16. KLÍČOVÁ SLOVA Balanční pomůcky, držení těla, fotbal, kompenzační cvičení, svalová nerovnováha, úrazy.
Specifika výživy při sportovní přípravě chodce na 50km
Schrom, Pavel ; Engelthalerová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Diplomová práce nejprve přiblíží sportovní chůzí jako disciplínou, dozvíme se zajímavosti z historie, dále nás seznámí se svými specifiky a odlišnostmi. Posléze se práce věnuje struktuře výkonu a sportovní přípravě ve sportovní chůzi. V práci jsem se hlavně zaměřil na téma výživy, která má nezastupitelné místo v celkovém výkonu. Popisuji zde všechny nezbytné složky stravy, jež by neměly chybět ve správně nastavené a kvalitní předzávodní přípravě. Ústředním tématem je doplňování zásob glykogenu, který potřebujeme pro kvalitní svalovou práci a s tím spojeným využitím superkompenzační sacharidové diety. Popíši její formu, pravidla a způsob držení na konkrétních případech a v neposlední řadě přiblížím důležitost pitného režimu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 159 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kašpar, Luboš
2 Kašpar, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.