Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze
Hamáčková, Barbora ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Název práce: Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze Zpracovala: Barbora Hamáčková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Cíl práce: Cílem práce je porovnat výuku tělesné výchovy na školách vyučujících podle zahraničního vzdělávacího programu v Praze, se školami českými. Studiem odborné literatury nalezneme rozlišnosti v přístupech k tělesné výchově jako školnímu předmětu a následně shrneme vývoj v dané oblasti jak u nás, tak v zahraničí. Požadované údaje budou získány analýzou jednotlivých školských systémů a podrobnými rozhovory s učiteli. Metoda práce: V této práci bylo užito kvantitativního výzkumu, jehož stěžejním prvkem byl polostrukturovaný hloubkový rozhovor s vedoucími sekcí tělesné výchovy vybraných škol. Celkový počet respondentů činil 6 - můžu a žen ve věkovém rozmezí 28-52 let. Sběr dat pro účely této diplomové práce probíhal od ledna do dubna roku 2018 a to formou osobního setkání. Výběr respondentů proběhl na základě kritéria techniky záměrného výběru - účelového. Kontakt proběhl internetovou formou skrze vedení školy v podobě oficiálního dopisu. Výběr škol proběhl na základě analýzy veřejně dostupných dokumentů ministerstva školství. Klíčová slova: Tělesná výchova, pohyb, vzdělání,...
Hromadné pohybové skladby pro mladší žactvo v roce 1980 a 2012
Nováková, Kateřina ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat dvě hromadné skladby. Spartakiádní skladbu pro mladší žákyně z roku 1980 a sletovou skladbou ČASPV Mezi hvězdami z roku 2012 z hlediska prostorové choreografie a vzájemně je porovnat. Součástí práce je zmapování vývoje tělovýchovy v Československu a později v České republice, obecná charakteristika hromadné pohybové skladby a popis principů jejího tvoření. Pro praktickou část práce je vybraná spartakiádní skladba pro mladší žákyně z roku 1980 a hromadná skladba České asociace sportu pro všechny pro žáky a žákyně z roku 2012. Cílem výzkumné části je charakterizovat a porovnat pohybové skladby z hlediska místa cvičení, počtu cvičenců a pohlaví, délky skladby, srozumitelnosti hudebního doprovodu pro danou věkovou kategorii, oblečení, využití náčiní a prostorové choreografie a náročnosti pohybů pro jednotlivce. Zhodnotit obsah skladeb vzhledem k principům tvorby. KLÍČOVÁ SLOVA hromadná pohybová skladba, spartakiáda, všesokolský slet, mladší žactvo, choreografie
Trénink a příprava plavců vodní záchranné služby
Marešová, Anna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá přípravou a tréninkem plavců záchranářů v průběhu ročního tréninkového cyklu. Cílem práce je sledování změn vybraných funkčních ukazatelů (tepové frekvence) v průběhu ročního tréninkového cyklu u plavců záchranářů. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část mapuje historii vodní záchranné služby a vznik vodního záchranného sportu, zabývá se disciplínami záchranného sportu, specifiky tréninku a vybranými funkčními ukazateli. Praktická část je rozdělena na výzkumnou a výsledkovou část. Ve výzkumné části jsou zaznamenány změny tepových frekvencí ve vybraných fázích ročního tréninkového cyklu. Ve výsledkové jsou pak zpracovány výsledky. Ke zpracování praktické části práce byly použity metody observace (pozorování), dotazování, testování a statistické metody. KLÍČOVÁ SLOVA  Vodní záchranná služba  Plavání  Vodní záchranný sport  Roční tréninkový cyklus  Tepová frekvence  Sporttester
Podmínky k realizaci výuky lezení na ZŠ
Eflerová, Nela ; Přibyl, Ivan (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Tématem diplomové práce jsou podmínky, za kterých se realizuje výuka lezení na základních školách. Cílem práce je identifikace a analýza podmínek k realizaci výuky horolezectví na základních školách v hodinách tělesné výchovy. Teoretická část je zaměřena na historii lezení a lezeckých stěn, detailním popisu lezeckého materiálu a objasnění lezení jako vhodného pohybu pro zařazení do výuky TV. V praktické části se věnuji podmínkám, za kterých vznikly horolezecké stěny na Trutnovsku. Klíčová slova Horolezectví, horolezecké vybavení, podmínky, výuka lezení, lezecké stěny
Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ
Procházková, Zuzana ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Název: Výuka orientačního běhu na 2.stupni základní školy Autor: Bc. Zuzana Procházková Katedra: Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Cíle: Cílem této práce je zmapovat výuku orientačního běhu na vybraných pražských základních školách a na nižších gymnázií. Zjistit pomocí dotazníkového šetření, zda se na těchto školách zařazuje orientační běh do školního programu a jak. Vedlejší cíl práce je, na základě výsledků a literatury, sestavit návrh na realizaci výuky orientačního běhu na druhém stupni. Metody: Sběr dat jsme provedli pomocí dotazníkového šetření. Vyhodnocení dotazníkového šetření jsme uvedli v tabulkách a grafech ze kterých jsme následně vyvodili výsledky pro dané téma práce. Metodou vedlejšího cíle, návrhu zařazení orientačního běhu do výuky, je podrobné studium literatury a výsledků z předchozího dotazníkového šetření. Výsledky: Do výzkumu bylo zařazeno 34 učitelů tělesné výchovy. Šestnáct učitelů se při své výuce věnuje orientačnímu běhu většina 1-3krát ročně. Polovina učitelů zařazuje orientační běh do hodin tělesné výchovy a víc jak polovina z nich zařazuje OB na školní akce a kurzy. Čtrnáct učitelů využívá při orientačních aktivitách speciální mapy pro orientační běh. Všichni učitelé chtějí, aby žáci uměli zorientovat mapu podle terénu. Klíčová...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kašpar, Luboš
2 Kašpar, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.