Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Genetický metabolismus. Vybrané genetické a hormonální faktory účastnící se jeho regulace
Vejražková, Daniela ; Bendlová, Běla (vedoucí práce) ; Rossmeisl, Martin (oponent) ; Pelikánová, Terezie (oponent)
I I I I I I I 4, CONCLUSIONS r) The postulatedaim of thework was fulfilled: Quite a large cohorts of DM2 patients,direct offspring of DM2 patients,and obese subjectsas well as a group of women suffering from PCOS, and sufficiently large groupof controlsubjectswerecompleted a. All the probands underwenta detailed anthropometricand biochemical characeterization b. The DNA bank was establishedandcompleted An electronicdatabasewas established Molecular geneticmethodsPCR, RFLP, andSSCP wereestablishedandoptimized Specific polymorphismsin the selectedcandidategenes were genotypedand unique data regarding genotypic frequenciesof these polymorphisms in Czech population wereobtained Genetic, biochemical and anthropometric data underwent statistical analysis. Especially associationsbetweengeneticpolymorphisms/adipocytokineconcentrations andanthropometric/biochemicalparametersweretested Final resultswere evaluatedand possibleeffectof the studiedgeneticpolymorphisms and/oradipocytokineson body compositionanďor biochemical statuswas assessed. Also an eventual involvement of the studied genetic and hormonal factors in aethiopathogenesisof obesity,DMZ, metabolicsyndrome,and PCOS was considered Main resultsand conclusionsof theresearchwerepublishedin scientificjournals.The publicationsrepresentthepivotal partof...
Patobiochemie diabetes mellitus a jeho komplikací - oxidační stres, mikrozánět a genetická predispozice.
Škrha, Jan ; Kalousová, Marta (vedoucí práce) ; Rybka, Jaroslav (oponent) ; Bendlová, Běla (oponent)
Diabetes mellitus je chronické onemocnění s vysokou populační prevalencí a významnou morbiditou. Hlavní komplikace diabetu souvisí s chronickými změnami jak v malých, tak velkých cévách, kde se kromě dlouhodobě zvýšené glykémie uplatňuje celá řada faktorů. Cílem dizertační práce bylo popsat některé nové časné biomarkery těchto změn, které by pomohly identifikovat včas rizikové pacienty. Zároveň byly studovány polymorfizmy vybraných genů zapojených do protektivních drah glukózového metabolizmu. Ve třech humánních studiích s diabetiky 1. a 2. typu byly analyzovány jednak speciální biochemické parametry související s receptorem pro konečné produkty pokročilé glykace (RAGE), dále polymorfizmy deglykačních enzymů glyoxalázy 1 (GLO1) a fruktosamin 3- kinázy (FN3K), a konečně stanovena intenzita glykace podkoží měřením kožní autofluorescence (SAF). U diabetiků bylo pozorováno zvýšení solubilního RAGE i RAGE ligandů HMGB1 a EN- RAGE, resp. markerů endotelové dysfunkce oproti kontrolám. Jako první byla ukázána významná souvislost mezi polymorfizmy deglykačního enzymu FN3K (rs1056534) a (rs3848403) a koncentrací sRAGE, a dále významné rozdíly v markerech endotelové dysfunkce mezi osobami s různými genotypy polymorfizmu GLO1 (rs4746). Osoby s diabetem měly významně vyšší kožní autofluorescenci odrážející...
Genetické příčiny MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)- sledování prevalence mutací "MODY" genů v české populaci diabetiků a kontrol
Lukášová, Petra ; Bendlová, Běla (vedoucí práce) ; Gašperíková, Daniela (oponent) ; Mazura, Ivan (oponent)
14. SOUHRN A ZÁVĚR 103 14. SOUHRN A ZÁVĚR Stanovené cíle dizertační práce byly splněny: Byl sestaven soubor 12 rodin s neurčeným typem MODY a rozsáhlé soubory diabetiků 2. typu, potomků diabetiků 2. typu nepříbuzných s našimi DM2 pacienty, gestačních diabetiček a kontrolních jedinců, které byly podrobně biochemicky a antropometricky charakterizovány. Pro potřeby vyhodnocování a statistické analýzy byla vytvořena databáze získaných dat. Byla vytvořena DNA banka, která slouží ke studování polymorfismů a mutací v kandidátních genech. Pro všechny studované genetické lokusy byla zavedena metoda PCR. Metoda RFLP byla zavedena pro detekci polymorfismů -30G>A v B-promotoru GCK genu a A98V v HNF-1 genu. Metoda SSCP byla vzhledem k menší finanční náročnosti než RFLP analýza následně použita pro detekci polymorfismu -30G>A v B-promotoru GCK genu TGGE analýza byla zavedena pro exony 1a-7 GCK genu. Pro exony 8-10 se nám nepodařilo najít vhodné primery s GC-clampem, které jsou nezbytné pro použití TGGE metody. Pro identifikaci genových variant všech exonů specifických pro -buňky (1a-10) GCK genu byla zavedena metoda SSCP analýzy. Vzorky, které byly během TGGE a/nebo SSCP analýzy GCK genu shledány jako pozitivní, byly následně obousměrně sekvenovány. Potvrdili jsme vysokou senzitivitu obou screeningových metod - shoda v...
Genetické pozadí obezity a její léčba bariatrickou chirurgií
Lischková, Olga ; Bendlová, Běla (vedoucí práce) ; Šeda, Ondřej (oponent) ; Mráz, Miloš (oponent)
Celogenomové asociační studie, provedené v letech 2006-09, vedly k odhalení desítek genových lokusů, které predisponují jedince k obezitě. Nejsilnější signály byly zachyceny u polymorfismů v genu FTO (fat mass and obesity associated) a blízko genu MC4R (melanocortin-4 receptor). Studie předkládané v této práci referují o souvislostech polymorfismů vybraných genů s antropometrickými a metabolickými ukazateli. V souboru normoglykemických žen jsme nalezli asociaci polymorfismu blízko genu MC4R s hladinou růstového hormonu a leptinu, což vypovídá o jeho komplexní roli v hypothalamických regulacích. Byl zjišťován vliv variability genu FTO u štíhlých žen. Haplotypová kombinace čtyř rizikových variant u nich souvisela s mírným zvýšením BMI v rámci souboru. Vysvětlením jejich štíhlého fenotypu by mohl být nález vyšší hladiny růstového hormonu. Asociace vybraných obezitogenů jsme hledali i u adolescentů. Byla nalezena souvislost polymorfismů v genech MC4R a BDNF s metabolickým syndromem. Asociace polymorfismu v genu FTO s nadváhou a obezitou byla u adolescentů potvrzena, nově popsána byla souvislost varianty genu TMEM18 s podváhou. Varianta v genu PCSK1 korelovala s nižšími hladinami glukózy, a to zejména u chlapců. Druhá část této práce se zabývá účinky bariatrických operací,jejichž účinkem není jen snížení...
Genetické příčiny medulárního karcinomu štítné žlázy a Hirschsprungovy choroby
Václavíková, Eliška ; Bendlová, Běla (vedoucí práce) ; Dvořáková, Lenka (oponent) ; Stárka, Luboslav (oponent)
Genetické příčiny medulárního karcinomu štítné žlázy a Hirschsprungovy choroby Abstrakt Medulární karcinom štítné žlázy (MTC) a Hirschsprungovu chorobu (HSCR) spojuje jejich společné zařazení mezi neurokristopatie, čili onemocnění spjatá s tkáněmi a buňkami, jejichž původ je v neurální liště. Právě v buňkách pocházejících z neurální lišty, kam patří i parafolikulární buňky štítné žlázy, jejichž zmnožením vzniká MTC, a enterické gangliové buňky, jejichž absencí v gastrointestinálním traktu se manifestuje Hirschsprungova choroba, se exprimuje membránový tyrozinkinázový receptor RET. Tento receptor má významnou úlohu při proliferaci, diferenciaci a přežívání těchto buněk a jeho prostřednictvím je aktivováno mnoho signálních drah. Pokud dojde k porušení přísně regulované aktivace, např. vlivem mutací v konkrétních místech jeho genu, stává se RET velmi účinným onkogenem. Aktivující zárodečné mutace v RET proto-onkogenu vedou ke vzniku familiárních forem MTC, zatímco sporadické formy MTC jsou způsobeny somatickými mutacemi v nádorové tkáni. Naopak inhibující mutace vyvolají poruchu migrace prekurzorů gangliových buněk při vývoji enterického nervového systému a vznik HSCR. V ojedinělých případech se obě onemocnění u pacienta sdružují vlivem mutací schopných aktivace i inaktivace. I v případech, kdy kauzální mutace...
Odhad vývojových trendů vybraných biomarkerů u sledovaných populačních skupin s využitím dat humánního biomonitoringu získaných v ČR
Grafnetterová, Anna ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Bendlová, Běla (oponent)
Humánní biomonitoring představuje v dnešní době důležitý nástroj pro sledování expozice člověka environmentálním polutantům. Mezi dlouhodobě sledované biomarkery v České populaci patří rtuť a kadmium. V této práci je zkoumán vývojový trend hladiny rtuti v moči a ve vlasech u dětské populace a v moči a krvi u dospělé populace. Dále je sledován vývojový trend hladin kadmia v moči u dětí a v moči a v krvi u dospělých. Tyto biomarkery jsou sledovány v období 1996 - 2011. Data pocházejí z databází SZÚ a mezinárodního projektu COPHES/DEMOCOPHES. První sledovanou populační skupinou jsou dospělí dárci krve od 18 do 64 let. Druhou sledovanou populační skupinou jsou děti ve věku 6 - 12 let, které byly získány prostřednictvím základních škol a ve spolupráci s pediatry. Dostupná data byla zpracována statisticky, trendy jsou znázorněny v grafech závislosti geometrických průměrů jednotlivých sledovaných biomarkerů na čase (rok sběru biologických vzorků). Výsledky ukazují, že vývoj hladin biomarkerů v různých matricích není stabilní. U kadmia v moči dospělých byl prokázán mírný klesající trend. Hodnoty GM pro dospělé klesly z 0,43 μg/g kreatininu v roce 2009 na 0,24 μg/g kreatininu v roce 2009. Pro rok 2011 jsou dostupná data pouze pro ženy (GM = 0,21 μg/g kreatininu). Klesající vývojový trend byl zjištěn i u...
Molekulárně- genetická analýza karcinomů štítné žlázy
Sýkorová, Vlasta ; Bendlová, Běla (vedoucí práce) ; Zamrazil, Václav (oponent) ; Peterka, Miroslav (oponent)
Úvod: Nadory štitne žlazy představuji vice než 90% endokrinnich tumorů a jejich incidence, předevšim papilarniho karcinomu, se v Česke republice neustale zvyšuje. Je znamo několik genetickych přičin, ale jejich vliv na fenotyp je stále kontroverzni. Cíle: Studium genetickych přičin (RET/PTC, BRAF a RAS alteraci) a polymorfismů v RET genu u nadorů štitne žlazy (předevšim PTC) a korelace genotypu s fenotypem. Soubor a metody: Celkem bylo analyzovano 234 PTC tkani, 8 špatně diferencovanych karcinomů, 3 anaplasticke karcinomy, 23 medularnich karcinomů, 6 folikularnich karcinomů a jeden folikularni adenom. Pro analyzu byly použity vzorky zamraženych čerstvych tkani, biopsii tenkou jehlou a parafinovych bločků od pacientů s nadory štitne žlazy a vzorky krve od zdravych kontrol. Exprese RET/PTC přeskupeni byla detekovana na agarozovem gelu, RET polymorfismy byly analyzovany pomoci specifickych TaqMan sond. Detekce mutaci v BRAF genu a třech RAS genech byla provedena přimou sekvenaci. Zjištěne alterace byly korelovany s klinicko-patologickymi parametry. Výsledky: Zjistili jsme, že některe polymorfismy v RET genu asociuji se vznikem RET/PTC přeskupeni u PTC a prokazali jsme, že BRAF mutace koreluje s větši agresivitou tumoru. V RAS genech jsme nalezli několik genetickych změn. Závěr: Studie přinesla...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 BENDLOVÁ, Barbora
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.