Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Jelínek, Jaroslav ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Předmětem této diplomové práce je představení některých právních aspektů zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato práce se věnuje tématu zejména s ohledem na státní politiku zaměstnanosti a individuální pracovněprávní vztahy. Nejvíce prostoru je v textu věnováno snahám státu o vyšší zaměstnanost osob se zdravotním postižením a kompenzaci přirozených znevýhodnění. Práce je členěna do sedmi tematických částí. Po úvodu následuje část vymezující základní pojmy zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které nejsou legislativně vymezeny. Jedná se o pojmy, jež jsou v běžné řeči často zaměňovány, např. postižení a znevýhodnění. Třetí část tvoří přehled nejpodstatnějších dokumentů významných mezinárodních organizací, jejichž obsahem je vymezení osob se zdravotním postižením. Těmito nejvýznamnějšími organizacemi jsou Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů, Rada Evropy a Evropská unie. Čtvrtá část obsahuje vymezení osoby se zdravotním postižením dle pěti zákonů české legislativy. Každý ze zákonů používá jiný legální termín pro osoby se zdravotním postižením a jinak je definuje. Některé zákony vlastní definice neobsahují a osoby se zdravotním postižením definují za použití jiných předpisů. Tak je tomu u zákona o zaměstnanosti, který se odkazuje na...
Pracovní doba, její trvání a rozvržení
Heřmánková, Kristýna ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do osmi kapitol, přičemž stěžejní je kapitola druhá s názvem: "Pracovní doba, její trvání a rozvržení". Tato kapitola sleduje systematické členění, které nám dává zákoník práce s akcentem položeným na právní úpravě ES. Pracovní doba jako celek neprodělala úplně zásadní změnu s přijetím nového zákoníku práce v roce 2006, změny se týkají spíše terminologie, přesnějších definic některých pojmů a plné harmonizace s právem Evropské unie, a hlavním kladem je komplexnější úprava, neboť obsahuje oblast dříve upravenou v mnoha právních předpisech různé právní síly. Některé dílčí problémy však nově upraveny byly. Jedná se 0 definici pracovní doby, kdy nově je pracovní dobou nejen doba, ve které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, ale i doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Zákoník práce je nyní založen na principu "co není zakázáno, to je dovoleno". Do pracovní doby se také nezapočítávají poskytnuté přestávky na jídlo a oddech. Změny přinesl nový zákoník práce také v úpravě institutu pružného rozvržení pracovní doby, kdy bylo ujasněno, že pružné rozvržení pracovní doby lze používat při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Pracovní pohotovostí je nově doba, v níž je zaměstnanec připraven lc...
Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců
Linhartová, Lucie ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Cílem mé práce nazvané Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců je poskytnout kompletní přehled aktuální mezinárodní, evropské a české právní úpravy této oblasti a informovat o tom, jak se bránit proti diskriminaci. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je obecná. Jsou v ní rozebrány zásadní pojmy týkající se dané oblasti, jako je rovnost, rovné zacházení, diskriminace a její druhy a další. Druhá kapitola je zaměřena na důležité mezinárodní smlouvy, které upravují rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Kapitola má tři části, přičemž v každé z nich jsou rozebrány úmluvy přijaté jednou mezinárodní organizací - OSN, Mezinárodní organizací práce a Radou Evropy. Třetí kapitola pojednává o právní úpravě Evropské unie a to jak úpravě práva primárního, tak úpravě práva sekundárního. V neposlední řadě se zabývá i rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie, dříve Evropského soudního dvora. Čtvrtá kapitola je zaměřena na českou právní úpravu, v první řadě na antidiskriminační zákon. Tato kapitola také popisuje, jakými způsoby se můžeme bránit proti diskriminaci v zaměstnání a instituty sloužící na pomoc těm, kteří se cítí být v zaměstnání diskriminováni.
Převod podniku/závodu v českém a evropském pracovním právu
Reichmann, Lukáš ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Resumé Převod podniku/závodu v českém a evropském pracovním právu Cílem této diplomové práce je poskytnout zevrubnou analýzu problematiky převodu podniků, závodů či částí podniků nebo závodů z pohledu českého a evropského pracovního práva. Důvodem, proč jsem si vybral toto téma, je můj dlouhodobý zájem o oblast pracovního práva a skutečnost, že je tato problematika českou právní teorií poměrně přehlížena. Kromě obecného úvodu a závěru, se tato práce skládá ze tří hlavních částí, kdy každá z nich se zabývá jinými aspekty daného tématu. V úvodu popisuji základní terminologii užívanou v této práci a také důvody, které mě vedly k výběru tohoto tématu. První část pak obsahuje stručný přehled dosavadního vývoje úpravy v této právní oblasti, jak na úrovni evropského, tak českého práva. Druhá část se zabývá převodem podniku/závodu v evropském právu, takže středobodem této části je směrnice č. 2001/23/ES a příslušná judikatura Soudního dvora. Tudíž zde najdeme analýzu různých aspektů této problematiky, jako například pojmů smluvní převod, sloučení/fúze nebo identita hospodářské jednotky. Dále v této části nalezneme popis jednotlivých specifických právních důvodů převodu ve smyslu směrnice č. 2001/23/ES. Poté je zde také diskutována otázka právní ochrany zaměstnanců v případě převodu, kterou jim poskytuje směrnice č....
Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení na území českého státu
Pawlita, Lukáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce je zachycení vzniku a vývoje systému sloužícího k zajištění jedince v případě sociálních událostí jako je např. nemoc, invalidita nebo stáří. První moderní forma zabezpečení se na území českého státu objevuje koncem 18. století v podobě tzv. tereziánských a josefínských penzijních normálů, které mají zabezpečit vysloužilé úředníky státu. V závěru 19. století jsou přijaty dvě důležité normy - zákon o úrazovém pojištění dělníků a zákon o dělnickém nemocenském pojištění. Dělnické důchodové pojištění se pro tuto nejpočetnější sociální skupinu podaří zřídit až v roce 1924. Systém sociálního pojištění je organizačně roztříštěný, v dělnickém a hornickém pojištění navíc nedostatečně zajištěn v příjmové stránce, což vede k jeho zadlužení. Období okupace přinese kromě znehodnocení finančních prostředků a některých organizačních změn přesvědčení, že je vhodné systém nemocenského a důchodového pojištění sjednotit a zahrnout do něj veškeré obyvatelstvo. Moderní zákon o národním pojištění z roku 1948 je ale nakonec zrušen v období totality, z důvodu změny našeho pojistného systému na sovětský model sociálního zabezpečení. Tento stav pak přetrvá s drobnými změnami až do roku 1989. Při vývoji systému sociálního pojištění můžeme sledovat snahu zajistit jedince v moderní společnosti před...
Diskriminace některých skupin zaměstnanců
Jenerálová, Nela ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o problematice diskriminace v rámci pracovněprávních vztahů a její právní úpravě, a to z hlediska práva vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního. Ve své práci nejprve rozebírám diskriminaci z obecného hlediska, následně se zaměřuji na konkrétní diskriminační kritérium, kterým je věk. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola nastiňuje základní pojmy a dále popisuje jednotlivá diskriminační kritéria a formy a druhy diskriminace. V této kapitole rovněž nastiňuji pojem a problematiku rovnosti. Druhá kapitola se soustředí na právní úpravu diskriminace v rámci právního řádu České republiky. V této kapitole jsou blíže přiblíženy ústavní zákony, zákoník práce, Antidiskriminační zákon, zákon o zaměstnanosti a judikatura českých soudů týkající se této právní oblasti. Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni a jednotlivé mezinárodní dokumenty významné v rámci boje proti diskriminaci jsou obsahem kapitoly třetí. Kapitola čtvrtá se soustředí na právní úpravu diskriminace na úrovni Evropské unie, a to jak z hlediska primárního práva, tak z hlediska práva sekundárního. Těžiště této kapitole však leží v antidiskriminační judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Tato je v práci rozdělena do několika podkapitol podle typové souvislosti judikátů. Kapitola pátá se...
Ochrana soukromí zaměstnanců
Karlec, Jan ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou ochrany soukromí na pracovišti. Zaměstnanci očekávají, že jejich právo na soukromí bude v zaměstnání respektováno, a to i v případech, kdy ke své práci používají prostředků zaměstnavatele. Na druhou stranu zaměstnavatelé potřebují znát alespoň základní informace o svých zaměstnancích a mají právo vědět, zda zaměstnanci vykonávají práci řádně a efektivně. Nalezení rovnováhy mezi těmito zájmy je poměrně složité a spory zahrnující porušení práva na soukromí jsou tak často řešeny soudy nejvyšších instancí. Konkrétně je v práci pojednáno o zpracování osobních údajů v pracovněprávním vztahu a o sledování zaměstnanců. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o této problematice a zhodnotit současnou úroveň ochrany soukromí zaměstnanců v České republice. Práce je rozčleněna do 9 kapitol. Úvodní část práce (kapitoly 1 - 4) popisuje obecně právo na soukromí a ochranu osobních údajů. V kapitole druhé je popsáno právo na soukromí a kapitola třetí podává přehled o základních právních pramenech. V kapitole čtvrté jsou představeny základní pojmy a principy zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Následující kapitola se zabývá ochranou osobních údajů před započetím pracovního poměru a...
Kamerový systém na pracovišti a jeho zásah do osobních práv zaměstnanců
Průšová, Aneta ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce je právní úprava kamerového systému na pracovišti a popis jeho zásahů do osobních práv zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na podmínky, které musí zaměstnavatel splnit, aby byl kamerový monitoring na pracovišti zaveden v souladu s právním řádem České republiky. Mimoto se diplomová práce věnuje i problematice skrytého sledování a možnostem obrany zaměstnanců v případě neoprávněného monitorování. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je nastíněn technologický vývoj videokamery a jejích komponentů a současně i její postupné uplatňování jako sledovacího zařízení ve veřejném prostoru a následně i v soukromém životě jednotlivců. Daná kapitola se věnuje i dnešnímu stavu a počtu kamerových zařízení ve společnosti, a to nejen v rámci České republiky, ale i ve světě. V důsledku rostoucího počtu videokamer se tato zařízení začala stávat předmětem soudních sporů, zejména sporů sousedských, a proto jsou součástí této kapitoly i vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu demonstrující postoj a nazírání judikatury na kamerové sledování. Těžiště této diplomové práce spočívá v kapitole druhé, jež se podrobně zabývá jednotlivými podmínkami zavedení kamerového monitoringu na pracovišti a jejich výkladem. První podkapitola vymezuje základní definice potřebné ke zkoumání předmětné...
Důvody výpovědi z pracovního poměru
Plch, Marek ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou důvodů výpovědi z pracovního poměru. Rozebrány jsou i instituty s touto problematikou úzce související, jako je skončení pracovního poměru obecně, výpověď a její náležitosti, ochranné doby, či povinnosti, které v některých případech zaměstnavateli vznikají v souvislosti s výpovědí. Při hodnocení a posuzování právní úpravy je nutné mít na paměti dva právní principy, princip flexibility a princip ochrany slabší strany (zaměstnance). V úpravě skončení pracovního poměru a v pracovním právu obecně dochází ke střetu těchto principů. Jedním ze specifik odvětví pracovního práva je poměrně rigidní a kogentní právní úprava, snažící se vyrovnat nerovnost pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem mimo jiné tím, že navazuje možnost zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď na splnění zvláštních hmotněprávních podmínek. Taková úprava může být v praxi vnímána jako příliš restriktivní. Práce se především blíže soustředí na tyto hmotněprávní podmínky, které musí být splněny, aby byla výpověď daná zaměstnanci zaměstnavatelem možná. Samotné výpovědní důvody jsou v zákoníku práce stanoveny taxativně a můžeme je rozdělit do tří kategorií, výpovědní důvody spočívající v organizačních změnách, výpovědní důvody spočívající ve zdravotním stavu zaměstnance a výpovědní důvody...
Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu
Čapková, Martina ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu Tato diplomová práce se zabývá tématem flexicurity a jejích projevů v českém pracovním právu. Po první kapitole, která se zaměřuje na obecný výklad základních pojmů pracovního práva, je věnována pozornost již samotnému tématu, principu flexicurity. Jedná se koncept, jehož cílem je dosáhnout harmonie mezi flexibilním ujednáním subjektů pracovněprávních vztahů a garancí určité úrovně pracovních podmínek pro zaměstnance. Je vysvětlena také podstata jednotlivých složek flexicurity, flexibilita zaměstnávání a ochrana zaměstnance. V rámci základního výkladu o flexicuritě je také přiblížen postoj Evropské unie k této nové koncepci. Třetí kapitola práce je zaměřena na působení flexicurity v rámci českého pracovního práva. Ve výkladu jsou nastíněny možné způsoby vytváření právního prostoru pro působení flexicurity a jsou zde také přiblíženy subjekty, které mohou flexibilitou a ochrannou v rámci pracovněprávních vztahů disponovat. V další části je analyzován pracovní poměr, jako jeden ze základních pracovněprávních vztahů, z pohledu působení flexicurity. Pozornost je věnována institutům souvisejícím se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru. Součástí analýzy jsou i úvahy de lege ferenda. V závěrečné kapitole je věnována pozornost novému občanskému zákoníku,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 ŠTEFKO, Martin
1 Štefko, Marcel
2 Štefko, Martin,
1 Štefko, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.