Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny...
Pracovní doba, její délka a rozložení
Jiroutová, Markéta ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
- Pracovní doba, její délka a rozložení Tato diplomová práce představuje přehled platné právní úpravy pracovní doby a souvisejících institutů. Zaměřuje se na jednotlivé způsoby úpravy její délky a rozložení, a rovněž na limity a omezení, které právní řád v těchto souvislostech ukládá. Pracovní doba je zásadní nejen pro zaměstnavatele a pro organizaci jeho činnosti, ale rovněž pro zaměstnance, pro kterého představuje rovněž vymezení jeho volného času. Práce se proto věnuje také možnostem slaďování pracovního a soukromého života při vhodné úpravě pracovní doby. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je nastíněn historický vývoj nejdůležitější právní úpravy pracovní doby od středověku až po platnou právní úpravu a její ukotvení v právním řádu, které je podstatné pro správně uchopení dalších kapitol této práce. Ve druhé, stěžejní části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé pojmy používané v právní úpravě pracovní doby, přehled související judikatury vymezující pracovní dobu, samotná délka pracovní doby a možnosti jejího rozvržení. Prostor je věnován také související době odpočinku, přestávkám v práci, noční práci a pracovní pohotovosti. Třetí část má za cíl popsat úpravu pracovní doby pro pedagogické pracovníky a pracovníky v dopravě. Vzhledem k charakteristikám jejich práce je jejich...
Nelegální práce a její postih
Šuda, Marek ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce je nelegální práce a její postih, přičemž hlavním cílem práce je z velkého rozsahu tohoto tématu analyzovat nejdůležitější instituty s nelegální prací související, identifikovat relevantní právní předpisy a rovněž poukázat na některé problematické otázky právní úpravy či aplikační praxe. Text je systematicky rozdělen do tří hlavních kapitol, a to na oblast závislé práce, nelegální práce a postih nelegální práce. Úvodní kapitola této práce se zabývá závislou prací, jejíž vymezení je nezbytnou podmínkou k dalšímu výkladu o nelegální práci a jejím postihu. Po krátkém úvodu do legislativní historie a zákonného vymezení tohoto pojmu následující text pojednává o jednotlivých definičních zákonných znacích a následně i o podmínkách výkonu závislé práce. Dále je zmíněna judikatura Nejvyššího správního soudu a s tím související další znaky, které soud vymezil nad rámec zákonné definice. Druhá kapitola je již věnována hlavnímu tématu, kterým je nelegální práce. Po vymezení předmětné zákonné definice nelegální práce a krátkém připomenutí jejího legislativního vývoje je výklad rozdělen dle jednotlivých druhů nelegální práce s ohledem na znění zákonné definice, a to na zastřené pracovněprávní vztahy, bezesmluvní práci a nelegální práci cizinců. Cílem třetí kapitoly je vymezení...
Důchodové zabezpečení horníků v České republice
Holečková, Romana ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Lang, Roman (oponent) ; Ryba, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá rozborem důchodového zabezpečení horníků v České republice od jeho historických počátků až po současnost, s hlavním zaměřením na právní úpravu de lege lata. Vybraný okruh zaměstnanců v hornictví je v českém právu důchodového pojištění oproti jiným pojištěncům zvýhodněn při stanovení důchodového věku a stanovení výše starobního důchodu. Tato zvýhodnění jsou prozatím časově omezena, aktuálně je však prosazováno, aby byly uvedené preference ve veřejném důchodovém systému zakotveny natrvalo. Hlavní těžiště práce proto představuje analýza platné právní úpravy týkající se nároku horníků na starobní důchod s přihlédnutím ke zvláštnímu důchodovému věku a stanovení výše tohoto důchodu. Práce se dotýká též dalších důchodových dávek vyplácených z českého důchodového systému, a to invalidního důchodu a pozůstalostních důchodů. Dále jsou zmíněny některé nároky vyplývající z odškodňovacích předpisů a vybraná témata z mezinárodněprávní problematiky, která mohou mít vliv i na plnění vyplácená horníkům z českého důchodového systému (zejména dorovnávací přídavek).
Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku
Krupa, David ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku. Postavení a pracovní podmínky zaměstnance jsou zásadní pro jeho efektivitu. Správné nastavení péče o zaměstnance je tak, i s přihlédnutím k současné složité situaci na trhu práce, pro zaměstnavatele zásadním úkolem. Cílem mé práce je informovat čtenáře o konceptu péče o zaměstnance a seznámit ho se základní právní úpravou v České republice a na Slovensku. Obsah je členěn celkem do šesti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje rozboru termínu péče o zaměstnance. Jedná se o termín složitě definovatelný, nabízím tak větší množství možných pohledů na tuto problematiku. Zabývám se také vymezením dalšího možného členění péče o zaměstnance. V druhé kapitole práce nabízím historický exkurz do problematiky péče o zaměstnance, a to od 14. století až do současnosti. V prvopočátcích pohlížím na péči o zaměstnance v širším smyslu. S historickým vývojem a profilací této oblasti se zaměření práce konkretizuje na užší pojetí, tak jak ho známe dnes. Třetí kapitola se týká péče o zaměstnance v mezinárodním právu a je organizována podle tvorby jednotlivých mezinárodních organizací, konkrétně OSN, MOP, Rady Evropy a Evropské unie. Ve čtvrté kapitole se přesouvám k analýze vnitrostátních pramenů péče o zaměstnance jednotlivě v České...
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu práva Evropské unie
Seidl, Petr ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Resumé Cílem této rigorózní práce nazvané "Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu práva Evropské unie" je zanalyzovat evropskou právní úpravu v oblasti ochrany zaměstnanců s ohledem na vybrané aspekty a specifika české vnitrostátní právní úpravy. Jedním z hlavních důvodů pro přijetí vnitrostátního zákona č 118/2000 Sb. byla transpozice směrnice 2008/94/ES, který přestavuje evropskou právní úpravu v této oblasti. Zatímco ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele byla přijata na úrovni Společenství na počátku osmdesátých let, v České republice zákon č 118/2000 Sb. vstoupil v účinnost dne 1. července 2000. Práce se také zabývá širším kontextem unijního práva, judikaturou Soudního dvora a také vybranými právními předpisy na poli ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele v některých členských státech Evropské unie. Cíl této práce nespočívá pouze v popisu evropského právního rámce, ale také v analýze oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, která nebyla transponována vůbec, nebo byla transponována příliš široce. Typickým případem je, podle mého názoru, § 2 odst. 5 zákona č 118/2000 Sb. Toto ustanovení se zdá být z pohledu zaměstnanců příliš restriktivní a v rozporu s výše uvedenou směrnicí. Na druhou stranu lze...
Odstupné a jiné formy kompenzace v pracovněprávních vztazích
Šimonová, Kateřina ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
V rámci této diplomové práce je pojednáno na téma odstupného a dalších forem kompenzací v pracovněprávních vztazích. V jednotlivých kapitolách jsou popsány různé druhy kompenzací, které aktuální pracovněprávní úprava zná, zároveň jsou však zmíněny i kompenzace, na které vznikal nárok zaměstnancům podle předchozí právní úpravy. Pouze okrajově jsou zmíněny kompenzace poskytované v rámci služebních vztahů. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole je provedeno systematické členění kompenzací, kterému odpovídá obsah této práce. Druhá kapitola je věnována obecným otázkám týkajícím se odstupného jako je vznik nároku na odstupné, rozlišení mezi smluvním a zákonným odstupným, výplata odstupného či vrácení odstupného. Provedeno je rovněž srovnání s právní úpravou odstupného podle zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce účinného do 31.12.2006. Třetí kapitola se zabývá způsoby skončení pracovního poměru zakládajícími nárok na odstupné. Podrobně rozebrány jsou způsoby skončení pracovního poměru zaměstnavatelem a skončení pracovního poměru zaměstnancem včetně skončení pracovního poměru dohodou. Důraz je kladen na skončení pracovního poměru z důvodů dle § 52 písm. a) až d) zák. práce. Závěrem je zmíněno rovněž okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem, se kterým již aktuální právní úprava...
Zaměstnávání cizinců
Chromečková, Monika ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Kotous, Jan (oponent)
Diplomová práce "Zaměstnávání cizinců" se zabývá otázkou právní úpravy a postupu při zaměstnávání cizinců v České republice. Předně se zaměřuje na zaměstnávání cizinců, kteří nepochází z členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, avšak věnuje také prostor zaměstnávání občanů Evropské unie. Pro tyto dvě skupiny cizinců platí odlišná pravidla vstupu na trh práce a občané Evropské unie mají vstup na trh práce výrazně zjednodušený. Tato diplomová práce je strukturována do šesti základních kapitol. V první z nich jsou uvedeny prameny práva, které se dané problematiky týkají, a to jak vnitrostátní, tak i normy evropského práva a normy mezinárodní, které měly vliv na utváření vnitrostátního právního řádu. Druhá kapitola obsahuje definice základních pojmů stěžejních pro danou práci - jedná se o pojem cizince, zaměstnávání, subjektů pracovněprávního vztahu, rodinného příslušníka občana Evropské unie a nelegální práce. Jednotlivým druhům pobytu cizinců na území České republiky je věnována třetí kapitola. Cizinci mohou využít několik druhů povolení k pobytu na území. Zvláštním povinnostem, které mají zaměstnavatelé v souvislosti se zaměstnáváním cizinců, se věnuje kapitola čtvrtá. Pátá kapitola se zabývá jednotlivými druhy povolení k výkonu zaměstnání, na základě kterých...
Skončení pracovního poměru v České republice a v Rakousku
Neklová, Markéta ; Tröster, Petr (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Bognárová, Věra (oponent)
Tato disertační práce se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru dle práva České republiky a srovnává je s právní úpravou stejných nebo obdobných způsobů skončení pracovního poměru v právu Rakouské republiky. Práce je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. První z nich se zabývá systémem rakouských pracovněprávních předpisů. Druhý oddíl této práce se věnuje obecně pojmu skončení pracovního poměru a rozděluje způsoby skončení pracovního poměru na dvě základní skupiny, konkrétně na (i) skončení pracovního poměru na základě právního jednání a na (ii) skončení pracovního poměru na základě právní události. Dále jsou ve druhém oddíle této práce rozebrány i pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel. Třetí oddíl této práce se věnuje jednotlivým právním jednáním, na základě kterých může pracovní poměr skončit jak v právu rakouském, tak v právu českém, a tedy dohodě, výpovědi, okamžitému zrušení pracovního poměru, resp. výstupu (německy: Austritt) a propuštění (německy: Entlassung), zrušení pracovního poměru ve zkušební době, odstoupení od pracovní smlouvy a úřednímu rozhodnutí. Třetí oddíl této práce se je věnuje i právním institutům spojeným s rozvázáním pracovního poměru právním jednáním, konkrétně účasti odborových organizací na rozvázání pracovního poměru, odstupnému, hromadnému propouštění a nárokům...
Individuální ochrana zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu
Masnik, Kamil ; Tröster, Petr (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Práce se zabývá tématem individuální ochrany zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu. Vzhledem k tomu, že dodnes ještě nebyli provedené všechny implementace směrnic EU včetně jejich náležitých transpozic do pracovního práva je rozdílnost v pracovních kodexech u obou států zřejmá. Těmi diferencemi v oblasti individuální ochrany zaměstnanců se tato rigorózní práce zabývá, analyzuje je, a to nejen z aspektu hmotněprávní úpravy nýbrž i z hlediska procesního, protože odlišná judikatura nám dotváří ucelený přehled aplikační praxe. Tato práce také poskytuje čtenáři potřebný pohled na nový pojem flexicurity v pracovním právu obou států. Závěrem nám táto rigorózní práce předkládá srovnání obou pracovních kodexů z pohledu individuální ochrany zaměstnanců pod vplyvem flexicurity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 ŠTEFKO, Martin
1 Štefko, Marcel
2 Štefko, Martin,
1 Štefko, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.