Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 272 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsoby skončení pracovního poměru
Kroupa, Jakub ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Úpravu skončení pracovního poměru je možno považovat za jeden z nejvýznamnějších institutů pracovního práva. Prostřednictvím něj zaniká právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž jeho právní i sociální dopady mohou zasáhnout zejména život zaměstnance. Z tohoto důvodu se zákoník práce podrobně zabývá úpravou, způsoby a podmínkami, za kterých pracovní poměr končí. Rigorózní práce si klade za úkol, tyto způsoby zmapovat a v jednotlivých kapitolách vymezit zákonné předpoklady pro jejich užití, včetně rozdílů mezi nimi. Za tímto účelem čerpá z právní praxe reprezentované nejen samotnou právní úpravou v zákoníku práce, ale i četnou judikaturou soudů a odbornou literaturou. Zmiňuje současně některé praktické problémy při rozvazování pracovního poměru. Úvod práce se zabývá obecně pojmem pracovního práva a jeho historickým vývojem. Dále zmiňuje, co zákon považuje za pracovní vztah, současně je čtenář seznámen i s pracovněprávními skutečnostmi, jejichž vymezení a rozdělení je předmětem následujících kapitol. Ve druhé kapitole jsou rozebrány jednotlivé druhy právních jednání, a to zejména dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, včetně jejích náležitostí, výpovědních důvodů, účasti odborové organizace, doručení a běhu výpovědní doby; dále okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního...
Pracovní úraz a nemoc z povolání
Hoffmann, Matouš ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato práce řeší problematiku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a z toho plynoucí povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, prostřednictvím jednotlivých náhrad. Úvodní část poskytuje krátký exkurz do vývoje právní úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a zabývá se otázkou povinného zákonného pojištění zaměstnavatele, realizovaného prostřednictvím dvou soukromých pojišťoven. Druhá část práce se zabývá okolnostmi, které vedou ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Značný prostor je věnován situacím, ze kterých nemusí být na první pohled zřejmé, že během nich může dojít ke vzniku pracovního úrazu. Detailněji jsou tedy rozebrány pracovní úrazy vzniklé při teambuildingu, pracovní cestě a úraz, jež má původ v infarktu myokardu. Dále jsou zde definovány skutečnosti vedoucí k částečnému či úplnému zbavení odpovědnosti zaměstnavatelem. Těmito skutečnostmi jsou lehkomyslnost, zaviněné porušení předpisů anebo pokynů a opilost či zneužití jiných návykových látek. Třetí část se věnuje podmínkám, za kterých vzniká odpovědnost zaměstnavatele za nemoci z povolání. Čtvrtá část se zabývá jednotlivými náhradami, které mají odčinit majetkovou či nemajetkovou škodu zaměstnance. Pozornost je zejména věnována postupu pro určení průměrného výdělku, který slouží...
Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dvořáková, Aneta ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tato práce pojednává o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které je realizováno na podkladě platného a účinného zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele k tomu příslušným správním orgánem, tj. Úřadem práce České republiky a jeho krajskými pobočkami. Práce je zaměřena na praktické aspekty ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se současným poukazem na přesah a prolínání dané právní problematiky s jinými oblastmi právního řádu. V práci je nejprve rozebrán předpoklad aplikace zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterým je insolvenční řízení vedené se zaměstnavatelem. Dále jsou nastíněny možné předběžné otázky, které mohou s uspokojováním mzdových nároků zaměstnanců dle zákona č. 118/2000 Sb., souviset a které by bylo povinností správního orgánu si vyjasnit před samotnou aplikací zákona. Dále se práce zabývá samotným rozhodováním o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců úřadem práce a určitými specifiky při tomto rozhodování a není opomenuto vymezení základních pojmů, které jsou pro právní úpravu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele stěžejní. Práce se snaží podtrhnout propojenost ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s...
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Bubeník, Martin ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
S ohledem na skutečnost, že počet osob se zdravotním postižením neustále narůstá, je třeba se zaměřit na vytvoření adekvátních podmínek, které těmto osobám umožní prožít co možná nejhodnotnější život. Zaměstnávání zdravotně postižených ztělesňuje jednu z těchto podmínek. Problematika zaměstnávání této skupiny osob se dostala do popředí zájmu v průběhu 20. století. Na mezinárodní úrovni bylo zaměstnávání zdravotně postižených upraveno po druhé světové válce. Snaha o legislativní ukotvení zaměstnávání této skupiny byla vedena potřebou upravit sociální práva, která byla do té doby opomíjena. Od té doby bylo mezinárodními organizacemi vydáno mnoho Úmluv, Deklarací či Doporučení., kdy byl stále častěji uplatňován princip začlenění zdravotně postižených do běžné zdravé populace. Mezinárodní úmluvy a evropské právo se staly základem pro vytváření vnitrostátního práva týkajícího se lidí s jakoukoli formou zdravotního postižení a jejich začleňování do společnosti skrze zaměstnávání. Opravdový rozmach ve vytváření ucelené politiky zajišťující prospěch skupiny zdravotně postižených nastal v 90. letech minulého století. Prospěch zdravotně postižených byl budován rovněž v otázce zákazu diskriminace, se kterou se bohužel i v dnešní době setkávají zdravotně postižení, a je významné si říci, že se tak odehrává i na...
Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie
Franc, Jakub ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá institutem dočasného vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb mezi členskými státy Evropské unie. Má za cíl podrobně zmapovat a analyzovat právní úpravu dané problematiky a upozornit na nejasnosti, které se v praxi při realizaci vyslání vyskytují. V první části se práce věnuje primárnímu právu Evropské unie a s ním související judikatuře Soudního dvora Evropské unie, kdy je zdůrazněna vazba na vnitřní trh a na volný pohyb služeb. Druhá část se věnuje podrobné analýze směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která představuje základní úpravu vysílání pracovníků na evropské úrovni. Následuje třetí část věnovaná později přijaté směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která si klade za cíl zabránit podvodným praktikám a zajistit lepší informovanost týkající se pracovněprávních podmínek, které mají být aplikovány na vyslané pracovníky. Část čtvrtá se věnuje návrhu na revizi směrnice 96/71/ES a podrobnému popisu změn, které jsou aktuálně na půdě institucí Evropské unie projednávány. Protože se jedná o vztahy s mezinárodním prvkem, je část pátá věnována podrobné analýze norem mezinárodního práva soukromého. To...
Pracovnělékařské služby
Kheková, Tereza ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Pracovnělékařské služby Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava pracovnělékařských služeb. Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit stávající právní úpravu základních institutů pracovnělékařských služeb a poukázat na změny, které přinesla novela zákona o specifických zdravotních službách účinná od 1. listopadu 2017. Stěžejní kapitoly této práce jsou věnovány subjektům pracovnělékařských služeb a zdravotnické dokumentaci. Práce se člení na pět kapitol. První kapitola uvádí stručný přehled právních předpisů, které oblast pracovnělékařských služeb upravují. Zmíněné právní předpisy zahrnují nejen vnitrostátní právní úpravu, ale i právní úpravu mezinárodní a evropskou. Druhá kapitola vysvětluje samotný pojem pracovnělékařských služeb. Dále rozděluje pracovnělékařské služby na oblast posudkové péče, poradenské činnosti a dohledové činnosti. Třetí kapitola se týká subjektů pracovnělékařských služeb, kterými jsou poskytovatel pracovnělékařských služeb, zaměstnavatel a zaměstnanec a poukazuje také na jejich práva a povinnosti při zajišťování pracovnělékařských služeb. Největší část této kapitoly je věnována poskytovateli pracovnělékařských služeb, který má při poskytování pracovnělékařských služeb nezastupitelnou roli. Vysvětluje, které osoby mohou poskytovateli pracovnělékařských služeb být, a...
Právní aspekty sociálního bydlení s přihlédnutím k návrhu zákona o sociálním bydlení
Hon, Matěj ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
V práci autor sleduje právní předpoklady pro poskytování sociálního bydlení v České republice. V první řadě se zabývá vymezením pojmu sociální bydlení, který vztahuje k souvisejícím pojmům, jako je bytová politika, právo na bydlení či pobytové sociální služby. Následně představuje historické předpoklady pro vytvoření systému sociálního bydlení v České republice - všímá si povahy systému sociálního zabezpečení v Českých zemích, jak se vyvíjel od druhé poloviny 19. století, a vyvozuje, co z tohoto vývoje vyplývá pro upokojování potřeby bydlet. Hlavním cílem práce je pak zhodnocení stávající právní úpravy, přičemž základním měřítkem, které k tomuto účelu autor používá, je uplatnitelnost aktuálních trendů v sociálním bydlení v českém právním řádu. Pro úplnost představuje autor i doposud neúspěšné návrhy zákona o sociálním bydlení a ukazuje na další trendy, které ovlivňují oblast sociálního bydlení v českém právu sociálního zabezpečení. Samotný rozbor právních institutů rámujících poskytování sociálního bydlení v ČR tvoří gros práce. Autor se zde zaměřuje na tři úrovně norem, totiž normy zajišťující prevenci bytové nouze, normy sociálního zabezpečení, které zajišťují pomoc lidem, kteří se v bytové nouzi ocitli, a nakonec normy upravující úlohu územních samosprávných celků při zajišťování bydlení a...
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách zaměstnanosti
Čechová, Alena ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách zaměstnanosti Abstrakt Studie poskytuje vhled do problematiky mediace, jedné z metod alternativního způsobu řešení sporů. Na tuto metodu se autorka dívá optikou pracovněprávní oblasti, ve které spatřuje její dostatečně nevyužitý potenciál. Ačkoliv hlavní těžiště zájmu zůstává v odvětví pracovního práva, celá práce je koncipována vysoce interdisciplinárně, podobně jako metoda, o které pojedná. Mezioborové přesahy se pohybují především směrem k oborům psychologie, sociologie a filosofie. Práce je členěna na čtyři hlavní části. Jejich skladba odpovídá struktuře od obecného ke konkrétnímu. V první části dochází k zařazení odvětví pracovního práva do systému práva. Pozornost je věnována dualismu práva a vztahu práva veřejného a soukromého s ohledem na jejich vztah vůči právu pracovnímu. Druhá část se věnuje konfliktům a pojednává se v ní o symptomech konfliktu a jejich členění. Dochází k rozboru funkce konfliktů s vyváženým pohledem na jejich negativa i pozitiva. Speciálně akcentovány jsou pracovněprávní spory, jako typický příklad výrazně eskalovaného konfliktu. Část třetí nejprve pojednává o možných způsobech řešení sporů a dále se pak zaměřuje na speciální metodu řešení sporů, mediaci. V této části je mediace pojímána ze dvou hledisek - v širším...
Výhody a nevýhody doktríny "At-will Employment"
Váchová, Kateřina ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Výhody a nevýhody doktríny at-will employment Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá se doktrínou at-will, která je výchozím principem ovládajícím pracovní právo Spojených států amerických, a směřuje k vyhodnocení jejích výhod a nevýhod. Jako předpoklad pro analýzu možných výhod a nevýhod doktríny at-will, jsou v první části vymezeny pojmy pracovního práva, pracovní smlouvy a zaměstnance v právním řádu Spojených států amerických a jsou vzaty v úvahu značné rozdíly plynoucí z odlišnosti angloamerické a kontinentální právní kultury. Dalším předpokladem je popis základních atributů a historického vývoje doktríny at-will, která ve Spojených státech amerických stěžejním principem ovládajícím pracovněprávní vztahy. Druhá část proto popisuje samotnou doktrínu at-will a její postavení v právním řádu Spojených států amerických a její historický vývoj. Ve třetí až páté části se práce věnuje třem hlavním výjimkám, které byly k doktríně postupem času vytvořeny především činností soudů. Jedná se o veřejný zájem, odvozenou smlouvu a ujednání o dobré víře a spravedlivém zacházení. Každá z výjimek je nejprve pojmově vymezena a následně je popsán její vliv na pracovněprávní spory, tedy praktická aplikace soudy jednotlivých států USA. Průběžně je u výjimek shrnuto, v jaké míře je ta která výjimka uplatňována v jednotlivých...
Agenturní zaměstnávání
Keher, David ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
- Agenturní zaměstnávání Název mojí diplomové práce je agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání bylo do českého právního řádu zakomponováno v roce 2004. Jedná se o institut, který je v praxi užíván pro svoji flexibilitu, kterou zaměstnavatelé, ale i samotní agenturní zaměstnanci oceňují. Oblast agenturního zaměstnávání je velmi specifická a široká, cílem práce tak je vymezení základních pojmů spojených s agenturním zaměstnáváním včetně vymezení samotného pojmu agenturního zaměstnávání a přiblížení související problematiky. Diplomová práce se skládá z osmi hlavních kapitol. V první uvádím základní právní předpisy upravující agenturní zaměstnávání. V druhé kapitole jsou definovány pojmy spojené s agenturním zaměstnáváním, a které je nezbytné znát. Třetí kapitola definuje samotný pojem agenturní zaměstnávání, a v další podkapitole pak rozdíly mezi dočasným přidělením agenturního zaměstnance k uživateli a dočasným přidělením. Čtvrtá a pátá kapitola je věnována subjektům, vystupujícím v procesu agenturního zaměstnávání. Těmito subjekty jsou agentura práce, uživatel a zaměstnanec agentury práce. Rovné pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance a problematika s tímto spojená je zpracována v kapitole šesté. Závěr práce je zaměřen spíše na praktickou stránku, kde v sedmé kapitole rozebírám...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 272 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 ŠTEFKO, Martin
1 Štefko, Marcel
2 Štefko, Martin,
1 Štefko, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.