Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Agenturní zaměstnávání
Veselý, Tomáš ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Rigorózní práce s tématem agenturního zaměstnávání analyzuje a shrnuje problematiku právní úpravy agenturního zaměstnávání se zaměřením na praktickou stránku jeho fungování v České republice. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol, když jádro práce leží ve čtvrté kapitole, která se věnuje současné právní úpravě agenturního zaměstnávání v České republice. V následujících kapitolách rigorózní práce se věnuji praktickým problémům souvisejícím s agenturním zaměstnáváním jak z pohledu agentur práce, uživatelů, tak i zaměstnanců agentur práce a komparuji je s aktuálně připravovanou legislativou a možnou úpravou "de lege ferenda". Cílem této je práce je tedy přinést komplexní pohled na praktické fungování agenturní zaměstnávání v České republice a možnost jeho legislativních změn.
Atypické formy zaměstnání
Kaše, Miloslav ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypické formy zaměstnání, Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Praha, 2017. Počet stran rigorózní práce 134. Tématem rigorózní práce jsou některé vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce, které v českém pracovním právu ještě nejsou úplně známé a používané. Zvolené téma reaguje na současné trendy pracovního práva vyzdvihující flexicuritu jako vzájemný individuální pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který prostřednictvím atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce umožňuje volnost a pružnost na straně zaměstnavatele a garanci a ochranu v podobě minimálních pracovněprávních standardů na straně zaměstnance. Práce též stručně porovnává atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce se slovenskou pracovněprávní úpravou. Práce popisuje a hodnotí vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce - homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling a voucher systém - jak z pohledu zaměstnavatelů, kteří častěji podpoří větší volnost a flexibilitu pracovněprávních předpisů, tak z pohledu zaměstnanců, kteří mají větší zájem o zavádění atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce v rámci určitých...
Zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti
Stádníková, Jana ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku zprostředkování zaměstnání jako důležitého nástroje při naplňování jednoho ze základních poslání politiky zaměstnanosti, kterým je snižování nezaměstnanosti. Kromě historického vymezení a vývoje úřadu práce a agentury práce se práce současně věnuje těmto subjektům, které v této oblasti v České republice působí a jež se, každý z jiné úrovně snaží reagovat na aktuální poptávku na trhu práce. Cílem práce bylo na základě současné právní úpravy identifikovat zprostředkování zaměstnání je důležitý nástroj v rámci politiky zaměstnanosti a analyzovat formy zprostředkování zaměstnání, přičemž je zdůrazněna jednotlivá podstata každé z forem zprostředkování zaměstnání. Práce vymezuje postavení každého ze zainteresovaných subjektů, když podává základní relevantní data znázorňující nejdůležitější ukazatele v oblasti zprostředkování zaměstnání jak u úřadu práce, tak u agentury práce. Dále se věnuje jednotlivým procesům a relevantním souvisejícím otázkám, které jsou imanentní pro zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a agenturami práce. Důležitá pozornost je věnována také postavení fyzické osoby v rámci zprostředkování zaměstnání, coby nejdůležitějšímu prvku, neboť zejména ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání u úřadu práce má fyzická osoba v rámci svojí...
Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru
Neumahr, Michaela ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
117 Shrnutí Cílem této rigorózní práce bylo systematicky popsat způsoby skončení pracovního poměru v českém právním řádu, v peruánském právním řádu a vybrané instituty vzájemně porovnat. Předkládanou práci lze pomyslně rozdělit na tři části - první část popisující českou právní úpravu skončení pracovního poměru, druhou část upravující peruánskou právní úpravu a poslední část obsahující jejich vzájemné srovnání, vyzdvihující oblasti možné inspirace. První kapitola je věnována obecně pracovnímu právu v České republice, popisuje jeho pojem, zásady a funkce, specifika pracovního práva a jeho zasazení do systému českého právního řádu. Druhá kapitola popisuje pracovní poměr, jeho prvky a vznik. Třetí kapitola popisuje všechny způsoby skončení pracovního poměru, jak právním jednáním, tak právní událostí. Je zde kladen důraz na výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o nejproblematičtější způsob skončení pracovního poměru s nejobsáhlejší zákonnou úpravou. Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány peruánské úpravě. Stejně jako v české části je první z těchto kapitol věnována pracovnímu právu obecně. V tomto případě je obecná kapitola uchopena tak, že popisuje prameny pracovního práva v Peru, dále teorie vzniku pracovního práva jako právního odvětví, pracovní poměr a pojem jistoty...
Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny...
Pracovní doba, její délka a rozložení
Jiroutová, Markéta ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
- Pracovní doba, její délka a rozložení Tato diplomová práce představuje přehled platné právní úpravy pracovní doby a souvisejících institutů. Zaměřuje se na jednotlivé způsoby úpravy její délky a rozložení, a rovněž na limity a omezení, které právní řád v těchto souvislostech ukládá. Pracovní doba je zásadní nejen pro zaměstnavatele a pro organizaci jeho činnosti, ale rovněž pro zaměstnance, pro kterého představuje rovněž vymezení jeho volného času. Práce se proto věnuje také možnostem slaďování pracovního a soukromého života při vhodné úpravě pracovní doby. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je nastíněn historický vývoj nejdůležitější právní úpravy pracovní doby od středověku až po platnou právní úpravu a její ukotvení v právním řádu, které je podstatné pro správně uchopení dalších kapitol této práce. Ve druhé, stěžejní části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé pojmy používané v právní úpravě pracovní doby, přehled související judikatury vymezující pracovní dobu, samotná délka pracovní doby a možnosti jejího rozvržení. Prostor je věnován také související době odpočinku, přestávkám v práci, noční práci a pracovní pohotovosti. Třetí část má za cíl popsat úpravu pracovní doby pro pedagogické pracovníky a pracovníky v dopravě. Vzhledem k charakteristikám jejich práce je jejich...
Nelegální práce a její postih
Šuda, Marek ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce je nelegální práce a její postih, přičemž hlavním cílem práce je z velkého rozsahu tohoto tématu analyzovat nejdůležitější instituty s nelegální prací související, identifikovat relevantní právní předpisy a rovněž poukázat na některé problematické otázky právní úpravy či aplikační praxe. Text je systematicky rozdělen do tří hlavních kapitol, a to na oblast závislé práce, nelegální práce a postih nelegální práce. Úvodní kapitola této práce se zabývá závislou prací, jejíž vymezení je nezbytnou podmínkou k dalšímu výkladu o nelegální práci a jejím postihu. Po krátkém úvodu do legislativní historie a zákonného vymezení tohoto pojmu následující text pojednává o jednotlivých definičních zákonných znacích a následně i o podmínkách výkonu závislé práce. Dále je zmíněna judikatura Nejvyššího správního soudu a s tím související další znaky, které soud vymezil nad rámec zákonné definice. Druhá kapitola je již věnována hlavnímu tématu, kterým je nelegální práce. Po vymezení předmětné zákonné definice nelegální práce a krátkém připomenutí jejího legislativního vývoje je výklad rozdělen dle jednotlivých druhů nelegální práce s ohledem na znění zákonné definice, a to na zastřené pracovněprávní vztahy, bezesmluvní práci a nelegální práci cizinců. Cílem třetí kapitoly je vymezení...
Důchodové zabezpečení horníků v České republice
Holečková, Romana ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Lang, Roman (oponent) ; Ryba, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá rozborem důchodového zabezpečení horníků v České republice od jeho historických počátků až po současnost, s hlavním zaměřením na právní úpravu de lege lata. Vybraný okruh zaměstnanců v hornictví je v českém právu důchodového pojištění oproti jiným pojištěncům zvýhodněn při stanovení důchodového věku a stanovení výše starobního důchodu. Tato zvýhodnění jsou prozatím časově omezena, aktuálně je však prosazováno, aby byly uvedené preference ve veřejném důchodovém systému zakotveny natrvalo. Hlavní těžiště práce proto představuje analýza platné právní úpravy týkající se nároku horníků na starobní důchod s přihlédnutím ke zvláštnímu důchodovému věku a stanovení výše tohoto důchodu. Práce se dotýká též dalších důchodových dávek vyplácených z českého důchodového systému, a to invalidního důchodu a pozůstalostních důchodů. Dále jsou zmíněny některé nároky vyplývající z odškodňovacích předpisů a vybraná témata z mezinárodněprávní problematiky, která mohou mít vliv i na plnění vyplácená horníkům z českého důchodového systému (zejména dorovnávací přídavek).
Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku
Krupa, David ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku. Postavení a pracovní podmínky zaměstnance jsou zásadní pro jeho efektivitu. Správné nastavení péče o zaměstnance je tak, i s přihlédnutím k současné složité situaci na trhu práce, pro zaměstnavatele zásadním úkolem. Cílem mé práce je informovat čtenáře o konceptu péče o zaměstnance a seznámit ho se základní právní úpravou v České republice a na Slovensku. Obsah je členěn celkem do šesti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje rozboru termínu péče o zaměstnance. Jedná se o termín složitě definovatelný, nabízím tak větší množství možných pohledů na tuto problematiku. Zabývám se také vymezením dalšího možného členění péče o zaměstnance. V druhé kapitole práce nabízím historický exkurz do problematiky péče o zaměstnance, a to od 14. století až do současnosti. V prvopočátcích pohlížím na péči o zaměstnance v širším smyslu. S historickým vývojem a profilací této oblasti se zaměření práce konkretizuje na užší pojetí, tak jak ho známe dnes. Třetí kapitola se týká péče o zaměstnance v mezinárodním právu a je organizována podle tvorby jednotlivých mezinárodních organizací, konkrétně OSN, MOP, Rady Evropy a Evropské unie. Ve čtvrté kapitole se přesouvám k analýze vnitrostátních pramenů péče o zaměstnance jednotlivě v České...
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu práva Evropské unie
Seidl, Petr ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Resumé Cílem této rigorózní práce nazvané "Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu práva Evropské unie" je zanalyzovat evropskou právní úpravu v oblasti ochrany zaměstnanců s ohledem na vybrané aspekty a specifika české vnitrostátní právní úpravy. Jedním z hlavních důvodů pro přijetí vnitrostátního zákona č 118/2000 Sb. byla transpozice směrnice 2008/94/ES, který přestavuje evropskou právní úpravu v této oblasti. Zatímco ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele byla přijata na úrovni Společenství na počátku osmdesátých let, v České republice zákon č 118/2000 Sb. vstoupil v účinnost dne 1. července 2000. Práce se také zabývá širším kontextem unijního práva, judikaturou Soudního dvora a také vybranými právními předpisy na poli ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele v některých členských státech Evropské unie. Cíl této práce nespočívá pouze v popisu evropského právního rámce, ale také v analýze oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, která nebyla transponována vůbec, nebo byla transponována příliš široce. Typickým případem je, podle mého názoru, § 2 odst. 5 zákona č 118/2000 Sb. Toto ustanovení se zdá být z pohledu zaměstnanců příliš restriktivní a v rozporu s výše uvedenou směrnicí. Na druhou stranu lze...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 ŠTEFKO, Martin
1 Štefko, Marcel
2 Štefko, Martin,
1 Štefko, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.