Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie pardubického hokejového "A" týmu
Šťastný, Martin ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Práce pojednává o vzniku a historii hokeje, jak na celosvětové úrovni, tak na úrovni regionální. Je zaměřena především na historii hokeje v Pardubicích. První část je věnovaná vzniku hokeje ve světě, prvním zmínkám hokeje u nás, rozšíření hokeje do Pardubic, úspěchy a osobnosti pardubického hokeje. V práci je dotazníkové šetření, které hodnotí úroveň znalostí respondentů o pardubickém hokeji. Tištěná práce má přílohu CD, které obsahuje tabulky umístění pardubického týmu. KLÍČOVÁ SLOVA Hokej, historie hokeje, vznik a vývoj pardubického hokeje, osobnosti pardubického hokeje TITLE History of icehockey "A" team of Pardubice ANNOTATION The thesis deals with the origins and history of the hockey on both global and regional levels. The key focus is on the history of ice-hockey in Pardubice. The first part is devoted to the history of ice-hockey worldwide, first notes about hockey in our country, rise of popularity of that sport in Pardubice and achievements plus personalities of Pardubice hockey. The paper contains a survey that investigates respondents' knowledge of Pardubice hockey club. Attached CD contains all historical scores and results of Pardubice Ice Hockey Club. KEYWORDS Hockey, hockey history, origin and development of hockey in Pardubice, Pardubice hockey personalities
Metoda výběru koncepce on-premise IT infrastruktury
Šťastný, Martin ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Fortinová, Jana (oponent)
Zaměřením této práce je tvorba metody pro výběr koncepce on-premise IT infrastruktury. Práce je rozdělena celkem do šesti kapitol, z nichž první se věnuje stručnému úvodu do problematiky a vymezuje cíle práce. Druhá kapitola se zaměřuje na aktuální stav problematiky, jejíž součástí je rešerše podobných prací a také vymezení používaných pojmů. Třetí kapitola se zevrubně věnuje popisu jednotlivých koncepcí jako základu pro čtvrtou kapitolu, která se zabývá konstrukcí samotné metody. Pátá kapitola je věnována ověření metody v reálném prostředí a kapitola poslední shrnuje celou diplomovou práci.
Modelování a simulace robotických aplikací
Šťastný, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s robotickým simulátorem Gazebo a robotickým frameworkem ROS. Druhá část této práce se zabývá simulováním a následnou implementací vybranné robotické úlohy prostřednictvím simulátoru Gazeba a frameworku ROS.
SW pro simulaci autonomních robotu
Šťastný, Martin ; Lang, Stanislav (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti SW pro simulaci autonomních robotů. V úvodu jsou vysvětleny obecné pojmy, týkající se robotické simulace. Dále jsou obecně vysvětleny výhody použití robotických simulátorů. V první části rešerše jsou popsány vybrané robotické simulátory. Druhá část rešerše spočívá v porovnání jednotlivých robotických simulátorů z hlediska vhodnosti pro simulaci robotických úloh. Po porovnání je vybrán nejvhodnější robotický simulátor, ve kterém je následně demonstrována robotická ukázka.
"The Rebound Effect", Do improvements in energy efficiency lead to economy-wide reduction in energy consumption?
Stastny, Martin ; van Koten, Silvester (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services will decrease and as a result will stimulate energy consumption whereas savings associated with higher energy efficiency will be partially diminished. This paradox is better known as the rebound effect. Additionally to a detailed definition of the direct rebound effect,this thesis establishes on the basis of existing researches that the price elasticity of demand for energy services plays a major role in terms of the extent of the rebound effect. Based on the triggers for the rebound effect, applicable policies are proposed and analyzed which can soften rebound effects - such as carbon tax, cap and trade system and standards and regulations. In this context most policies aim to increase the real price of energy services. This thesis concludes both that the existing energy efficiency policies are not adequately pursued and that energy efficiency technology should be fostered since it will also weaken rebound effects.
Návrh konstrukce dvojitého deštěného okna
Šťastný, Martin
Hlavním tématem práce je návrh konstrukce moderního dvojitého deštěného okna. Nové řešení vychází z konstrukčních typů starých dvojitých oken, ale zohledňuje aktuální technické požadavky, které jsou na současná dvojitá okna kladeny. Bakalářská práce se kromě konstrukce zabývá také technologií výroby nového dvojitého deštěného okna, které je následně vyrobeno a odzkoušeno v autorizované zkušebně CSI, a.s. ve Zlíně. Výrobek je testován z hlediska tří nejdůležitějších technických požadavků - průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem. Součástí testu je výpočet součinitele prostupu tepla dané okenní výplně.
Mineral composition of agricultural soils developed on loess
Žigová, Anna ; Šťastný, Martin
The study is focused on the comparison of mineral composition of different soil types formed on loess. The soil types were classified according to the World reference base for soil resources. Samples were collected from individual soil horizons. Basic soil properties such as the particle-size distribution, pH values, CaCO3 contents, base saturation, cation exchange capacity, soil organic carbon and nitrogen were analysed using routine pedological methods. Mineral composition was evaluated on the basis of XRD analyses of the fraction < 0.001 mm. Semiquantitative mineral composition was calculated from the areas of basal peaks. The studied soils were found to be dominated by quartz, kaolinite and illite. Semiquantitative analyses of mineral composition of the Greyic Phaeozem, Haplic Chernozem and Haplic Luvisol revealed differences in the association and proportion of individual minerals.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 Stastny, Martin
7 ŠŤASTNÝ, Michal
3 Šťastný, Marek
7 Šťastný, Michal
3 Šťastný, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.