Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 115,974 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pohyb kamery v prostoru snímané scény
Mach, Adam ; BRABEC, Jaroslav (vedoucí práce) ; MAREK, Diviš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pohybem kamery. V první části podává základní informace o pohybu kamery a jeho vlastnostech. Rozděluje pohyby kamery z hlediska funkce a technologie. Definuje rozdíly mezi kamerou statickou a pohyblivou, zabývá se vztahem pohybu kamery a dlouhého záběru. Druhou část potom tvoří několik konkrétních ukázek použití pohybu kamery ve specifických segmentech filmů. Ukázky jsou složeny z popisu pohybu kamery, časové osy a obrázků, reprezentujících určitou část záběru pro názornější představu.
Imerzivní film
Marek, Filip ; WEISER, Antonín (vedoucí práce) ; FUXJÄGER, Klaus (oponent)
Tato teoretická bakalářská práce má za cíl formálně a narativně analyzovat tzv. imerzivní film. Imerzivitu zkoumá prostřednictvím třech stěžejních elementů: obrazu, zvuku a tématu. Tyto kategorie jsou rozebírány na příkladu dvou vysoce “imerzivních” snímků, Son of Saul (rež. László Nemes) a Gravity (rež. Alfonso Cuarón). Jednotlivé vlastnosti těchto filmů překračují médium samotné a v divákovi vyvolávají fyzické reakce, čímž se liší od klasických kinematografických děl.
Hudební dramaturgie ve filmech Davida Lynche
Černohorský, Ondřej ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; Klusák, Martin (oponent)
David Lynch patří k významným autorům americké postmoderní kinematografie. Jeho filmy jsou charakteristické specifickými tématy, vizuálním stylem, intelektuální náročností, surrealistickými sekvencemi a velkou emocionální působivostí. Hudební složka ve filmech Davida Lynche neoddiskutovatelně patří k nejdůležitějším výrazovým prostředkům a práce s ní je pro tohoto režiséra jednou z nejpodstatnějších součástí procesu výroby filmu. Tato bakalářská práce se bude zabývat studiem hudební složky napříč filmy Davida Lynche od momentu, kdy začal spolupracovat se skladatelem Angelem Badalamentim. Na rozboru hudební složky konkrétního filmu Mulholland Drive budou analyzovány způsoby, jak David Lynch ve svých filmech hudební složky využívá pro dosažení vlastních tvůrčích záměrů. Následně budou tyto způsoby diskutovány vzhledem k jeho ostatním filmům Blue Velvet, Twin Peaks: Fire Walk with Me, Wild at Heart, Lost Highway a budou hledány jejich společné konstanty.
Audiovizuální spojení
Matyáš, Pavel ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; Lapčík, Radim (oponent)
Ústředním tématem této práce je vzájemné působení obrazového a sluchového vjemu v rámci audiovizuální percepce. Jendá se o teoretický text, založený na myšlenkách z knihy Audio-Vision: Sound on Screen francouzského skladatele, filmaře pedagoga a teoretika Michela Chiona.
Ježíš v Getsemanské zahradě Ježíšova modlitba k Otci v kontextu pašijového příběhu
Týfa, Petr ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ryšková, Mireia (oponent)
Ježíš v Getsemanské zahradě: Ježíšova modlitba k Otci v kontextu pašijového příběhu Předkládaná práce se zabývá tématem Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě a jejím významem v rámci pašijového příběhu. Porovnává důrazy jednotlivých evangelistů a vysvětluje úryvek se zaměřením na konečný smysl události. Práce má formu exegeze, sleduje díla významných českých i zahraničních autorů, kteří se tématem hlouběji zabývají a snaží se hledat styčné body a rozdíly v jejich teologických pohledech. Práce ukazuje a rozvíjí důležitá témata, která se v příběhu objevují. Jedná se zejména o vztah Ježíše a učedníků, kteří selhávají, pokud mají svému Mistru poskytnout podporu, rovněž tak o motiv úzkosti a strachu, který Ježíš v osamění zažívá. Neméně důležitým námětem je i vztah ducha a těla. Práce vyzdvihuje dvojí smysl události - historický a eschatologický, v daném rámci pak pojednává o motivu hodiny, kalichu či pokušení. Práce dále upozorňuje na četné odkazy na modlitbu Páně, rovněž tak na téma bdění učedníků, a to ve smyslu jejich připravenosti k duchovnímu boji. Závěrem se práce pokouší přinést aktualizaci daného tématu pro současnou dobu.
Úloha rodu Vartenberků v počátcích dějin města Stráž pod Ralskem
Panošková, Tereza ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Oblast Českolipsko v období raného středověku patří k jedné z méně popsaných v historických pramenech a odborné literatuře. Územím procházely významné obchodní cesty a s nimi byly budovány i strážní hrady. Tyto hrady vystavěl rod Vartenberků, který patřil v této oblasti k předním šlechtickým rodům tohoto období. Ucelený obraz o jejich činnosti literatura neposkytuje a informace v ní si protiřečí. Tato práce se zaměřuje na památky města Stráž pod Ralskem, které jsou s rodem Vartenberků úzce spjaty. Zahrnuje hrad Vartenberk, kostel sv. Zikmunda a okrajově i strážní hrad Ralsko. Památky jsou zde detailně popsány jak po historické, tak po umělecko-historické i stavebně-historické stránce. Absence zpracovaných a zveřejněných písemných pramenů je právě v tomto období zdrojem rozporů v literatuře. Informace byly získány kritickým porovnáním historických pramenů a primární literatury. Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na jednotlivé památky shromážděním všech dostupných informací.
Nástěnné malby v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn
Uchytilová, Barbora ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nástěnnými malbami nacházejícími se ve třech okenních výklencích v kapli sv. Kříže na Karlštejně. V první části práce je zhodnocena literatura zabývající se hradem Karlštejnem a zde se nacházejícími nástěnnými malbami. Tato část předkládá názory předchozích i současných badatelů, které se v rámci vymezeného tématu pokusí kriticky zhodnotit. V dalším oddíle práce stručně uvádí a popisuje ostatní nástěnné malby, jež se na hradě Karlštejn nachází a mimo jiné se kapitola dotýká i složitého ikonografického programu hradu, který protkává veškeré sakrální prostory hradu a vrcholí kaplí sv. Kříže ve Velké věži. Práce dále podrobně rozebírá jednotlivé výjevy ze tří výklenků kaple sv. Kříže, jejich ikonografii, autorství a dále se vyrovnává s restaurátorskými zásahy, jež byly v posledním století v kapli učiněny. Cílem této práce je především uvedení do problematiky, představení dosavadních poznatků a restaurátorské činnosti, a následně jejich rámcového zhodnocení.
Obraz pozdně viktoriánského a eduardovského Londýna na stránkách Doyleovy "holmesiany"
Marková, Zuzana ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám reflexí pozdně viktoriánského a eduardovského Londýna ve vybraných příbězích z kánonu Sherlocka Holmese. Pro ilustraci a možnost srovnání literární fikce se skutečnou tváří města, jsem vybrala 14 povídek a dva romány, které byly vydány mezi lety 1887 a 1924. Pomocí jednotlivých úryvků se snažím barvitě ilustrovat Holmesův Londýn na pozadí historického obrazu velkoměsta, na které nahlížím jako na pokrokovou metropoli i místo sužované chudobou a obtížnými životními podmínkami. Pro ucelení celkového obrazu hlavní část práce uvádím stručným shrnutím života sira Arthura Conana Doylea a nastíněním politické situace ostrovního státu i jeho rozsáhlého impéria.
Konec srpna v hotelu Ozon a konec života na planetě Zemi
Drápal, Martin ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato práce se soustřeďuje na film Konec srpna v hotelu Ozon, zkoumá jej ze scenáristického a kulturního hlediska, se zřetelem na tehdejší obavu z jaderné války. S přispěním malého exkurzu k dobovým podobným zahraničním snímkům se snaží rozhodnout, jaký je jeho význam v české kultuře a zdali má potenciál promluvit i k dnešnímu diváku.

Bakalářské práce : Nalezeno 115,974 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.