Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 118,870 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Propojení prostorové tvorby a loutkového animovaného filmu ve výtvarné výchově
Rybová, Jana ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Bakalářská práce Propojení prostorové tvorby a loutkového animovaného filmu ve výtvarné výchově Jana Rybová, DiS., duben 2018 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá netradičním loutkovým animovaným filmem a jeho spojnicemi s prostorovou tvorbou. V teoretické části nahlíží do specifik obou forem umění a hledá jejich společné prvky. Různé techniky a přístupy jsou prezentovány na několika příkladech z tvorby uznávaných autorů. V praktické části sledujeme průběh autorského filmu od výroby netradičních loutek, skic, storyboardu až po finální animování. V didaktické části je práce zaměřena na vztah dítěte k prostorovému tvoření, a je doplněna o řadu projektů v rámci zájmové činnosti.
Znalosti žáků II. stupně vybrané ZŠ o problematice domácího násilí
Vopatová, Jana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Autorka se v této bakalářské práci věnuje problematice domácího násilí. V úvodu vysvětluje svůj výběr tématu. V teoretické části se zabývá vymezením problematiky domácího násilí na základě literární rešerše, uvádí základní rozdělení domácího násilí a jeho historii. Dále se autorka v teoretické části věnuje analýze osobnosti oběti a osobnosti agresora, uvádí platný legislativní rámec ČR vztahující se k problematice domácího násilí, poukazuje na důležitost prevence a v neposlední řadě předkládá výčet vybraných organizací, které se věnují pomoci osobám ohroženým domácím násilím. V praktické části prezentuje autorka kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím dotazníku adresovaného žákům II. stupně vybrané ZŠ. Žáci jej vyplnili v pretestu, poté absolvovali besedu o problematice domácího násilí, a s časovým odstupem vyplnili totožný dotazník znovu. Tímto způsobem autorka zjistila prvotní znalosti o problematice domácího násilí u žáků II. stupně na vybrané ZŠ a poté vliv besedy k dané problematice na tyto žáky. Při vyhodnocení výsledků autorka zjistila, že vstupní znalosti žáků II. stupně na vybrané ZŠ byly na velmi dobré úrovni. Nejhůře v pretestu dopadla otázka ohledně znalosti organizací zaměřujících se na pomoc lidem ohroženým domácím násilím. Tyto organizace byly respondentům představeny na...
Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje
Pavlík, Karel ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce na téma Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje je založena na analýze dvou stávajících studií, které se věnují tématům dosud ne příliš známým, tj. resilientním zdrojům a důvěřivostí lidí se zrakovým postižením. Teoretická část se zabývá psychosociálními dopady ztráty zraku na různé etapy lidského života, věnuje se nejčastějším příčinám ztráty zraku a fázemi, kterými si člověk s postižením prochází a resilienci, která v české literatuře není dostatečně popsána. Ve výzkumné části se nachází dvě studie, které se věnují tématu psychické odolnosti a důvěry. Cílem práce je analýza a interpretace dotazníků zjišťující resilientní zdroje a demonstrace použití těchto škál a jim podobných na již zmiňovaných studiích. Při posouzení výsledků z obou studií lze za odolného jedince se zrakovým postižením, který se dokáže přizpůsobit změnám v jeho životě nejlépe, považovat dospělého zaměstnaného vzdělaného muže s kongenitální slepotou, který patří do střední třídy a zároveň patří i k jedincům s vyšší důvěřivostí k lidem ve svém okolí. Za člověka, který žije v největší psychické pohodě, je považován dospělý zaměstnaný vzdělaný muž, který je slabozraký, žije ve vyšší třídě, ale je nejméně důvěřivý k lidem ve svém okolí. Výsledky jsou analyzovány v diskuzi a...

Bakalářské práce : Nalezeno 118,870 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.