Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 122,833 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alternativní výživové směry a jejich rizika
Ciprová, Markéta ; Vysoká, Lenka (vedoucí práce) ; Chrpová, Diana (oponent)
Východiska: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativního výživového směru raw veganství. Informace byly čerpány z 23 literárních a 27 internetových zdrojů. Z důvodu aktuálnosti tohoto tématu je velká část zdrojů zahraničního původu. Téma bylo zvoleno na základě dlouhodobého zájmu a samostudia pozitiv a negativ radikálních výživových směrů. Cíle práce: Na základě informací z bibliografických zdrojů byly cíle pro tuto bakalářskou práci formulovány takto. Prvním hlavní cílem práce bylo odhalit stěžejní důvody, kvůli kterým si lidé volí tuto radikální životosprávu, a na základě zpracované literatury je analyzovat a zhodnotit tak případná zdravotní rizika. Předběžná hypotéza určila jako hlavní očekávaný důvod argument zdravotní. Druhým hlavním cílem bylo srovnání raw veganského stravování s ortorexií, kterou lze popsat jako patologickou závislost na zdravé stravě. Následné výstupy a argumenty mají za účel posloužit případným kolegům zdravotníkům. Metodika: Potřebná data byla získána formou elektronického průzkumu. Dotazník, čítající 20 povinných a 1 nepovinnou otázku, byl zpřístupněn pouze konkrétnímu vzorku osob, které se v minulosti nebo současnosti částečně nebo zcela stravovali raw veganskou stravou a dosáhli 18 let. Dotazník vyplnilo 50 respondentů, otázky jsou vyhodnoceny jak...
Comparison of specific expression in bacterial and yeast biofilms
Kicko, Peter ; Palková, Zdena (vedoucí práce) ; Lichá, Irena (oponent)
Tvorba a udržanie biofilmu je komplexný proces, ktorý je podmienený zmenou genetickej expresie. Formovanie biofilmu je pozorované u niektorých prokaryotických i eukaryotických buniek. V priebehu jeho tvorby dochádza k zoskupovaniu buniek, vzniku extracelulárnej matrix a vytvoreniu metabolicky odlíšiteľných buniek častokrát so zvýšenou rezistenciou na antimikrobiálne látky. Táto práca sa zameriava na významné kroky vedúce k vytvoreniu biofilmu spojené so špecifickou genetickou expresiou a poukazuje na podobné a rozdielne procesy u bakteriálnych a kvasinkových buniek. Práca začína porovnaním bunkovej signalizácie, pokračuje porovnaním expresie adhéznych proteínov a extracelulárnych enzýmov, syntézou exopolysacharidov, vznikom extracelulárnej nukleovej kyseliny a v poslednej kapitole je priblížené formovanie perzistorov. Cieľom tejto práce je spojiť získané informácie a prispieť k pochopeniu komplexnosti tohto procesu. Kľúčové slová: biofilm, signalizácia, adhezíny, exopolysacharidy, extracelulárna nukleová kyselina, perzistor
Food self-provisioning in Russia: case study of Moscow and Saratov
Nenashev, Daniil ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Rypáčková, Pavla (oponent)
Domácí produkce potravin v Rusku: případová studie Moskva a Saratov Abstrakt Hlavním cílem této práce je zjistit specifika domácí produkce potravin v Rusku. Práce se snaží zachytit hlavní rysy v problematice "samozásobitelství", zaměřené na rozdíly mezi hlavním městem - Moskvou - a periferním městem - Saratovem. V teoretické části práce byly zvažovány odlišné náhledy na domácí produkci potravin zejména v Evropě. Výzkumná část této práce vychází z polostrukturovaných rozhovorů s 20 respondenty, 10 z Moskvy a 10 ze Saratova. Výzkum se snažil zjistit, jaké jsou hlavní důvody k tomu, aby si lidé pěstovali potraviny samostatně, a co motivuje lidi, aby se samozásobitelství věnovali v "ruských" podmínkách. Výsledky potvrdily hypotézy, že důvod k pěstování potravin závisí především na ekonomické situaci v oblasti pobytu respondenta. Důležitou roli hrají rovněž klima a kvalita půdy. Klíčová slova: domácí produkce; potraviny; samozásobitelství; Rusko
Spatial aspects of retail development in Russia during the transformation period and the latest trends
Zhigulina, Anastasiia ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Bartošek, Petr (oponent)
Prostorové aspekty vývoje maloobchodu v Rusku v transformačním období a jeho nejnovější trendy Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a vyhodnotit vývoj maloobchodu v Rusku během transformačního období se speciálním zaměřením na maloobchodní řetězce v Rusku. Práce si klade několik výzkumných otázek. V jakých regionech se koncentrovaly? Jak probíhala jejich expanze? Existuje rozdílná strategie expanze mezi zahraničními a ruskými maloobchodními řetězci? Představeny jsou vybrané maloobchodní řetězce (top 6 v Rusku), které prezentují několik typů strategie expanze. Analyzované charakteristiky maloobchodních řetězců jsou: město a doba založení v Rusku, příjem, počet a typy prodejen, regiony přítomnosti řetězce a oblast s největší koncentrací obchodů. Práce v analytické části používá metody komparace a mapování. Bylo zjištěno, že největší koncentrace obchodních řetězců v Rusku, a to jak zahraničních, tak domácích, je v Centrálním Federálním Distriktu. Zahraniční maloobchodníci dávají přednost zakládání poboček v největších ruských aglomeracích a soustředí se na největší města, zatímco ruští prodejci se pokoušejí co nejvíce rozšířit po celém ruském území, a ne vždy začít podnikat v největších ruských aglomeracích či v Centrálním Federálním Distriktu. Klíčová slova: maloobchod, maloobchodní řetězce, Rusko, trendy
Význam morfologie v diferenciální diagnostice lymfoproliferací - rešerše.
Kaválková, Adriana ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Pešková, Eliška (oponent)
Tato práce se zabývá lymfoproliferativními onemocněními, u kterých může morfologie přispět k diagnóze a urychlit tak diagnostický proces. Cytomorfologické vyšetření se provádí při každém podezření na patologii krve. Morfologie buněk se hodnotí jak z periferní krve, tak z aspirátu kostní dřeně. Při mikroskopickém vyšetření vzhledu buněk hodnotíme: jejich velikost, tvar a uložení jádra, strukturu chromatinu, přítomnost jadérek, objem a zabarvení cytoplazmy, případně přítomnost granulí, vakuol apod. Je nutné brát v úvahu výsledky dalších laboratorních testů a klinického obrazu. Nejběžnějším nálezem v periferní krvi je reaktivní lymfocytóza a často také přítomnost buněčných atypií. Lymfoproliferace se mohou projevovat nespecifickými klinickými a laboratorními nálezy, které je někdy obtížné správně vyhodnotit. Morfologie má v procesu rozpoznávání leukemií a lymfomů nadále důležitou roli. Při dnešní klasifikaci zřídkakdy odpoví přímo na otázku, o které konkrétní onemocnění se jedná. Nicméně je to vyšetření stále daleko dostupnější a zpravidla rychlejší, než navazující laboratorní metody a má své místo v řetězci vyšetřování, protože dokáže napovědět lékaři, jak má pokračovat. Klíčová slova: lymfoproliferace, lymfom, leukemie, morfologie, periferní krev, kostní dřeň
Regulační síť řízená sigma faktory RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum
Kučera, Tomáš ; Pátek, Miroslav (vedoucí práce) ; Roučová, Kristina (oponent)
Důležitou vlastností bakterií je schopnost přizpůsobit se změně prostředí pomocí regulace exprese genů. Úroveň exprese genů a její načasování závisí hlavně na aktivaci nebo represi daného genu transkripčními regulátory a rozpoznání příslušeného promotoru faktorem sigma, který je podjednotkou RNA polymerázy. Transkripční regulátory společně s faktory sigma a dalšími řídícími elementy tvoří komplexní regulační síť. Regulační síť v Corynebacterium glutamicum je díky sekvenaci genomu a aplikaci řady technik na úrovni genomu jednou z nejlépe prostudovaných v rámci grampozitivních bakterií. Bylo dosaženo mnoha úspěchů v porozumění rolí jednotlivých regulátorů a interakcí mezi regulátory v závislosti na změnách prostředí. Tato práce shrnuje dosud známé poznatky vzájemných vztahů mezi faktory sigma, vlivu faktorů sigma na transkripčními regulátory a jejich společné působení na iniciaci transkripce. V práci je schématicky vytvořena regulační síť faktorů sigma v C. glutamicum a regulační kaskáda v reakci na stresovou situaci. Klíčová slova: faktor sigma (FS), Corynebacterium glutamicum, transkripční regulátor (TR), transkripce, regulace
Replikační strategie nově objevených gigantických virů améb
Blaško, Michal ; Forstová, Jitka (vedoucí práce) ; Sýkora, Michal (oponent)
Gigantické viry jsou skupinou virů, jejichž genom je tvořen dvouvláknovou molekulou DNA. Vyznačují se tvorbou obrovských virových částic, jejichž velikost se pohybuje v rozmezí 150-1500 nm. Stejně tak i jejich genomy jsou obrovské a dosahují velikosti až 2,5 Mbp. Obrovské DNA viry se replikují buď v cytoplazmě, nebo využívají obou buněčných kompartmentů - jádra i cytoplazmy. Proto byly pojmenovány jako jaderno-cytoplazmatické viry (nucleocytoplasmic large DNA viruses, NCLDVs). V průběhu replikační cyklu indukují tvorbu virových továren, které zajišťují morfogenezi nových virionů. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky o vybraných zástupcích gigantických virů a popsat jejich replikační strategie. Dále budou diskutovány objevy učiněné ve spojitosti s touto skupinou virů. Díky objevu gigantických virů byly také identifikovány menší DNA viry, tzv. virofágy (viry virů), jež mají schopnost využívat infekce améby gigantickými viry pro realizaci své vlastní replikační strategie. U zástupců čeledi Mimiviridae byla popsána přítomnost úseku genů MIMIVIRE, který zajišťuje unikátní způsob imunitní ochrany virů před infekcí virofágem Zamilon. Klíčová slova: gigantické viry, Mimivirus, virofág, MIMIVIRE, améba
Molekulární interakce Staphylococcus aureus s hostitelem
Cabrnochová, Marie ; Melter, Oto (vedoucí práce) ; Vopálenský, Václav (oponent)
Cílem této práce je shrnout mechanizmy interakce Staphylococcus aureus s vybranými složkami vrozené imunity hostitele, z nichž k nejdůležitějším patří kolonizace hostitelské buňky a interakce S. aureus s neutrofily a procesy ovlivňující na bunečné úrovni kolonizaci hostitelské buňky. Povrchové proteiny patogena MSCRAMM interagující s proteiny na povrchu hostitelských buněk jako je například fibrinogen a keratin a tak zprostředkují adhezi k hostitelské buňce, která je podmínkou pro kolonizaci hostitelské buňky. Centrálním mechanizmem vrozené imunity vůči stafylokokové infekci je interakce S. aureus s neutrofily, které pomocí neutrofilové extracelulární pasti a fagocytózy buňky S. aureus likvidují. Zásadní roli při eliminaci bakteriální buňky ve fagozomu neutrofilů je kombinace lytického působení antimikrobiálních peptidů a produkce toxických kyslíkových radikálů. Obranné mechanizmy S. aureus proti působení imunitního systému jsou považované za faktory virulence, neboť přispívají ke vzniku infekce. Tyto mechanizmy jsou založeny na modifikací buněčné stěny, inhibicí chemotaxe neutrofilů a produkcí enzymů, které inhibují účinek antimikrobiálních peptidů, lysozymu, kyslíkových a dusíkových radikálů. Exprese těchto faktorů virulence u konkrétního kmene S. aureus a rizikové faktory na straně hostitele a...
Inkluze v plaveckém sportu
Komárková, Kateřina ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Peslová, Eva (oponent)
Název: Inkluze v plaveckém sportu Cíle: Cílem bakalářské práce je zjištění úspěšnosti a podmínek inkluze osob se zdravotním postižením do plaveckého tréninku zdravých sportovců. Dílčími cíli bylo získat informace o specifikách trénování zdravotně postižených plavců, připravenosti trenérů, určení výhod a nevýhod v inkluzívním trénování. Stanoveno bylo sedm výzkumných otázek. Metody: Pro zjištění informací ohledně procesu inkluze byla použita metoda dotazníkového šetření mezi vybranými plaveckými trenéry, kteří mají s inkluzí zkušenosti. Odpovědi na otázky z dotazníku byly analyzovány a zpracovány ve výsledkové části práce a interpretovány v grafech, popřípadě tabulkách. Výsledky: Výzkum prokázal, že: inkluze je možná ve většině případů ihned či již v rámci 1-4 týdnů; nedostatečnost bezbariérových prostor pro kvalitní trénink; klienti jsou schopni se adaptovat na trénink běžné skupiny a není třeba pro ně vytvářet vlastní trénink; trenéři sami aktivně nevyhledávají spolupráci s klienty, první impuls přichází ze strany sportovce nebo osoby jemu blízké; sportovci se v rámci inkluze zapojují často do závodů zdravých plavců; trenéři jsou motivování k další inkluzi. Závěr: Z šetření vyplývá, že inkluze je možná, ale její průběh a úspěšnost vždy ovlivňuje řada faktorů. Mezi ně patří: specifický druh...
Analýza squashové výměny u mužů v ČR
Dušek, Přemysl ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Analýza squashového utkání v ČR Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je porovnání zápasů z hlediska tempa hry a porovnat tempo hry mezi jednotlivými sety. Metody: Hlavní metoda použitá v této práci je nepřímá analýza- videoanalýza. Základem této metody je pozorování získaných záznamů. Záznamů bylo celkem 10 z různých squashových turnajů v České republice. Při měření jsme získávali data o době trvání rozehry, počtu a typu úderů v rozehře a době trvání jednotlivých úderů. Z těchto získaných údajů jsme získali informace o tempu hry. Výsledky: Cíl práce byl splněn. Výzkumné otázky byly zodpovězeny. Průměrné tempo hry bylo1,38 vteřiny. Průměrná doba rozehry trvala 16,87 vteřiny. Tempo hry v prvních setech bylo v průměru o 2 desetiny vteřiny pomalejší než v ostatních setech. Klíčová slova: squash, analýza, tempo hry

Bakalářské práce : Nalezeno 122,833 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.