Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 112,439 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Záporné úrokové sazby jako nástroj měnové politiky
Tvrdek, Filip ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Žamberský, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá opatřením záporných úrokových sazeb využívaným jako nástroj měnové politiky. V úvodní části popisuje teoretická a makroekonomická východiska a příčiny které vedly centrální banky k zavedení nekonvenčních opatření. V hlavní části jsou prezentovány možné účinky politiky záporných úrokových sazeb, jejichž přítomnost je ověřována na příkladu pěti ekonomik - Švédska, Dánska, eurozóny, Švýcarska a Japonska. V závěru jsou empirické poznatky hodnoceny smíšeně s upozorněním na možná budoucí rizika.
Klíč k úspěchu českých firem
Pavlíčková, Klára ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá čtyřmi vybranými českými firmami, které jsou vnímány jako úspěšné. Cílem této práce je zjistit proč a v čem byly vybrané firmy úspěšné a najít v jejich chování společné faktory, které přispěly k jejich podnikatelskému úspěchu. Díky následné komparaci by tato bakalářská mohla pomoci dalším firmám k jejich úspěchu. V teoretické části se tato práce zabývá podstatou úspěchu a různými definicemi úspěchu dle známých osobností. Dále popisuje měřitelné a subjektivní ukazatele, podle kterých je možné úspěch vytyčit. V praktické části jsou nejprve představeny vybrané firmy, je charakterizována její činnost a vývoj. Následně je provedena analýza těchto firem na základě objektivních i subjektivních ukazatelů úspěchu. Informace pro charakterizaci subjektivního úspěchu jsou čerpány především z osobních rozhovorů s představiteli vybraných firem, které byly vedeny pro tuto práci. Na závěr je provedeno srovnání vybraných firem a shrnutí rad, jak se stát úspěšným.
Přestavba OC Chodov a dopad na nákupní atmosféru
Konášová, Jana ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Heřtus, Lukáš (oponent)
Přestavba obchodního centra je komplikovanou a velice náročnou záležitostí. Důvodů pro přestavbu může být několik. Mezi ně spadá například i rozšíření objektu a snaha o udržení jednotnosti obchodního centra jako celku. Což je přesně případ Centra Chodov. Nejenže zde probíhá přestavba již otevřené části, ale též dostavba části nové. Aby byl zachován příjemný vzhled celého obchodního centra, nelze pouze přistavět část novou, ale je zapotřebí zrekonstruovat i část stávající, tak aby k sobě obě části ladily a tvořily tak komplexní příznivý dojem. Celý projekt dostavby by měl přinést moderní nádech, větší luxus, eleganci a příjemnější nákupní atmosféru. V této práci se nebudu zabývat přestavbou z architektonického hlediska ani z hlediska stavebních prací, ale z hlediska marketingového. Cílem práce je tedy zhodnotit přestavbu Centra Chodov a dopad této přestavby na nákupní atmosféru.
Role Visegrádské skupiny v energetické politice EU
Ostříž, Matyáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje energetické soběstačnosti zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich závislosti na hlavních dodavatelích energetických zdrojů, převážně Ruské federaci, dále pak rolí a důležitostí zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich energetické bezpečnosti.
Podnikatelský plán společnosti zabývající se hydrografickým potiskem předmětů
Dubanský, Vladimír ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Mikan, Pavel (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro společnost, která se zabývá hydrografickým potiskem předmětů. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy podnikání, podnikatele a právní formy podnikání. Dále se teoretická část zabývá podnikatelským plánem, především jeho strukturou. V praktické části jsou poznatky z teoretické části aplikovány na sestavení konkrétního podnikatelského plánu. Praktická část obsahuje popis podniku, strategickou analýzu, marketingový a finanční plán podniku. Závěr shrnuje předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu a doporučení pro podnikatele.
Dopravní politika EU: Studie k řešení konfliktů na příkladu SESAR
Poslušná, Kristýna ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Tato práce analyzuje proces vyjednávání u příležitosti předsednictví ČR v roce 2009 na příkladu SESAR: Hlavní plán uspořádání letového provozu. Ve zkratce také popisuje teoretické pozadí práce: leteckou dopravu, řízení letového provozu a dopravní politiku Evropské unie.
Podnikatelský plán pekařství
Jirků, Petr ; Krause, Josef (vedoucí práce) ; Kubíčková, Klára (oponent)
Cílem této bakalářské práce je sestavení konkrétního podnikatelského plánu na pekařství se sortimentem pečiva z celozrnné mouky a zjistit, zda je projekt výhodný k realizaci. První část práce se věnuje teorii. Popisuje základní pojmy podnikání, rozebírá strukturu podnikatelského plánu a objasňuje zásady při jeho vypracování. Vysvětluje také specifické požadavky na podnikání v tomto oboru. Druhá část je orientovaná prakticky a aplikuje teoretické poznatky z první části. Obsahuje sestavený podnikatelský plán včetně účelu dokumentu, popisu podnikatelské příležitosti, cílů firmy, potenciálních trhů, analýzy konkurence, marketingové a obchodní strategie, realizačního projektového plánu a finančního plánu. Práce je přínosná tím, že slouží jako podklad pro rozhodnutí, zda vstoupit na tento trh.
Využití bayesovských sítí v manažerské praxi
Rod, Martin ; Váchová, Lucie (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření kvantitativního modelu, který popisuje skutečnou bioplynovou stanici a její možný troubleshooting v agrární firmě Výrobně obchodní družstvo Kadov. Vytvořený model má vícero využití, prvé jako přímo podpora managementu při rozhodování, ať již o možné poruše, tak dále pro možná zlepšení. Neméně důležitou roli sehrává však i v objasnění vnitřních závislostí a provázanosti celého systému, kdy, na rozdíl od kvalitativního pojetí, přináší i tvrdý kvantifikovaný statistický pohled. Potřebná kvantifikace je realizována za pomoci bayesovského statistického přístupu ve formě bayesovské sítě a k ní vyvinutých postupů, používáme (leaky) noisy OR-gate model a metody diskretizace proměnných. Při modelování vycházíme zejména z interních dat společnosti o spolehlivosti. Pomocí sestaveného modelu jsme podrobně demonstrovali případné poruchy a dále i postup jejich odstranění.
Strategická analýza společnosti Choceňská mlékárna
Nguyen Thi, Linh ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Krause, Josef (oponent)
Bakalářská práce se zabývá provedením strategické analýzy společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje strategie, vybrané metody a nástroje, které jsou poté aplikovány v praktické části na konkrétní podnik. V práci je použito metod strategické a finanční analýzy, zejména PESTLE analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza. K závěru na základě zjištěných informací bude zhodnoceno zdraví společnosti a budou navrhnuty případné doporučení, změny či postupy, které může podnik použít při svém strategickém řízení.
Strategická analýza
Senft, Tomáš ; Krause, Josef (vedoucí práce) ; Mikan, Pavel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vypracování strategické analýzy společnosti Al-Namura s.r.o. Tento podnik se zabývá výrobou nealkoholických nápojů a velkoobchodem s nápoji. V První části jsou představeny teoretické pojmy a základní postupy při tvorbě strategické analýzy. V druhé části jsou tyto postupy aplikovány při tvorbě strategické analýzy vybrané společnosti. Díky těmto metodám zjišťujeme příležitosti a hrozby a silné a slabé stránky. Výsledky jednotlivých analýz jsou následně aplikovány do SWOT analýzy, na jejíž základě jsou vypracována strategická doporučení.

Bakalářské práce : Nalezeno 112,439 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.