Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 124,760 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika azylového bydlení
FROŇKOVÁ, Jarmila
Cílem bakalářská práce je popsat problematiku azylových domů s poukazem na problematické situace, které se s touto sociální službou pojí. Jde zejména o její neefektivnost, která spočívá v cirkulujícím využívání služby ze strany klientů. V teoretické části se práce zabývá náročnou životní situací, která je spojená s fenoménem bezdomovectví a následnou přirozenou potřebou bydlení, která je vlastní každému člověku. Obě dvě kapitoly mají významný vliv na jednání a život klienta, sociálního pracovníka, ale také na samotnou funkci služby, a proto je zde naznačená spojitost s problematikou cirkulace. Dále práce blíže definuje samotnou sociální službu azylový dům a přechází do problematiky opakovaného využívání dané sociální služby ze strany klientů, kde popisuje dvě hlavní kategorie příčin cirkulace, a to především individuální postoj klienta, a oproti tomu příčiny jako bytová politika, stigmatizace a vliv sociálního pracovníka, který znemožňuje klientům odejít ze služby, jelikož je dán nevhodným nastavením systému nebo společnosti. Práce se rovněž snaží poukázat na důsledky cirkulace a možná východiska či řešení problematiky. Součástí práce jsou rozhovory se sociálními pracovnicemi z azylového domu v Mělníku, které jsou dokladem zkušeností z praxe, a proto by měly přispět svým výstupem ke stanovenému cíli.
Vývoj struktury uživatelů služeb pro lidi bez domova ve středisku Duhové Atrium v Kutné Hoře v letech 2011-2017
JELÍNEK, Martin
Práce je zaměřena na vývoj služeb pro lidi bez domova ve středisku Duhové Atrium. Zmiňuje informace o příčinách a formách bezdomovectví a zabývá se specifiky u skupin osob bez domova podle věkových kategorií. Práce také obsahuje dostupná data o počtech lidí bez domova v Česku. Cílem práce je analyzovat vývoj věkové struktury a vývoj poměru počtu těchto osob bez domova v tomto zařízení z hlediska pohlaví. Dále popsat, jak se na základě tohoto vývoje měnila nabídka služeb pro tuto cílovou skupinu. V další části práce jsou uvedeny i jiné organizace, které se lidmi bez domova v Česku zabývají. Metodologií práce byla obsahová analýza textu.
Sociální práce s lidmi s Alzheimerovou chorobou
HEJNÁ, Marie
Tato bakalářská práce pojednává v první kapitole o sociální práci s lidmi s demencí. Popisuje, co je to demence, Alzheimerova choroba, její historii, faktory vzniku onemocnění, prevenci, příznaky, projevy v prožívání a chování nemocného, diagnostiku, a léčbu. Ve druhé kapitole se zaměřuje na péči o jedince s Alzheimerovou chorobou a na sociální práci s rodinou, která pečuje o nemocného jedince v domácím prostředí. Ve třetí kapitole pojednává o institucionalizované péči o jedince s touto chorobou, o domově se zvláštním režimem, přechodem seniora do tohoto zařízení, činnostech sociálního pracovníka a multidisciplinárního týmu v tomto zařízení, dalšími možnostmi institucionálních zařízení a sociální prací s jeho rodinou.
Dílny čtení a jejich vliv na sluchově postižené děti
ZEMANOVÁ, Eva
Bakalářská práce se zabývá dílnami čtení a jejich vlivem na sluchově postižené děti. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na popis dílen čtení ve školní a mimoškolní edukaci, popisuje funkce a typy dílen, používané metody, doporučené texty, specifikace práce v dílnách čtení, kompetence edukátora a problematiku postižených dětí z hlediska rozvoje čtenářské dovednosti. Praktická část se zabývá popisem a vyhodnocením jednoroční systematické práce se čtyřmi mladšími školními dětmi se sluchovým postižením v konkrétní speciálně zaměřené dílně čtení, která byla zrealizována na ZŠ T. Šobra v Písku.
Historie Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech
PONOCNÁ, Veronika
Bakalářská práce popisuje a analyzuje historii Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech v průběhu celé její existence. Důležitým tématem samotné práce je popis hlavních událostí této školy.
Závislost na sportu
ŠŤASTNÁ, Klára
Práce se zabývá problematikou závislosti na sportu a pohybových aktivitách. Teoretická část obsahuje seznámení a poukázání na tento problém a okolnosti s tím spojené (důvody, proč žít zdravě a aktivně, relaxace, vliv sociálních sítí a médií na člověka). Následně jsem popsala znaky závislostí na návykových látkách, převedla je k závislosti na sportu (plus okrajově léčba a prevence) Poslední kapitolou práce byl etický problém daného tématu. Praktická část měla hlavní cíl (pomocí dotazníku) zjistit, zda je možné vytvořit si na sportu a pohybových aktivitách závislost a zda se vyznačuje stejnými znaky jako u závislosti na návykových látkách. Dále jsem zjišťovala, jaké mají sportovci očekávání a důvody proč cvičí - zdravotní důvody, vzhled a krásná postava, udržet se v kondici.
Diabetes mellitus 1. typu u žáků základních škol - vybrané společenskovědní aspekty
DUŠKOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá tím, jaké změny nastanou při záchytu diabetu mellitu I. typu u dítěte (mladšího i staršího) školního věku, jaký dopad má onemocnění na samotné dítě, jeho rodiče, blízké, zda to ovlivnilo jeho situaci ve škole. V teoretické části nastíním základní informace o metabolickém onemocnění diabetem mellitem I. typu a přiblížím opatření, která toto chronické onemocnění provází. Jak se mění život rodiny a obzvláště samotného pacienta. Jaká jsou možná úskalí a komplikace této nemoci a jaká opatření je vhodné nastolit ve škole a v mimoškolní péči o dítě. Cílem práce je zmapovat uvedená témata pomocí kazuistik. Jako metody budou uplatněny rozhovory s pacienty a dotazníky nebo rozhovory s jejich blízkými. Také považuji za významné odborné poznámky dětských diabetologů. Výstupem práce bude snaha o vyhledání možných zobecnění z různých pohledů na dané onemocnění. Individuální vnímání a prožívání jednotlivých respondentů.
Problematika osob s pedofilní orientací v edukačním prostředí
KREJČÍ, Daniel
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit na základě recepce relevantní literatury významné charakteristiky pedofilní orientace. Na základě těchto charakteristik pak vyspecifikovat a konkretizovat rizika pro práci v edukačním prostředí.
Rizikové chování adolescentů s ohledem na jejich sportovní aktivitu
KRATOCHVÍLOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá rizikovým chováním adolescentů s ohledem na jejich sportovní aktivitu. V teoretické části je vysvětleno, co je to adolescence a rizikové chování. Dále je práce zaměřena na příčiny a projevy takového chování. Tato část rovněž obsahuje ohlédnutí za historií sportu a pohled na jeho aktuální stav v souvislosti s dnešní mládeží. V empirické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a zároveň je zhodnocen životní styl sportujících a nesportujících adolescentů. Jedním z významných zjištění práce byl nedostatek preventivních programů ohledně rizikového chování na školách.

Bakalářské práce : Nalezeno 124,760 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.