Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 125,813 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Királyi, Michal ; Strnad, Pavel (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Cíle: Cílem práce je věnovat se implementaci projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru ATVS OSP na FTVS UK, zkoumat současný stav implementace, zkušenosti studentů s projektovou výukou, jejich názor na projektovou výuku a vliv projektové výuky na studenty a jejich profesní, případně i osobní život. Dále prezentovat názory, nápady, zkušenosti, připomínky a perspektivu studentů praktikujícím pedagogům a odborné veřejnosti za účelem zlepšení přístupu k projektovým aktivitám ve výuce kmenových předmětů oboru ATVS OSP. Případně nastínit další možné výzkumy do budoucna, které by na tuto práci mohly navázat. Metody: Jedná se o teoretický kvalitativní výzkum fenomenologického pojetí. Pro dosažení cíle byla použita literární analýza, v níž jsou uvedena teoretická východiska ve vztahu k aplikovaným pohybovým aktivitám, pedagogice a filosofii a anketní šetření vlastní konstrukce obsahující 46 zavřených i otevřených otázek zaměřených na zkušenost, názor a postoj k projektovému vyučování u patnácti současných i bývalých studentů oboru ATVS OSP vybraných záměrným výběrem. Tento výzkumný vzorek tvořilo 12 žen a 3 muži. Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že výsledky...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace.
Malošíková, Andrea ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace. Cíle: Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o amputacích dolních končetin a dále zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné amputace dolní končetiny ve stehně. Metody: Bakalářská práce sestává ze dvou částí, části obecné a speciální. V obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky pojednávající o tématice amputací dolních končetin v souvislosti s onemocněním diabetes mellitus a se zaměřením na nadkolenní amputaci. Dále se obecná část věnuje fyzioterapii u amputací a protetice dolních končetin. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacienta s diagnózou jednostranné amputace v oblasti stehna. Je zde popsána anamnéza, vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé terapeutické jednotky, výstupní vyšetření a v závěru zhodnocení efektu terapií. Výsledky: Kazuistika pacienta byla zpracována během dvou týdnů na přelomu ledna a února 2019 v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Fyzioterapeutické postupy prováděné během terapií přispěly ke zlepšení stavu pacienta. Došlo k redukci otoku pahýlu, zvětšení rozsahu pohybu do extenze v P kyčelním kloubu, protažení zkrácených svalů, zvýšení svalové síly horních i dolních končetin, zlepšení postury ve stoji, zlepšení...
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s diagnozou morbus Crohn
Kautzová, Zuzana ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou morbus Crohn Cíl: Cílem bakalářské práce je teoretické zpracování diagnózy Crohnovy nemoci, fyzioterapeutických vyšetřovacích a terapeutických metod a samozřejmě také praktický návrh a aplikace terapie přizpůsobené přímo na zdravotní stav pacientky. Metody: Bakalářská práce byla zpracována na základě čtyřtýdenní praxe, probíhající v Revmatologickém ústavu v Praze. Teoretická část práce odpovídá literární rešerši odborných publikací a článků v české i zahraniční literatuře, týkající se výše zmíněného problému. Tato část obsahuje nejen teoretické poznatky o Crohnově nemoci, ale také funkční vlivy poškozených orgánů na pohybový aparát a vyšší etáže řízení. Vyšetřovací a terapeutické metody, které souvisí s diagnostikou a terapií Crohnovy nemoci a problémy s ní spojenými. Informace byly dohledávány v místních knihovnách, elektronických zdrojích a některé z nich odpovídají i osobnímu sdělení odborníků ve své profesi, s nimiž jsem měla tu čest se setkat. Praktická část byla navržena a sestavena mnou (autorkou bakalářské práce) a konzultována s vedoucí pracoviště a později také s vedoucí práce. Využila jsem metody terapie měkkých tkání, metodu Ludmily Mojžíšové, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci a Senzomotorickou stimulaci. Výsledky:...
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnózou impingement syndrom
Kubalová, Barbora ; Satrapová, Lenka (vedoucí práce) ; Šachová, Dana (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou impingement syndrom Cíle: Cílem této bakalářské práce je v její první části sepsání teoretických poznatků o diagnóze impingement syndromu a v její druhé části zpracování kazuistiky pacientky s touto diagnózou. Metody: Tato bakalářská práce byla sepsána na základě souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového aparátu v Praze v termínu 7. 1. 2019 - 1. 2. 2019. Tato bakalářská práce obsahuje dvě části - obecnou a speciální. Cílem obecné části je přiblížení problematiky impingement syndromu, kdy jsou informace čerpány z odborné literatury. V části speciální je zahrnuta kazuistika pacientky s touto diagnózou. Obsahem je vstupní kineziologický rozbor, cíl terapie, návrh a popis provedené terapie, zhodnocení jejího efektu a výstupní kineziologický rozbor. Výsledky: V obecné části se mi podařilo zpracovat teoretické poznatky problematiky dané diagnózy. Ve speciální části jsem zpracovala kazuistiku pacientky. V průběhu terapeutických jednotek se stav pacientky subjektivně zlepšil o 20%. V objektivním hodnocení došlo k největšímu zlepšení v rozsahu pohyblivosti pravého ramenního kloubu. Klíčová slova: impingement syndrom, zmrzlé rameno, ramenní kloub, fyzioterapie, kazuistika
Inkluze dítěte s kochleárním implantátem
Marková, Johana ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Hošková, Blanka (oponent)
Název: Inkluze dítěte s kochleárním implantátem Cíle: Cílem práce bylo posoudit úspěšnost inkluze žáků se sluchovým postižením, kteří jsou uživatelé kochleárního implantátu (KI) do běžného vzdělávacího proudu na prvním stupni základní školy, a to z pohledu jejich rodičů. Metody: Výzkum byl realizován anonymní anketou vlastní konstrukce, která se skládala z 39 otázek. Anketu, vyvěšenou na webových stránkách, vyplnilo 17 rodičů sluchově postižených dětí, vzdělávajících se na 1. stupni ZŠ. Výsledky: Všichni z dotazovaných rodičů jsou přesvědčeni, že jejich dítě je v běžné škole spokojené nebo spíše spokojené, zároveň většina z nich (82 %) se při zápisu dítěte do školy nesetkala s obtížemi. Žáci jsou obvykle dobře integrováni i v tělesné výchově. Rozhodování rodičů ohledně výběru školy pro dítě s KI je ovlivněno více faktory, např. školní docházkou sourozence nebo místní dostupností školy. Obavy většiny rodičů po nástupu jejich dítěte do běžné školy obvykle končí. Závěr: Výsledky ankety naznačují, že inkluze dítěte s kochleárním implantátem byla z pohledu respondentů úspěšná. Začleňování neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem do běžného proudu vzdělávání není v současné době problém. Úspěšnost inkluze je však dána mnoha faktory, včetně osobnosti dítěte. Je-li žák s implantátem dobře a s...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu
Cvachová, Adéla ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu Autor práce: Adéla Cvachová Shrnutí práce: Bakalářská práce poukazuje na problematiku rehabilitace po revmatochirurgickém zákroku TEP kyčelního kloubu, indikovaného z důvodu revmatického onemocnění ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části představuje etiologii vzniku, diagnostiku, klinický obraz, možnosti léčby ankylozující spondylitidy a problematiku revmatochirurgie kyčelního kloubu. Praktická část se zaměřuje na fyzioterapeutickou léčbu pacienta po TEP kyčelního kloubu s přihlédnutím na ankylozující spondylitidu. Kazuistika byla vypracována na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v lednu 2019. Klíčová slova: kazuistika, ankylozující spondylitida, revmatické onemocnění, revmatochirurgie, TEP kyčelního kloubu, fyzioterapie Název diagnózy: M45 Ankylozující spondylitida
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou
Hejtmánková, Veronika ; Kučerová, Ilona (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou Cíle: Cílem práce je zdůraznění role fyzioterapeuta v diagnostice a terapii juvenilní idiopatické artritidy a ověření efektu fyzioterapeutické péče zvolené řešitelem v terapii pacientky s tímto onemocněním. Metody: Tato bakalářská práce byla vypracována jako výstup čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v Praze, která probíhala od 7. 1. 2019 do 1. 2. 2019 pod vedením vedoucí fyzioterapeutky Evy Taušové. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část, část obecná je zpracováním teoretických informací o onemocnění juvenilní idiopatická artritida, jeho charakteristice, popisu klinických projevů, jeho diagnostice a možnostech léčby. Druhá část, část speciální obsahuje podrobně zpracovanou kazuistiku fyzioterapeutické péče pacientky s juvenilní idiopatickou artritidou. Výsledky: Součástí speciální části této práce je kontrolní kineziologický rozpor, který prokazuje zlepšení klinického stavu pacientky s juvenilní idiopatickou artritidou po aplikaci sedmi fyzioterapeutických jednotek. Klíčová slova: juvenilní idiopatická artritida, JIA, revmatologie, fyzioterapie
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci hlezna
Krahulcová, Justýna ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Neuwirthová, Svatava (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci hlezna Cíl práce: Cílem teoretické části je získání, zpracování a shrnutí odborných poznatků o anatomii, biomechanice a kineziologii hlezenního kloubu a nohy, dále o traumatologii v této oblasti a o metodách diagnostiky a terapie. Cílem praktické části je zpracování kazuistiky pacienta po operaci hlezenního kloubu, návrh a praktické provedení terapie a zhodnocení jejího efektu. Metody: Tato práce je členěna na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje všechny důležité poznatky z oblastí souvisejících s diagnózou poranění a operace hlezenního kloubu, jedná se o informace z oblasti anatomie, kineziologie, traumatologie, diagnostiky a rehabilitace. Praktickou část představuje kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po traumatu a opakovaných operacích v oblasti hlezna. Kazuistika je členěna na vstupní kineziologický rozbor, plán terapie, vlastní provedení terapie, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Praktická část byla zpracována v období od 14. 1. do 8. 2. 2019 v Rehabilitační nemocnici Beroun. Výsledek: Stav pacienta se po absolvování dvoutýdenního rehabilitačního pobytu velmi zlepšil objektivně i subjektivně, podařilo se zlepšit stabilitu operovaného hlezenního kloubu, svalovou...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po jednostranné femorální amputaci
Němečková, Eliška ; Polák, Alois (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Autor: Eliška Němečková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po jednostranné femorální amputaci. Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o diabetu a amputacích dolních končetin a vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s touto diagnózou. Metody: Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky o chronickém onemocnění diabetes mellitus, jeho léčbě i komplikacích. Dále obsahuje úvod do problematiky amputací a nastínění péče o pacienta po amputaci DK z pohledu fyzioterapie. Speciální část se věnuje detailní kazuistice fyzioterapeutické péče o pacienta s danou diagnózou. Obsahuje vstupní kineziologický rozbor, popis provedených terapií, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla zpracovávána v rámci souvislé odborné praxe ve Vršovické zdravotní a.s. v termínu od 14. 1. do 8. 2. 2019. Výsledky: Během terapie se zlepšil pacientův zdravotní stav, zdokonalily se jeho schopnosti a dovednosti, pozitivní výsledky jsou viditelné zejména na přechodu z chůze o NCH na kvalitní chůzi o 2FH a mnohonásobném prodloužení ušlé vzdálenosti. Terapii lze považovat za úspěšnou. Závěr: V práci bylo dosaženo všech předem stanovených cílů a úspěšnou terapií byla potvrzena...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí
Marková, Kamila ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí Autor: Kamila Marková Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Rok obhajoby: 2019 Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o kolenním kloubu, jeho anatomii, kineziologii, biomechaniku a traumatologii. Popsat problematiku poranění předního zkříženého vazu, možnosti léčby těchto poranění a využívané fyzioterapeutické postupy. Cílem speciální části je navržení terapeutického plánu u pacienta s danou diagnózou, sledování a zhodnocení efektu provedené terapie. Metoda: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z obecné a speciální. V obecné části se zabývám teoretickými poznatky o kolenním kloubu. Speciální část neboli praktická obsahuje vstupní a výstupní vyšetření pacienta a popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek. Tato část vznikla na podkladě bakalářské praxe v Oblastní nemocnici Kladno Výsledky: Metody fyzioterapeutické péče byly účinné. U pacienta došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Klíčová slova: Kazuistika, fyzioterapie, kolenní kloub, přední zkřížený vaz, abrupce, léze LCA, reinzerce, LCA

Bakalářské práce : Nalezeno 125,813 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.