Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 121,340 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podíl lokálního tisku na budování a podpoře sounáležitosti s územním celkem
Vojíková Vítková, Martina ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu lokálního tisku na vytváření lokální identity, a to na příkladu měsíčníku Městské části Praha 17. Konkrétně tedy zkoumá, jakým způsobem a čím konkrétně časopis Řepská sedmnáctka podporuje sounáležitost občanů, čtenářů tohoto měsíčníku, s pražskou městskou částí Praha 17 Řepy. Práce analyzuje obsah časopisu Řepská sedmnáctka v desetiletém období od dubna 2007 do prosince 2017. Analýza je kvantitativní i kvalitativní, zabývá se rozsahem a obsahem jednotlivých rubrik a zkoumá, zda příspěvky zdůrazňují pozitiva života v Řepích. Součástí práce je i zpracování dotazníkového šetření uskutečněného mezi občany Řep, kteří jsou zároveň čtenáři časopisu Řepská sedmnáctka. Dotazník mapuje mediální chování čtenářů a jejich názory na časopis. Cílem obsahové analýzy i dotazníkového šetření je zjistit, zda časopis u svých čtenářů posiluje vědomí příslušnosti k Městské části Praha 17 a zda přispívá k budování pozitivního vztahu čtenářů k místu, kde žijí. Závěry práce jsou komparací výsledků obsahové analýzy a dotazníkového šetření.
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Horníková, Anna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady si klade za cíl sledování ekonomických politik prováděných americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v letech 1981 až 1988. Prezident Reagan za dvě období svého prezidentství dokázal zcela otočit dobový trend keynesiánství v přístupu vlád k americké ekonomice a nahradil jej navrácením důvěry v individuální zodpovědnost a svobodný trh. Cílem práce je sledování hypotézy, že tzv. Reaganomika přinesla dílčí úspěchy ve vybraných úsecích americké ekonomiky, jako je například snížení inflace a růst HDP, zatímco například v rozpočtové politice nepřinesla pozitivní výsledky. První kapitola práce sestává z teoretického podkladu nutného pro lepší pochopení tématu a zabývá se ideologickými východisky Reaganovy ekonomické politiky se zvláštním důrazem na teorii strany nabídky. V další kapitole je pak vylíčen charakter a průběh jednotlivých reforem tak, aby v kapitole poslední byla umožněna analýza důsledků těchto reforem.
Americká zahraniční politika a kolumbijský mírový proces
Svoboda, Ondřej ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato práce analyzuje americkou zahraniční politiku vzhledem ke Kolumbii v letech 2000- 2017. Základem této politiky je strategie nazvaná Plan Colombia, jejímž prvotním cílem bylo zamezit obchodu s drogami. Postupem času se ale Plan Colombia částečně přeměnil na program obnovy a budování státu. V této práci se ptám, zda americká zahraniční politika přispěla ke stabilizaci Kolumbie a vytvoření podmínek nezbytných pro zdárné vedení a ukončení mírového procesu s guerillou FARC. Tato práce je rozdělena do několika sekcí. Nejprve analyzuji situaci, v jaké se Kolumbie nacházela na přelomu tisíciletí a vysvětluji motivaci kolumbijské i americké strany pro schválení Planu Colombia. Dále uvádím historické souvislosti a události nutné pro pochopení toho, jak se situace v Kolumbii měnila. V další části se věnuji podrobnějšímu rozboru programů podpořených v rámci Planu Colombia a také politickým a ekonomickým trendům v Kolumbii. K tomuto účelu používám průzkumů veřejného mínění Latinobarómetro a indexu Fragile State Index. V závěru práce vysvětluji, proč je Plan Colombia úspěšnou politikou a zároveň, proč byl úspěch v Kolumbii vůbec možný.
Subverzivní potenciál nahoty: Analýza vizuálního alba Lemonade od zpěvačky Beyoncé
Pospíchalová, Anežka ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Lebedová, Veronika (oponent)
(abstrakt) Tématem této bakalářské práce je subverzivní potenciál nahoty ve vizuálním albu Lemonade afroamerické zpěvačky Beyoncé. Teoretická část práce představuje termíny populární kultura, populární hudba, vizuální album, pornografie nebo erotika, ale také vysvětluje základní teoretické postupy, které se k problematice daného vizuálního alba vztahují. Rozebírá teoretickou reflexi populární kultury z hlediska mediálních a genderových studií, představuje genezi feminismu a jeho reflexi médií, populární kultury a pornografie, ale také vztah etnicity a populární kultury a teoretické přístupy chápání tohoto vztahu. Na základě kvalitativní obrazové analýzy vizuálních prvků alba, krátké doplňující obsahové analýzy textových prvků a aplikace teoretických poznatků představených v teoretické části práce, dochází práce k závěru, že se zpěvačka v albu vyhýbá stereotypickému zobrazování Afroameričanek. Sexualita afroamerické ženy je prezentována z jejího vlastního pohledu, narativ vizuálního alba tak odpovídá trendům současné afroamerické populární hudby. Zároveň využívá divácky přitažlivý potenciál nahoty k upozornění na problémy, se kterými se Afroameričanky denně setkávají - problemy rasové nerovnosti v USA, policejní brutality, domácího násilí, sexualizace nebo stereotypizace v médiích.
Komentovaný překlad: Publicistika Tima Lotta - výběr z The Guardian 2012-2017
Kopecká, Klára ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Jettmarová, Zuzana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je překlad deseti vybraných sloupků Tima Lotta z angličtiny do češtiny. Sloupky byly publikovány v deníku The Guardian v rozmezí let 2012-2017 a pojednávají o rodinném životě a dění ve společnosti. Ve druhé části se práce zabývá komentářem, který sestává z analýzy výchozího textu, popisu zvolené metody překladu, rozboru konkrétních překladatelských problémů a překladatelských posunů, které během překladu vznikly. Klíčová slova: Tim Lott, sloupek, rodina, společnost, styl, The Guardian, překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy
Zahraniční legie Waffen-SS
Kacerovský, Tomáš ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zahraničními legiemi Waffen-SS, které byly v průběhu druhé světové války vytvářeny nacistickým Německem pod záminkou, že se jedná o celoevropskou snahu bojovat proti bolševismu. Tezí práce je domněnka, že nacisté byli ve svých snahách úspěšní a skutečně vytvořili poměrně rozsáhlé mezinárodní jednotky, které do byly složeny z mužů, kteří do nich vstoupili na základě myšlenky, podle které se všechny evropské národy musí bránit nebezpečí na východě. V první kapitole se práce bude zabývat důvody, které vedly německou vládu a vojenské velení ke schválení tohoto projektu, ačkoli si byli vědomi toho, že často porušovali zásady nacistické ideologie. K dobrovolníkům, kteří se v zahraničních legiích rozhodli sloužit zachovával po celou dobu války i německý vůdce Adolf Hitler, který je označil za zrádce vlastních zemí. V druhé kapitole se tato práce bude zabývat motivací mladých mužů z okupované Evropy, kteří se rozhodli vstoupit do Waffen-SS. V této kapitole bude zdůrazněna problematika kategorizace dobrovolníků. Třetí kapitola pojednává o významných politických a veřejně činných osobnostech, které se během války rozhodly do zahraničních legií Waffen-SS vstoupit, či jejich vznik veřejně podporovat. V závěrečné kapitole se práce zaměří na jednání s veterány nacistických...
Obsahová analýza českých feministických fanzinů
Kopecká, Mahulena ; Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Cílem práce bylo prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy najít témata, skrze která vybrané české feministické ziny (tedy neprofesionální nezávislé publikace, které jejich tvůrci produkují a distribuují sami) prezentují myšlenky feminismu a problematiku ženské emancipace, a následně porovnat, jak ziny jednotlivá témata pojímají. Šlo vždy o dvě vybraná čísla zinů Wicca, Esbat, Bloody Mary a Přímá cesta, vycházejících z českého anarchistického hnutí. Nejdříve práce popisuje, co je to zin, z čeho vznikal a jaká byla politika jeho vydávání, kdy se tvůrci ohrazovali proti fungování mainstreamových médií a konzumerismu. Následně se soustředí na vývoj jednotlivých vln feministického hnutí, které rozebírá v souvislosti s tím, jaké publikační metody využívaly. Zatímco první vlna se utvářela skrze "scrapbooky", lepené knížky plné koláží, dopisů a novinových výstřižků, druhá vlna se soustředila na letáky a manifesty, tisknuté na cyklostylu. Třetí vlna se v 90. letech utvářela právě skrze dívčí ziny a vycházela z hnutí Riot Grrrls. Zkoumání obsahů jednotlivých zinů probíhalo prostřednictvím prvního stupně kódování zakotvené teorie. Nejdříve se porovnal tematický záběr obsahů jednotlivých zinů, pojmenovaly se témata a definovaly ústřední kategorie - pojetí feminismu, konstrukce mužství a ženství a pojetí...

Bakalářské práce : Nalezeno 121,340 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.