Bakalářské práce

Bakalářské práce Nalezeno 96,420 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium nových typů krystalizačních přísad do betonu
Sikorová, Věra ; Másilko, Jiří (oponent) ; Kalina, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu krystalizační přísady do betonu. Byly připraveny referenční betonové vzorky a modifikované betonové vzorky s různým dávkováním krystalizační přísady, na nichž byla provedena normová zkouška hloubka průsaku tlakovou vodou. Reologické vlastnosti čerstvého betonu byly ověřeny pomocí zkoušky sednutí kužele. Mechanické vlastnosti ztvrdlého betonu byly zkoumány pomocí zkoušky pevnosti v tlaku. Mechanismus působení krystalizační přísady byl studován metodami skenovací elektronové mikroskopie a rentgenové difrakční analýzy.
Studium přípravy expandované poly(kyseliny mléčné)
Svatík, Juraj ; Petrůj, Jaroslav (oponent) ; Figalla, Silvestr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá spôsobom výroby expandovanej poly(kyseliny mliečnej) (PLA) alebo polylaktidu a skúmaním niektorých jej vlastností. Teoretická časť je zameraná na rôzne spôsoby výroby PLA, jej vlastnosti a možnosti degradácie. Ďalej rozoberá rôzne možnosti výroby expandovanej PLA a javy ovplyvňujúce expanziu, ako napr. rozpustnosť plynov v PLA. Tiež sa zameriava na pevnostné vlastnosti PLA pien. Experimentálna časť sa sústreďuje na konkrétny spôsob výroby expandovanej PLA, a to rozpustením fyzikálneho nadúvadla v PLA a následne vypenenie. Skúma konkrétne podmienky pri výrobe PLA peny, ako napr. potrebný tlak plynu, veľkosť častíc PLA. Ďalej sa zaoberá rôznymi typmi vyrobených pien líšiacich sa hustotou alebo teplotou spracovania. V závere sa zameriava na pevnostné charakteristiky vyrobených pien v závislosti na ich hustote a teplote spracovania.
Možnosti uplatnění tuhých zbytků ze spaloven komunálního odpadu
Melicher, Daniel ; Solný, Tomáš (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tuhých zbytkov zo spaľovní odpadov, predovšetkým v stavebníctve. Cieľom práce je testovanie rôznych úprav surových tuhých zbytkov zo spaľovní odpadov. Tieto sekundárne materiály boli testované v spojivových systémoch na báze portlandského cementu, sadry, pripravené z chemosadrovca, vápna a v alkalicky aktivovaných systémoch. Cieľom bolo overiť, či je možné tuhé zbytky zo spaľovne odpadov využívať ako zložku alternatívnych materiálov pre stavebný priemysel.
Možnosti využití cihelného obrusu v alkalicky aktivovaných systémech
Dzurov, Matej ; Kalina, Lukáš (oponent) ; Šoukal, František (vedoucí práce)
V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tehlového prachu, vznikajúceho pri brúsení moderných tehál, ako súčasť alkalicky aktivovaných spojív. Cieľom práce je overenie vlastností tehlového prachu a testovanie mechanických vlastností zmesí s rôznymi pomermi tehlového prachu a granulovanej vysokopecnej trosky, aktivovaných bežne dostupnými hydroxidmi a kombináciami hydroxidov a vodných skiel. Ďalej boli skúmané účinky zvýšenia teploty na vlastnosti pripravených testovacích vzoriek a pozorovanie tvorby uhličitanového výkvetu.
Využití tuhých zbytků z fluidního spalování při výrobě žáromateriálů
Tvrdý, Michal ; Novotný, Radoslav (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přípravou, studiem a analýzou žárovzdorné keramiky, konkrétně šamotové malty pro kamnářské účely s přídavkem fluidních popílků. Směsi pro přípravu žárovzdorné keramiky byly dotovány různým obsahem úletového i ložového fluidního popílku s cílem snížit spotřebu původních surovin pro přípravu těchto materiálů. Pro přípravu vzorků byl použit lupek, žárovzdorný jíl, úletový a ložový fluidní popílek. Vstupní suroviny a vypálené šamotové směsi byly charakterizovány metodami XRD, TG-DTA, TDA, SEM-EDS, žárová mikroskopie, isotermická kalorimetrie, ICP-OES. Na vypálených šamotových maltách byly rovněž stanoveny mechanické vlastnosti, tj. pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Výsledky ukázaly, že při použití úletového popílku jsou vlastnosti šamotové malty do určitého dávkování popílku srovnatelné s výchozí maltou. Také bylo zjištěno, že použitý ložový fluidní popílek není vhodný pro výrobu žárovzdorných materiálu.
Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom
Riša, Juraj ; Vomáčková, Alena (oponent) ; Pilátová, Ivana (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom. Práce se zabývá chromem a jeho formami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Snaží se najít správný způsob zkoncentrování chromu a následného snížení jeho koncentrace v odpadu. Na stanovení koncentrace chromu v odpadu je použita spektrofotometrická metoda s difenylkarbazidem. Zkoncentrování chromu probíhá přímým srážením s chloridem barnatým a následující filtrací za normálního tlaku. Další částí je ekonomický efekt úpravy odpadu a porovnání samotného vývozu se zkoncentrováním.
Transparentní elektricky vodivé vrstvy oxidu cíničitého připravené z anorganických prekurzorů
Dvorský, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na přípravu transparentních elektricky vodivých vrstev oxidu cíničitého. Nejprve byl syntetizován zásobní sol na bázi anorganických prekurzorů. Na substráty bylo naneseno spin coatingem nebo materiálovým tiskem malé množství solu za vzniku tenkých vrstev. Modifikací solu přídavkem dalších látek byly připraveny specifické ovrstvovací kompozice za účelem optimalizace depozice a výsledných vlastností vrstev. Vybrané vzorky byly analyzovány mechanickou profilometrií, XRD, SEM a XPS.
Studium účinnosti přísady pro redukci smrštění v alkalicky aktivovaných systémech
Fojtík, Ondřej ; Koplík, Jan (oponent) ; Bílek, Vlastimil (vedoucí práce)
Jedním z hlavních problémů, které brání rozsáhlejšímu uplatnění materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), je výrazné smrštění vysycháním. Pro systémy na bázi portlandského cementu byly vyvinuty přísady, které smrštění redukují (SRA). Jejich účinnost v alkalicky aktivovaných materiálech byla zkoumána v několika předchozích studiích, pozornost byla zaměřena zejména na SRA na bázi polypropylenglykolu. Tato práce se zabývá studiem účinnosti SRA založené na 2 methylpentan-2,4-diolu v pastách a maltách na bázi AAS. Sledován byl vliv dávky SRA a aktivátoru (vodní sklo) na smrštění vysycháním a další vlastnosti AAS (pevnost v ohybu a v tlaku, autogenní smrštění, zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mikrostrukturu). Bylo zjištěno, že při dávkách aktivátoru, kdy hmotnostní poměr Na2O/struska odpovídá 4 a 6 %, působí SRA zpomalení hydratace, což sice vede k potlačení smrštění vysycháním, ale zároveň je významně snížena pevnost, zvýšen hmotnostní úbytek při vysychání a dochází ke zvětšení pórovitosti materiálu. Při množství aktivátoru, kdy poměr Na2O/struska činí 8, 10 a 12 %, je v přítomnosti SRA redukováno smrštění vysycháním, nedochází oproti referenčním vzorkům k výraznému úbytku hmotnosti při vysychání, mechanické pevnosti narůstají a mikrostruktura zůstává beze změny. Bylo tedy zjištěno, že přísada funguje v AAS správně pouze při vyšších dávkách aktivátoru.
Charakterizace kozího mléka
Pospíchalová, Alžběta ; Burdějová, Lenka (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá senzorickým hodnocením kozího mléka. Jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech u vzorků kozího a kravského mléka. V teoretické části je kozí mléko charakterizováno, popsáno jeho složení, fyzikálně-chemické a senzorické vlastnosti. Dále jsou popsány metody senzorického hodnocení. V experimentální části byly senzoricky ohodnoceny 3 vzorky, dva vzorky kozího a jeden vzorek mléka kravského, hodnotiteli bez speciálního školení, tedy běžnými konzumenty. Sledovanými vlastnostmi, hodnocenými pomocí sedmibodových stupnic, byly vzhled, barva, konzistence, vůně, chuť, případná pachuť a celková přijatelnost. Výsledky byly zpracovány graficky a statisticky. Jako nejlepší byl hodnocen vzorek mléka kravského; přijatelnost kozího mléka negativně ovlivňovala nahořklá chuť s kozí pachutí.
Vývoj a optimalizace postupů pro extrakci vybraných složek z Třezalky tečkované
Chytil, Dalibor ; Štursa, Václav (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimalizací postupů pro extrakci fenolických sloučenin z třezalky tečkované (Hypericum perforatum). Teoretická část pojednává o charakterizaci této byliny, o jejím botanickém zařazení, tradičním použití, chemickém složení a léčivých účincích. Zvýšená pozornost je dále věnována jak teorii přípravy vzorku pro extrakci fenolických sloučenin, tak i vhodným metodám pro extrakci a charakterizaci fenolických sloučenin u extraktů z třezalky tečkované. Experimentální část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků. Při optimalizaci byl kladen důraz vliv rozpouštědla (voda okyselená na pH 4, pH 5, pH 6), vliv extrakční techniky (ultrazvuková extrakce, subkritická vodní extrakce, macerace) a dobu extrakce (10, 20, 30 min). Extrakty byly podrobeny stanovení vybraných parametrů (celkové množství fenolických sloučenin, celkové množství flavonoidů, antioxidační aktivita) v nati třezalky tečkované sbírané v červnu roku 2016 s využitím UV-VIS spektroskopie. Použité extrakční techniky se od sebe významně lišily.

Bakalářské práce : Nalezeno 96,420 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.