Výzkumný ústav rostlinné výroby

Nejnovější přírůstky:
2017-03-09
14:48
Metodika hodnocení rezistence pšenice ke klasovým fuzariózám v polních podmínkách
Chrpová, Jana ; Šíp, Václav ; Štěrbová, Lenka ; Sumíková, Taťána ; Palicová, Jana
Na základě zkušeností získaných při provádění testů rezistence ozimé a jarní pšenice ke klasovým fuzariózám v období 2000-2015, monitoringu původců klasových fuzarióz (2011 – 2014), dostupných literárních údajů a speciálních pokusů byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek, tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách. Předložená metodika obsahuje soubor poznatků a opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence ke klasovým fuzariózám určených především pro potřeby šlechtění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-09
14:26
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan ; Nesvorná, Marta ; Stará, Jitka
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-09
13:40
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Dušek, Karel ; Dušková, Elena ; Doležalová, Ivana ; Hýbl, Miroslav ; Kopecký, Pavel ; Smékalová, Kateřina ; Stavělíková, Helena
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-09
13:10
Bér vlašský Setaria italica (L.) Beauv. vhodná plodina do měnícího se klimatu České republiky
Hermuth, Jiří ; Janovská, Dagmar ; Prohasková, Anna
Změny klimatu s sebou přinášejí řadu nežádoucích projevů, které budou do budoucna stále častěji ovlivňovat i zemědělskou produkci v ČR. Problémy se suchem a jeho dopadem na zemědělskou produkci se už začínají silně projevovat. Jedním z hlavních řešení se uvádí šlechtění a výběr odolnějších druhů a odrůd, které se lépe přizpůsobí dostupnosti vody a které jsou odolnější vůči novým klimatickým podmínkám. Tato metodika určená pro zemědělskou praxi si klade za cíl představit bér vlašský jako obilninu, která může být vhodnou alternativou pro produkci zrna, ale i biomasy v aridnějších oblastech naší republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-01-27
10:13
Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní
Hanzalová, Alena ; Bartoš, Pavel
Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být sklizeň snížena o více než o polovinu. Epidemie rzi travní a rzi plevové se vyskytují v nepravidelných intervalech, kdežto rez pšeničná škodí na pšenici každoročně. Ztráty na výnosu působí hlavně na střední a jižní Moravě. Chemická ochrana v rámci běžné agrotechniky omezuje sice škodlivost rzí, avšak při jejich silnějším výskytu zejména u náchylných odrůd, není tato ochrana dostatečná. Opakované fungicidní zásahy zvyšují náklady a jsou omezeny hygienickými předpisy. Ekonomický i ekologický způsob ochrany spočívá ve šlechtění na odolnost a pěstování odolných odrůd. Předpokladem pro úspěšné šlechtění na odolnost je znalost virulencí v populaci patogena a vhodné zdroje odolnosti. Metodika shrnuje poznatky o rzi plevové na pšenici. Připojeny jsou údaje o odolnosti pěstovaných odrůd a možnosti chemické ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-05-20
10:46
Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji
Tesařová, Zuzana ; Šídová, Dana ; Vráblík, Aleš ; Hodek, Jan ; Ovesná, Jaroslava
Mléčné výrobky mohou být předmětem falšování. Dražší suroviny (např. smetana) jsou v těchto případech nahrazovány přídavkem rostlinných tuků. Mléko obecně pak může být ve výrobcích nahrazeno např. výluhem ze sójových bobů. Jelikož se sója řadí mezi silné alergeny a alergie na sóju je poměrně častá, kromě klamání spotřebitele hrozí také v případě falšování mléčných výrobků sójou alergické reakce. Je tedy důležité disponovat vhodnou metodou pro její detekci. Tato práce uvádí metodiku pro detekci sóji v mléčných výrobcích a analýzu, zda se jedná o geneticky modifikovanou RoundUp Ready sóju. Detekce sóji v mléčných výrobcích je založena na analýze profilu teploty tání amplifikačních produktů metodou High Resolution Melting(HRM). Analýza, zda se jedná o geneticky modifikovanou RoundUp Ready sóju,probíhá detekcí specifických úseků DNA metodou polymerázové řetězcové reakce(PCR).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-05-12
10:45
Přípravky ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci
Usťak, Sergej ; Muňoz, Jakub ; Usťaková, Marie
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o přípravcích ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci ke zlepšení půdních vlastností a zejména pro zúrodnění běžných zemědělských a antropogenních půd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-05-11
13:55
Alternativní výživa rostlin dusíkem
Mikanová, Olga ; Šimon, Tomáš
Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti bakterií fixujících vzdušný dusík. Metodika popisuje postupy izolací a testací prospěšných půdních bakterií Azotobacter spp. a Rhizobium spp. Zároveň poskytuje doporučení na podporu biologické fixace dusíku. Metodika také představuje používání očkovacích preparátů jako nezbytnou součást moderních pěstitelských technologií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-05-11
10:43
Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz
Krejzar, Václav ; Pánková, Iveta
Hladina rezistence genotypů bramboru k pektinolytickým bakteriím se stanovuje metodou inokulace plátků hlíz bramboru. Oloupané hlízy bramboru se jednorázově ponoří do 95% ethanolu a po vytažení protáhnou plamenem. Takto připravené a ošetřené hlízy jsou ve sterilních podmínkách nařezány na plátky o síle 10 mm a vloženy na filtrační papír do sterilních Petriho misek o průměru 15 cm. Uprostřed plátku se pomocí sterilního korkovrtu vyřízne důlek o průměru a hloubce 4 mm, do kterého je nakapána suspenze testované pektinolytické bakterie. Bakteriální suspenze se připravuje ve sterilní destilované vodě a pomocí spektrofotometru se proměří na optickou hustotu 108 cfu (colony forming units = počet bakteriálních buněk na jednotku objemu) při vlnové délce 620 nm. Filtrační papír v Petriho miskách se za účelem vytvoření podmínek s vysokou relativní vlhkostí vzduchu následně přelije sterilní destilovanou vodou. Petriho misky s inokulovanými plátky bramboru jsou uchovávány v termostatu při teplotě 28°C. Po 24 hodinách se provede hodnocení měřením šířky zóny rozloženého pletiva plátku. Podle průměrné šířky zóny rozloženého pletiva dvou plátků od jedné odrůdy se testované genotypy bramboru rozdělují do 4 skupin: (i) rezistentní (0 – 5,9 mm); (ii) slabě náchylné (6 – 11,9 mm); (iii) náchylné (12 – 17,9 mm); (iv) velmi náchylné (18 – 25 mm).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-04-15
13:55
Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny
Kocourek, František ; Holý, Kamil ; Stará, Jitka
Metodika je určena zemědělcům a pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména těm, kteří zeleninu pěstují v systému integrované produkce zeleniny. Metodika obsahuje informace a doporučení pro ochranu proti hlavním škůdcům brukvovité zeleniny potřebné pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Výběr prostředků ochrany proti cílovému škodlivému organismu je založen na zhodnocení ochranné lhůty účinné látky a na zhodnocení vedlejších účinků této látky na necílové organismy. Pro každou účinnou látku pesticidu a hodnocený druh zeleniny jsou uvedeny údaje o degradaci reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle údajů o degradaci reziduí pesticidů v brukvovité zelenině lze stanovovat akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci zeleniny. Pro každou účinnou látku pesticidu povoleného v EU do brukvovité zeleniny, včetně potenciálních látek pro povolení v ČR, jsou uvedeny vedlejší účinky na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové organismy. Podle těchto poznatků bude možné zařadit účinnou látku přípravku do zeleného, žlutého a červeného seznamu pesticidů pro systém integrované produkce brukvovité zeleniny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam