Preprinty

Nejnovější přírůstky:
2020-09-24
12:39
Informační systém odpadového hospodářství ke sledování toku materiálů získaných ze zpracování vybraných autovraků
Trnobranský, Jan ; Šepeľová Buda, Gabriela
Obsah článku je zaměřen na poskytnutí informací a popis podstatných funkcionalit systému MA ISOH jeho uživatelům. Je zde popsána nová on-line platforma systému a zpracovatelé vybraných autovraků zde naleznou informace o novém bezplatném programu pro zasílání záznamů o zpracovaných autovracích do databáze MA ISOH. Článek čtenářům poskytuje data zaznamenaná v databázi MA ISOH od jeho spuštění v roce 2009 do 31.12.2018, například o počtu aktivních zařízení ke zpracování autovraků, průměrném staří a průměrné hmotnosti přijatých vybraných autovraků, celkovém počtu přijatých vybraných autovraků a jiné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-18
11:56
Evidence v kostce 6 – Evidence oprávněných osob – mobilní zařízení
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V šestém a posledním článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů mobilních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto oprávněné osoby zajišťují sběr a výkup odpadů a jejich předání do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně přímo využití či odstranění odpadů v místě jeho vzniku. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, správné použití kódů nakládání apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-18
10:28
Evidence v kostce 5 – Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V pátém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů zařízení k nakládání s autovraky, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dosažení požadované míry opětovného použití a materiálového využití apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-18
10:22
Evidence v kostce 4 – Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve čtvrtém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů stacionárních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. změna provozovatele zařízení, nakládání s kaly a jejich aplikace na zemědělskou půdu, používání správných kódů pro nakládání s odpady apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-16
17:04
Evidence v kostce 3 – Evidence měst a obcí
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve třetím článku jsou shrnuty obecné povinnosti měst a obcí vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obce představují samostatný typ původce odpadu, který disponuje specifickými pravomocemi. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. pravidla obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady, specifika při podávání roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-16
16:42
Evidence v kostce 2 – Původci odpadů a ohlašování
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve druhém článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. identifikace samostatné provozovny, povinnost podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, předání odpadu oprávněné osobě apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-16
16:33
Evidence v kostce 1 – Obecně k evidenci a ohlašování
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V prvním článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců a oprávněných osob vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-16
15:17
Informační systémy odpadového hospodářství: Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady
Česeneková, Lucie ; Sequensová, Markéta
VISOH (Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady) je jednou z webových aplikací Informačního systému odpadového hospodářství. Jeho prostřednictvím Ministerstvo životního prostředí poskytuje odborné veřejnosti přístup k vybraným datovým sadám, které obsahují agregované informace o stavu odpadového hospodářství České republiky. Pro usnadnění práce s daty mají uživatelé k dispozici přednastavené přehledy. Rozhraní aplikace zahrnuje také přístup k doplňujícím informacím, které lze nalézt ve Zprávách o životním prostředí České republiky a Statistických ročenkách životního prostředí České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-15
11:16
Legislativní podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě
Andrlová, Veronika ; Horáková, Eva
Tento článek prezentuje současné legislativní aspekty týkající se nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Český zákon o odpadech definoval typy subjektů, které mohou určitým způsobem pracovat s kaly. Vyhláška obsahuje technické podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, například že všechny kaly, které budou takto použity musí být nejdříve upraveny zákonem definovaných zařízeních. Jsou zde popsány evidenční povinnosti, které mají provozovatelé zařízení na použití upravených kalů do půdy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-15
10:37
Vliv novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti
Kubíková, Petra ; Hlavatý, Eduard
Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ), vznikla jako reakce na potřebu vymezit ohlašovací povinnosti pouze pro významné znečišťovatele mající reálný vliv na kvalitu životního prostředí a minimalizovat do jisté míry zdvojené povinnosti ohlašovat přenosy množství odpadů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam