National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Evidence v kostce 6 – Evidence oprávněných osob – mobilní zařízení
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V šestém a posledním článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů mobilních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto oprávněné osoby zajišťují sběr a výkup odpadů a jejich předání do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně přímo využití či odstranění odpadů v místě jeho vzniku. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, správné použití kódů nakládání apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 5 – Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V pátém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů zařízení k nakládání s autovraky, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dosažení požadované míry opětovného použití a materiálového využití apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 4 – Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve čtvrtém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů stacionárních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. změna provozovatele zařízení, nakládání s kaly a jejich aplikace na zemědělskou půdu, používání správných kódů pro nakládání s odpady apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 3 – Evidence měst a obcí
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve třetím článku jsou shrnuty obecné povinnosti měst a obcí vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obce představují samostatný typ původce odpadu, který disponuje specifickými pravomocemi. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. pravidla obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady, specifika při podávání roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 2 – Původci odpadů a ohlašování
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve druhém článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. identifikace samostatné provozovny, povinnost podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, předání odpadu oprávněné osobě apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Evidence v kostce 1 – Obecně k evidenci a ohlašování
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V prvním článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců a oprávněných osob vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační systémy odpadového hospodářství: Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady
Česeneková, Lucie ; Sequensová, Markéta
VISOH (Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady) je jednou z webových aplikací Informačního systému odpadového hospodářství. Jeho prostřednictvím Ministerstvo životního prostředí poskytuje odborné veřejnosti přístup k vybraným datovým sadám, které obsahují agregované informace o stavu odpadového hospodářství České republiky. Pro usnadnění práce s daty mají uživatelé k dispozici přednastavené přehledy. Rozhraní aplikace zahrnuje také přístup k doplňujícím informacím, které lze nalézt ve Zprávách o životním prostředí České republiky a Statistických ročenkách životního prostředí České republiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 podle ISOH
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) obsahuje data o produkci a nakládání s odpady od původců a oprávněných osob. Vlastníkem a zřizovatelem ISOH je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Článek obsahuje informace o produkci a nakládání s nebezpečnými, ostatními a komunálními odpady za rok 2017.
Fulltext: Download fulltextPDF
Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2015 podle ISOH
Čermáková, Eva ; Sequensová, Markéta
Sběr dat o produkci a nakládání s odpady vychází z ohlašovacích povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech. Způsob plnění ohlašovací povinnosti upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Na základě dat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jsme zpracovali přehled produkce odpadů a nakládání s nimi v ČR v roce 2015.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.