Papers

Latest additions:
2019-09-04
09:58
the experience of acquisition and mutual use of resources in the Belarus Agricultural Library
Babaryka-Amelchanka, Veranika ; Muravitskaya, Ryma ; Shakura, Natallia
In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and actively develop cooperation with other libraries and information centers in the field of document changing and resource sharing. In I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus there is functional system which includes, along with paid opportunities, mechanisms for free replenishment of its fund and mutual use of documents. Free acquisition of the fund is possible both thanks to acts regulated by the state and the National Academy of Sciences of Belarus, and through the development of partnerships with other libraries, organizations, and individuals through international exchange of documents, function of FAO depository, and receiving literature as a gift. The mutual use of resources is based on national and international interlibrary lending, participation in the World Network of Agricultural Libraries, and cooperation agreements with other libraries. The existing mechanisms contribute to ensuring access of Belarusian users to the world information resources on agriculture, as well as integration of the national sectoral information into the world information space with reduced financial costs.

Detailed record
2019-09-04
09:58
Péče o zvukové dokumenty očima českých knihovníků
Šimková, Gabriela
Prezentace popisuje stav řešení resp. neřešení problému ochrany zvukových nosičů v ČR a historii v této oblasti, definuje okruhy otázek k řešení a seznamuje s aktivitami, které byly zahájeny pod Moravskou zemskou knihovnou, zejména s projektem Virtuální národní fonotéka.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
Národní fonotéka ČR
Horová, Iva
Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
Situace a záměry v oblasti péče o zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek poukazuje na neutěšenou situaci v oblasti péče o zvukové kulturní dědictví v ČR. V oficiálních státních dokumentech se toto téma sice nově objevilo, avšak v praxi nedošlo k potřebným změnám. Některé kroky vykonala Moravská zemská knihovna, ale stále postrádáme systematickou podporu a hlavně vytvoření metodického centra. Stále více tak ztrácíme čas, nosiše fyzicky degradují a hrozí definitivní ztráta jejich obsahu. Prezentovaný model zachycuje celou šíři problémů k řešení a aktéry, které je nutno zapojit.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture
Horová, Iva ; Šír, Filip ; Žabička, Petr
Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
the Sound Document Landscape in the Czech Republic
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek přibližuje situaci v oblasti zvukových dokumentů na národní úrovni. Poukazuje na nedostatek podpory ze strany státu, chybějící národní plán ochrany zvukových nosičů a z toho plynopucí problémy. Navzdory tomu se na tomto poli podařila řada úspěšných kroků, které jsou zde blíže popsány.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
Nové databáze nejen pro milovníky hudby
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek se zaměřuje na současnost a plány v oblasti budování databází zvukových dokumentů, které jsou důležitým informačním zdrojem nejen pro hudebníky a muzikology, ale také pro studium a výzkum v oborech historie, divadlo, filmová hudba, orální historie, historie nahrávání zvuku a zvukového průmyslu atd. V první řadě přináší informace o nové etapě Virtuální národní fonotéky, která změnila svého provozovatele a po dlouhé době stagnace nastává doba jejího nového rozvoje. Druhým velmi zajímavým zdrojem je mezinárodní databáze diskografií, budovaná v gesci Diskografické komise IASA. Tento velkolepý projekt byl zahájen v roce 2016 díky aktivitě a úzké spolupráci autora příspěvku (předseda Diskografické komise) a Petera Laurence z Harvard University. Dále příspěvek představí dva plánované výstupy, které vzniknou v rámci projektu NAKI II - Nový fonograf Národního muzea. Prvním z nich je Národní diskografická databáze, druhým pak specializovaný portál. Jeho úkolem bude zpřístupňovat a přibližovat široké veřejnosti zajímavosti ze sbírek gramofonových desek NM.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
Houston, we have a problem: how to teach young generation to preserve sound cultural heritage
Horová, Iva ; Novotná, Helena ; Šír, Filip
Péče o zvukové nosiče a ochranu jejich obsahu vyžaduje spedifické znalosti a dovednosti. V tomto směru máme problémy s hledáním a získáváním odborníků, protože znalci starších technologií jsou již mimo pracovní proces a mladší generace se nemá kde a jak vzdělávat. Příspěvek klade otázky a některé odpovědi na příkladech z praxe v ČR.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58

Detailed record
2019-09-04
09:57

Detailed record