Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2017-04-20
15:26
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu
Kessler, Vojtěch
Tématem příspěvku je recepce válečných pomníků na území České republiky, které odkazují ke konfliktům z let 1757 až 1866. Je na ně nahlíženo nejen jako na kulturně-umělecké solitéry, ale také – nebo spíše zejména – jako na specifická místa paměti, jejichž tzv. druhý život modifikuje historické povědomí o zmiňovaných válečných událostech. Příspěvek si klade za cíl zachytit místo válečných pomníků v prostoru vymezeném na jedné straně čistě válečnými oslavnými památkami a na straně druhé hromadnými hroby s výrazným pietním charakterem.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
ENZYMATICKÉ STUDIE TVORBY ORGANOHALOGENOVANÝCH LÁTEK POMOCÍ MODELOVÝCH SUBSTRÁTŮ
Blažková, Ivona ; Tesařová, E. ; Forczek, Sándor
Výzkum v posledních letech prokázal, že se halogenované organické látky tvoří v přírodě vlivem\nbiotických a biotických procesů. Jedním z nejznámějších zdrojů těchto látek jsou reakce\nkatalyzované haloperoxidázami, k nimž patří i chloroperoxidáza (CPO) izolovaná\nz Caldariomyces fumago. CPO enzym byl inkubován s chloridem či bromidem, v přítomnosti\nperoxidu vodíku a organických substrátů. Byly provedeny pokusy se třemi substráty (aceton,\nkyselina octová a glukosa) a s různými koncentracemi halidů. Měření vzorků plynovou\nchromatografií s ECD detektorem prokázalo vliv povahy substrátu i koncentrace halogenidů na\ntvorbu organohalogenovaných produktů.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
PŘÍJEM A DISTRIBUCE CHLORFENOLŮ V JEČMENU
Jíšová, Tereza ; Forczek, Sándor ; Tesařová, E.
Chlorované fenoly představují jednu z nejčastějších skupin toxických průmyslových sloučenin.\nJsou odolné vůči biodegradaci a v životním prostředí přetrvávají dlouhou dobu. Potravinářské\nplodiny, jakým je ječmen jarní, jsou náchylné k znečištění různými pesticidy a organickým\nodpadem a tyto látky se pak mohou dostávat i do plodin. Příjem a distribuce 2-chlorfenolu byly\nzkoumány v axenickém ječmenu jarním. Po absorpci 2-chlorfenolu značeného 14C byly rostliny\nsklizeny a vhodné extrakty byly analyzovány pro odvozenou radioaktivitu 2-chlorfenolu. Příjem 2-\nCP kořeny a doprava do listů byly potvrzeny. Radioaktivní bilance byla vypočtena pro jednotlivé\nrostliny.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
PŘIROZENÉ ZDROJE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ V PODROSTU SMRKOVÉHO LESA
Štangelová, Pavla ; Wimmer, Zdeněk ; Tesařová, E. ; Forczek, Sándor
Chlor se jako jeden z nejvíce zastoupených prvků v přírodě podílí velkou měrou na\nbiogeochemických cyklech. Doposud bylo identifikováno velké množství antropogenních i\npřirozených zdrojů emitujících těkavé chlorované uhlovodíky, avšak přirozené zdroje nebyly stále\ndostatečně prozkoumány. Cílem této studie je získat informace o potencionálních zdrojích\ntěkavých chlorovaných uhlovodíků v podrostu smrkového lesa. Emise těkavých chlorovaných\nuhlovodíků vybraných druhů mechorostů, kapradin a hub byly měřeny vzorkovací metodou SPME\nspojenou s GC-MS analýzou. Pro napodobení zvýšené zátěže chloridy na životní prostředí, byl\njako stresový faktor použit roztok chloridu sodného. Ve většině přírodních vzorků byl objeven\ntrichlormethan (chloroform), příležitostně byl objeven dichlormethan, tetrachlorethen a\ntetrachlormethan. Po zvýšení koncentrace chloridů, byl u některých přírodních vzorků pozorován\nnárůst emisí trichlormethanu a tetrachlormethanu.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
STUDIUM FAKTORŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH ROZVOJ "VODNÍHO KVĚTU" VE VODNÍ NÁDRŽI SEČ
Forczek, Sándor ; Holík, Josef ; Rederer, L. ; Koza, V.
V této práci jsme sledovali řadu parametrů, které mají vliv na rozvoj vodního květu na nádrži Seč.\nMezi sledované parametry, které ovlivňují dynamický vývoj populace sinic a řas, patří především\nklimatické podmínky v daném roce (teplota vzduchu a množství srážek, množství dopadajícího\nsvětla), teplotní stratifikace vody, koncentrace kyslíku, celkového fosforu a fosfátů, koncentrace\nrůzných forem dusíku, množství organických látek, zákal a nezanedbatelnou úlohu má druhová\nčetnost a rozmanitost fytoplanktonu i zooplanktonu.\nV letech 2012 až 2014 nedošlo v letních měsících k masivnímu kvetení vody, nicméně pomocí\nnaměřených fyzikálních, chemických a biologických údajů jsme hodnotili rozvoj populaci sinic a\nřas. K pochopení tvorby vodního květu, predikci rozvoje a k možnostem jejího potlačení je nutno\npřihlížet k populačně dynamickým faktorům, ovlivňujícím přemnožení sinic.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
TĚKAVÉ NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ORGANOCHLOROVANÉ LÁTKY Z PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH EKOSYSTÉMŮ
Forczek, Sándor ; Holík, Josef ; Rederer, L. ; Ferenčík, M.
V biogeochemickém cyklu chloru se chlorované sloučeniny podílí na přírodních i lidmi\novlivněných procesech vznikem sloučenin, které mohou být identické s chlorovanými polutanty,\nstanovovánými metodou AOX (adsorbovatelné organické halogeny). Těkavé chlorované\nuhlovodíky jsou v centru zájmu vzhledem k jejich toxicitě a možné úloze při rozpadu\natmosférického ozonu. Některé těkavé chlorované uhlovodíky jsou reaktivní a zároveň toxické,\nnapř. chloroform, který má antropogenní i přírodní zdroje a může vznikat abiotickými i biotickými\nprocesy. V této studii je sledován výskyt chloroformu a AOX v přírodně čistém prostředí v okolí\nvodní nádrže Hamry. Dále je koncentrace AOX a chloroformu vyhodnocena v korelaci s\nmeteorologickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi vody.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25

Úplný záznam