Global Change Research Institute

Latest additions:
2019-11-25
10:16

Detailed record
2019-11-25
10:16

Detailed record
2019-11-25
10:16

Detailed record
2019-08-26
09:04
Vertikální profil koncentrace a toku aerosolových částic nad ornou půdou
Zapletal, Miloš ; Hovorka, J. ; Hladík, J. ; Juráň, Stanislav
V současné době představuje imisní zátěž území a obyvatelstva pevnými/kapalnými nebo směsnými částicemi o velikosti 1 nm – 100 μm suspendovanými v atmosféře, neboli PM, jeden z největších problémů nejen v České republice, ale prakticky v celé Evropě. Vysoké koncentrace PM jsou spojeny s velkým množstvím zdravotních problémů. Mezi ně patří respirační poruchy a zvýšené riziko rakoviny plic a kůže (WHO, 2006). V ČR je dlouhodobá expozice PM důležitým faktorem zodpovědným za snížení kvality života obyvatel. Mezi nejzávažnější účinky, pokud jde o celkovou zdravotní zátěž, patří významné snížení průměrné délky života (WHO, 2006). Dopravní a průmyslové činnosti jsou obecně považovány za hlavní zdroj částic PM10. Existující informace o chemickém složení, velikostním rozložení, podílu sekundárních částic a depozičním toku částic na různé typy povrchů jsou doposud neúplné. Měření koncentrace aerosolu bylo provedeno v mnoha městech na úrovni ulic nebo pro hodnocení osobní expozice (Kaur et al., 2005; Longley et al., 2004). Byla provedena eddy kovariační měření emisního toku částic nad velkými městskými aglomeracemi (Dorsey et al., 2002; Järvi et al., 2009; Martin et al., 2009; Deventer et al., 2013). Přímé měření emisního toku částic eddy kovariační metodou poskytlo informaci o vzestupném proudění vzduchu a vertikální výměně částic nad některými městskými aglomeracemi (např. Manchesterem, Londýnem, Helsinkami). Popis měření toku částic eddy kovariační metodou z letadla je uveden v práci Buzoriuse et al. (2006). Méně informací existuje o emisním toku částic nad různými druhy zdrojů v různých výškách např. nad ornou půdou, povrchových uhelným dolem nebo lokálními topeništi.

Detailed record
2019-08-26
09:04
DYNAMICS OF WINTER SEVERITY AND ITS EFFECT ON RECREATION
Zahradníček, Pavel ; Rožnovský, J. ; Brzezina, J. ; Štěpánek, Petr ; Farda, Aleš ; Chuchma, F.
Air temperature in winter months and colder half-year is an important factor for wide range of human activities, including recreation. As a result of current climate change, average air temperatures increase in winter as well. This, however, does not mean that there are no frosts. Each winter season can be assessed using several parameters. In this paper we used the sum of effective air temperatures below 0 degrees C and- 5 degrees C. Absolute minimum air temperature was used as an indicator of the extremity of a particular period. Space-time analysis has been performed for both parameters. Air temperatures in winter months are to a large extent influenced by the continentality of the climate. In general, the temperatures in Bohemia rise faster compared to Moravia and the absolute lowest minimum air temperatures are observed in the Western parts of the country. Based on a multiparametric analysis of climate characteristics, the coldest winter and colder half-year was in 1963, in contrast, the mildest winter was in 2007.

Detailed record
2019-06-11
07:51
ACTRIS IMP – ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY V NÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTURÁCH A TÉMATICKÝCH CENTRECH ACTRIS
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, V.
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jejímž hlavním cílem je tvorba vysoce kvalitních dat a podávání informací o krátkodobých složkách atmosféry a o procesech vedoucích ke změnám těchto složek v přírodním a kontrolovaném laboratorním prostředí. ACTRIS je dlouhodobou aktivitou (již od roku 2012, viz. Obr. 1) více než 100 partnerských organizací po celé Evropě, jejichž cílem je integrace, harmonizace a distribuce vysoce kvalitních vědeckých výstupů poskytovaných nejlepšími pracovišti atmosférického výzkumu v (prozatím) 22 evropských zemích. ACTRIS je logickým pokračováním 15-tiletého rozvoje velkých výzkumných infrastruktur financovaného členskými státy a evropskou komisí (EC) prostřednictvím programu výzkumných infrastruktur (Research Infrastructure programme) zahrnujících např. Projekty EARLINET, EUSAAR, CREATE a CLOUDNET.

Detailed record
2019-03-28
15:08
Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat
Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Lukas, Vojtěch ; Ždímal, V. ; Kraus, M. ; Širůček, P.
Cílem metodiky je prezentace nových a ekonomicky efektivních metod a postupů vhodných k hodnocení plošné homogenity vybraných půdních vlastností pozemků jako základu pro optimalizaci výživného režimu plodin. Hlavní důraz byl kladen na reálnou aplikovatelnost metodiky, tedy: 1/přiměřenou jednoduchost proveditelnosti při zachování dostatečné spolehlivosti výsledků pro uživatele na úrovni agronoma specialisty, 2/dostupnost potřebných dat, 3/ekonomický aspekt uplatnění pro široký okruh uživatelů. Metodicky je uživatel seznámen s principy laboratorní a pozemní spektroskopie půd a pak jsou uvedeny postupy využití leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat k hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností. Všechny postupy byly ověřeny na plošné a provozní úrovni středního zemědělského podniky.

Detailed record
2019-03-28
15:08
Měřené a modelované toky troposferického ozonu v horském porostu smrku ztepilého
Juráň, Stanislav ; Zapletal, Miloš ; Večeřa, Zbyněk ; Cudlín, Pavel ; Urban, Otmar
Toky troposférického ozonu (O3) byly měřeny ve smrkovém lese na Bílém Kříži, České republika pomocí metody vířivé kovariance. Koncentrace O3 byla měřena současně v profilu korunové vrstvy studovaného porostu (ve výšce 7 m, 25 m a 30 m nad povrchem země) pomocí analyzátorů ozonu APOA-370 (Horiba, Japan). Na základě zjištěného koncentračního gradientu byly následně modelovány toky ozonu pomocí Inverzního Lagrangianova Transportního Modelu (Raupach, 1989). Dále byly toky ozonu modelovány pomocí rezistenčního modelu, který vychází z výpočtu depozičních rychlostí ozonu na základě rezistenční analogie. Tok ozonu stanovený pomocí vířivé kovariance vykazuje nejvyšší průměrný denní tok 1,19 nmol m-2 s-1 a nejnižší -0,75 nmol m-2 s-1. Studovaný lesní porost byl čistým sinkem pro ozon a to ve výši 7,14 mmol m-2 za den (=0,343 g m-2 za den). Nejvyšší rychlost emise ozonu (kladná hodnota toku) byla pozorována během poledních hodin, kdy za nízkých teplot byly zavřené průduchy, a díky dostatečné intenzitě slunečního záření docházelo k tvorbě ozonu. Oba modely se ukázaly jako problematické v přesném stanovení toku během přechodu ze podzimního do zimního období.

Detailed record
2019-03-28
15:08
Souhrnná zpráva k poskytování meteorologických předpovědí pro ČEPS
Farda, Aleš ; Štěpánek, Petr ; Meitner, Jan ; Zahradníček, Pavel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i. poskytuje společnosti ČEPS výstupy z modelů numerické predikce počasí (NWP). Spolupráce trvá od roku 2015 až do současnosti. Vybraná pole meteorologických proměnných (zejména sluneční záření - globální a přímé a teplota vzduchu ve 2 m) jsou zpracovávány ze souborů gribu do vhodných prostorových informací, jako jsou správní obvody (plošné průměry) nebo poloha bodů sítě modelu GFS. Použité modely NPW jsou ALADIN z Českého hydrometeorologického ústavu a model GFS (od NCEP, NOAA). Výstupy jsou poskytovány na několik dní dopředu a jsou vydávány každé ráno.

Detailed record
2019-03-28
15:07
Metody detekce houbových chorob využitelné ve fenotypování rostlin a dálkovém průzkumu
Klem, Karel ; Veselá, Barbora ; Holub, Petr ; Urban, Otmar ; Mezera, J.
Tato metodika shrnuje poznatky z porovnání tří perspektivních metod detekce houbových chorob využitelných pro dálkový průzkum a fenotypování rostlin se zaměřením na odolnost vůči chorobám. Jedná se o metody měření spektrální odrazivosti, infračerveného termálního zobrazování a modro-zelené zobrazovací fluorescence. Na příkladu napadení rostlin ozimé pšenice padlím travním, rzí plevovou a rzí pšeničnou metodika demonstruje jejich přednosti a nedostatky z pohledu detekce jednotlivých chorob, přičemž je zřejmé, že všechny tři metody jsou pro nedestruktivní detekci houbových chorob potenciálně využitelné, ale jejich praktické použití se může lišit. Testování indexů spektrální odrazivosti pro detekci napadení houbovými chorobami ukazuje především vysokou spolehlivost detekce u indexů založených na odrazivosti v red-edge a zeleném pásmu vlnových délek. Infračervené termální zobrazování prokázalo vysokou přesnost detekce u napadení padlím travním, případně rzí pšeničnou, ale již nižší u rzi plevové. Modro-zelená fluorescence i termální zobrazování představují také velmi dobrý nástroj pro vyhodnocení intensity prostorové distribuce napadení listu.

Detailed record