Ústav výzkumu globální změny

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:51
ACTRIS IMP – ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY V NÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTURÁCH A TÉMATICKÝCH CENTRECH ACTRIS
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, V.
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jejímž hlavním cílem je tvorba vysoce kvalitních dat a podávání informací o krátkodobých složkách atmosféry a o procesech vedoucích ke změnám těchto složek v přírodním a kontrolovaném laboratorním prostředí. ACTRIS je dlouhodobou aktivitou (již od roku 2012, viz. Obr. 1) více než 100 partnerských organizací po celé Evropě, jejichž cílem je integrace, harmonizace a distribuce vysoce kvalitních vědeckých výstupů poskytovaných nejlepšími pracovišti atmosférického výzkumu v (prozatím) 22 evropských zemích. ACTRIS je logickým pokračováním 15-tiletého rozvoje velkých výzkumných infrastruktur financovaného členskými státy a evropskou komisí (EC) prostřednictvím programu výzkumných infrastruktur (Research Infrastructure programme) zahrnujících např. Projekty EARLINET, EUSAAR, CREATE a CLOUDNET.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat
Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Lukas, Vojtěch ; Ždímal, V. ; Kraus, M. ; Širůček, P.
Cílem metodiky je prezentace nových a ekonomicky efektivních metod a postupů vhodných k hodnocení plošné homogenity vybraných půdních vlastností pozemků jako základu pro optimalizaci výživného režimu plodin. Hlavní důraz byl kladen na reálnou aplikovatelnost metodiky, tedy: 1/přiměřenou jednoduchost proveditelnosti při zachování dostatečné spolehlivosti výsledků pro uživatele na úrovni agronoma specialisty, 2/dostupnost potřebných dat, 3/ekonomický aspekt uplatnění pro široký okruh uživatelů. Metodicky je uživatel seznámen s principy laboratorní a pozemní spektroskopie půd a pak jsou uvedeny postupy využití leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat k hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností. Všechny postupy byly ověřeny na plošné a provozní úrovni středního zemědělského podniky.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Měřené a modelované toky troposferického ozonu v horském porostu smrku ztepilého
Juráň, Stanislav ; Zapletal, Miloš ; Večeřa, Zbyněk ; Cudlín, Pavel ; Urban, Otmar
Toky troposférického ozonu (O3) byly měřeny ve smrkovém lese na Bílém Kříži, České republika pomocí metody vířivé kovariance. Koncentrace O3 byla měřena současně v profilu korunové vrstvy studovaného porostu (ve výšce 7 m, 25 m a 30 m nad povrchem země) pomocí analyzátorů ozonu APOA-370 (Horiba, Japan). Na základě zjištěného koncentračního gradientu byly následně modelovány toky ozonu pomocí Inverzního Lagrangianova Transportního Modelu (Raupach, 1989). Dále byly toky ozonu modelovány pomocí rezistenčního modelu, který vychází z výpočtu depozičních rychlostí ozonu na základě rezistenční analogie. Tok ozonu stanovený pomocí vířivé kovariance vykazuje nejvyšší průměrný denní tok 1,19 nmol m-2 s-1 a nejnižší -0,75 nmol m-2 s-1. Studovaný lesní porost byl čistým sinkem pro ozon a to ve výši 7,14 mmol m-2 za den (=0,343 g m-2 za den). Nejvyšší rychlost emise ozonu (kladná hodnota toku) byla pozorována během poledních hodin, kdy za nízkých teplot byly zavřené průduchy, a díky dostatečné intenzitě slunečního záření docházelo k tvorbě ozonu. Oba modely se ukázaly jako problematické v přesném stanovení toku během přechodu ze podzimního do zimního období.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Souhrnná zpráva k poskytování meteorologických předpovědí pro ČEPS
Farda, Aleš ; Štěpánek, Petr ; Meitner, Jan ; Zahradníček, Pavel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i. poskytuje společnosti ČEPS výstupy z modelů numerické predikce počasí (NWP). Spolupráce trvá od roku 2015 až do současnosti. Vybraná pole meteorologických proměnných (zejména sluneční záření - globální a přímé a teplota vzduchu ve 2 m) jsou zpracovávány ze souborů gribu do vhodných prostorových informací, jako jsou správní obvody (plošné průměry) nebo poloha bodů sítě modelu GFS. Použité modely NPW jsou ALADIN z Českého hydrometeorologického ústavu a model GFS (od NCEP, NOAA). Výstupy jsou poskytovány na několik dní dopředu a jsou vydávány každé ráno.

Úplný záznam
2019-03-28
15:07
Metody detekce houbových chorob využitelné ve fenotypování rostlin a dálkovém průzkumu
Klem, Karel ; Veselá, Barbora ; Holub, Petr ; Urban, Otmar ; Mezera, J.
Tato metodika shrnuje poznatky z porovnání tří perspektivních metod detekce houbových chorob využitelných pro dálkový průzkum a fenotypování rostlin se zaměřením na odolnost vůči chorobám. Jedná se o metody měření spektrální odrazivosti, infračerveného termálního zobrazování a modro-zelené zobrazovací fluorescence. Na příkladu napadení rostlin ozimé pšenice padlím travním, rzí plevovou a rzí pšeničnou metodika demonstruje jejich přednosti a nedostatky z pohledu detekce jednotlivých chorob, přičemž je zřejmé, že všechny tři metody jsou pro nedestruktivní detekci houbových chorob potenciálně využitelné, ale jejich praktické použití se může lišit. Testování indexů spektrální odrazivosti pro detekci napadení houbovými chorobami ukazuje především vysokou spolehlivost detekce u indexů založených na odrazivosti v red-edge a zeleném pásmu vlnových délek. Infračervené termální zobrazování prokázalo vysokou přesnost detekce u napadení padlím travním, případně rzí pšeničnou, ale již nižší u rzi plevové. Modro-zelená fluorescence i termální zobrazování představují také velmi dobrý nástroj pro vyhodnocení intensity prostorové distribuce napadení listu.

Úplný záznam
2019-03-28
15:07
Integrovaná regulace plevelů v obilninách
Smutný, V. ; Winkler, J. ; Klem, Karel
Certifikovaná metodika sumarizuje poznatky o vlivu různých nepřímých (preventivních) agrotechnických opatření (osevní postupy, zpracování půdy, hnojení organickými hnojivy a management slámy) na plevele (potenciální a aktuální zaplevelení), a to jak z pohledu kvalitativního (druhové složení), tak i kvantitativního (intenzita výskytu). Dále je pozornost věnována racionalizaci chemické regulace plevelů (použití herbicidů). Jsou popsány principy rozhodovacích pravidel založených na stanovení prahů škodlivosti, optimálního termínu ochrany a optimalizaci dávek herbicidů. Těmito postupy lze snížit spotřebu používaných herbicidů v obilninách, což přináší úspory nejen v oblasti ekonomické, ale také snížení zatížení životního prostředí v důsledku používání herbicidů.

Úplný záznam
2019-03-28
15:07
Metodika tvorby ekosystémových účtů na národní úrovni
Vačkářů, Dava ; Grammatikopoulou, Ioanna ; Harmáčková, Veronika Zuzana
Cílem metodiky je poskytnout metodologický rámec pro environmentální a ekonomické účetnictví ekosystémových služeb. V současnosti nejsou přínosy plynoucí společnosti z užívání ekosystémů, stejně však i škody na přírodním bohatství způsobené ekonomickou a jinou lidskou činností zaúčtované v národních účtech a ukazatelích národního bohatství. V návaznosti na snahy rozšíření ukazatelů národní výkonnosti o environmentální dimenzi dochází k revizím statistických standardů a rozvoji nových směrů v rámci Systému environmentálního ekonomického účetnictví (SEEA). Jedním z nových směrů je účetnictví ekosystémových služeb. Metodika experimentálního ekosystémového účetnictví (EEA) zavádí nové postupy pro hodnocení ekosystémových služeb z hlediska účetnictví přírodního kapitálu. Předkládaná metodologie stanovuje základní východiska, postupy a typy účtování ekosystémových služeb v systému environmentálního ekonomického účetnictví.

Úplný záznam
2019-03-14
15:59
Regionální předpověď výnosů plodin pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan ; Meitner, Jan ; Možný, Martin ; Štěpánek, Petr ; Bartošová, Lenka ; Semerádová, Daniela ; Bláhová, Monika ; Lukas, Vojtěch ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi výnosů klíčových plodin a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat výnosy plodin až 2 měsíce před sklizní na úrovni krajů a okresů sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. Metodika na konkrétních příkladech demonstruje, že výsledky předpovědí výnosů a zejména jejich odchylky od obvyklé výnosové hladiny jsou konzistentní a použitelné v praxi. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2018. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.vynosy-plodin.cz.

Úplný záznam
2019-02-26
15:24
Zpracování metodických podkladů a odborných dat v návaznosti na teplotní poměry ve městě, šetření postojů a participaci veřejnosti a nastavení systému monitoringu adaptací ve městě
Lorencová, Eliška ; Cuřín, Vojtěch ; Geletič, Jan ; Baďura, Tomáš ; Bašta, Petr ; Nawrath, Martin ; Lekeš, Vojtěch ; Vačkářů, Dava
Tato zpráva představuje výstupy z veřejné zakázky realizované s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva shrnuje výstupy ze simulace teplotních extrémů (vln horka) a vyhodnocení variantních řešení pro pilotní oblast Praha 6. Druhá část je zaměřená na šetření postojů veřejnosti v oblasti problematiky změny klimatu a adaptací a zpracování podkladů pro realizaci pocitové mapy a vypracování metodiky participace a komunikace s odbornou veřejností, městskými částmi a širší veřejností. Tato část představuje výstupy z šetření postojů veřejnosti zpracovaném na reprezentativním vzorku 550 obyvatel hl. m. Prahy. Dále je představen návrh pro nastavení monitoringu pro výběr a vyhodnocení pilotních projektů, který je zaměřen na monitoring a hodnocení stávajících a nových projektů do budoucna realizovaných v rámci Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny

Úplný záznam