Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:49

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Pohybová aktivita osob s poraněním míchy vlastnících psa
Neubergová, Kristýna ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Pavlová, Ilona (oponent)
Název práce: Pohybová aktivita osob s poraněním míchy vlastnících psa Cíl práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit úroveň pohybové aktivity (PA) osob po poranění míchy, které vlastní psa, a to pomocí objektivních a subjektivních metod. Vedlejším cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jestli osoby s poraněním míchy vlastnící psa splňují doporučené denní množství pohybové aktivity dle kanadské směrnice Physical Activity Guidelines for Adults with Spinal Injury. Metoda: Průzkum byl prováděn metodou kombinovaného kvalitativně-kvantitativního šetření u 5 mužů s míšní lézí ve věku 29-66 let (z toho 4 kvadruplegici). Subjektivně byla PA hodnocena pomocí polostrukturovaného rozhovoru "PARA-SCI" The Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal cord Injury. Objektivní PA byla měřena pomocí akcelerometru ActiGraph GT3X+. Celková doba sledování byly 3 dny u každého probanda. Výsledky: Průměrná PA u výše uvedených probandů byla dle akcelerometru 2166,3 minut, zatímco dle dotazníku PARA-SCI to bylo 1558,8 minut, rozdíl mezi výsledkem z obou metod nebyl statisticky významný. Při srovnání úrovně PA hodnoceného souboru s kanadskou směrnicí lze říci, že naši probandi doporučení splňují. Klíčová slova: paraplegie, kvadruplegie, invalidní vozík, pes, intenzita zatížení, akcelerometr

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem
Průdková, Barbora ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda paralympionici pravidelně podstupují zátěžové vyšetření, co je součástí tohoto vyšetření a zda se sportovci výsledky vyšetření následně řídí, případně výsledky konzultují s trenérem. Metody: Práce je založena na kvalitativním výzkumu. Informace jsou získány pomocí dotazovací metody. Jako metody sběru dat byly použity názorová anketa vlastní konstrukce a neformální rozhovor. Ankety se zúčastnilo deset paralympioniků s průměrným věkem třiceti let, z nichž šest trpí vrozenou vadou ve formě DMO, další čtyři paralympionici jsou po traumatu způsobené nehodou. Z toho dva mají amputaci končetiny, dva míšní lézi a jeden roztroušenou sklerózu. Rozhovor byl realizován s reprezentačním trenérem, tělovýchovným lékařem a dvěma vrcholovými sportovci s tělesným hendikepem. Výsledky: Na základě názorové ankety a neformálního rozhovoru jsem zjistila, že jen 2 z 10 paralympioniků pravidelně dochází na zátěžové vyšetření a sportovní prohlídky. Zbylých 8 pak dochází nepravidelně. Po vyšetření se 80 % respondentů řídí radami a doporučením tělovýchovného lékaře a 20 % z nich se výsledkem neřídí. Na základě rozhovoru lze říci, že v současném paralympijském sportu existuje povědomí o přínosu systematického...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Historie vojenského plavání
Šrámek, Antonín ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Název práce Historie vojenského plavání Cíle Cílem práce je shromáždit a zpracovat dostupné informace o historickém vývoji vojenského plavání u nás a ve světě, a to na základě historické analýzy tematických pramenů a literatury. Dalším záměrem je doplnit předkládaný textový materiál obrazovou dokumentací. Metoda K chronologickému popisu vývoje vojenského plavání je využita historická metoda. Výsledky Vytvoření komplexního pohledu na vojenské plavání včetně popisu dějin od jeho počátků do současnosti. Klíčová slova Historie, vývoj, plavání, vojenské plavání, námořnictvo, plavecký výcvik, vojenská tělovýchova.

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Možnosti využití arteterapeutických metod a technik u dětí s poruchou autistického spektra
Kolátorová, Lucie ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití technik z oblasti arteterapie při výuce žáků s poruchou autistického spektra. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, které se týkají arteterapie jako takové - obecnými principy, metodami a technikami, které lze při arteterapii využívat. Dále je v práci představena problematika poruchy autistického spektra v kontextu arteterapeutické práce - uvedeny jsou problematické oblasti spojené s PAS, na něž arteterapeutická intervence nejčastěji cílí a které se snaží příznivě ovlivnit. Shrnuty jsou závěry a doporučení dřívějších výzkumů na toto téma. Na teoretické poznatky navazuje případová studie popisující průběh zařazování vybraných artetrapeutických technik do výuky při práci se žákyní s poruchou autistického spektra na střední škole zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce bylo zjistit, zda může být užití arteterapeutických prvků při výuce přínosné. To se potvrdilo, nejvýraznější dopad byl zaznamenán v oblasti snižování míry stresu a v komunikační rovině.

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Využití homeopatie v těhotenství a při porodu
Oleksulinová, Eliška ; Jurigová, Gabriela (vedoucí práce) ; Tisová, Markéta (oponent)
Cílem této bakalářské práce je předložit základní informace o homeopatii, která je jedním z nejužívanějších způsobů alternativní léčby, a jejím využití v porodnictví. Práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je v první řadě úvodem do obecné homeopatie, na který pak navazuje přehled možností jejího využití v těhotenství, při porodu a šestinedělí. Část zabývající se homeopatií v těhotenství je rozdělena dle nejčastějších potíží žen vznikajících právě v souvislosti s tímto stavem, vedle kterých jsou uvedeny možnosti homeopatické léčby. V další části je uvedeno, jakou roli může homeopatie jako léčebná metoda sehrát v období před porodem a během porodu. V další kapitole je popsáno jak a v jakých případech je možné využít homeopatii při potížích v šestinedělí. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na názory lékařů a porodních asistentek pracujících na porodních sálech na využití homeopatie v porodnictví. Metodou k získávání výzkumných dat je zde anonymní strukturovaný dotazník. Z analýzy výzkumných dat vyplývá, že názory na využití homeopatie v porodnictví se velmi odlišovaly mezi výzkumnou skupinou porodních asistentek a výzkumnou skupinou lékařů - porodníků. Z výzkumu je zřejmé, že využívání homeopatie v porodnictví podporují více porodní asistentky jak lékaři. Nicméně...

Úplný záznam
2019-02-13
17:49

Úplný záznam
2019-02-13
17:49
Programovací nástroje pro algoritmizaci a programováni na ZŠ
Dümont, Jan ; Novák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje minulý a současný stav vzdělávací oblasti algoritmizace a programování na základní škole na základě výzkumů prováděných na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Přináší přehled různých výukových metod a programů, které napomáhají k rozvíjení dovedností žákům vzhledem k jejich věku a dosaženým dovednostem v této oblasti. V teoretické části práce jsou také vymezeny základní pojmy tématu algoritmizace a programování. Na ni navazuje praktická část využívající teoretických poznatků ve výuce informatiky i v jiných předmětech.

Úplný záznam
2019-02-13
17:49

Úplný záznam