Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2017-07-21
12:54
Vnímání počátku života a vybrané kapitoly v kontextu sociální práce
Bínová, Markéta ; Stretti, Sylvie (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na různé přístupy k problematice vnímání života a personality. Téma tohoto pojmu je podrobněji rozebráno v první kapitole. Dále následuje představení biologického popisu prenatálního vývoje, přístup filozofické antropologie a katolický přístup k dané problematice. V závěru jsou popsány možnosti kontextu sociální práce, jako je očekávání postiženého dítěte, prenatální diagnostika, interrupce, či narození mrtvého dítěte. Klíčová slova Vnímání života, personalita, prenatální vývoj, filozofická antropologie, katolický přístup, sociální práce, krize, interrupce, prenatální diagnostika, syndrom mrtvého plodu.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Vliv migrační krize na vztahy mezi Itálií a Rakouskem
Kučerová, Aneta ; Konrád, Ota (vedoucí práce) ; Dimitrov, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá reakci Itálie na rakouskou migrační politiku během uprchlické krize v letech 2015 - 2016. Během tohoto období italsko-rakouské vztahy prošly řadou neshod, které jsou v této práci představeny. Hlavním cílem této práce je analyzovat italskou odpověď na rakouskou migrační politiku a vysvětlit její příčiny. V první kapitole je popsán kontext uprchlické krize v případě Itálie a Rakouska a vnitropolitický vývoj Itálie během krize. Druhá část práce zkoumá italskou reakci na dublinská nařízení, která představují základ azylové politiky Evropské unie. Třetí kapitola je věnovaná reakci Itálie na rakouský návrh zřízení hraničních kontrol v Brennerském průsmyku. Poslední kapitola se zabývá možnými italskými a rakouskými návrhy na úpravu nefunkční azylové politiky EU. Cílem této kapitoly je přiblížit možné paralely mezi italským a rakouským přístupem k reformě evropské azylové politiky. Práce dochází k závěru, že Itálie v důsledku svých národních zájmů odpověděla na většinovou část rakouské migrační politiky kriticky. Italský premiér v několika případech apeloval na Brusel a Vídeň, aby je donutil ke změně politiky z vlastních obav z nárůstu euroskeptických stran v Itálii.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina
Vališková, Radka ; Jandejsek, Petr (vedoucí práce) ; Noble, Timothy (oponent)
Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež František. Sobrinova chudých a je silně formována osobní zkušeností, již učinil Sobrino v Salvadoru. Chudobou má na mysli p edevším nespravedlivou chudobu Latinské Ameriky nebo ší eji T etího světa. Těmto důrazům odpovídá pojetí milosrdenství, jež je určeno zejména nespravedlivě chudým. Na jeho počátku stojí soucit, z něhož p ímo vychází pot eba druhému pomoci, osvobodit ho od jeho utrpení. ídit se principem milosrdenství pak neznamená pouze p ímou pomoc, ale také hledání p íčin utrpení. Ty jsou podle teologie osvobození systémové, a proto nestačí apelovat na změnu chování jednotlivců, ale také na transformaci společenských institucí. Františkovo pojetí milosrdenství je v rámci dokumentů, jež se vztahují ke Svatému roku, širší. Je určeno nejen těm, kte í trpí nedostatkem, ale také h íšníkům, kte í jsou si vědomi vlastní h íšnosti. Práce klade spolu se Sobrinem důraz p edevším na první stránku milosrdenství, a proto se podrobněji věnuje Františkovým postojům k p íčinám chudoby. Dochází k závěru, že František sice vyzdvihuje individuální zodpovědnost, nicméně mu apel na transformaci...

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam
2017-07-21
12:54

Úplný záznam