Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
15:53
Příjmy evropských fotbalových klubů z Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA
Karas, Daniel ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Příjmy evropských klubů z Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA Cíle: Hlavním cílem této práce je sledování vlivu financí z FIFA a UEFA na financování evropských fotbalových klubů, porovnání poměru těchto příjmů k celkovým příjmům českých a zahraničních klubů; v závislosti na tom sledovat chování vlastníků klubů. Metody: Pro získání relevantních a aktuálních informací byla využita analýza sekundárních dat. Práce kladla důraz, aby data byla validní a pocházela z důvěryhodných zdrojů. Bakalářská práce také uplatnila metodu komparativní analýzu poměru druhů příjmů klubů. Získaná sekundární data byla zpracována a poté prezentována prostřednictvím grafů a tabulek. Výsledky: Výsledky ukazují, že hlavním příjmem fotbalových klubů v evropských soutěží je prodej vysílacích práv. Výnosy z tohoto zdroje jsou ale významné především pro kluby z nejatraktivnějších lig, například pro francouzský Lion tato položka činila 56 % příjmu z Ligy mistrů oproti FC Porto s 12 %. Pro ostatní - včetně českých klubů - jsou důležitější příjmy ze sponzoringu. Naopak příjmy ze vstupného jsou prakticky zanedbatelnou položkou pro všechny kluby. Klíčová slova: fotbal, UEFA, FIFA, financování, sugar daddy, Liga mistrů, Evropská liga

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Rozvoj rečových a neřečových oblastí u dítěte s vývojovou dysfázií
Kovaříková, Barbora ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce je vedena jako případová studie chlapce s expresivním typem vývojové dysfázie. Věnuje se možnostem rozvoje jednotlivých řečových a neřečových oblastí u daného chlapce. Teoretická část je zaměřena na popsání vývoje dětské řeči, teoretické vymezení narušené komunikační schopnosti a teoretické ukotvení vývojové dysfázie z pohledu etiologie, symptomatologie a diagnostiky. Dále se teoretická část také věnuje terapii a rozvoji jednotlivých oblastí u dítěte s vývojovou dysfázií. Druhá část práce se již zaměřuje na rozvoj řečových a neřečových oblastí po praktické stránce. Analyzuje dostupné lékařské zprávy a výsledky ze vstupního a výstupního orientačního hodnocení jednotlivých oblastí chlapce. Také popisuje průběh rozvoje jednotlivých oblastí u daného chlapce a prezentuje použitý materiál. Bakalářská práce si tedy klade za cíl, analyzovat řečové a neřečové oblasti u chlapce s vývojovou dysfázií a popsat možnosti jejich rozvoje. Klíčová slova: Vývojová dysfázie, narušená komunikační schopnost, komunikace, řečové roviny, sluchové vnímání, zrakové vnímání, rozvoj, případová studie.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary
Strnad, Daniel ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary Cíle: Hlavním cílem práce je na základě analýzy sestavit konkrétní a realizovatelné návrhy na zlepšení marketingové komunikace v klubu HC Energie Karlovy Vary. Metody: V práci bylo využito metod kvalitativních rozhovorů, které byly provedeny formou polostrukturovaného interview. Tyto rozhovory mi pomohly proniknout do problematiky marketingové komunikace ve sportovním klubu, a také k získání názoru diváků na marketingové aktivity klubu. V práci bylo dále využito metod pozorování a analýzy interních dokumentů. Výsledky: Byla provedena analýza, kterou byly zjištěny slabiny hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary. Z analýzy vyplývá, že klub má největší problémy ve sponzoringu a v propagaci. Na základě toho byly sestaveny konkrétní návrhy na vylepšení marketingové komunikace. Klíčová slova: Marketing, sponzoring, reklama, diváci, sportovní klub

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Foreign Workers and their impact on the Federal Republic of Germany
Kodýdková, Daniela ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Věkový profil plavců na vrcholných soutěžích v období 2012-2016
Jirát, Miroslav ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věkový profil plavců na vrcholných soutěžích v období 2012-2016 Cíl: Cílem bakalářské práce je zjistit věkový profil plavců na vrcholných světových soutěžích v letech 2012-2016 v individuálních disciplínách plavaných plaveckými způsoby prsa, znak, motýlek a polohovým závodem v kategorii mužů a žen na úrovni rozplaveb a finále. Metody: Data byla získaná z elektronických oficiálních zdrojů. Metodou sběru dat bylo studium dokumentů (startovních protokolů). Získaná data byly následně zaznamenány, utříděny a vyhodnoceny počítačovým programem za využití popisné statistiky. Ve výsledkové části byly sumarizované výsledky prezentovány pomocí tabulek a graficky. Výsledky: Plavci v rozplavbách dosahovali průměrného věku 22 let, u žen byl průměrný věk 21 let. Ve finálových rozplavbách mužů byl věk vrcholné výkonnosti 24 let, u žen se věk vrcholové výkonnosti pohyboval ve 22 letech. V rozplavbách nebyl výrazný rozdíl v průměrném věku plavců mezi jednotlivými disciplínami. Prokazatelné odlišnosti ve věkovém průměru jednotlivých disciplín se projevily ve finále. Nejvyšší průměrný věk vykazovali finalisté v disciplíně 50 m motýlek, finalistky na 50 m prsa, nejnižší průměrný věk naopak zaznamenali finalisté na 200 m znak a finalistky v disciplíně 100 m znak. Klíčová slova: plavání, plavecký způsob,...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Vědecká a institucionální činnost Bohumila Němce na Univerzitě Karlově
Loginov, Ivan ; Hermann, Tomáš (vedoucí práce) ; Žárský, Viktor (oponent)
Bohumil Němec patří mezi nejvýznamnější osobnosti české vědy. Počátkem 20. století značně přispěl k objasnění gravitropismu rostlin, a zasloužil se o vznik ústavu fyziologie a anatomie rostlin na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity. Kromě toho se věnoval tématu regenerace u rostlin, oplodnění a jaderného dělení. Ve své práci jsem zpracoval Němcovy odborné i popularizační publikace a za použití sekundární literatury analyzoval jeho celkové působení na univerzitě v historickém kontextu. Výstupem práce je strukturovaný přehled vědecké činnosti Bohumila Němce, který je možné využít pro navazující výzkum.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Vliv alkoholu na rychlost svalové kontrakce u svalů oblasti stehna
Richter, Michael ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Kinkorová, Ivana (oponent)
Název práce: Vliv alkoholu na rychlost svalové kontrakce u svalů oblasti stehna Cíl práce: 1. Cílem práce bylo zjištění vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti svalů m. rectus femoris a m. vastus lateralis u mužů a žen. 2. Porovnání vlastností posturálních a fázických svalů. Metoda: Jedná se o práci empiricko - teoretickou, u které měl výzkum charakter kvaziexperimentu skupiny 22 probandů různého pohlaví s experimentálním způsobem získávání dat. Soubor je složen ze 11studentů a 11 studentek UK FTVS, kteří dochází na prezenční formu studia. Věk studentů se pohyboval od 21 do 25 let. Všichni probandi museli mít platnou zdravotní prohlídku u sportovního lékaře a projít dotazníkem CAGE, který sloužil k identifikaci závislosti na alkoholu. Měření probíhalo přístrojem TMG 100, který slouží jako neinvazivní metoda k měření kontraktilních vlastností svalstva. Byly vybrány svaly m. rectus femoris, jako zástupce posturálního svalstva a m. vastus lateralis jako fázický. Výzkum se skládal ze 4 kol, kde první kolo bylo bez alkoholu a další tři s alkoholem. Každé kolo byla podána dávka 0,3 g alkoholu na kilogram hmotnosti. Pro ženy byl tento vzorec upraven. Veškeré výsledky byly vystaveny testům normality. Výsledky: Doba Tc m. rectus femoris u mužů zaznamenala statistickou významnost mezí 0-0,3 promile...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Tory a jejich mikroreliéf
Zemanová, Lucie ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Vočadlová, Klára (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na obecnou charakteristiku torů a mikrotvarů, které se nacházejí na jejich povrchu. Tory mohou vznikat dvěma různými způsoby: jednofázovým a dvoufázovým vývojem. Vyskytují se ve všech klimatických pásech, nejčastěji jsou popisovány v mírném klimatickém pásu. Jejich velikost, tvar i poloha v krajině se značně liší. Tory se nacházejí na horských vrcholech i na údolních svazích. Rozdílný vzhled je dán především odlišným rozmístěním puklin v torech. Tory se vyskytují v různých typech horniny, zejména pak v krystalických horninách. Na povrchu toru se může vyskytovat mnoho mikrotvarů, které vznikají zvětráváním. Morfologicky nejvýraznějšími mikrotvary jsou skalní mísy, tafone, pseudoškrapy a voštiny. Stupeň jejich vývoje umožňuje využít tyto mikroformy pro relativní datování. Klíčová slova: tory, mikroreliéf, hloubkové zvětrávání, ústup svahu

Úplný záznam