Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2019-07-25
09:30
Komentovaný překlad. Rosenberg, Tina: How one of the most obese countries on earth took on the soda giants. Guardian, 3. listopadu 2015.
Holub, Lukáš ; Mraček, David (vedoucí práce) ; Jettmarová, Zuzana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přeložit článek How one of the most obese countries on earth took on the soda giants z angličtiny do češtiny. Článek vyšel v listopadu 2015 v online verzi deníku The Guardian a jeho autorkou je americká publicistka Tina Rosenbergová. Jeho hlavním účelem je upozornit na roli, kterou hrají slazené nápoje v Mexiku, a okomentovat politicko-kulturní faktory, které k tomuto stavu vedly. Druhá část práce obsahuje komentář, ve kterém se nachází překladatelská analýza textu, zvolení překladatelské metody a rozbor konkrétních překladatelských postupů a posunů. KLÍČOVÁ SLOVA obezita, konzumace slazených nápojů, překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia
Podlipský, David ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: David, Podlipský Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Konzultant práce: Mgr. et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na multidisciplinární rehabilitaci u pacientů po zlomenině distálního radia. Ta je v populaci nejběžnější, co se týče fraktur horních končetin. Teoretická část popisuje anatomii a kineziologii v souvislostech, primární a sekundární léčbu zlomenin distálního radia, jejich komplikace a klasifikace. Vyjma toho, též klíčové kompetence fyzioterapeuta a ergoterapeuta a studie ohledně jejich interprofesní spolupráce. Praktická část se skládá ze 3 kazuistik pacientů po zlomeném distálním konci kosti vřetenní (1 po operační léčbě, 2 po konzervativním řešení). Proces vyhodnocení byl založen na cyklu terapeutických jednotek, na kterých byli přítomni fyzioterapeut i ergoterapeut. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Radius, Rehabilitace, Spolupráce

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Amazonie jako křižovatka v prózách Miltona Hatouma
Sýkorová, Barbora ; Válová, Karolina (vedoucí práce) ; Grauová, Šárka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá specifickými rysy Amazonie, které jsou vyobrazeny v knihách Dva bratři a Sirotkové ráje od současného brazilského spisovatele Miltona Hatouma. Geograficky, historicky, kulturně, politicky i ekonomicky vykresluje zejména brazilské město Manaus. Ve spojitosti s tímto městem a s celou amazonskou oblastí představuje nejen autora, ale i místní život s jeho specifickými prvky. Rozbor románu Dva bratři se zaměřuje na Manaus, literárně ztvárněný jako město plné křižovatek, etnických, kulturních i náboženských. Analýza novely Sirotkové ráje nachází mezi oběma díly shodné rysy, těžiště ovšem shledává v zobrazení sociálních problémů a v představení Manausu jako reálného města plného mýtů. V závěru předestřené faktografické informace o Amazonii a dohledané literární pasáže zobrazují Hatoumův specifický pohled na tuto jedinečnou a neustále metamorfozující oblast. Klíčová slova Brazílie, Amazonie, Manaus, Milton Hatoum, Dva bratři, Sirotkové ráje, křižovatka, kultura, náboženství, etnikum, mýtus, indiáni, Evropané, Libanonci

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Aspekt víry u syndromu vyhoření
Caklová, Kateřina ; Martinek, Michael (vedoucí práce) ; Mašková, Eva (oponent)
Cílem bakalářské práce "Aspekt víry u syndromu vyhoření" bylo zamyslet se nad vztahem víry k syndromu vyhoření. Pomáhá víra v Boha k tomu, aby k syndromu vyhoření nedošlo, nebo může být za určitých podmínek jeho rizikovým faktorem? Syndrom vyhoření vzniká v důsledku narušení vnitřní rovnováhy člověka způsobené dlouhodobým působením negativních faktorů z vnějšího prostředí (stresorů), které se sejdou s určitými rizikovými faktory osobnostními. Na rizikové osobnostní vzorce je v této práci pohlíženo z pohledu transakční analýzy, která za vzorci lidského chování vidí vnitřní pohaněče (motivátory). Jsou to rady a příkazy z dětství, typu "Zaber!", "Buď dokonalý!" a další, které pak formují realitu člověka. Pokud člověk tyto pohaněče nebrzdí, ale podporuje, pak je jako svíčka hořící z obou stran - svítí výrazně, ale o to rychleji vyhoří. Tato práce se pokouší zjistit, zda je víra v Boha v procesu vyhořívání brzdou nebo "palivem". V teoretické části jsou v rámci rizikových faktorů nastíněny obě tyto možnosti. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních tematických okruhů. Prvním je seznámení se syndromem vyhoření, jeho symptomy, rizikovými faktory vnějšími a osobnostními. Druhý okruh se zabývá rolí víry u syndromu vyhoření, kde je nastíněn jak její pozitivní, tak i možný rizikový vliv na vyhoření. Dívá...

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Vallièresovi Bílí negři Ameriky. Frankokanaďané a jejich společenské postavení napříč historií
Kabáčová, Michaela ; Voldřichová - Beránková, Eva (vedoucí práce) ; Šarše, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce analyzuje specifický fenomén bílých negrů Ameriky. Prvním, kdo tento pojem v historii definoval a analyzoval, byl frankokanadský novinář a spisovatel Pierre Vallières ve svém stejnojmenném díle (Bílí negři Ameriky, 1968). Nejprve mapujeme historický vývoj tohoto fenoménu a následně se zaměřujeme na společenské postavení a životní podmínky Frankokanaďanů. Poté zkoumáme politologickou stránku studovaného jevu a zevrubně se věnujeme i autorovým argumentačním strategiím, kterými se snaží upoutat čtenářovu pozornost a přesvědčit ho o svých postulátech. Obecným cílem bakalářské práce je zhodnotit fenomén bílých negrů Ameriky z nejrůznějších hledisek: historického, literárního, sociálního i politologického.

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta
Timková, Tereza ; Jeníček, Jakub (vedoucí práce) ; Slámová, Adéla (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Timková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Konzultant práce: Bc. Monika Tichá Název bakalářské práce: Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána cévní mozková příhoda, posturální stabilita a testy k hodnocení stability. V praktické části jsou vzájemně porovnány testy k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska základních charakteristik a parametrů. Zároveň jsou zde zpracovány tři kazuistiky pacientů, u kterých proběhlo hodnocení stability pomocí vybraných testů: Berg Balance Scale, Mini-BESTest a Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment. Testování bylo provedeno na začátku a na konci rehabilitačního programu, v odstupu čtyř týdnů. Výsledky byly vyhodnoceny a následně porovnány. Tato práce popisuje důležitost znalosti jednotlivých parametrů testů, díky čemuž je možné posoudit, zdali došlo ke zlepšení či zhoršení pacientova stavu. Klíčová slova: stabilita, cévní mozková příhoda, testy stability, vlastnosti měření

Úplný záznam
2019-07-25
09:30

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Blockchainová databáze a její využití v knihovnách
Cironis, Adam ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Vlnas, Jan (oponent)
Tématem této bakalářské práce je technologie blockchainové databáze a navržení jejího možného užití v knihovnách. Autor v této práci analyzuje možnosti implementace blockchainové databáze do odvětí, které není inovacím nejotevřenější a to knihovnictví. Je kladen důraz na teoretická i praktická využití typů blockchainových databází. Součástí teoretické části je také představení fundamentálních principů blockchainových databází a také vysvětlení fungování obecné blockchainové databáze. Dále se autor zaměřuje na detailní popis ukazatelů výhod a nevýhod spojených s jejich využíváním. Zároveň je stručně zmapována aktuální situace knihovnických systémů. V praktické části jsou popsány a navrženy dva konceptuální modely, jak by bylo možné k implementaci blockchainu přistoupit. Autor nejdříve rozebírá problém, který daný model řeší. Dále je popsán návrh konkrétního řešení. Poté následuje samotný konceptuální model s analýzou vybraného konsenzu. Na závěr je rozebráno možné rozšíření do budoucna a zhodnocení přínosu toho řešení.

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Fenomén památníků jako míst paměti mezi lety 1945-2015
Hartmannová, Johana ; Stehlík, Michal (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Tématem bakalářské práce je zmapování budování a vývoje vybraných památníků v letech 1945-2015 na našem území, které se dodnes dochovaly nebo se nově budují. V práci je na památníky nahlíženo jako na místa paměti, která zprostředkovávají pohled do minulosti širší společnosti. Tento pohled ale není statický a tzv. druhý život míst paměti bývá dynamický v souvislosti s politickými i celospolečenskými změnami.

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Faktory asociované s podváděním
Bartoš, František ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Lukavský, Jiří (oponent)
Množství studií zkoumajících podvádění se v poslední době rychle rozrůstá. V návaznosti na to roste i počet teorií snažících se nečestné chování vysvětlit a rozličnost využívaných experimentálních designů. Tato práce objasňuje principy, na kterých tyto designy fungují a ukazuje na jejich silné a slabé stránky, popřípadě variace snažící se je překonat. Dále podává přehled aktuálních empirických poznatků doplněných o vyhodnocení jejich důvěryhodnosti. Následně využije všech těchto poznatků při navržení výzkumného projektu překonávajícího metodologické problémy předchozích výzkumů a zaměřujícího se na efekt s nedostatečnou empirickou podporou - vztah mezi spánkovou deprivací a nečestným chováním mediovaný pomocí vyčerpání. Klíčová slova Podvádění, nečestnost, spánková deprivace

Úplný záznam