Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:47
Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání.
Prátová, Tereza ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
V Bakalářské práci, Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání, nejdříve nastíním všeobecný zájem císaře Rudolfa II. o krajinomalbu a zátiší. Následuje seznámení s životem a tvorbou umělců. Vybraná díla umělců zařadím a popíši. V další kapitole se pokusím porovnat tvorbu zvolených malířů. Klíčová slova: krajinomalba, zátiší, dvůr Rudolfa II., 16. a 17. století, Hans Hoffmann, Joris Hoefnagel, Paulus van Vianen, Pieter Stevens, Roelandt Savery

Úplný záznam
2018-01-11
18:47
Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale
Konopásková, Zuzana ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací během tvoření práce vybrat nejvhodnější metody a vytvořit nástin vhodných kompenzačních cvičení pro hráče volejbalu. Metodika práce: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů týkající se zvoleného tématu. Na základě této analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační a kompenzační postupy pro hráče volejbalu. Klíčová slova: zátěž ve sportu, zotavení, regenerace, kompenzační cvičení

Úplný záznam
2018-01-11
18:47
Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale
Konopásková, Zuzana ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací během tvoření práce vybrat nejvhodnější metody a vytvořit nástin vhodných kompenzačních cvičení pro hráče volejbalu. Metodika práce: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů týkající se zvoleného tématu. Na základě této analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační a kompenzační postupy pro hráče volejbalu. Klíčová slova: zátěž ve sportu, zotavení, regenerace, kompenzační cvičení

Úplný záznam
2018-01-11
18:47

Úplný záznam
2018-01-11
18:47
Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji
Kučerová, Lenka ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je na základě zhodnocení celkového potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji vytvořit soubor obecných doporučení a vlastních návrhů, díky kterým by v budoucnu mohlo dojít k navýšení stávajícího potenciálu, akceleraci návštěvnosti a dynamickému rozvoji území. Metody: V rámci této práce byly využity dvě samostatné metody sběru dat a jedna vlastní metoda hodnocení. Stěžejní metodou sběru dat se stalo zkoumání dokumentů, a to zejména úředních dokumentů, archivních dat a virtuálních dat. Druhá metoda sběru dat nabyla konkrétní podoby dvou polostrukturovaných rozhovorů s experty na oblast cestovního ruchu. Vytvořena a následně aplikována na zkoumané území byla i vlastní metoda hodnocení potenciálu. Výsledky: Pardubický kraj disponuje dobrým a rozmanitým přirozeným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který se opírá zejména o vhodné přírodní předpoklady, prozatím je ale nedostatečně rozvinut. V regionu převažují sportovní a rekreační turismus s letní turistickou sezónou. V rámci aktivní dovolené turisté vyhledávají nejčastěji cykloturistiku, pěší turistiku, koupání a v zimě lyžování. Celkový potenciál cestovního ruchu se sportovním zaměřením je velmi vysoký a...

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Zvukové postupy inspirované filmy Nuri Bilge Ceylana
Chrudina, Matěj ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KUDLÁČ, Jakub (oponent)
Ve své bakalářské práci rozeberu filmy tureckého režiséra Nuri Bilge Ceylana z pohledu zvukové a hudební dramaturgie. Ceylan film vnímá a uvažuje nad ním komplexně, dokáže plně využívat zvukových možností, nebojí se experimentovat s diegetickou hudbou a používat netradiční hudební prvky. Jeho filmy jsem si vybral záměrně, protože přistupuji k problematice filmového zvuku podobným způsobem. Rozhodl jsem se tedy využít bohatství Ceylanovy filmografie a ilustrovat svůj přístup k filmovému zvuku pomocí příkladů z jeho reálné tvorby. Použiji snímky, které natočil v období od roku 1997 do roku 2014 a z každého vyberu nejzajímavější zvukové momenty. Mimo jiné také zdůrazním ty prvky, které Ceylanovy filmy sjednocují a formují jeho rukopis. Ve výsledku se však zaměřím na příklady, které vystupují z řady a dokazují, že by se na filmový zvuk nemělo nahlížet jen jako na podporu obrazové složky, ale ze všeho nejvíc jako na rovnocennou součást narativu, jež obsahuje nové informace, které pouze z obrazu nevyčteme.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Vývoj nočních záběrů
Frkal, Tomáš ; MACÁK, Jiří (vedoucí práce) ; WEISER, Antonín (oponent)
Práce se zabývá historickým vývojem nočních záběrů, které je z velké míry ovlivněno technologickými možnostmi. Mimo digitální revoluci s citlivějšími kamerami a příchodem nových světelných zdrojů, zde hrají roli módní vlny. Noční záběry jsou specifické v náročnosti realizace a akceptovatenosti diváka. Práce se věnuje mimo technologické aspekty také nočním stylům, jež se měnily v rámci desetiletí. Výzkum vychází od fyziologie lidského zraku přes realizaci nočních záběrů až po predikci budoucnosti.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Vplyv hudby na emocionálne a kognitívne vnímanie diváka a jej využitie vo filmovej narácií
Marinová, Viera ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; EKRT, Viktor (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na vplyv hudby na emocionálne a kognitívne vnímanie človeka. Predovšetkým sa sústredí na filmovú hudbu a jej funkciu vo filme. Pomocou kognitívnej vedy hľadá odpovede na to, ako môže hudba vo filme ovplyvňovať naše emócie a ďalšie kognitívne procesy ako empatiu, chápanie významu, prepojenie súvislostí, pamäť atď. Táto práca nie je ani tak návodom, ako by sa mala hudba vo filme správne používať, ako skôr návodom na pochopenie filmového diváka. Každopádne však potvrdzuje, že hudba je veľmi funkčným nástrojom filmovej reči.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Struktura obrazu jako výrazový prostředek kameramana
Ticháček, David ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
Má bakalářská práce se zabývá strukturou filmového obrazu a jejím působením na diváka audiovizuálního díla. Snaží se předložit celkový pohled na jev struktury obrazu. V první části stručně popisuje historické milníky, které vedly ke vzniku fenoménu filmového zrna. Dále objas- ňuje podstatu pojmu struktura obrazu a zkoumá z fyzikálně-chemického hlediska zrno filmových materiálů. Zkoumá estetickou podstatu filmového zrna a poukazuje na způsoby, jakým lidské vidění zrno vnímá. Popisuje metody, jakými je struktura obrazu využívána v kameramanské praxi a pomocí empirického výzkumu zjišťuje skutečný vliv zrna v obraze na vnímání emocionální působnosti filmu a samotného obrazu divákem.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Proměna přístupu osvětlování ve filmu s nástupem LED lamp
Nedvěd, Ondřej ; ŠEC, Martin (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
V současné době jsou LED osvětlovací technologie v oblasti osvětlování ve filmu relativně novým prvkem a stávají se konkurencí tradiční osvětlovací technice. Tato práce si klade za cíl určit, jakým způsobem se změnil přístup kameramana a jeho štábu k metodice osvětlování ve filmovém průmyslu s nástupem LED technologie. Pomocí empirické pozorovací metody bude v teoretické části objasněno, jakými technickými výhodami disponují LED zdroje v porovnání s tradičními lampami a jaké je jejich využití. Praktická část bude popisovat zkušenosti kameramanů, kteří ve své praxi LED zdroje využívají. Přínos této práce spočívá ve zjištění, že LED světla jsou už momentálně schopna konkurovat tradičním svítidlům a v mnoha směrech je i předčí.

Úplný záznam