Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2019-04-15
07:50
Biometrie a její využití v kriminalistice
VÁCHOVÁ, Ivona
Bakalářská práce je zaměřena na podání aktuálních a srozumitelných informací o biometrii. Cílem je srozumitelně seznámit veřejnost s možnostmi biometrické identifikace, jejich technologiemi a využitím v kriminalistice. V práci jsou vysvětleny důležité pojmy, historie oboru a dělení biometrických vlastností a identifikace. Dále práce seznamuje s biometrickými systémy, jejich kritérii a chybami. Hlavní část tvoří zpracování jednotlivých vybraných identifikačních metod. Na závěr je také uvedeno využití biometrických vlastností v osobních dokladech a kriminalistice.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Měření datové dostupnosti elektroměrů
BLAHOVEC, Milan
Práce pojednáva o Smart Meteringu a s tím spojených oblastí jako i projekt nasazení.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Smrt a nesmrtelnost duše podle Platóna
JOKLOVÁ, Veronika
Práce se bude zabývat hlavně tématem nesmrtelnosti duše tak, jak ji chápal Sókratés. V práci je vysvětleno, proč je duše nesmrtelná a neumírá společně s tělem. Také, proč je důležité pečovat o duši a neposlouchat potřebám těla, což souvisí s posmrtným životem. Dále práce zmiňuje převtělování duše, dokud se znovu neopeří. Práce také vykládá, jak Sókratés na smrt pohlížel, proč ji chápal pozitivně a dokonce se na ni těšil. Také popisuje, proč je smrt vysvobozením, ale také proč je špatné páchat sebevraždu. Dále zmiňuje posmrtná místa, kam se duše odebírají po smrti. A také se zmíním o chápaní boha a jeho starost o člověka.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Potravinová pomoc a potravinové banky v České republice
VRBOVÁ, Andrea
Cílem práce je představit potravinovou pomoc a potravinové banky na území České republiky. Práce se věnuje především charakteristice a rozdělení pojmů potravinové pomoci a potravinových bank. Snaží se poukázat na význam potravinové pomoci a na důležité propojení s potravinovými bankami a organizacemi, které se snaží bojovat proti hladu a plýtvání potravin. Důležité je zde představení projektů, které stojí za vznikem spolupráce potravinových bank a organizací. Část práce se také věnuje přímé spolupráci potravinové banky s registrovanými sociálními službami na území Českých Budějovic. Konkrétně se jedná o čtyři registrované sociální služby, které spadají pod organizaci Městská charita České Budějovice, a které aktivně spolupracují s potravinovou bankou. Zde jsem se snažila poukázat na to, jak odlišně se může poskytovat potravinová pomoc v rámci každé služby. Na závěr se práce zajímá o budoucnost potravinové pomoci.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Sociální práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami
SAMOHEJLOVÁ, Klára
Práce je teoreticko-empirická a zabývá se syndromem ADHD a jak osobám s touto diagnózou může pomoci sociální práce. Nejprve popisuje syndrom obecně i s jeho projevy a jak probíhá diagnostika. Poté zdůrazňuje, jak taková diagnóza působí na rodiče a základní funkce rodiny. Práce nabízí stručný návod pro správné výchovné vedení, mapuje možnosti terapie jak farmaceutické tak i alternativní terapie a podrobněji popisuje, co nabízí sociální práce v péči o lidi s ADHD ale i o příslušníky rodin s dětmi, které mají ADHD.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Volný čas jako hodnota u vysokoškolských studentů
VÁCLAVÍČKOVÁ, Vendula
Práce se zabývá hodnotovou orientací volného času současných vysokoškolských studentů. Teoretická část práce se skládá ze tří základních kapitol - hodnoty, volný čas, adolescence/mladší dospělost. V kapitolách jsou vymezeny základní pojmy k pochopení životních hodnot a faktorů ovlivňujících tyto hodnoty. Dále se práce zabývá definicí volného času, funkcí volného času z různých pohledů. Práce rovněž popisuje psychický a z části i fyzický vývoj adolescenta a jedince v mladší dospělosti, tedy období, ve kterých se nachází vysokoškolský student. Praktická část se zabývá vyhodnocením dotazníku. Získaná data z dotazníku jsou srovnána z části podle tenderu, z části podle fakulty. Dotazník vyplňovali studenti Jihočeské univerzity. V dotazníku byly zjišťovány aktivity studentů ve volném čase a jejich priorit, co se volného času týče. Výsledky jsou shrnuty v závěru práce.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Vliv tradičních kulturních vzorců romské mládeže na její integraci do majoritní společnosti
BRYCHTOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou integrace romské mládeže do majoritní společnosti. Cílovou skupinou je romská mládež ve věku 13-26 let, která navštěvuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kutné Hoře. Cílem práce je zmapovat různé zvyky a tradice v romských rodinách a pokusit se zjistit, zda tradiční kulturní vzorce mohou ovlivňovat proces integrace romské mládeže do majority nebo ovlivňovat jejich postoj k majoritě. Výzkum byl realizován kvalitativní metodologií, nástrojem sběru dat byl polostandardizovaný rozhovor.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Pěstounská péče na přechodnou dobu - motivace k rozhodnutí vykonávat PPPD
KUČERKOVÁ, Helena
Práce se zabývá pěstounskou péčí na přechodnou dobu a motivací k rozhodnutí tuto péči vykonávat. Na začátku je pěstounská péče na přechodnou dobu představena jako součást náhradní rodinné péče v ČR. Teoretické kapitoly informují o problematice této péče, o jejím finančním zajištění a o situaci v Plzeňském kraji. Dále je vysvětleno, co je to motivace a pozornost je zaměřena na motivaci k pěstounské péči na přechodnou dobu. Teoretické poznatky byly doplněny výsledky kvalitativního výzkumu, který byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi pěstounkami a dvěma pracovnicemi náhradní rodinné péče z Plzeňského kraje. Výzkum byl zaměřen na motivaci pěstounů a roli finanční motivace při rozhodování vykonávat tuto péči.

Úplný záznam
2019-04-15
07:50
Typologie osobnosti a sociální práce
MALÁ, Daniela
Cílem bakalářské práce je charakterizovat různé typologie klientů a v návaznosti na to popsat možné strategie přístupu sociálního pracovníka k těmto klientům. Metodou použitou v bakalářské práci je rešerše a studium literatury relevantní ke zvolenému tématu. Práce je koncipována jako čistě teoretická. V první kapitole je popsána osobnost, temperament a faktory, které ovlivňují utváření osobnosti. Druhá kapitola se věnuje významu znalosti typologií osobnosti pro sociální práci. Také je zde obsažen historický exkurz a popsány tyto typologie osobnosti: podle Hippokrata, Junga a typologie MBTI. Ve třetí kapitole jsou vypsány charakteristiky extrovertů a introvertů, a to jak dospělých, tak dětí. V rámci jednotlivých podkapitol jsou nastíněny vhodné strategie, které může sociální pracovník při práci s jednotlivými typy osobnosti využít.

Úplný záznam