Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2017-05-25
15:17
Porovnání stupně axiální parní turbiny pro různá proudící média
Staněk, Štěpán ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je návrh jednostupňové axiální turbíny s rovnotlakým typem lopatkování pro dvě různá proudící média při shodných parametrech na vstupu do rozváděcí statorové řady a tlaku za oběžným kolem. Výpočet je proveden pro vodní páru a organickou látku R134a. Hlavní částí této práce je termodynamický výpočet a jeho optimalizace za účelem dosažení maximálního výkonu a účinnosti stupně pro obě pracovní látky. V závěru práce je předveden alternativní výpočet třecích ztrát oběžného kola.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Měření výpočetního výkonu PLC PFC200
Majchrák, František ; Arm, Jakub (vedoucí práce)
V práci sa analyzujú možnosti merania výpočetného výkonu PLC PFC200 od firmy WAGO. Prvú časť práce venujem priblíženiu funkčnosti automatu, jeho využitiu, jednotlivým možnostiam programovania, zoznamujem sa s implementáciou vlastných programových blokov v prostredí embedded Linux a zisťujem jeho prepojenie s PLC prostredím. V druhej časti práce sa sústredím na meranie výkonu, jeho typy, popis certifikovaných meraní a jeho celkové zhodnotenie. V poslednej časti je vysvetlená aplikácia, ktorá zobrazuje vyťaženie celého systému PLC.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Programovatelná odporová dekáda
Pavliska, Vojtěch ; Sitta, Michal (oponent) ; Havlíková, Marie (vedoucí práce)
Předmětem práce je popis precizní programovatelné dekády M632 od firmy Meatest z hlediska principu, konstrukce, funkčnosti a použití v praxi. Princip je popsán na základě vlastnosti reálného rezistoru a jeho zapojení. Popis pokračuje konstrukcí dekády M632 z pohledu jejích nejdůležitějších komponent. Následující kapitola se zabývá popisem funkčních celků a ovládacích prvků dekády, kalibrací dekády M632. Poslední bod práce se zabývá návrhem měření na odporové dekádě M632 ve frekvenční závislosti odporu pomocí programu Caliber.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Webová aplikace v PLC PFC200
Michalík, David ; Arm, Jakub (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje implementaci vlastního způsobu ovládání vstupů, výstupů a paměti PLC PFC200 od firmy WAGO pomocí dynamického webového rozhraní. Součástí práce je popis PLC, způsobů jeho ovládání, rešerše volně dostupných webových serverů pro Linux a popis metod pro vytvoření real-time ovládání. Výstupem je webová aplikace běžící na webovém serveru v PLC, využívající vlastní runtime systém formou daemon programů.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Řídící deska pro kvadrokoptéru
Tilgner, Martin ; Burian, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací řídicí desky pro dron typu quadrotor. Cílem práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku schopnou stabilizace dronu a komunikace s nadřazeným systémem. Předpokládá se použití opensource firmware pro řízení letounu. Celá práce je rozdělena na pět částí. První část se věnuje principu letu kvadrokoptéry a vytvoření jednoduchého fyzikálního modelu kvadrokoptéry. Druhá část se věnuje motorům pro malé letecké stroje a řídicí elektronice, která je pro ně vhodná. Ve třetí části je věnována pozornost snímačům potřebným pro stabilizaci letu a jejich výběru. Čtvrtá část se věnuje návrhu a realizaci DPS řídicí desky pro kvadrokoptéru a v páté části je pozornost věnována řídicímu software.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Marketingový mix podniku
Prokeš, Jan ; Škarda, Jakub (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je vymezení marketingového mixu zážitkové pivnice Pivní burza, která je zaměřena především na prodej čepovaného piva za proměnlivé ceny, které se mění dle poptávky zákazníků. Hlavními body této práce jsou tedy analýza a vypracování marketingového mixu. Poté přednesení návrhů na zlepšení, které firmě pomohou k lepší konkurenceschopnosti. Konkrétní návrhy budou vycházet z provedených analýz.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Nezvalová, Barbora ; Brychta, Karel (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky. Zaměřuje se na hlavní kritérium výběru, kterým je optimalizace daňové povinnosti. V práci jsou porovnávány daňové zátěže tří forem podnikání a následně je vybrána jedna, která se z hlediska posuzovaných kritérií jeví jako optimální.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, vypracovat návrh, jak získat a zapracovat nové pracovníky tak, aby získali kvalitní znalosti a dovednosti a mohli se stát profesionály ve finančním poradenství.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky
Sedláková, Eva ; Kouřil,, Karel (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a výroby dětské skládačky s využitím moderních metod a technologií. Charakterizuje skládačku jako hračku a její využití, popisuje aditivní technologii Rapid Prototyping, komerčně dostupné aditivní materiály a jejich aplikační využití. V praktické části je popsán návrh jednotlivých dílů skládačky v parametrickém modeláři SolidEdge a jejich výroba na tiskárně typu RepRap Prusa i3. V poslední části bakalářské práce proběhlo technicko-ekonomické zhodnocení.

Úplný záznam
2017-05-25
15:17
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Gerlichová, Veronika ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek u zvoleného podnikatele. Specifikuje základní teoretické poznatky z pohledu právního, účetního, daňového a ekonomického. V analytické části je podnikatel krátce představen a zhodnocen jeho současný stav pohledávek. Nedílnou součástí je také uvedení teorie do praxe s následnými návrhy na řešení daného problému.

Úplný záznam