Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2018-06-19
19:32

Úplný záznam
2018-06-19
19:32
Tělo jako plátno - barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově
Svobodová, Markéta ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Bakalářská práce Tělo jako plátno - barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově Markéta Svobodová, duben 2018 ABSTRAKT Moje práce začíná mapováním proměny ideálu krásy a polemizací s tímto pojmem. Naznačuji historii líčení včetně technologického a sociálního pozadí tohoto fenoménu. Dále představuji vybraná díla z dějin výtvarného umění, kde hraje důležitou roli barva na těle nebo tváři. Poté formálně transformuji vybraná díla z dějin umění do podoby, v níž bude hlavním klíčovým komponentem lidské tělo a barva. Nakonec reflektuji zkoumané téma do výtvarných úloh, kde se věnuji především práci s portrétem.

Úplný záznam
2018-06-19
19:32

Úplný záznam
2018-06-19
19:32
Informovanost pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění ve vybraném regionu
Jamborová, Veronika ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Informovanost pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění ve vybraném regionu, je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části je zaměřena na charakteristiku onemocnění diabetes mellitus, dále pak především na diabetes mellitus 2. typu, včetně léčby a přidružených komplikací tohoto onemocnění. V praktické části jsem se zaměřila na zjišťování stavu informovanosti a znalostí diabetiků 2. typu z regionu Vysočina, a to diabetiků jak z blízkého okolí, tak z diabetologické ambulance nemocnice Nové Město na Moravě. Úroveň informovanosti v jednotlivých oblastech léčby jsem následně porovnávala s odpověďmi na otázky týkající se vlastního dodržování pravidel léčby. Na znalostní otázky odpovídali respondenti většinou správně, co se týče dodržování pravidel léčby, zde už byla situace horší. Nejlépe si respondenti vedli v oblasti sportu, nejhůře v dodržování diety. Velmi špatně si také vedli v otázkách týkajících se akutních komplikací. Správně bylo pouze cca 40 % odpovědí. Lepší znalosti měli pacienti v oblasti chronických komplikací. Zde byla správnost odpovědí 65 %. Posledním dílčím cílem bylo zjistit hlavní zdroj informací, kterým je zcela jednoznačně zdravotnický personál. KLÍČKOVÁ SLOVA diabetes mellitus 2. typu, informace, léčba, komplikace diabetu, civilizační choroba

Úplný záznam
2018-06-19
19:32
Konzumace alkoholických nápojů u mladistvých na vybraných středních školách v okrese Semily
Brodská, Nikol ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu u mladistvých na vybraných středních školách v okrese Semily. V teoretické části jsou zahrnuta témata, která s touto prací souvisí. Vysvětlení pojmu alkohol, historie alkoholu, alkoholické nápoje a účinky alkoholu. Dále práce obsahuje informace o alkoholu a mladistvých - je zde popsána adolescence a příčiny, proč mladiství požívají alkohol. Následně jsou uvedeny statistiky konzumace. V poslední řadě se teoretická část zmiňuje o prevenci a jejich druzích. V praktické části byl výzkum proveden pomocí dotazníku, který se dotazoval žáků 1. a 2. ročníků středních škol na otázky zkoumané problematiky. Získané informace jsou zpracovány v podobě tabulek a následně okomentovány. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že konzumace alkoholu mezi mladistvými je stále aktuální a diskutované téma. Dle dotazníkového šetření se potvrdilo, že žáci středních škol alkohol konzumují. Ve většině případů, pokud žáci pijí v přiměřeném množství, rodičům to nečiní problém. Dokonce většina žáků poznamenala, že požívá alkohol v blízkosti rodičů. KLÍČOVÁ SLOVA alkohol, mladiství, alkoholické nápoje, střední škola, konzumace

Úplný záznam
2018-06-19
19:32
Dostupnost a obliba stravování žáků základních škol ve stravovacích zařízeních v okrese Mladá Boleslav
Štajnerová, Dominika ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zabývá oblibou a dostupností stravování ve školní jídelně na základních školách v okrese Mladá Boleslav. Složení jídelníčků ve školních jídelnách je pod velmi přísným dozorem v závislosti na normách. V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zabývala legislativou školních jídelen, historií, normami a systémem kritických bodů. Dále jsem velkou část věnovala základním složkám potravy a součástem vhodného jídelníčku pro žáky základních škol. V praktické části jsem pak zjišťovala, jak jsou žáci ve školních jídelnách spokojeni, co jim vyhovuje a naopak. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se větší procento žáků stravuje ve školních jídelnách nebo ne. Data byla opatřena formou dotazníků. Dotazníky jsem rozdávala ve čtvrté, páté, osmé a deváté třídě na každé z vybraných škol. Jejich vyplnění, dle zjištění, bylo bezproblémové. Díky dotazníkům jsem došla k závěru, že žákům na základních školách, kteří se stravují ve školní jídelně strava chutná, pouze jim občas nevyhovuje prostředí, ve kterém se stravují. Žáci nenavštěvující školní jídelnu uváděli, že jim většinou nechutná, proto si stravu do školy nosí nebo se chodí stravovat domu. KLÍČOVÁ SLOVA stravování, školní jídelna, výživa dětí, mladiství do 15 let

Úplný záznam
2018-06-19
19:32

Úplný záznam
2018-06-19
19:32

Úplný záznam
2018-06-19
19:32

Úplný záznam
2018-06-19
19:32

Úplný záznam