Česká zemědělská univerzita

Nejnovější přírůstky:
2017-02-03
13:50
Hodnocení průběhu účetní závěrky ve vybrané účetní jednotce
Roštášová, Nicola ; Lörinczová, Enikö (vedoucí práce) ; Ludmila, Ludmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou průběhu účetní závěrky aplikované v konkrétní účetní jednotce. Práce je rozdělena na tři části. První část vymezuje základní pojmy vztahující se k účetní závěrce a detailně popisuje jednotlivé kroky v procesu účetní závěrky. Hlavní část je věnována vypracování účetní závěrky, rozboru dílčích kroků účetní závěrky a sestavení povinných finančních výkazů ve vybrané akciové společnosti působící v pivovarnickém průmyslu. Poslední část se zabývá zhodnocením jednotlivých kroků při zpracování účetní závěrky ve vybrané společnosti a zároveň celkovým hodnocením účetní závěrky společně s návrhy řešení a doporučeními pro zlepšení procesu účetní závěrky.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Statistické porovnání bankovních produktů vybraných bank
Kašpar, Vojtěch ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Luděk, Luděk (oponent)
Diplomová práce se zabývá současným stavem a vývojem na českém trhu retailového bankovnictví. Jsou porovnány běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a spotřebitelské úvěry u sedmi vybraných českých bank. Vybrané banky v práci tvoří tři největší banky na českém trhu a čtyři menší banky. Prostřednictvím analýz časových řad je popsán vývoj počtu účtů i klientů. Důraz je kladen na rozdíly ve vývoji mezi tradičními velkými bankami a jejich menšími konkurenty. Charakterizován je i vývoj v objemu přijatých vkladů a poskytnutých úvěrů. Součástí práce je dotazníkové šetření, ve kterém byly získány odpovědi na téma banky a jejich produkty. Jsou popsány výsledky šetření a na základě odpovědí z dotazníku jsou v práci provedeny analýzy kvalitativních znaků. Na závěr práce je provedeno celkové zhodnocení výsledků a navrhnuta doporučení pro banky i jejich klienty.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Uplatnění absolventů na trhu práce po složení zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Hourová, Michaela ; Hrdlička, Pavel (vedoucí práce) ; Markéta, Markéta (oponent)
Diplomová práce je věnována problematice projektu Národní soustavy kvalifikací jako nástroje k uznávání výsledků učení a dalšího vzdělávání a současného stavu uplatnění občanů na trhu práce po složení zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V rámci teoretické části diplomové práce jsou definovány základní pojmy, tj. úplná profesní kvalifikace, profesní kvalifikace, standardy, sektorové rady, trh práce, úřad práce, Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání, rekvalifikace, celoživotní učení, další vzdělávaní atd. Další část je zaměřena na přehled a rozbor zákonů a prováděcích právních předpisů upravujících předmětnou problematiku a zákonů a prováděcích právních předpisů s touto problematikou souvisejících, včetně dokumentů Evropské unie v oblasti kvalifikací a jejich srovnání s českou úpravou. Praktická část je zaměřena na jednu profesní kvalifikaci označovanou kódem 69-008-E: Úklidový pracovník administrativních ploch. Bylo provedeno dotazníkové šetření s cílem zjistit důvody absolventů pro jejich zapojení do NSK, přínos pro získání zaměstnání v novém oboru, či udržení jejich pracovní pozice. Závěr obsahuje zhodnocení využití NSK v praxi, její přínos pro absolventy zkoušky a souhrnné vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Problém podvýživy a potraviny z vodních zdrojů
Polzová, Tereza ; Kuna, Zbyněk (vedoucí práce) ; Petr, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou podvýživy v zasažených regionech světa, mořským rybolovem a akvakulturou. V úvodní části je definován potravinový problém světa a potenciální přínos mořských zdrojů pro zajištění přísunu důležitých bílkovin pro lidský organismus. Je popsána populační exploze, která ovlivnila budoucí vývoj a aktuální situaci nedostatku potravin v zasažených regionech světa. Druhá část diplomové práce se věnuje rybolovu a akvakultuře. Je zde vyzdvižen přínos světového rybolovu a akvakultury nejen z již zmiňovaného hlediska výživových hodnot pro člověka, ale i z hlediska tvorby pracovních míst. Dále je v této části nastíněna důležitost pevně stanovených mezinárodních právních opatření a regulací. V návaznosti na předchozí téma jsou uvedeny problémy trvalé udržitelnosti rybolovu a degradace světových mořských ekosystémů vzhledem k nevhodným rybářským praktikám. Závěr diplomové práce poskytuje shrnutí zjištěných informací včetně možných způsobů řešení těchto závažných globálních problémů.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Firma v konkurenčním prostředí
Zeman, Marek ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Svoboda, Roman (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá postavením zvolené firmy v konkurenčním prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které se v práci objevují a tvoří oporu pro vypracování částí praktické. Definuje především pojem firma a její cíle, základní typy konkurence a analýza vnitřního a vnějšího okolí. Praktická část se věnuje rozboru firmy METAL STEEL, s. r. o., která se zabývá prodejem nerezové a uhlíkové oceli. Pro zhodnocení situace firmy je sestavena pomocí vybraných poměrových ukazatelů finanční analýza. Dále se část věnuje představením hlavních konkurentů. Postavení firmy v rámci konkurence je zhodnoceno pomocí metody komparace. V závěru jsou zjištěny slabé a silné stránky podniku SWOT analýzou.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Analýza chladnokrevných koní v lesním hospodářství
Svobodová, Nicole ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Teoretická část diplomové práce se věnuje problematice přibližování dříví koňskou silou. Zabývá se charakteristikou chladnokrevných plemen koní, popisuje způsob přibližování dříví koňmi a uvádí další používané technologie, zejména traktory, harvestorová zařízení a lanová dopravní zařízení. Dále pojednává o dotacích poskytovaných na podporu přibližování dříví koňmi a v závěru se zabývá ekonomickou náročností používání koní. Praktická část diplomové práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá finančními příspěvky na vyklizování nebo přibližování dříví koněm, které jsou poskytovány Ministerstvem zemědělství. Druhá část diplomové práce se zabývá analýzou nabízené ceny za 1 m3 přiblíženého dříví a analýzou roční výkonnosti koní. Zjištěné údaje jsou v závěru práce vyhodnoceny a je stanoveno doporučení na zlepšení ekonomické situace při přibližování dříví koňmi.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Statistická analýza cestovního ruchu na Jižní Moravě
Pochobradská, Hana ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Cílem této práce je pomocí matematicko-statistických metod analyzovat data, která se týkají návštěvníků regionu Jižní Morava. Data byla získávána formou dotazníkového šetření, kterého se mohli účastnit respondenti žijící v České republice. V teoretické části jsou prezentovány základní pojmy spojené s tématem práce, jako například cestovní ruch, návštěvník, turista, výletník a další. Dále je v práci uvedeno členění cestovního ruchu z různých hledisek, příklady organizací zabývajících se cestovním ruchem a především seznámení s konkrétními destinacemi cestovního ruchu v tomto regionu. Praktická část se skládá z analýzy dat získaných a zpracovaných autorem. Také jsou v této části prezentovány výsledky dotazníkového šetření provedeného autorem, jenž se zaměřil na návštěvnost Jižní Moravy, atraktivnost regionu, nejnavštěvovanější lokality a finanční možnosti návštěvníků regionu.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Financování úřadu a jeho rozpočet
Šancová, Karolína ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je na základě teoretických a praktických východisek analyzovat hospodaření obecního úřadu v Říčanech u Prahy v letech 2011-2014 a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, které povedou ke zlepšení hospodaření obce. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá zejména charakteristikou hospodaření obce. V této části jsou též uvedeny metody finanční analýzy, které se využívají ve veřejném sektoru. Analytická část charakterizuje vybranou obec. Tato část zejména hodnotí hospodaření obce v letech 2011-2014. Jsou zde analyzovány jednotlivé příjmy a výdaje v daných letech. Též jsou příjmy a výdaje zhodnoceny z hlediska meziročního srovnání. Na základě metod finanční analýzy jsou též vypočteny poměrové ukazatele. V závěru práce je provedeno zhodnocení hospodaření obce.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Projekt zavedení IS do podniku
Glazerová, Petra ; Šubrt, Tomáš (vedoucí práce) ; Zbyněk, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením stavu procesů ve společnosti před a po zavedení informačního systému a dále navržením dalších kroků pro zefektivnění procesů. Teoretická část této práce seznamuje čtenáře s projektovým managementem a metodikami, které jsou ve spo-lečnostech nejvíce využívané pro zavádění a řízení projektů a druhy informačních systémů. Praktická část se zabývá zhodnocením současného stavu procesů projektového ma-nagementu ve společnosti, zavedením nového IS, shrnutím případných negativ, které vedou ze zavedení nového systému a navržení dalšího možného vývoje tohoto systému dle dostupných nástrojů.

Úplný záznam
2017-02-03
13:50
Zálohování a archivace dat
Zámostný, Jindřich ; Havránek, Martin (vedoucí práce) ; Ladislav, Ladislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování a archivace dat v komerčním prostředí. V první části je práce zaměřena na jednotlivé kategorie zálohovacích systémů, na možnosti zálohování a archivací a také na zálohovací úložiště. Vzhledem k tomu, že jsou firmy závislé na aktuálnosti a dostupnosti dat, vynakládají čím dál tím větší prostředky na systémy, které jim zaručí, že jsou data bezpečně zálohována. Druhá část práce obsahuje analýzu současného stavu zálohování ve firmě. Obsahuje také požadavky firmy na to, co potřebuje zálohovat a následně jsou vybrány 3 zálohovací a archivační systémy, které toto zálohování zaručí. Poslední část práce se věnuje vyhodnocení získaných informací a doporučení.

Úplný záznam