Ústav státu a práva

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník
Eliáš, Karel
Hlavní zaměření této stati se vztahuje k aktuální zákonné úpravě českého soukromého práva. Ekvita má filosofický základ v antickém Řecku, ovlivnila římské právní myšlení a je součástí justiční praxe českých soudů.

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
Symbolism and Constitution. Symbolic Elements in Hungary’s Fundamental Law of 2011
Halász, Ivan
Článek se zabývá otázkou státních symbolů v novém maďarském Základním zákoně z roku 2011. Tento dokument obohacuje ústavní pořádek několika novými prvky (např. definice státních svátků, symbolická role prezidenta, specifikace měny v ústavě).

Úplný záznam
2017-02-15
15:49
Nadměrná regulace nebo chaos?
Cvrček, František
Příspěvek si klade dvě základní otázky. Lze tvrdit, že český právní řád trpí nadměrnou regulací? Je nadprodukce novelizací způsobena vlivem legislativy EU? Na základě analýzy dat odpovídáme na obě otázky záporně.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
Metodika k pracovní době a době odpočinku
Štefko, Martin ; Matejka, Ján ; Feigerlová, Monika ; Pichrt, J.
Metodika pojednává o úpravě pracovní doby a doby odpočinku; shrnuje stávající poznatky a účelně je aplikuje v rámci zadaného tématu. Cílem metodiky je především zefektivnit vzdělávání inspektorů Státního úřadu inspekce práce (SUIP) a oblastní inspektoráty (OIP), jakož i poskytnout pomoc při výkonu kontrolní činnosti.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu
Eliáš, Karel
Účelem tohoto příspěvku je formulace východisek a závěrů k výkladu relevantních ustanovení občanského zákoníku vztahujících se ke vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu.

Úplný záznam
2016-11-24
13:47
Obsah a přínos sociální práce se ženami ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
Současná legislativa. Péče o vězně před a po propuštění na svobodu. Výkon trestu odnětí svobody u žen. Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu. Výkon trestu u matek s nezletilými dětmi.

Úplný záznam
2016-11-08
13:47
Ohrožování mravnosti
Mitlöhner, Miroslav
Právní úprava trestného činu Ohrožení mravnosti podle zákona čís. 86/1952 Sb. Nová definice skutkové podstaty trestného činu v novele trestního řádu č. 557/1991 Sb. Trestný čin šíření pornografie podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Úplný záznam
2016-07-27
13:10
Creditor as an Influential Person (or: Influence Is Not the Same as Be Under Influence)
Havel, Bohumil
Článek je publikovaný v češtině a němčině. Autor se zaměřuje na obecnější otázky týkající se věřitele coby možné vlivné osoby, na právní úpravu pravidla pro chování vlivné osoby v občanském zákoníku a v zákonu o obchodních korporacích, a na postavení věřitele v obchodní korporaci.

Úplný záznam
2016-05-18
12:47
Transplantace hlavy - právní, sexuologické a praktické konsekvence
Mitlöhner, Miroslav
Kapitola se zabývá etickými, humánními a právními otázkami transplantace orgánů v současnosti i v budoucnosti.

Úplný záznam
2016-05-10
13:53
Význam a dichotomie podpisu v platné právní úpravě
Matejka, Ján
Pojem a historický význam podpisu na soukromých listinách. Důkazní spolehlivosti podpisu na soukromých listinách. Elektronický podpis, druhy a jejich význam. Pojem a význam podpisu a písemnosti při výkonu veřejné moci.

Úplný záznam